Artykuły

W tym roku obowiązek sprawozdawczy realizowany jest online poprzez formularz elektroniczny, dostępny pod linkiem.   Sprawozdanie obejmuje następujące dane: liczby reklamacji; liczba uznanych i...
czytaj wiecej
W  ubiegłym roku RF otrzymał 4.014 wniosków o podjęcie postępowania ADR. 2.144 spraw (53%) dotyczyło sektora ubezpieczeń, wobec 1.870 wniosków (47%) w sprawie sporu klienta z instytucją bankową....
czytaj wiecej
Sprawozdania kierowane do RF powinny zawierać następujące dane : liczbę reklamacji wniesionych i załatwionych w okresie sprawozdawczym wraz z informacją o uznaniu lub nieuwzględnieniu roszczeń...
czytaj wiecej
W dniu 29 listopada 2017 r. do Sądu Najwyższego wpłynęło zagadnienie prawne o treści: "Czy w procesie z powództwa klienta przeciwko podmiotowi rynku finansowego o zapłatę kwoty roszczenia zgłoszonej...
czytaj wiecej
Ponadto, Aleksandra Wiktorow zwróciła uwagę, że towarzystwa ubezpieczeń zbyt późno reagują na sygnały płynące od klientów w postaci reklamacji czy wniosków do Rzecznika Finansowego. "Wciąż do...
czytaj wiecej
„W 2016 r. bezapelacyjnym liderem ubezpieczeń komunikacyjnych została Warta, osiągając wynik 49 proc. Wynik drugiej firmy w zestawieniu to 64 proc. a trzeci wynik – 66 proc.” – podaje w komunikacie...
czytaj wiecej
„Balcia i RESO mogą pochwalić się również dobrymi statystykami dotyczącymi postępowań sądowych” – komentuje wyniki sprawozdania RF RESO. W minionym roku, przeciwko ubezpieczycielowi skierowano 334...
czytaj wiecej
ERGO Hestia wskazuje, iż zestawiając udział w rejestrowanej przez RF liczbie wniosków o interwencję, reklamacji oraz postępowań sądowych, przeciwko ubezpieczycielom majątkowym mającym...
czytaj wiecej
Jak przekazał przedstawiciel Biura Rzecznika Finansowego, w zeszłym roku konsumenci wnieśli aż 17 tys. skarg na instytucje finansowe. 76% z nich dotyczyło rynku ubezpieczeniowego. Blisko 5 tys. (38%)...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
„Podmiotem rynku finansowego nie powinien być agent oferujący ubezpieczenia uzupełniające, do którego nie stosuje się dyrektywy, ani też broker reasekuracyjny, nieobsługujący osób fizycznych. Status...
czytaj wiecej
Przepis art. 30 ustawy na pierwszy rzut oka zdaje się nie budzić poważniejszych wątpliwości. Jednakże problem powstaje z chwilą, gdy zestawimy jego treść z postanowieniami ustawy o rozpatrywaniu...
czytaj wiecej
Zgodnie z nowym prawem instytucja finansowa będzie miała obowiązek dostarczenia klientowi w chwili zawierania umowy pisemnie informacji o procedurze składania i rozpatrywania reklamacji. Chodzi m.in....
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana wskutek czynu niedozwolonego klienta pozwanej spółki. Powódka nie zgadzała się z wysokością...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko instytucji finansowej udzielającej kredytu wystąpili poręczyciele kredytobiorcy. Bank wezwał ich do zapłaty rat kredytu. Powodowie próbowali uchylić się...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie prawne skierowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie dot. skutków nierozpatrzenia przez podmiot rynku finansowego reklamacji klienta w ustawowym terminie tj. 30 dni, lub,...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, odpowiedzi na reklamację należy...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

- Wszcząłem postępowanie wyjaśniające, którym objęliśmy 10 instytucji finansowych. Zweryfikujemy ich umowy i regulaminy pod kątem występowania w nich ewentualnych klauzul niedozwolonych. Domy...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Jak zauważają oponenci propozycji resortu przedsiębiorczości, zmiana ta doprowadzi do zakłóceń pracy sądów i rzeczników konsumentów. Zwracają też uwagę, że przedsiębiorcy korzystają z praw...
czytaj wiecej
Jak podaje, w 2016 r. do Rzecznika Finansowego trafiło niemal 4 tys. wniosków o interwencję w sporach z podmiotami rynku bankowo-kapitałowego. Ponad 82 proc. z nich dotyczyło banków. Najczęściej...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W związku ze Światowym Dniem Konsumenta Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało raport z badania Vulnerability Study zleconego przez Komisję Europejską. Badania obejmowały populację konsumentów...
czytaj wiecej

IDD

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń daje Rzecznikowi Finansowemu możliwość interwencji w spory klientów z multiagentami lub brokerami ubezpieczeniowymi w zakresie procesu sprzedaży produktu finansowego....
czytaj wiecej