Artykuły

„Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz więcej osób, uskarżających się na fakt, że ubezpieczyciele nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Na porządku...
czytaj wiecej
W przygotowanym przez ministerstwo finansów projekcie wprowadzono następujące zmiany: aktualizacje zakresu tworzonych rezerw ubezpieczeniowych o roszczenia o wypłatę rent zgłoszonych do Funduszu oraz...
czytaj wiecej
3. Regulamin organizacyjny - kolej powinien opisywać strukturę działania agenta/brokera, wskazując podział na poszczególne działy/obszary, osoby odpowiedzialne za nie, ewentualnie zasady podległości...
czytaj wiecej
Bacca Pay należy do firmy technologicznej Bacca, dostarczającej innowacyjne rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego. Spółka oferuje m.in. Tuba Pay, czyli system do obsługi płatności bezgotówkowej,...
czytaj wiecej
Uwagi KNF Komisja Nadzoru Finansowego poddała pod rozwagę zamieszczenie załącznika stanowiącego wzór informacji przekazywanej do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń dot. danych osoby uprawnionej...
czytaj wiecej
Akt stanowi realizację przepisu art. 54 ust. 4 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Ustawa wprowadza nowy system rejestracji internetowej pośredników ubezpieczeniowych w miejsce dotychczasowego systemu...
czytaj wiecej
Jak podaje porównywarka mfind.pl, koszt ubezpieczenia OC wycofanego z ruchu pojazdu musi zostać obniżony o minimum 95%. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które wyjechały za granicę, a auto...
czytaj wiecej
Obecnie obowiązujące przepisy prawa nie dają możliwości zainteresowanym podmiotom z tej branży czasowego użytkowania w ruchu drogowym pojazdów z wykorzystaniem jednego numeru rejestracyjnego dla...
czytaj wiecej
Związek zauważa, że art. 9 projektu ustawy nakłada na dystrybutorów ubezpieczeń obowiązek uzyskania od poszukującego ochrony ubezpieczeniowej informacji, aby na ich podstawie określić wymagania i...
czytaj wiecej
Jednak w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi jakoby powyższy zapis był niewystarczający dla wypełnienia obowiązku ubezpieczenia się przez podmioty z rynku nieruchomości. Taki...
czytaj wiecej
W dniu 24 lutego 2017 r. miało miejsce I czytanie projektu nowelizacji złożonego do Sejmu przez klub poselski Kukiz’15. Projekt został odrzucony po pierwszym czytaniu na wniosek Prawa i...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W opinii Sądu klauzula dot. prawa organizatora do odwołania imprezy turystycznej bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klientów jest sprzeczna z przepisami prawa. Jak wskazał SO, ustawa o...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komunikat został wydany w związku z aktualizacją schematu pliku. Umożliwia on automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
W związku z tym, wnioski w sprawie zmian wpisu w rejestrze brokerów złożone w formie papierowej, które wpłynęły do UKNF po dniu 15 stycznia 2019 r. nie mogą zostać uwzględnione. Dlatego, jak...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
„Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes Urzędu może w...
czytaj wiecej
Od 15 stycznia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy system składania wniosków do rejestrów pośredników ubezpieczeniowych. Nowy system RPU będzie umożliwiał zaimportowanie wniosków w formacie XML...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia...
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie zawiera definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny przez co wywiera wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków stron, bowiem ubezpieczyciel z...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny zgodził się co do tego, że sporne postanowienia nie dotyczą głównych świadczeń stron. Umowa ubezpieczenia jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Organ nadzoru pracuje nad opracowaniem przepisów ustanawiających na rynku finansowym nową kategorię podmiotów – mały zakład ubezpieczeń. Ich działalność podlegałaby obowiązkowi uzyskania wpisu do...
czytaj wiecej
O umieszczeniu Tapik w rejestrze MIP poinformował Artur Granicki, szef departamentu ds. fintech w UKNF. Zaznaczył, że jest to pierwsza w Polsce giełda kryptowalut działająca za...
czytaj wiecej
W związku z tą zmianą Ministerstwo Zdrowia zaproponowało uchylenie przepisu ustawy o działalności leczniczej, w myśl którego wniosek o zmianę wpisu w rejestrze, dotyczący wyłącznie przedstawienia...
czytaj wiecej

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zrezygnowano z internetowej formy formularza składania wniosku na formę elektroniczną, dostępną na stronie internetowej KNF. W związku z tym dokonano też zmiany sposobu...
czytaj wiecej
Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej
Projekt uwzględnia istotne zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych, tj. objęcie obowiązkiem rejestracyjnym również agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz prowadzenia...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze pojawi się nowy podmiot. Obok agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych wpisowi do rejestru pośredników...
czytaj wiecej