Artykuły

Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
Podpisana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
W odniesieniu do wykonywania umów ubezpieczenia, zawartych w Polsce przed dniem wejścia w życie ustawy przez zakład ubezpieczeń z siedzibą w Zjednoczonym Królestwie, stosuje się odpowiednio...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeniowy Zgodnie z przyjętym projektem, zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej prowadziły działalność...
czytaj wiecej
Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym związanych z wejściem w życie regulacji prawnych UE w zakresie zasad publikowania prospektów w związku z emisją papierów wartościowych...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu...
czytaj wiecej
Celem przygotowanego stanowiska jest wezwanie organów nadzoru państw członkowskich UE, aby zapewnili, że wszystkie ryzyka w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynikające z wyjścia UK z...
czytaj wiecej
Rządowe Centrum Legislacji zwróciło również uwagę, iż w uzasadnieniu do projektu należy wskazać przyczyny i skutki prawne ujęcia w zezwoleniu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej i...
czytaj wiecej
- To przyjemność powitać Tomasza na naszym pokładzie - powiedział Johannes Martin Hartmann, prezes zarządu VIG Re. – Znam Tomasza od ponad 12 lat i podziwiam jego głęboką znajomość branży...
czytaj wiecej
Podobnie zatem jak dotychczas na krajowym zakładzie ubezpieczeń oraz krajowym zakładzie reasekuracji ciąży obowiązek rozpoczęcia działalności w terminie nieprzekraczającym 12 miesięcy od dnia wydania...
czytaj wiecej
Takie rozwiązanie uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania krajowym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego...
czytaj wiecej
Ustęp 1 przepisu wskazuje dodatkowe informacje jakie powinny być złożone prze podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu...
czytaj wiecej
Ze względu na katalog zmian, które wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru, Ustawa poszerza regulację art. 304 KSH w zakresie obligatoryjnej treści statutu spółki akcyjnej. Przepis art. 304 § 4...
czytaj wiecej
Obowiązek udostępnienia narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych,...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na to, że KNF w decyzji zobowiązującej do wykonania zaleceń określa termin ich wykonania. Nie może on być jednak określony arbitralnie ale powinien uwzględnić zakres i rodzaj...
czytaj wiecej
Warto podkreślić, że wskazane w pkt. 1) zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami prawa wykracza poza przepisy Ustawy i obejmuje również przepisy innych aktów prawnych, związane...
czytaj wiecej
Wśród przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mających w tym wypadku zastosowanie warto zwrócić uwagę między innymi na art. 77. ust. 6, zgodnie z którym dowody przeprowadzone w toku...
czytaj wiecej
Art. 351. Do kontroli dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład...
czytaj wiecej
W ramach dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wyróżnić można zarówno dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
czytaj wiecej
Warto zwrócić również uwagę na znajdujące się w ust. 3 określenie miejsca, w którym wykonywana jest kontrola, tj.: w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na jedno z kryteriów, tj. zgodności działalności z interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających,...
czytaj wiecej
Podkreślić należy, że zgodnie z ust. 4, biorąc pod uwagę rozmiar wykonywanej działalności, organ nadzoru, klasyfikując zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do zwolnienia od obowiązku...
czytaj wiecej
W ust. 2 ustawa określa zadania realizowane przez KNF w ramach sprawowania nadzoru, które stanowią uszczegółowienie zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze...
czytaj wiecej
Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna, przy czym § 10 Statutu PIU doprecyzowuje, że...
czytaj wiecej
Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego przepisu, regulacja dotycząca treści dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia przez zagraniczny zakład ubezpieczeń nie ma zastosowania w...
czytaj wiecej
Obowiązek potwierdzania zawarcia przez zakład ubezpieczeń umowy ubezpieczenia dokumentem ubezpieczenia wynika z normy ogólnej przepisu art. 809 par. 1 Kodeksu cywilnego. Należy wskazać, iż przepis...
czytaj wiecej
Drugi etap wychodzi poza terytorium Polski i obejmuje już udział organu nadzoru państwa macierzystego. Polski organ nadzoru jest zobligowany poinformować odpowiedni organ nadzorczy państwa...
czytaj wiecej
Uprawnienie to wynika wprost z przepisu art. 154 ust. 2 Dyrektywy Solvency II, który wskazuje, że przyjmujące państwo członkowskie wymaga jedynie od za­kładu ubezpieczeń, który zamierza...
czytaj wiecej
Oprócz tego ubezpieczyciele będą zobowiązani do prowadzenia ewidencji umów outsourcingu zawierającej co najmniej: 1) dane identyfikujące przedsiębiorców, z którymi zostały zawarte umowy powierzające...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w...
czytaj wiecej
W zakresie polityki dywidendowej prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji KNF zaleca, aby dywidendę przekazały jedynie podmioty spełniające wszystkie wymienione kryteria, tj.: I....
czytaj wiecej
Dział I W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na stanowisko Prezesa Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Również, KNF stwierdziła brak...
czytaj wiecej
W 2016 r. osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne było 91,9 tys. Ich liczba spadła w porównaniu do 2015 r. o 31,9 tys. Znacznie większy udział stanowili OFWCA pracujące dla jednego agenta...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, w 2017 roku należy spodziewać się w szczególności wzrostu znaczenia ubezpieczeń ze składką regularną, długoterminowych produktów oszczędnościowych (dodatkowe oszczędzanie na...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Z danych GUS wynika, że odsetek przedsiębiorstw przemysłowych aktywnych innowacyjnie w badanym okresie był wyższy o 1,4 p. proc. niż w latach 2013-2015, natomiast w przypadku przedsiębiorstw...
czytaj wiecej
Ponadto, ochrona reasekuracyjna pozwalała zmniejszać wahania wyników finansowych, a także ograniczała ryzyko płynności. Z raportu wynika, iż udział reasekuratorów w rezerwach...
czytaj wiecej