Artykuły

W piśmie RPO przywołuje sprawę małoletniego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił rodziców i brata. W postępowaniu sądowym, zakończonym w 2020 r. (6 lat od zdarzenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wskutek potrącenia doszło u poszkodowanej dziewczynki do niedowładu kończyn. Dziecko stało się niezdolne do samodzielnej egzystencji i wymaga stałej opieki. Powództwem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do szkody w pojeździe powoda, który skierował roszczenie przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym ochronę OC ppm. posiadał sprawca szkody. Powód domagał się od...
czytaj wiecej
Wyrok ten prezentuje zupełnie przeciwstawne stanowisko do uchwały podjętej w dniu 27 marca 2018 r. przez Sąd Najwyższy Izby Cywilnej (sygn. akt III CZP 69/17, III CZP 60/17 i III CZP 36/17). Wówczas...
czytaj wiecej
Zadaniem likwidatorów szkód, wykonujących czynności na rzecz zakładów ubezpieczeń, jest więc zrealizowanie zawartej umowy ubezpieczenia w związku z zaistniałym wypadkiem (zdarzeniem)...
czytaj wiecej
Po pierwsze, ubezpieczyciel rekomenduje zebranie danych. Są to m.in. informacje o uczestnikach zdarzenia i ich polisach, marki i modele pojazdów, zakres uszkodzeń czy lokalizacja i okoliczności...
czytaj wiecej
Oprócz najmu pojazdu zastępczego ERGO Hestia oferuje poszkodowanym także zwrot kosztów przejazdów taksówkami EcoCar. Na razie rozwiązanie przechodzi przez etap pilotażu i zostało uruchomione w...
czytaj wiecej
PZU chwali się, że zamknęło już ponad 80% spraw. Ubezpieczyciel podczas majowych podtopień uruchomił swoje mobilne biuro, a także postawił sobie nowe, wysokie standardy – wypłaty zaliczek...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Do RPO napływają skargi konsumentów w zakresie opodatkowania odsetek, należnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy świadczenie główne jest zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Do...
czytaj wiecej
W petycji czytamy, że jest ona kierowana w imieniu przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej, a w szczególności warsztatów naprawczych, pomocy drogowej i wypożyczalni pojazdów, a także...
czytaj wiecej
Postawione adwokatowi zarzuty obejmują prowadzoną przez niego działalność w latach 2014-2016. Jak stwierdziła prokuratura, mecenas występował w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń. Zasądzone...
czytaj wiecej
PIDiPO w petycji zażądało wprowadzenia kilku zmian do treści projektu: usunięcia zakazu reklamy i akwizycji, odejścia od propozycji wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia OC dla doradców...
czytaj wiecej
Jak zauważa Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK, dotychczasowe regulacje w tym zakresie stosowane w niektórych krajach bazują na zasadach ochrony jak w przypadku pojazdów napędzanych siłami...
czytaj wiecej
Polski kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił mężczyznę, który wraz z grupą innych osób blokował przejazd. Sprawca szkody, jak zeznają świadkowie, nie chciał zatrzymać pojazdu przed blokadą....
czytaj wiecej
W dniu 30 października br. do Sejmu został wniesiony senacki projekt ustawy o  świadczeniu usług w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wynikających z czynu niedozwolonego. Jego celem...
czytaj wiecej
Jak wskazał, celem jego działalności w zakresie naruszania praw pacjentów jest ich całkowita eliminacja. - Naszym celem jest to, aby do tych naruszeń nie dochodziło. Dlatego chcemy się skoncentrować...
czytaj wiecej
Założycielem stowarzyszenia jest Lucjan Pilśniak, którego przedsiębiorstwo 8 lat temu zostało doszczętnie zniszczone w pożarze, a on sam wciąż domaga się od swego ubezpieczyciela wypłaty kwoty...
czytaj wiecej
Organ Nadzoru na Cyprze 10 sierpnia 2018 r. powołał zarządcę tymczasowego w Olympic Insurance Co Ltd. Zgodnie z przepisami, decyzja ta powoduje utratę ważności, z dniem ogłoszenia decyzji organu...
czytaj wiecej
Specjalistom z kancelarii odszkodowawczej w pierwszej kolejności udało się uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy szkody kwotę odszkodowania dla poszkodowanej. Między stronami doszło do zawarcia ugody....
czytaj wiecej
W interpelacji nr 23990 skierowanej do prezesa Rady Ministrów posłanka Dorota Rutkowska zwróciła uwagę na trudności producentów rolniczych w związku ze zniszczeniami ich upraw spowodowanymi suszą....
czytaj wiecej
Jak podkreślił Prądzyński w rozmowie z Magdaleną Gryn, kancelarie odszkodowawcze często pełnią rolę profesjonalnych pełnomocników w bardzo trudnych i emocjonalnych sprawach, w których reprezentują...
czytaj wiecej
- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w...
czytaj wiecej
W 1999 r. doszło do wypadku komunikacyjnego, w którym ucierpiała 16-letnia dziewczyna. W wyniku ugody zawartej z towarzystwem ubezpieczeń poszkodowana otrzymała kwotę 50 tys. zł. Z zakresu ugody...
czytaj wiecej
Z wynajmu pojazdu mogą skorzystać kierowcy, których pojazdy zostały uszkodzone przez osoby posiadające ubezpieczenie OC w Avivie. Traficar i Aviva zapewniają pełne pokrycie kosztów tankowania i...
czytaj wiecej
Wniosek Komisji dotyczy zmiany dyrektywy w sprawie ubezpieczeń komunikacyjnych. Gwarantuje on m.in., że ofiary wypadków drogowych otrzymają należne im pełne odszkodowanie, nawet jeżeli...
czytaj wiecej
Główne kwestie wymagające określenia to definicje sformułowań takich jak osoby najbliższe, osoba ciężko poszkodowana czy ciężki uszczerbek na zdrowiu. W związku z tymi wątpliwościami powstają różne...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
Zadośćuczynienia za naruszenie praw pacjenta Jako pierwszy zabrał głos mec. Robert Bryzek z Biura Rzecznika Praw Pacjenta. Opowiedział o postępowaniach sądowych wynikłych z powództw...
czytaj wiecej
Trudności poszkodowanych potwierdza Tomasz Młynarski z Biura Rzecznika Finansowego. - Do Rzecznika Finansowego trafia sporo skarg, wniosków, zapytań osób poszkodowanych, którym zakład ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Po pierwsze, zwrócono uwagę, że zastosowane w projekcie pojęcie „roszczeń o naprawienie szkody na osobie” jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje roszczenia zarówno o charakterze majątkowym jak i...
czytaj wiecej
Sprawca zderzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Poszkodowany wystąpił z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W ramach postępowania likwidacyjnego zlecono zwołanie komisji...
czytaj wiecej
– Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki...
czytaj wiecej
Klienci, którzy skorzystali z ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w TU Europa lub PZU, mogą liczyć na bezpośrednią wypłatę odszkodowania. Ponadto, bank zapewnia, że osoby, które ubezpieczyły...
czytaj wiecej
– Zdecydowanie uprościliśmy procedury likwidacyjne tak, aby każdy z naszych klientów mógł jak najszybciej przywrócić swój dobytek oraz nieruchomości do stanu sprzed szkody. To pozwala nam na...
czytaj wiecej
„Na podstawie umowy zawartej z tureckim Biurem Narodowym, PBUK w każdej chwili służy natomiast poszkodowanym pomocą w zakresie uzyskania niezbędnych informacji do ustalenia odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Ośrodki Doradztwa Rolniczego w województwach: wielkopolskim, dolnośląskim, pomorskim i kujawsko-pomorskim włączyły się w prace dotyczące wstępnego szacowania strat w rolnictwie. Minister Jurgiel...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, poszkodowany w wyniku pożaru stracił budynki i wyposażenie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Specjaliści Votum reprezentowali mężczyznę, podejmując działania zmierzające do...
czytaj wiecej
W opinii Rzecznik Finansowy wskazał, że powodem wzrostu składek była przede wszystkim nieodpowiedzialna polityka taryfowa, wojna cenowa prowadzona między ubezpieczycielami, „którzy de facto są...
czytaj wiecej
MTA w ostatnim czasie borykało się z problemami finansowymi. Nie spełniało ono minimalnych wymogów kapitałowych, określonych w normach Solvency I i Solvency II. Było to bezpośrednią przyczyną...
czytaj wiecej
Sądów nie przekonuje argumentacja, że poszkodowany może dojeżdżać do pracy środkami komunikacji miejskiej, gdyż, jak wskazują, samochody zaspokajają potrzeby ich właścicieli w sposób bardziej...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w filharmonii. Powódka spóźniła się na koncert. Pracownik obiektu zdecydował się wpuścił ją na przyciemnioną salę, gdzie potknęła się i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi drogowemu. Sprawcą zdarzenia był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. Powódka domagała się kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia...
czytaj wiecej
Skład połączonych Izb Sądu Najwyższego Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych udzieli odpowiedzi na pytanie PPSN o następującej treści: „czy w sytuacji, gdy wskutek czynu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pozwane towarzystwo ubezpieczeń wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w części uwzględniającej powództwo oraz apelację strony powodowej w zakresie kwoty 617.810...
czytaj wiecej
SN udzielił odpowiedzi na pytanie skierowane przez Sąd Okręgowy w Łodzi (sygn. akt XIII Ga 1275/18): „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiło towarzystwo ubezpieczeń. Spółka skierowała roszczenie regresowe do sprawcy szkody na ubezpieczonym aucie. Do szkody doszło wzdłuż pasażu handlowego....
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r. dot. zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez niezależnego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powództwo wytoczyła pielęgniarka. Została ona poszkodowana, gdy udzieliła pomocy mężczyźnie, który pracował przy rozbiórce domu. Na mężczyznę zawaliła się część stropu....
czytaj wiecej
W dniu 29 lipca br. do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o następującej treści: „Czy wymagalne zobowiązanie do zapłacenia czynszu najmu pojazdu zastępczego, ciążące na osobie poszkodowanej w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – mieszkaniec Ukrainy – uległ wypadkowi komunikacyjnemu, do którego doszło na terenie Polski. Kierowca, z którym podróżował powód, zasnął za kierownicą i uderzył w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel motocykla, który uległ częściowemu uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym. Powód dokonał samodzielnej naprawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko miastu wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka. Córka powodów podczas pobytu na miejskim basenie doznała wypadku. Dziewczynka, biegnąc wokół basenu,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana. Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Winą za zdarzenie obarczyła Zarząd Dróg, Zieleni...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił posiadacz pojazdu. Domagał się on zapłaty 57 tys. zł z powodu uszkodzeń w pojeździe, do jakich doszło w wyniku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko gminie wystąpił nastolatek, który uległ wypadkowi kierując motocyklem. Powód z nadmierną prędkością pokonywał łuk drogi. Stracił panowanie nad pojazdem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła poszkodowana kursantka, która w trakcie drugiej lekcji nauki jazdy doznała wypadku komunikacyjnego. Wskutek zdarzenia u powódki wystąpiły liczne...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany, który uległ wypadkowi podczas czyszczenia rynien u sąsiada. Powód wykonywał tę czynność nieodpłatnie, jako sąsiedzką przysługę. Podczas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu zakładowi ubezpieczeń wystąpił poszkodowany pasażer pociągu. Mężczyzna domagał się przyznania 20 tys. zł. Powód podczas wysiadania z pociągu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany kierowca. Podczas kierowania pojazdem na jego auto niespodziewanie przewróciło się drzewo. Wskutek wypadku powód doznał urazu kręgosłupa...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana w wypadku komunikacyjnym. Powódka wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznała licznych urazów czaszki, co...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły powódki – osoby najbliższe motocyklisty zmarłego wskutek wypadku drogowego. Domagały się one zasądzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu zakładowi ubezpieczeń wystąpił poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Wskutek zdarzenia powód doznał licznych urazów czaszki, a trwały...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód - poszkodowany w wypadku komunikacyjnym. Powód domagał się zasądzenia na jego rzecz od pozwanego kwoty ok. 340...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zduńskiej Woli uznał, że żądanie pozwu jest uzasadnione, gdyż zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za szkodę komunikacyjną, jaką są także koszty najmu pojazdu...
czytaj wiecej
Właściciel ubezpieczonego gospodarstwa przeprowadzał byka do obory. Zwierzę stawiało upór. Powód, obserwując to zdarzenia, spontanicznie udzielił pomocy sąsiadowi. Nagle zwierzę zerwało się i...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że art. 4421 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania, skoro 10 lat od dnia wypadku minęło 20 maja 2007 r., a więc przed wejściem w życie przepisu wydłużającego okres przedawnienia,...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwana spółka nie wypełniła obowiązku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków utrzymania właściwego stanu terenu, tym samym odpowiada za szkodę. SR zasądził na rzecz...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
W przypadku pierwszej sprawy, Sąd Rejonowy orzekł, że pozwany ma zwrócić poszkodowanemu całkowity koszt, jaki poniósł on za najem pojazdu zastępczego. SR stwierdził, że „poszkodowany ma prawo wyboru...
czytaj wiecej
Uchwała SN stanowi odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozpoznawał on sprawę z powództwa poszkodowanej, która doznała upadku na śliskim, pokrytym lodem chodniku przed sklepem. Właściciel...
czytaj wiecej
Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny przyznał powodowi kwotę 30.000 zł z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, przy czym uwzględniając 50% stopień przyczynienia się do powstania szkody wypłacił...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu odwoławczego, Sąd pierwszej instancji niedostatecznie uwzględnił okoliczności świadczące o wyjątkowo dużej krzywdzie powoda, wskutek czego zasądzona kwota w nienależytym stopniu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Po pierwsze, podkreślono, że w tego typu sprawach klienci instytucji finansowych mogą uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, do którego w ubiegłym roku wpłynęło od obligatariuszy ponad 300 próśb o...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
.KNF dość szczegółowo wskazuje również na kryteria i informacje, jakie powinny zostać przekazane poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń w przypadku miarkowania przez zakład wysokości...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W wypowiedzi Szumowski wskazał na kraje, w których istnieje system wyboru przez pacjenta sposobu dochodzenia swoich roszczeń. Poszkodowani sami decydują, czy wchodzą ze swoimi żądaniami na drogę...
czytaj wiecej
Jak podało ministerstwo, pieniądze z budżetu państwa w wysokości 87 mln zł trafiły do wojewodów, skąd będą przekazywane gminom na ich wniosek. – Teraz szybkość wypłacania zasiłków zależy właśnie od...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

IWS zanalizował 922 spraw dot. wystąpienia szkody wskutek zdarzenia komunikacyjnego. Nieco ponad 66% z nich dotyczyło roszczeń poszkodowanych do zakładu ubezpieczeń o wypłatę zadośćuczynienia. Jak...
czytaj wiecej
W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
W wyniku wypadków drogowych w 2016 r. śmierć poniosło 3 017 osób. W porównaniu z rokiem 2015, kiedy zginęło 2 938 osób, nastąpił wzrost o 79 osób. W wypadkach rannych zostało 40 672...
czytaj wiecej