Artykuły

W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka prowadząca działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z czym korzysta ze zwolnienia z...
czytaj wiecej
Zgodnie z uchwałą SN (sygn. akt. III CZP 90/19), odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego, przysługujące leasingobiorcy w związku z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykorzystuje w swojej działalności pojazdy osobowe. Samochody podlegają ubezpieczeniu AC, OC, NW i GAP. Spółka nabrała wątpliwości, czy ubezpieczenie typu GAP objęte...
czytaj wiecej
Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 23 lipca 2019 r. (nr 0114-KDIP4.4012.254.2019.1.AK) stwierdził, że czynności pośrednictwa w zakresie zawierania umów o zarządzanie PPK opodatkowane...
czytaj wiecej
Projekt stanowi konsekwencję wejścia w życie, z dniem 1 stycznia 2019 r., ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Wprowadziła ona zmiany w ustawie z dnia 15 stycznia 2016 r. o podatku od...
czytaj wiecej
Rozporządzenie dot. ram w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego przewiduje wprowadzenie uzupełniającego dobrowolnego systemu funkcjonującego obok systemów krajowych, który...
czytaj wiecej
W interpelacji skierowanej do ministra finansów i ministra sprawiedliwości przedstawiony został problem opodatkowania podatkiem VAT wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC ppm., gdy poszkodowanym...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do Dyrektora KIS wniósł zakład ubezpieczeń. Spółka udzielała ochrony ubezpieczeniowej należnościom pieniężnym przysługującym spółkom od kontrahentów. ZU nabrał...
czytaj wiecej
Ujemny bilans po 2017 r. odnotowały m.in. spółki życiowe: Aviva, Open Life i Nationale-Nederlanden, należące do pierwszej piątki na rynku ubezpieczeń życiowych. Ich straty łącznie przekroczyły kwotę...
czytaj wiecej
Dla spółek, które rozpoczęły rok podatkowy w 2018 r. i zdążyły go już zakończyć jest to problem, ponieważ na zapoznanie się z nowymi formularzami miały zaledwie jeden dzień. MF opublikował bowiem...
czytaj wiecej
Z ustawy o CIT zniknęły art. 38b i art. 38c. W związku z tym nie ma już podstawy prawnej dla dokonywania przez banki porównania: odpisów aktualizujących z rezerwami na ryzyko związane z działalnością...
czytaj wiecej
Stopa podatku bankowego wynosi 0,523% w skali roku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy regulującej tę daninę, do podstawy opodatkowania będą wchodzić także aktywa gromadzone w ramach PPK. Stopa ta...
czytaj wiecej
Jak pisze Rzeczpospolita, spadki w produktach gr. 3 są związane przede wszystkim z mniejszą liczbą aktywnych umów ubezpieczeń na życie z UFK. Jak wyjaśniają, specjaliści wiele tych umów wygasło w...
czytaj wiecej
- Brzmienie wprowadzanych przepisów wzbudziło wątpliwości firm ubezpieczeniowych, czy ich niektóre rozliczenia będą podlegały przepisom o podzielonej płatności. Chodzi w szczególności o wypłacane...
czytaj wiecej
Przychody z tytułu nowej daniny Wskutek kontroli NIK ustalił, że w 2016 r. dochody uzyskane z tytułu wprowadzenia nowego podatku wyniosły nieco ponad 3,5 mld zł tj. blisko 64 proc. prognozy...
czytaj wiecej
Wnioski grupowe Zgodnie z planowanymi zmianami, w Ordynacji pojawi się nowy rodzaj wniosku o interpretację – tzw. wniosek grupowy. Wniosek taki będzie przeznaczony dla podmiotów, które pragną uzyskać...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją ministra, wolne od podatku dochodowego PIT i CIT będą kwoty odszkodowań uzyskane od zakładów ubezpieczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia środka trwałego będącego własnością...
czytaj wiecej
Dodatkowo w przypadku odzyskania pojazdu ubezpieczyciel zwraca własność wnioskodawcy za zwrotem odszkodowania. Kolejnym punktem budzącym kontrowersje są poniesione koszty w związku z eksploatacją...
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
Dotychczas część usług związanych z czynnościami pomocniczymi do usług ubezpieczeniowych i finansowych była zwolniona z podatku. Od dnia 1 lipca 2017 r. ust. 13 z art. 43 ustawy o VAT przestanie...
czytaj wiecej
Jak wskazało Ministerstwo Finansów, które jest autorem zmian, zniesienie zwolnienia z VAT dla usług pomocowych ma na celu dostosowanie polskiego ustawodawstwa do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
Podatek od aktywów niektórych instytucji finansowych wprowadzono na początku 2016 r. Dodatkowa danina nałożona na sektor finansowy była zapowiadana w kampanii przedwyborczej przez PiS. Janczyk dodał...
czytaj wiecej
W końcu i Minister Finansów przyznał rację podatnikom, gdyż w uzasadnieniu do omawianej zmiany ustawy o VAT potwierdził, że zwolnienie od VAT dotyczy wszelkich usług likwidacji szkód, w szczególności...
czytaj wiecej
Insurance Europe zapewnia, iż popiera cel Komisji Europejskiej, aby ujednolicić system obliczania dochodu podlegającego opodatkowaniu dla firm transgranicznych. Insurance Europe jest jednak zdania,...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu projektu ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych wskazano, że „podatek od sum bilansowych instytucji finansowych jest de facto podatkiem majątkowym, stąd przerzucenie...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Komisja bada, czy zasady opodatkowania instytucji finansowych zachowują zasadę równego traktowania podmiotów. Już teraz podatku bankowego w zasadzie nie uiszczają SKOK-i i banki spółdzielcze, których...
czytaj wiecej
„Mówię bardzo jasno - głosy, które pojawiają się ze strony naszej opozycji mówiące o tym, że budżet się nie spina czy na coś braknie pieniędzy, zostały obalone w dniu, w którym minister finansów...
czytaj wiecej
zestawienie przepływów pieniężnych związanych z dokumentowaną transakcją, uzasadnienie wyboru przyjętej metody kalkulacji dochodu podatnika, w tym wskazanie algorytmu kalkulacji rozliczeń...
czytaj wiecej
We wtorek (30.08.2016 r.) Komisja Europejska przedstawiła wnioski z dochodzenia w sprawie przyznania przez Irlandię korzyści podatkowych od Apple, które było prowadzone przez KE od 2014 r. Komisja...
czytaj wiecej
Dyrektor wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku są: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej, przywołał wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C-224/11 BGŻ Leasing Sp. z o.o. w sprawie włączenia kosztów ubezpieczenia do...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 109 ust. 3 Ustawy z 11 marca 2014 roku o podatku od towarów i usług, od obowiązku prowadzenia ewidencji VAT zwolnieni są m.in. podatnicy wykonujący wyłącznie czynności zwolnione od...
czytaj wiecej
W maju 2015 r. PE przyjął bardziej rygorystyczne zasady przeciw praniu brudnych pieniędzy. Czwarta dyrektywa w tej kwestii zobowiąże państwa członkowskie do prowadzenia głównych rejestrów informacji...
czytaj wiecej
Obecnie kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta ze względu na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, który w uchwałach z 1997 i 2007 roku przesądził, że zarówno w przypadku ustalenia wysokości...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Nowelizacja doprowadziła do usunięcia z treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2) regulacji dotyczących zwolnień od VAT zawartych w...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Do czasu wydania przedmiotowego orzeczenia, kwestie rozliczeń pomiędzy konsorcjantami oraz związanych z tym wymogów w zakresie konieczności ustalenia konieczności naliczenia podatku VAT stanowiły...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia od zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i akcji ratowniczej. Okres ubezpieczenia został w...
czytaj wiecej
Jednak w orzecznictwie wprost wskazuje się, że odmienności między gwarancjami a ubezpieczeniem nie pozwalają na uznanie, że świadczenia dokonywane w wykonaniu tych umów mogą być uznane za "podobne" w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka planowała wykupić prezesowi, a także członkom zarządu i rady nadzorczej ubezpieczenie bezimienne, typu D&O (od ang. Directors &Officers Insurance)....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie osią sporu było zwolnienie, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT. Przepis ten zwalnia z podatku usługi, których przedmiotem są instrumenty finansowe, z...
czytaj wiecej
SN podjął uchwałę w tej sprawie na wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt XII Ga 419/19). Skierował on do SN następujące pytanie prawne: „Czy odszkodowanie z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, spółki wykupiły dla członków swoich zarządów ubezpieczenia OC, ubezpieczenie mienia (m.in. od ryzyka terroryzmu) i ubezpieczenie transportowanych towarów. Zagraniczny zakład...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił powód, którego syn tragicznie zginął na placu budowy. Mężczyzna żądał od pozwanego wypłaty 120 tys. zł tytułem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do uboju 7 tys. sztuk indyków na fermie prowadzonej przez rolnika, który rozliczał się ryczałtowo. Do wybicia zwierząt doszło z powodu panującej epidemii ptasiej grupy....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy wprowadzającej podatek bankowy, kwotę wolną od podatku „oblicza się łącznie dla wszystkich podatników zależnych lub współzależnych pośrednio lub bezpośrednio od jednego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie towarzystwo ubezpieczeń, udzielające ochrony w zakresie kredytów eksportowych, otrzymało świadczenie z tytułu regresu ubezpieczeniowego od dłużnika swego klienta. Zgodnie...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła spółka. Powódka wykupiła dla prezesa ubezpieczenie OC z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem, co wynikało z kontraktu menedżerskiego, przy czym ani w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła spółka – skarżąca interpretację indywidualną Ministra Finansów. Spółka zawarła umowę z ubezpieczycielem w formie polisy na okres 12 miesięcy. Składka...
czytaj wiecej
Lekarz wykonywał usługi na rzecz zakładu ubezpieczeń, polegające na: przeprowadzaniu badań, sporządzaniu opinii lekarskiej i oceny uszczerbku na zdrowiu osób poszkodowanych, objętych ochroną zakładu...
czytaj wiecej
W związku z tym, Aviva zwróciła się do MF o interpretację, czy działalność centrów usług wspólnych może być zwolniona z podatku VAT. Ministerstwo uznało, że zwolnienie z podatku VAT naruszyłaby...
czytaj wiecej
Spółka podkreśliła, że usługa ta jest kluczowa z punktu widzenia prowadzonej działalności ubezpieczeniowej i pozwala na takie zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym, które umożliwia efektywne i...
czytaj wiecej
Kancelaria odszkodowawcza stała na stanowisku, że kwoty te są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, na mocy którego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy wskazał, iż metoda kosztorysowa ustalania odszkodowania komunikacyjnego zakłada z natury rzeczy posługiwanie się parametrami najbardziej zobiektywizowanymi z punktu widzenia obrotu...
czytaj wiecej
Za drugim stanowiskiem opowiadało się Ministerstwo Finansów, będące stroną sporu, które w toku rozprawy przedstawiło oficjalne stanowisko w sprawie interpretacji polskich przepisów w tym zakresie....
czytaj wiecej
Sprawa dotyczyła spółki zajmującej się agencyjną sprzedażą biletów przez Internet oraz drogą telefoniczną poprzez call center. W celu zwiększenia obrotów, spółka nawiązała współpracę z firmą...
czytaj wiecej
Spółka podniosła, że jej działania mają charakter outsourcingu związanego z przebiegiem oceny stopnia uszczerbku na zdrowiu po wypadku ubezpieczonego (w celu ustalenia wysokości świadczenia) i...
czytaj wiecej
Dyrektor Urzędu Skarbowego nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że w omawianej sprawie świadczenia wykonywane przez spółkę nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wykonanie...
czytaj wiecej
Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z oceną WSA. W uzasadnieniu wyroku NSA wskazał, iż gwarancja ubezpieczeniowa jest specyficzną, ukształtowaną głównie przez praktykę czynnością...
czytaj wiecej
Zdaniem wnioskodawcy nie jest to prawidłowe działanie. Odszkodowania bowiem zastępują czynsz, jaki powinien płacić lokator i nie są tym samym przychodem z innego źródła. Ponadto, wnioskodawca...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W interpelacji czytamy, że zgodnie z informacjami medialnymi systematycznie zmniejsza się liczba interpretacji podatkowych, wydawanych przez organy podatkowe. W 2015 r. wydano ich 37,7 tys., w 2016...
czytaj wiecej
Aktem prawnym dokonuje się zmian w aż 7 ustawach. Celem nowelizacji jest zwiększenie czytelności i przejrzystości istniejących regulacji oraz ich uproszczenie. W zakresie zmian w ustawie o CIT...
czytaj wiecej
Zdaniem resortu finansów, „stosowanie ścisłej wykładni przepisów ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych może skutkować nałożeniem na podatników obowiązków niemożliwych do wykonania,...
czytaj wiecej
Zmiany legislacyjne polegają na modyfikacji art. 82 Ordynacji podatkowej poprzez dodanie § 1c-1g, zgodnie z którymi, banki oraz SKOK’i będą przekazywały informacje na temat wyciągów na podstawie...
czytaj wiecej
Według Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (Organ podatkowy), obowiązek wykazania celowości i konieczności poniesienia danego wydatku z uzyskanym przychodem lub zachowaniem albo zabezpieczeniem...
czytaj wiecej
Od dłuższego czasu wśród organów podatkowych oraz sądów administracyjnych (włączając Naczelny Sąd Administracyjny) dominuje pogląd, że w takim scenariuszu mamy do czynienia z objęciem udziałów w...
czytaj wiecej
Po drugie, w przypadku przedłużenia terminu zwrotu VAT w związku z weryfikacją zasadności zwrotu, doprecyzowano, że oprócz rozliczeń podatnika, organy podatkowe mogą również weryfikować rozliczenia...
czytaj wiecej
- Po wieloaspektowej dyskusji w ramach rządu oraz po wysłuchaniu merytorycznych argumentów bardzo szerokiego grona partnerów społecznych i biznesowych, uznaliśmy, że kontynuacja prac nad takim...
czytaj wiecej
Jak wskazują eksperci, likwidacja podatku liniowego szczególnie dotknie przedsiębiorców, którzy będą starali się uniknąć płacenia wyższych podatków. - Jeżeli mamy zrezygnować z 19 proc. podatku, to...
czytaj wiecej
Dodała, że system podatkowy powinien być sprawiedliwy, co nie znaczy, że podatki będą równe. "Chcemy doprowadzić do tego, żeby system podatkowy w Polsce był przede wszystkim, użyję słowa,...
czytaj wiecej
Poza oczywistymi sytuacjami, granica pomiędzy korzyścią legalną a nieuprawnioną może być trudno uchwytna. W praktyce więc organ podatkowy będzie oceniał czy przyjęta przez podatnika strategia...
czytaj wiecej
W interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał, że spółka nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku w wysokości 70 proc. od części przekraczającej trzykrotność miesięcznego...
czytaj wiecej
Rozpatrywana sprawa dotyczyła kobiety, która nabyła prawo do ubezpieczenia na życie po zmarłym krewnym. Kobieta została wskazana jako jedna z uposażonych w umowie ubezpieczenia, która została zawarta...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Analiza polskiej sytuacji podatkowej wykazała, że stosunek wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych do całkowitych wpływów budżetowych wyniósł w 2015 r. 5,33%. Podczas gdy odsetek ten...
czytaj wiecej
Ponadto, Gualtieri zapowiedział, iż Parlament Europejski nadal będzie naciskać na państwa członkowskie, by wzmocniły swoje polityki podatkowe, usunęły luki prawne i poprawiły koordynację na poziomie...
czytaj wiecej