Artykuły

W maju 2017 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) ogłosiła nowy standard MSSF 17 „Ubezpieczenia”. Z dniem 1 stycznia 2023 r. zastąpi on obecnie obowiązujący MSSF 4 „Umowy...
czytaj wiecej
W lipcu ubiegłego roku EIOPA odrzuciła ten projekt. Teraz jednak zmieniła zdanie wskutek nacisków ze strony KE, która dostosowuje KID głównie dla klientów towarzystw finansowych, chociaż stanowią oni...
czytaj wiecej
Po pierwsze, w piśmie do resortu finansów, funduszy i polityki regionalnej, PIU zwraca uwagę na brak precyzyjnego wskazania w ustawie, w jakiej formie zakłady ubezpieczeń będą mogły oferować OIPE. W...
czytaj wiecej
PIU podkreśliła, że w przypadku zmian klimatu, nie wszystkie ryzyka mogą mieć wpływ na zakłady ubezpieczeń i ubezpieczonych. Poza tym część z tych ryzyk w ogóle nie jest możliwa do oszacowania i...
czytaj wiecej
W Unii Europejskiej na nowo dyskutuje się nad zapewnieniem realizacji roszczeń klientów zakładów ubezpieczeń. Jednym z pomysłów jest ujednolicenie zasad reasekuracji w państwach członkowskich. W...
czytaj wiecej
Aktualnie EIOPA zbiera informacje od rynku nt. doświadczeń z wdrożeniem i stosowaniem przepisów dyrektywy. Do 1 lutego 2021 r. Urząd ma sfinalizować ankietę, mającą na celu zbadania zakresu...
czytaj wiecej
Celem tego dokumentu jest ułatwienie zakładom ubezpieczeń i agentom ubezpieczeniowym przeprowadzenia procesu weryfikowania spełnienia ustawowego obowiązku szkolenia zawodowego przez osoby wykonujące...
czytaj wiecej
Pierwszym punktem spornym, poruszanym w ramach rewizji, jest zasada proporcjonalności. Obecnie jest ona różnie przestrzegana przez krajowe organy nadzoru. Część z nich prowadzi twardą i bezwzględną...
czytaj wiecej
Jak podało PIU, KE rozważa, aby nowe przepisy dot. zapobiegania praniu brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu tym razem zostały wprowadzone wprost do jurysdykcji krajów członkowskich, czyli w...
czytaj wiecej
EIOPA przedstawiła m.in. szczegółowe wymogi dokumentów dla klientów zainteresowanych oszczędzaniem w PEPP, tj. PEPP KID (dokument zawierający kluczowe informacje) i PEPP BS (zestawienie korzyści z...
czytaj wiecej
– Dołączamy do systemu BLS, bo w ten sposób możemy pomóc jeszcze większej grupie naszych klientów. Mamy bardzo dobrze ułożony proces likwidacji szkody i chcemy, by w razie potrzeby także klienci z...
czytaj wiecej
Jak podała Małopolska Izba Rolnicza, ubezpieczyciele stosują różne metody szacowania szkód. W praktyce rodzi to wiele konfliktów między zakładami ubezpieczeń a rolnikami. W opinii MIR, problem ten...
czytaj wiecej
Jak wyjaśniła Izba, PRIIPs to jedno z najbardziej skomplikowanych produktów finansowych na rynku. Obejmuje różne rodzaje inwestycji m.in. UFK, produkty strukturyzowane, produkty gwarantowane. W...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy w pismach do Polskiej Izby Ubezpieczeń, Ministerstwa Finansów i Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego zawarł apel o wsparcie dla klientów towarzystw ubezpieczeń,...
czytaj wiecej
Projekt zawiera wytyczne dot. przetwarzania informacji w systemach informatycznych i zarządzania nimi. Doprecyzowują też standardy cyberbezpieczeństwa. Wytyczne spotkały się z pozytywnym odbiorem ze...
czytaj wiecej
W ciągu ostatniej dekady wartość szkód majątkowych, do których doszło przez niekorzystne warunki atmosferyczne, pozostała na rekordowym poziomie 2,98 bln USD. Jest to wartość ponad dwukrotnie wyższa...
czytaj wiecej
Po pierwsze, PIU zwróciła uwagę, że wniesiono już wiele zmian do rozporządzenia delegowanego w sprawie dokumentu zawierającego kluczowe informacje (KID) dotyczącego detalicznych produktów zbiorowego...
czytaj wiecej
Stanowisko PIU otwiera postulat o szerszym zastosowaniu w praktyce zasady proporcjonalności. „Jeśli Wypłacalność II powinna nakazywać rzetelne zarządzanie ryzykiem, kluczowe jest przekierowanie...
czytaj wiecej
W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży...
czytaj wiecej
Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
W kwietniu tego roku Kancelaria RP poinformowała o rozpoczęciu prac nad wnioskiem, jaki wpłynął od Rzecznika Finansowego. Dwa lata temu wystąpił on o podjęcie inicjatywy ustawodawczej dot. problemu...
czytaj wiecej
W przeciągu roku rynek ubezpieczeń zdrowotnych urósł o 43,5 mln zł (11 proc.), wypracowując na koniec czerwca 2019 r. przypis składki w wysokości 430 mln zł.  W przypadku PZU wzrost ten wyniósł...
czytaj wiecej
Wyniki statystyczne potwierdzają utrzymujący się już od kilku lat trend wzrostowy na rynku prywatnych polis zdrowotnych. Z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w I poł. 2019 r. Polacy...
czytaj wiecej
Pogorszenie kondycji segmentu ubezpieczeń życiowych z elementem inwestycyjnym widać również w kanale bancassurance, który do tej pory dominował w zakresie sprzedaży tych produktów. W 2018 r....
czytaj wiecej
Po pierwsze, Izba dostrzegła, że ustawa narzuca na instytucję finansową obowiązek monitorowania rocznego limitu wpłat dokonywanych na IKE. W przypadku utworzenia kolejnego rachunku IKE dla...
czytaj wiecej
– Ubezpieczenia nie są prostym zagadnieniem, a my chcemy dotrzeć z wiedzą o nich do jak największej grupy osób. OneMulti pokazało w trakcie konkursu, że ma pomysł, jak nas w tym wesprzeć – mówi...
czytaj wiecej
Projekt nowelizacji obejmuje rozszerzenie katalogu pojazdów wycofywanych z ruchu. W projekcie proponuje się wprowadzenie możliwości czasowego wycofania z ruchu samochodu osobowego ale nie dłużej niż...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów z 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu...
czytaj wiecej
- Izbę wzmocniła osoba z bardzo dużym doświadczeniem w obszarze współpracy międzynarodowej. To bardzo istotne w czasach, gdy coraz więcej regulacji prawnych ma swój początek poza Polską. By jak...
czytaj wiecej
Rada została utworzona przez Polski Fundusz Rozwoju. Jej zadaniem jest udzielanie wskazań w zakresie edukacji pracodawców i pracowników co do korzyści z udziału w planie. Rada będzie także oceniała...
czytaj wiecej
Rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
W ocenie Prądzyńskiego mijający rok był dobry. Sektor ubezpieczeń charakteryzował się stabilnymi cenami, w niektórych obszarach odnotowano wręcz spadek cen. W 2018 r. nastąpiło zmniejszenie sprzedaży...
czytaj wiecej
Z tegorocznej edycji badania Moralność Finansowa Polaków wynika, że aż 21% respondentów akceptuje niemoralne zachowania wobec ubezpieczycieli, takie jak zawyżanie poniesionej szkody w celu otrzymania...
czytaj wiecej
Jak podkreślił gość rp.pl, sektor odszkodowawczy nie jest aktualnie ani nadzorowany, ani regulowany. W związku z tym projektowane przepisy mają przede wszystkim zapobiec patologiom, jak pojawiają się...
czytaj wiecej
Jak wskazał w rozmowie z portalem wgospodarce.pl, obecność profesjonalistów świadczących pomoc w zakresie odszkodowań jest potrzebna i istotna, jednak często w tym obszarze dochodzi do patologii, jak...
czytaj wiecej
Kampania prowadzona jest od roku. Jej inauguracją była publikacji raportu wpływu „Jak ubezpieczenia zmieniają Polskę i Polaków”. Czytaj więcej: Cała branża mówi jednym głosem. Jak ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Jak podkreślali goście programu „Gospodarka dla każdego 2018” jedną z przyczyn rosnącej skali rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych jest niska satysfakcja Polaków z jakości usług medycznych...
czytaj wiecej
Zdaniem PIDiPO, stanowisko Prezesa PIU prezentuje branżę w sposób nieprawdziwy i naruszający dobre imię przedsiębiorców na niej działających. Dodatkowo PIDiPO podkreśla, że pomimo przekazania uwag...
czytaj wiecej
Dodatkowo rośnie również kwota, jaką ubezpieczeni przeznaczają na ochronę. W pierwszym półroczu br. na prywatne polisy zdrowotne dokona wpłat na łączną sumę blisko 386,5 mln zł, czyli 19% więcej niż...
czytaj wiecej
Jak wskazał szef PIU, z powodu nadużyć, jakich dopuszczają się kancelarie odszkodowawcze, cierpią głównie poszkodowani. Zarzuty, jakie postawił Prądzyński podmiotom z tego sektora, to nieetyczne...
czytaj wiecej
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC ciąży na właścicielu pojazdu. Jego spełnienie jest kontrolowane w rejestrze FIVA. Hiszpańskie polisy komunikacyjne obowiązują na terytorium krajów...
czytaj wiecej
Uwagi KNF Komisja Nadzoru Finansowego poddała pod rozwagę zamieszczenie załącznika stanowiącego wzór informacji przekazywanej do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń dot. danych osoby uprawnionej...
czytaj wiecej
– Odbieram jako ogromną odpowiedzialność zaufanie, jakim obdarzyło mnie PIU, powierzając przewodnictwo Podkomisji. Sprzedaż ubezpieczeń jest obszarem złożonym, łączącym zarówno elementy produktowe,...
czytaj wiecej
Przed inauguracją prac Grupy miały miejsce spotkania z przedstawicielami firm zaagażowanych w program. Ich uczestnicy podkreślali, że rola ubezpieczycieli mogłaby polegać na stworzeniu...
czytaj wiecej
Jak podkreślił Prądzyński w rozmowie z Magdaleną Gryn, kancelarie odszkodowawcze często pełnią rolę profesjonalnych pełnomocników w bardzo trudnych i emocjonalnych sprawach, w których reprezentują...
czytaj wiecej
W artykule opublikowanym na łamach Rzeczpospolitej Jan Grzegorz Prądzyński, prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, podkreśla, że PPK oprócz swego głównego celu, jakim jest zwiększenie poziomu oszczędności...
czytaj wiecej
Paweł Sawicki związany jest z branżą ubezpieczeniową i finansową od 20 lat. Przez ostatnie 8 lat zarządzał różnymi departamentami w UKNF związanymi z działalnością ubezpieczeniową. Odpowiadał za...
czytaj wiecej
– Konsekwencje wypadku na przejeździe kolejowym, oprócz oczywistego zagrożenia utraty życia, mogą się wiązać m.in. z ogromnymi kosztami, których często kierowcy nie są świadomi, a które mogą...
czytaj wiecej
Prezes PIU udzielił wywiadu miesięcznikowi AleBANK. Rozmowa dotyczyła rządowego projektu ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Zgodnie z najnowszą wersją projektu towarzystwa ubezpieczeń na...
czytaj wiecej
Stopa podatku bankowego wynosi 0,523% w skali roku. Zgodnie z aktualnym brzmieniem ustawy regulującej tę daninę, do podstawy opodatkowania będą wchodzić także aktywa gromadzone w ramach PPK. Stopa ta...
czytaj wiecej
Po pierwsze, PIU wskazuje, że w przypadku zakupu wycieczki w biurze podróży touroperator jest zobowiązany do zapewnienia podróżującym ochrony od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków....
czytaj wiecej
W dniu 16 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja uzgodnieniowa ws. projektu przygotowanego przez resort finansów. Do udziału w konferencji zostało zaproszonych 51 podmiotów....
czytaj wiecej
Panel pt. „Jak zredefiniować ubezpieczenia zdrowotne w świetle wyzwań stojących przed opieką zdrowotną i współczesnym społeczeństwem europejskim?” był prowadzony przez red. naczelną portalu...
czytaj wiecej
Panel został poprowadzony przez Grzegorza Nawackiego, redaktora naczelnego portalu pb.pl. Do udziału w debacie zostali zaproszeni: Paweł Bednarek – wiceprezes zarządu Grupy Warta, dr Marcin...
czytaj wiecej
Po raz kolejny do zarządu Izby zostali powołani Jan Grzegorz Prądzyński na stanowisko prezesa (funkcję tę sprawuje od 2009 r.) oraz Andrzej Maciążek na stanowisko wiceprezesa zarządu (po raz pierwszy...
czytaj wiecej
Wykład wprowadzający do debaty wygłosił dyrektor Centrum Technologii Blockchain, prof. Uczelni Łazarskiego Krzysztof Piech. W swoim wystąpieniu skupił się przede wszystkim na możliwościach i...
czytaj wiecej
Pierwszy dzień spotkania branży ubezpieczeniowej rozpoczął się od ważnych, o ile nie najważniejszych w ciągu całego wydarzenia, wystąpień znakomitych gości – decydentów w zakresie prawa...
czytaj wiecej
Jak podał w wywiadzie Prądzyński, nowa uchwała Sądu Najwyższego spowoduje wzrost cen za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Szczególnie podwyżki odczują klienci zakładów ubezpieczeń, które...
czytaj wiecej
Prezentowane plany audytu przedstawiają procedury związane z prowadzeniem audytów w poszczególnych obszarach, w formie szczegółowych pytań dot. wyodrębnionych podobszarów. Opracowane pytania mają na...
czytaj wiecej
Prezes PIU wyjaśnił, że po 10 latach trwania wojny cenowej rynek komunikacyjny odzyskał rentowność. Jest ona jednak zagrożona. Negatywny wpływ na wynik finansowy towarzystw ubezpieczeń majątkowych...
czytaj wiecej
Zgodnie z danymi PIU, prywatne ubezpieczenie zdrowotne posiada ponad 2 mln Polaków. Zdaniem specjalistów, liczba ta będzie stale rosła. W III kw. 2017 r. zakłady ubezpieczeń z tytułu sprzedaży...
czytaj wiecej
Poradnik Izby ma na celu ustrzeżenie wyjeżdżających przed możliwymi szkodami w mieniu, jakie mogą nastąpić podczas spędzania Wielkanocy poza domem. W komunikacie wymieniono czynności zabezpieczające...
czytaj wiecej
„Pragniemy zauważyć, że zaangażowanie profesjonalnych podmiotów takich jak zakłady ubezpieczeń, od początku funkcjonowania PPK wniesie z pewnością wartość dodaną do projektu. w naszej ocenie...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na interpelację nr 18774 Leszek Skiba, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, zwrócił uwagę na fakt, że taryfy oraz wysokość składek ubezpieczeniowych ustalają zakłady ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Większość uczestników posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. podkreślała, że problemem na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi pozostają umowy zawarte przed 2013 r. lub nieaktywne,...
czytaj wiecej
Dzięki temu wynik techniczny w tym sektorze uplasował się na poziomie 279 mln zł, podczas gdy rok temu było to prawie 840 mln zł straty. Wydawać by się mogło, że zakłady ubezpieczeń osiągnęły już...
czytaj wiecej
Według danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń, towarzystwa zebrały o 12,7 proc. więcej składek niż w roku ubiegłym, co daje ponad 46 mld zł. Z czego wypłaty stanowiły 29,6 mld zł, czyli...
czytaj wiecej
Procentowy udział poszczególnych grup produktów w składce przypisanej brutto w ubezpieczeniach grupowych w ramach bancassurance w III kwartale 2017 r. jest następujący: 33 proc. wypadki i choroby, 25...
czytaj wiecej
Duże zmiany miedzy można zaobserwować, porównując dane z 2017 r. i 2014 r., w przypadku struktury składki przypisanej brutto dla produktów ochronnych powiązanych z produktem bankowym (tylko...
czytaj wiecej
Podał, że niektóre ze szpitali nie wykorzystują wszystkim swoich możliwości w obsłudze pacjentów. Zdaniem Prądzyńskiego, gdyby uwolniono publiczne ośrodki zdrowia od "zakazu współpracy z...
czytaj wiecej
- Zobligowanie ubezpieczycieli do publikowania szczegółowych kryteriów systemu zniżek/zwyżek za bezszkodową jazdę wydaje się już zbyt daleko idącą propozycją, która ogranicza swobodę działalności...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są...
czytaj wiecej
Projekt spotkał się na posiedzeniu z krytyką ze strony Polskiej Izby Ubezpieczeń. Przedstawicielka PIU, Renata Orzechowska powiedziała, że zaproponowany sposób rozliczania odszkodowań z tytułu...
czytaj wiecej
Pomysł wysnuli przedstawiciele warsztatów samochodowych i rzeczoznawców motoryzacyjnych. Ich propozycja ma na celu redukcję tzw. szarej strefy w zakresie likwidacji szkód komunikacyjnych, gdy...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wskazał, że polski projekt w wielu miejscach nakłada szersze obowiązki niż te wprost wynikające z zapisów dyrektywy. Jak podkreślił, w wielu miejscach dyrektywa...
czytaj wiecej
Jak wyjaśniał mec. Daszewski, problem uśpionych polis pojawia się też u skłóconych rodzin. - Np. zmarły uposażył nieślubne dziecko, albo drugą żonę, a dokumenty związane z tym ubezpieczeniem, są w...
czytaj wiecej
Zespół ds. digitalizacji procesów w sektorze ubezpieczeń będzie również pracował nad zapewnieniem komunikacji i przepływu informacji między zakładami ubezpieczeń w kwestiach związanych z...
czytaj wiecej
Wskazał, że na razie ceny za ubezpieczenie OC ustabilizowały się i nie dochodzi do znacznych wzrostów stawek. Jednak, jak podkreślił, równowaga w tym segmencie na razie jest krucha i dopiero w...
czytaj wiecej
Jak wskazywała w trakcie posiedzenia senator Lidia Staroń, przedstawiciel wnioskodawcy, proponowane zmiany obejmą jedynie garstkę osób, którym zaprzestano wypłacać świadczenia z powodu wyczerpania...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
Zmiana stanu prawnego, nie powoduje, że mandaty członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Ubezpieczeń, pełniących funkcję w dniu wejścia w życie Ustawy, wygasają z dniem jej wejścia w...
czytaj wiecej
Propozycją RF jest stworzenie uproszczonego rejestru umów ubezpieczenia. Taki rejestr mógłby funkcjonować np. w oparciu bazę danych ubezpieczeniowych budowaną przez Ubezpieczeniowy Fundusz...
czytaj wiecej
Ponadto, Aleksandra Wiktorow zwróciła uwagę, że towarzystwa ubezpieczeń zbyt późno reagują na sygnały płynące od klientów w postaci reklamacji czy wniosków do Rzecznika Finansowego. "Wciąż do...
czytaj wiecej
Badani zostali także poproszeni o przestawienie swoich skojarzeń z pracą w sektorze ubezpieczeń. Co piątej osobie kojarzy się ona z namawianiem do zakupu polisy. 18% respondentów powiedziało, że...
czytaj wiecej
Ministerstwo zwraciło się z prośbą o wydanie opinii do uwagi PIU dotyczącej kompleksowego uregulowania kwestii sposobu komunikacji z klientami zakładów ubezpieczeń poprzez umożliwienie składania...
czytaj wiecej
Pytana o tabelaryzację wypłat zadośćuczynień odpowiedziała, że PIU zależy na wprowadzeniu regulacji prawnej. Jej zadaniem powinno to polegać na wskazywaniu należnej kwoty zadośćuczynienia za ból i...
czytaj wiecej
W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń działu II wypłaciły 18,4 mld zł świadczeń i odszkodowań brutto, z czego 8 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczeń OC ppm. W 2015 r. dane te wynosiły...
czytaj wiecej
PIU podało iż liczba osób nabywających polisy prywatnie, bez pośrednictwa macierzystego zakładu pracy wzrosła o ponad 40% (czytaj więcej: PIU: o 43% wzrosła liczba indywidualnych ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Zgodnie z opublikowanym przez Sedlak&Sedlak raportem „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2015 roku”, prawie do drugie przedsiębiorstwo (48 proc.) finansuje pracownikom...
czytaj wiecej
A zatem, jak wyjaśnił kierownik techniczny projektu CEPiK 2.0, w pierwszym etapie wdrażania bazy będą w niej udostępnianie informacje jedynie o kierowcach, którzy mają na swym koncie punkty karne....
czytaj wiecej
Jednak w trakcie konsultacji społecznych zostały zgłoszone uwagi jakoby powyższy zapis był niewystarczający dla wypełnienia obowiązku ubezpieczenia się przez podmioty z rynku nieruchomości. Taki...
czytaj wiecej
– Przed decyzją o zakupie polisy warto upewnić się że lekarz, u którego chcemy prowadzić ciążę pracuje w gabinecie, z którym współpracuje ubezpieczyciel. Niektóre zakłady ubezpieczeń za...
czytaj wiecej
Jako drugi czynnik wpływający na wynik sektora, Jackiewicz wskazała rosnące zainteresowanie rozwiązaniami grupowymi ze strony firm, które do tej pory nie były kojarzone z oferowaniem pracownikom...
czytaj wiecej
„Rozmawiamy na ten temat, jako że system CEPiK 2.0 i prace nad nim przebiegają etapami, żeby przyspieszyć taką możliwość i na chwile obecną rozmawiamy o końcu marca roku 2018, czyli zakładamy, że pod...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Dyskusja toczyła się również w związku z kolejną propozycją Komisji Nadzoru Finansowego: „Proponuje się dodać przepis dotyczący obowiązku przechowywania przez zakład ubezpieczeń dokumentacji...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Krytyce poddano natomiast m.in. zastosowanie specjalnych warunków rezygnacji z polis w przypadku osób, które zawarły umowę w wieku powyżej 61 lat. Zawarte porozumienia przewidują dla seniorów...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
Dodał, że trwająca kilka lat wojna cenowa została spowodowana warunkami rynkowymi. "Przy OC mamy stały zakres usługi, więc konkurować można było jedynie ceną" – wyjaśnił prezes PIU. Dlatego, jego...
czytaj wiecej
Tego typu ubezpieczenie zapewnia ochronę w przypadku awarii lub zniszczenia sprzętu. - Duże zainteresowanie tymi usługami oraz sygnały ze strony klientów sprawiają, że określenie zasad...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Prezes PIU podnosi na brak przewidywalności w kwestii wypłat odszkodowań za szkody osobowe. Sądy przyznają coraz wyższe kwoty odszkodowań za odniesione uszczerbki na zdrowiu wskutek...
czytaj wiecej
Dużo miejsca poświęcono analizie obecnej sytuacji sektora bancassurance. Dane rynkowe przedstawiła Agnieszka Gocałek, Przewodnicząca Zespołu ds. Bancassurance i Sprzedaży Affinity PIU. Natomiast...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskutek propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń w celu poszerzenia porozumień w sprawie zniesienie opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady...
czytaj wiecej
Wcześniej, na posiedzeniu komisji finansów publicznych, Prezes UOKiK, Marek Niechciał rekomendował, aby problemy posiadaczy tzw. polisolokat rozwiązać poprzez rozszerzenie ugód zawartych w 2015 i...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciele ujemne wyniki w segmencie ubezpieczeń OC komunikacyjnych odnotowują od 2006 r., gdy po raz ostatni zakończyli rok z dodatnim zyskiem. W 2015 r. w sumie zakłady ubezpieczeń straciły na...
czytaj wiecej
Dane pokazują, iż Polacy oprócz szybkiego dostępu do poszczególnych usług, nie tylko medycznych, cenią sobie przede wszystkim fachowość oraz doświadczenie specjalisty, z którego pomocy...
czytaj wiecej
Ustawa pozwala Izbie na uzyskiwanie dochodów także z innych źródeł, takich jak dotacje i darowizny, spadki i zapisy, a także dochody z majątku Izby i z działalności gospodarczej prowadzonej przez...
czytaj wiecej
Statut PIU w § 6 pkt 12 wskazuje, że Izba wykonuje swoje działania przez podejmowanie działań mających na celu eliminowanie naruszeń zasad etyki zawodowej oraz uczciwej konkurencji w działalności...
czytaj wiecej
Typ podstawowych zadań Izby wynika z jej ustawowego charakteru jako samorządu gospodarczego, zrzeszającego osoby lub podmioty połączone wspólnymi interesami gospodarczymi, prowadzące podobnego...
czytaj wiecej
Warto wskazać, iż projekt nowe ustawy, który w dniu 3 lipca 2015 r. został złożony w Sejmie (druk sejmowy nr 3644), przewidywał, iż Statut Izby powinien także określać wysokość składki członkowskiej...
czytaj wiecej
I tak, zgodnie z § 13 ust. 1 Statutu PIU, najwyższą władzą Izby jest Walne Zgromadzenie, które rozstrzyga o kierunkach działalności i rozwoju Izby. Statut wskazuje, że każdy członek Izby może...
czytaj wiecej
Współpraca z nadzorem finansowym, instytucjami ubezpieczeniowymi i finansowymi Współpraca z KNF Współpraca z UFG, Rzecznikiem Ubezpieczonych, Polską Izbą Brokerów Ubezpieczeniowych i...
czytaj wiecej
Członkostwo w Izbie ustaje z chwilą podjęcia uchwały o likwidacji dobrowolnej lub z chwilą, gdy decyzja o likwidacji przymusowej stała się prawomocna, przy czym § 10 Statutu PIU doprecyzowuje, że...
czytaj wiecej
Należy wskazać, że podobnie jak przepis art. 420 nowej ustawy, także komentowany przepis był przedmiotem burzliwych dyskusji w toku procesu legislacyjnego. Wobec faktu, że projekt Ustawy przewidywał...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

W propozycji nowych wymogów kapitałowych Solvency II, w module natcat, EIOPA zaproponowała, aby moduł katastrof naturalnych w formule standardowej Solvency II dla Polski obejmował poza powodziami i...
czytaj wiecej
Na stronie KNF została opublikowana lista 16 odpowiedzi na pytania dot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji...
czytaj wiecej
Publikacja podkomisji posiada formę szczegółowych pytań do wyodrębnionych podobszarów. Ich celem jest usprawnienie przeprowadzenia audytu systemu IT. Jednak jak podkreślają autorzy zestawienia, ze...
czytaj wiecej
Umożliwienie odczytywania kodów polowych 2D Aztec na dowodach rejestracyjnych pojazdów (bariera nr 68) Jak wynika z rekomendacji, PIU na razie jedynie skierowała pisma w tej sprawie do PWPW oraz MIB....
czytaj wiecej
Brak podstaw prawnych umożliwiających pozyskanie informacji z urzędów skarbowych przez zakłady ubezpieczeń IT (bariera nr 22) Obecnie w tym zakresie Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z...
czytaj wiecej
W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych...
czytaj wiecej
Po pierwsze, zwrócono uwagę na wymóg dopasowania oferowanego produktu do potrzeb i oczekiwań klientów. - Przepisy nowej ustawy mogą stanowić postawę roszczeń klientów w przypadku, gdy w wyniku braku...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w...
czytaj wiecej
Na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły po III kw. 2019 r. 7 mld zł, o 6% więcej niż w zeszłym roku. Odszkodowania z AC były mniejsze, wyniosły...
czytaj wiecej
W raporcie zostały uwzględnione 22 zakłady ubezpieczeń oferujące ubezpieczenie na życie oraz 18 zakładów ubezpieczeń majątkowych. W pierwszej połowie 2019 r. składka przypisana (brutto) dla...
czytaj wiecej
Dział I Ubezpieczyciele życiowi wypłacili w I kw. 2019 r. ponad 5 mld zł świadczeń. Suma ta jest o 7% niższa od odnotowanej przed rokiem. Największy spadek wypłat (-12,5%) obejmował ubezpieczenia gr....
czytaj wiecej
Sektor ubezpieczeń życiowych Na koniec marca br. towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 5,2 mld zł składki, tj. o 7,7% mniej niż przed rokiem. Największy udział w strukturze składki (37%) miały...
czytaj wiecej
Dział I W przypadku ubezpieczeń na życie udział składki pozyskanej w BA wynosi 23%: 1,2 mld zł wobec 5,2 mld zła dla całego rynku. Połowa tego przypisu pochodziła z tytułu sprzedaży ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Z publikacji wynika, że w ubiegłym roku towarzystwa ubezpieczeń na życie zebrały 21,7 mld zł składki: ubezpieczenia na życie z UFK: 7,9 mld zł ubezpieczenia na życie: 7,6 mld zł ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W 2018 r. składki wniesione do zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych stanowiły sumę 821 mln zł. Rok temu było to 679 mln zł.  – Z naszych badań wynika, że Polacy decydują się na...
czytaj wiecej
W 2018 r. banki zebrały 7,6 mld zł przypisu składki, co stanowi 12,2% całego przypisu za 2018 r. w sektorze ubezpieczeń. W 2017 r. wartości te wynosiły odpowiednio 10,2 mld zł i 16,3%. Spadek...
czytaj wiecej
W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
RF w Aneksie zwrócił uwagę na dwa problemy pojawiające się na rynku ubezpieczeń sprzętu elektronicznego. Po pierwsze, wskazał, że sklepy zastępują znane do tej pory klientom umowy ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Dział I W zakresie ubezpieczeń na życie w dalszym ciągu utrzymuje się trend spadkowy, obejmuje on zarówno produkty ochronne jak i inwestycyjne. Na koniec września 2018 r. przypis składki w kanale BA...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia życiowe W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza...
czytaj wiecej
Jak wskazali badani, główną korzyścią z prywatnych pakietów zdrowotnych jest krótki czas oczekiwania na konsultację ze specjalistą. Dlatego już tylko 38% badanych korzysta wyłącznie ze świadczeń...
czytaj wiecej
90% uczestników badania potwierdziło, że wykupuje ubezpieczenie NNW w placówce szkolnej, chociaż prawie połowa z nich wie, że może skorzystać z pakietu indywidualnego.  – Rodzicom bardzo zależy...
czytaj wiecej
W I kw. 2018 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały 5,7 mld zł przypisu składki, z czego poprzez sprzedaż produktów w bankach uzyskały 1,7 mld zł, co stanowi 29,3%. Dla porównania w analogicznym...
czytaj wiecej
Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
Przypis i struktura składki W 2017 r. zakłady ubezpieczeń na życie zebrały w kanale BA 8,5 mld zł składki. Przypis z całego działu I wyniósł 24,6 mld zł. Są to wskaźniki niewiele lepsze od...
czytaj wiecej
Przestępstwa ubezpieczeniowe w dziale II W dziale II liczba czynów przestępczych spadła o 28 proc, a kwota przestępstw wzrosła o 18%. W 2016 roku w dziale II odnotowano 9.515 czynów niedozwolonych na...
czytaj wiecej
Struktura produktowa Największy udział w przypisie składki działu II posiadają: ubezpieczenia kredytu i gwarancje (29,2%), wypadkowe i chorobowe (28,1%) i szkód spowodowanych żywiołami i innych szkód...
czytaj wiecej
W zestawieniu 16 parametrów wizerunkowych branża ubezpieczeniowa nie uzyskała jednak w żadnym z nich skrajnych wyników, które by w jakimś stopniu wyróżniały ten sektor. W przypadku banków aż 61%...
czytaj wiecej
Rośnie udział produktów inwestycyjnych      Również w 2017 r. obserwuje się zwiększenie udziału produktów inwestycyjnych, ze względu na przypis składki. Z kolei spadki odnotowują...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia grupowe kupowane są zazwyczaj przez pracodawców jako bonus pracowniczy. W ten sposób przynoszą korzyści dla pracowników, którzy mają ułatwiony dostęp do świadczeń medycznych, ale też...
czytaj wiecej
Po I kwartale 2017 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W badanym okresie na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń zarobiły 0,37 mld zł wobec 9,5 mld...
czytaj wiecej
Wzrósł również udział produktów inwestycyjnych w składce zebranej w kanale bancassurance. W I kwartale 2017 r. wyniósł on 78,4%, natomiast w analogicznym okresie poprzedniego roku było to 67,1%....
czytaj wiecej
W przypadku produktów ubezpieczeń z działu II w 2016 r. nastąpił spadek wysokości składki uzyskanej przez spółki majątkowe. W zeszłym roku na sprzedaży produktów w bankach towarzystwa ubezpieczeń...
czytaj wiecej
W 2016 r. zakłady ubezpieczeń dzięki dystrybucji ubezpieczeń w kanale bancassurance uzyskały 8,1 mld zł przypisu składki brutto, co stanowi 33% całego przypisu składki w zeszłym roku. Zgodnie z...
czytaj wiecej
Rynek komunikacyjny Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad 11,6 mld zł (wzrost o 39,1 proc.) Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.) Składka...
czytaj wiecej
Porównując strukturę produktów sprzedawanych w kanale bancassurance, już od czterech lat obserwuje się spadek udziału produktów inwestycyjnych w przypisie składki na rzecz produktów powiązanych oraz...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpiło zwiększenie, o 14%, przypisu składki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy, bo aż o 32%, wzrost nastąpił w grupie 10....
czytaj wiecej
W badanym okresie liczba osób posiadających polisy osiągnęła 1,67 mln. Liczba ta zwiększyła się o 26 proc. r/r. Jak wskazuje PIU, najczęściej posiadanymi ubezpieczeniami są polisy grupowe, zazwyczaj...
czytaj wiecej
Z przedstawionego przez PIU zestawienia poszczególnych grup produktów w składce pozyskanej w kanale bancassurance wynika, że w II kwartale 2016 r. największy wzrost, o 4,4 p.p., w porównaniu do...
czytaj wiecej

IDD

Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej
Projekt uwzględnia istotne zmiany w zakresie rejestru pośredników ubezpieczeniowych, tj. objęcie obowiązkiem rejestracyjnym również agentów oferujących ubezpieczenia uzupełniające oraz prowadzenia...
czytaj wiecej
W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do ostatniej wersji projektu rozporządzenia ws. egzaminu dla OWCA i pracowników ZU. O projekcie pisaliśmy na portalu beinsured.pl w...
czytaj wiecej