Artykuły

Generali wprowadziło do ogólnych warunków ubezpieczenia AC nową definicję szkody całkowitej. Określa ona jasne i przejrzyste zasady określania wysokości kosztów naprawy pojazdu. Będą one zależeć od...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK podjął działania na wniosek klienta zakładu ubezpieczeń. PZU Życie SA odmówiło mu zwrotu kosztów terapii przewlekłej białaczki limfocytowej, mimo że posiadał on polisę na wypadek...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi w pracy. W wyniku zdarzenia kilkakrotnie był hospitalizowany, ostatecznie doszło do amputacji nogi. Mężczyzna otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy...
czytaj wiecej
Umieszczanie tej informacji ma przygotować klientów do zmian, które nastąpią w przyszłym roku, kiedy to marka Concordia przestanie być wykorzystywana w Polsce. Nazwa Generali Agro znajdzie się...
czytaj wiecej
W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży...
czytaj wiecej
Zmiana OWU to element realizacji strategii ubezpieczyciela, zakładającej m.in. uproszczenie języka i sposobu komunikacji z klientami. Jak podaje w komunikacie prasowym spółka, praca nad zmianami...
czytaj wiecej
- Nasze badania pokazują, że rodzice oczekują od ubezpieczenia pomocy finansowej w leczeniu dziecka. Świadczenia finansowe i rzeczowe zapewniane w ramach nowego ubezpieczenia UNIQA mają właśnie za...
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
Comadso został założony w Danii w 2002 r. Pierwotnie funkcjonował pod marką Exam. Comadso działa jako porównywarka produktów ubezpieczeniowych i warunków ubezpieczenia. Każdego dnia system...
czytaj wiecej
Klikochron jest częścią niemieckiej spółki simplesurance GmbH, specjalizującej się w pośrednictwie ubezpieczeniowym. Simplesurance jest obecne w 28 krajach Europy. W Polsce platforma działa we...
czytaj wiecej
Jak podaje Puls Biznesu, jedną z przyczyn problemów spółek mogą być opóźnienia inwestycji. Co z kolei może spowodować bankructwo. Aby uniknąć takich sytuacji należy sprawdzać potencjał i finanse...
czytaj wiecej
Statystycznie na zakup ubezpieczenia AC decyduje się co czwarty kierowca. Ubezpieczyciele chcą zachęcić do zakupu AC, przygotowując korzystne oferty i pakiety zniżek, by lepiej odpowiadały na...
czytaj wiecej
- Nowa oferta D.A.S. ma być dla klienta bardziej przyjazna, a zarazem kompleksowa i użyteczna oraz zapewniać rzeczywiste bezpieczeństwo w różnych sytuacjach związanych z problemami prawnymi. Nowe...
czytaj wiecej
Marcin Jaworski, specjalista ds. komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego uważa za niedopuszczalny zapis w OWU, według którego za kraj o zagrożeniu terrorystycznym uważa się każde państwo, przed...
czytaj wiecej
Wydaje się, że w przypadku odnowienia umowy ubezpieczenia należy rozważyć dwie sytuacje. Pierwszą, gdy OWU (SWU), na podstawie których umowa ubezpieczenia została zawarta, przewidywały tzw. mechanizm...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powód wystąpił z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń, w którym posiadał ubezpieczenia AC nowo zakupionego pojazdu. Mężczyzna domagał się wypłaty kwoty 224,1 tys. zł z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia podróży w pełnym wariancie. Ubezpieczenie obejmowało m.in. koszty leczenia....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła spółka – były najemca lokalu. Po przekazaniu lokalu nowy najemca usunął i zniszczył pozostałe mienie powódki, która to...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwane towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę. Stwierdził, że do jej powstania przyczynił się także pracownik, który przygotował konwój i był odpowiedzialny...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oddalił powództwo, nie uwzględniając zarzutu powoda, że zastrzeżona i potrącona przez pozwanego tzw. opłata likwidacyjna stanowi niedozwolone...
czytaj wiecej
Sąd I instancji zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powodów kwotę 107 453 zł. SO uznał, że pomniejszenie odszkodowania należnego powodom było bezzasadne, ponieważ w ocenie Sądu klauzula...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Powódka wskazała, iż mąż przeszedł stosowne badania lekarskie i decyzją lekarza medycyny pracy z dnia 30.06.2011 r. został dopuszczony do pracy na kolejne dwa lata. Badania diagnostyczne wykonane na...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podkreślił, iż powód nie zawarł umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, na mocy której fundusz inwestuje w imieniu klienta wpłacone kwoty i po pewnym...
czytaj wiecej
Na terenie nieruchomości należącej do powoda doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległy: budynek, wózek widłowy, gaz propan-butan, dwa samochody dostawcze, 90 ton używanej odzieży, kocioł...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, iż powodom przysługuje odszkodowanie. Sąd Apelacyjny natomiast, uwzględnił apelację pozwanego ubezpieczyciela, uznając ją za uzasadnioną w części. Ustalił, że okolicznością...
czytaj wiecej
W okresie objętym umową ubezpieczenia powodom został skradziony ubezpieczony samochód przez nieznanych sprawców. Do kradzieży doszło w ten sposób, że nieznana osoba przechodząc obok uruchomionego...
czytaj wiecej
Sprawa została skierowana do Sądu Apelacyjnego. Ten oddalił apelację, aprobując w pełni ustalony przez Sąd Okręgowy stan faktyczny sprawy. Sąd stwierdził, że skoro zgodnie z postanowieniem umowy...
czytaj wiecej
Magazyn był od kilku lat w złym stanie technicznym, miał spękane ściany, pęknięcia te zaczęły się powiększać, wskutek czego budynek zawalił się. Bezpośrednią przyczyną zawalenia był opad śniegu, gdyż...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej
W chwili zdarzenia mężczyzna posiadał wykupione u pozwanego towarzystwa ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym na kwotę 20.000 zł. Ubezpieczyciel nie uznał odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
Allianz odwołał się od decyzji Urzędu, podnosząc, że praktyka polegająca na odmowie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego poszkodowanym będącymi osobami fizycznymi miała charakter generalny, a...
czytaj wiecej
KNF przypomina, że przepis art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje na potrzebę zamieszczania ww. dokumentów od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu...
czytaj wiecej
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłoszeniu, oznacza, iż wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy na powstanie...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że rozpatrywane postawienie wzorca umownego rażąco narusza interesy konsumentów, zwłaszcza w sferze ekonomicznej poprzez pozbawienie konsumenta możliwości...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny zgodził się co do tego, że sporne postanowienia nie dotyczą głównych świadczeń stron. Umowa ubezpieczenia jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Raport wynika ze wzrostu skarg konsumentów - Przystąpiliśmy do przygotowania Raportu, gdyż w 2017 r. zauważyliśmy rosnącą dynamikę napływu skarg, czy to zgłaszanych w ramach porad...
czytaj wiecej