Artykuły

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się od zakładu ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia na życie z UFK, zwrotu kwoty 6,5 tys. zł pobranej przez spółkę w formie opłaty likwidacyjnej...
czytaj wiecej
Krytyce poddano natomiast m.in. zastosowanie specjalnych warunków rezygnacji z polis w przypadku osób, które zawarły umowę w wieku powyżej 61 lat. Zawarte porozumienia przewidują dla seniorów...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wskutek propozycji Polskiej Izby Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z zakładami ubezpieczeń w celu poszerzenia porozumień w sprawie zniesienie opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Polska Izba Ubezpieczeń w sierpniu zgłosiła się do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z propozycją ostatecznego rozwiązania tzw. problemu polisolokat. Podkreślała wówczas, że zakłady...
czytaj wiecej
Wyrok ten otworzył posiadaczom ubezpieczenia PARETO II kierowanie do ubezpieczyciela żądań zwrotu całości wpłaconych środków bez względu na aktualny stan ich rachunków. W uzasadnieniu wyroku z dnia...
czytaj wiecej
Osobną kwestią jest wyliczanie wartości wykupu, czyli świadczenia, jakie będzie wypłacone klientowi w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia. Wartość ta jest wyliczana jako odpowiedni procent wartości...
czytaj wiecej
Niestety, zapowiedzi polityków o dalszym doregulowywaniu rynku ubezpieczeniowego, w szczególności w zakresie ubezpieczeń na życie z UFK, zdają się wskazywać, że to jeszcze nie koniec dyskusji o...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oddalił powództwo, nie uwzględniając zarzutu powoda, że zastrzeżona i potrącona przez pozwanego tzw. opłata likwidacyjna stanowi niedozwolone...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie klientka banku po dwóch latach trwania umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym postanowiła rozwiązać umowę ze względu na fakt, iż nie była w stanie dłużej...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej
Ponadto, Sąd wskazał na uchybienia zawarte w umowie ubezpieczenia między towarzystwem ubezpieczeń a bankiem, które nie wskazywała na rolę banku jako pośrednika ubezpieczeniowego. W praktyce, bank de...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Z komunikatu wynika, że w ostatnich latach UOKiK wydał 23 decyzje w tego typu sprawach. Łączna wartość kar nałożonych na zakłady ubezpieczeń na życie wyniosła 57 mln zł. W 5 postępowaniach wydano...
czytaj wiecej
4 Life Direct Prezes UOKiK w grudniu 2014 r. uznał, że spółka 4 Life Direct naruszyła zbiorowe interesy konsumentów. Wątpliwości Urzędu budził sposób informowania o ubezpieczeniu na życie „Moi...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – ubezpieczony, który przystąpił do grupowego ubezpieczenia na życie z UFK, dokonał rozwiązania umowy przed zakończeniem okresu jej obowiązywania. W związku z tym zakład...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też...
czytaj wiecej
W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na...
czytaj wiecej
Szacuje się, że te porozumienia będą dotyczyć ok. 1,4 mln umów ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym. Marek Niechciał pomysł rozszerzenia porozumień w sprawie obniżki opłat likwidacyjnych...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
„Musimy odnaleźć się w konkretnej, zastanej sytuacji. Posłużę się przykładem. Dachy na wsiach w dużej mierze pokryte są eternitem. Gdy dowiedziano się o szkodliwości tego materiału,...
czytaj wiecej