Artykuły

Rzecznik Finansowy przekazał  informację o wzroście skarg klientów na wysokie opłaty pobierane przez banki za przygotowanie dokumentów, które często są wykorzystywane do wytoczenia powództwa. W...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia spotkał się z krytyką. Zdaniem BCC i KNF, zaproponowane stawki opłat są wygórowane. Business Centre Club wskazał, że opłata została ustalona na prawie maksymalnym poziomie -...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
Osobną kwestią jest wyliczanie wartości wykupu, czyli świadczenia, jakie będzie wypłacone klientowi w razie rozwiązania umowy ubezpieczenia. Wartość ta jest wyliczana jako odpowiedni procent wartości...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W 2014 r. Prezes UOKiK wydał decyzję (nr RKT-30/2014), w której uznał praktyki Idea Bank SA. za naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Zdaniem Urzędu, bank podczas prezentacji produktów grupowego...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, umowę ubezpieczenia osobowego z mocy bezwzględnie obowiązującego przepisu prawa (art. 830 § 1 Kodeksu cywilnego) ubezpieczony może wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem terminu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jak ustalił UOKiK w toku postępowania, mBank nakładał na klientów, którzy rezygnowali z kontunuowania kredytu odnawialnego, opłatę stanowiącą procent ustalonego w umowie maksymalnego limitu...
czytaj wiecej
Jak ustalił UOKiK, Bank Handlowy i Bank Pocztowy negatywnie rozpatrują wnioski konsumentów o zwrot części kosztów w sytuacji spłaty zobowiązania przed terminem. - W efekcie naszych działań większość...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK w wydanym stanowisku zawarł, że instytucje pożyczkowe i banki powinny przy wyliczeniu zwrotu klientom kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego wcześniejszej spłaty stosować metodę...
czytaj wiecej
Zostały zakończone postępowania UOKiK wobec trzech instytucji: Banku Pocztowego i firm pożyczkowych: Vivus Finance, Zaplo. Urząd ustalił, że podmioty te wbrew przepisom art. 49 ustawy o kredycie...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce udzielającej kredytów konsumenckich. W wyniku postępowania ustalono, że podmiot nie zwraca konsumentem proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej w...
czytaj wiecej
Klienci kierowali do UOKiK skargi na praktyki DNB Banku Polska. Dotyczyły one podwyższania przez instytucję marż kredytów hipotecznych objętych promocją oraz opłaty za konto w pakiecie Personale....
czytaj wiecej
W 2012 r. prezes UOKiK uznał, że praktyka spółki, polegająca na nierzetelnym informowaniu o kosztach usług i zatajaniu niektórych opłat, narusza zbiorowe interesy konsumentów. W związku z tym, na...
czytaj wiecej
– Zaświadczenia są potrzebne konsumentom, aby mogli toczyć z bankami spory sądowe o np. zwrot nienależnych opłat. Wysokie koszty są jednak barierą. W jednym przypadku policzyliśmy, że za historię...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wystąpił do instytucji finansowych – banków, firm pożyczkowych i SKÓK-ów - z zapytaniem o koszty windykacji, które muszą ponosić konsumenci, np. za wysłanie upomnienia czy wizytę...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w tej sprawie w związku z napływającymi do Urzędu skargami od rzeczników konsumentów i konsumentów korzystających z usług Orange Polska....
czytaj wiecej
Z tego powodu podwyżki tłumaczy się czynnikami ekonomicznymi. - Te czynniki ekonomiczne to próba przywrócenia rentowności składki wpłacanej przez kierowców do poziomu wypłacanych odszkodowań -...
czytaj wiecej
„Musimy odnaleźć się w konkretnej, zastanej sytuacji. Posłużę się przykładem. Dachy na wsiach w dużej mierze pokryte są eternitem. Gdy dowiedziano się o szkodliwości tego materiału,...
czytaj wiecej
Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Jak podaje Puls Biznesu, TFI PZU pracuje nad nowymi rozwiązaniami, które przyciągną klientów inwestycyjnych. Na razie dedykowany im fundusz PZU Ochrona Majątku nie cieszy się dużo popularnością. Jego...
czytaj wiecej
Z informacji podanych przez red. DGP wynika, że aktualnie postępowania są prowadzone wobec 5 podmiotów. Kontroli poddane są przede wszystkim zapisy umowne stosowane przez te spółki w umowach z...
czytaj wiecej
Pod koniec 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na T-Mobile Polska 15 mln zł kary za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody od...
czytaj wiecej
Od początku roku obowiązują nowe przepisy dot. rozliczania kosztów związanych z użytkowaniem pojazdów, wprowadzone nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku...
czytaj wiecej