Artykuły

W piśmie RPO przywołuje sprawę małoletniego, który w wyniku wypadku komunikacyjnego stracił rodziców i brata. W postępowaniu sądowym, zakończonym w 2020 r. (6 lat od zdarzenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi w Serbi podczas zorganizowanej podróży. Roszczenie o wypłatę odszkodowania wniosła przeciwko organizatorowi podróży, jak i towarzystwu ubezpieczeń....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zakład ubezpieczeń ustalił, że doszło do szkody całkowitej na pojeździe. Z kalkulacją towarzystwa nie zgodził się właściciel auta. Jego zdaniem koszty naprawy są niższe...
czytaj wiecej
Jak podano we wstępie do publikacji, „Z dotychczasowej praktyki Rzecznika Finansowego wynika bowiem, że pomimo powszechnego charakteru tej instytucji, wiele osób nie zdaje sobie sprawy z jej...
czytaj wiecej
„Chcemy, aby pacjent nie tylko miał realny dostęp do świadczeń medycznych, ale też czuł się bezpiecznie w czasie całego procesu terapeutycznego” – wskazuje Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej wystąpiła spółka prowadząca działalność w Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W związku z czym korzysta ze zwolnienia z...
czytaj wiecej
Do zdarzenia doszło na wiosnę tego roku. Napadnięto na ubezpieczonego właściciela sklepu i zabrano mu dokumenty, kartę płatniczą i 30 tys. zł dziennego utargu. Mężczyzna zgłosił napaść do zakładu...
czytaj wiecej
Jak podaje RPP, pacjenci żalą się na brak kontaktu do przychodni, trudności w zarejestrowaniu się poprzez narzędzia komunikacji zdalnej czy nawet brak takiej możliwości. Część skarg obejmuje też...
czytaj wiecej
Ochrona można objąć dziecko do 20. r. ż. Świadczenie wypłacane jest w razie doznania uszczerbku zdrowia wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz kwoty pieniężnej ubezpieczyciel zapewni dostęp do...
czytaj wiecej
W skardze nadzwyczajnej Rzecznik wniósł o uchylenie zaskarżonego prawomocnego Sądu Okręgowego w Warszawie oraz o zasądzenie na rzecz poszkodowanego kwoty niemal 37 tys. zł wraz z odsetkami. Żądana...
czytaj wiecej
Na rynku jest już pierwszy tego typu case. Właściciel sieci hoteli w Polsce skierował do ubezpieczyciela roszczenie o wypłatę świadczenia za utratę zysku z powodu zamknięcia hoteli na czas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem wystąpiła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Posiadała ona ważną umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W momencie, gdy nie doszło do uiszczenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi w pracy. W wyniku zdarzenia kilkakrotnie był hospitalizowany, ostatecznie doszło do amputacji nogi. Mężczyzna otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do szkody w pojeździe powoda, który skierował roszczenie przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, w którym ochronę OC ppm. posiadał sprawca szkody. Powód domagał się od...
czytaj wiecej
– W trafiających do nas prośbach o poradę czy wnioskach o interwencję zidentyfikowaliśmy szereg nieprawidłowości związanych z ubezpieczeniami skierowanymi do rolników. Chodzi w szczególności o...
czytaj wiecej
„Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz więcej osób, uskarżających się na fakt, że ubezpieczyciele nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Na porządku...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu SN odniósł się do wydanych do tej pory uchwał i orzeczeń SN w zakresie odszkodowań. W świetle tych rozważań uznał, że wniosek Rzecznika Finansowego jest uzasadniony. Zdaniem SN,...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie...
czytaj wiecej
– Drona posłać można wszędzie tam, gdzie możliwa jest obserwacja z powietrza. Wykorzystujemy je w sytuacjach, w których bezpośredni dostęp do miejsca wystąpienia szkody...
czytaj wiecej
PZU chwali się, że zamknęło już ponad 80% spraw. Ubezpieczyciel podczas majowych podtopień uruchomił swoje mobilne biuro, a także postawił sobie nowe, wysokie standardy – wypłaty zaliczek...
czytaj wiecej
W zależności od sytuacji, w której doszło do wypadku poszkodowany otrzyma świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Najważniejsze kwestie brane pod uwagę to okoliczności, w których doszło do wypadku....
czytaj wiecej
- W ubiegłym roku nasz biznes w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego rozwijał się równomiernie zarówno w obrocie krajowym, jak i eksportowym, osiągając w obu segmentach wzrost o 20 proc. w ujęciu...
czytaj wiecej
Rozporządzenie określa sposób wyliczenia minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia, sumy gwarancji bankowej, sumy gwarancji ubezpieczeniowej lub wartości innego zabezpieczenia roszczeń użytkownika,...
czytaj wiecej
W interpelacji skierowanej do ministra finansów i ministra sprawiedliwości przedstawiony został problem opodatkowania podatkiem VAT wypłat odszkodowań z tytułu ubezpieczeń OC ppm., gdy poszkodowanym...
czytaj wiecej
Do pierwszego czytania projektu przystąpiła sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W jej posiedzeniu wzięli udział przedstawiciele resortu sprawiedliwości, Rzecznika Finansowego oraz w...
czytaj wiecej
Izba we wniosku do resortu wskazała, że wynikające z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, prawo do odszkodowania za zwierzęta zabite z nakazu organów...
czytaj wiecej
Zatrzymani prowadzili proceder polegający na zakładaniu fikcyjnych spółek. Podmioty te dokonywały zamówień towarów u kontrahentów, a następnie urywały z nimi kontakt bez zapłaty za faktury. W ten...
czytaj wiecej
Do RPO napływają skargi konsumentów w zakresie opodatkowania odsetek, należnych zgodnie z Kodeksem cywilnym, gdy świadczenie główne jest zwolnione z podstawy opodatkowania podatkiem PIT. Do...
czytaj wiecej
W petycji czytamy, że jest ona kierowana w imieniu przedsiębiorców działających w branży motoryzacyjnej, a w szczególności warsztatów naprawczych, pomocy drogowej i wypożyczalni pojazdów, a także...
czytaj wiecej
Postawione adwokatowi zarzuty obejmują prowadzoną przez niego działalność w latach 2014-2016. Jak stwierdziła prokuratura, mecenas występował w sprawach przeciwko zakładom ubezpieczeń. Zasądzone...
czytaj wiecej
Na polubowne rozwiązywanie sporów decydują się zarówno pozwane placówki medyczne jak i ich ubezpieczyciele. Również sądy coraz częściej sprawy o odszkodowanie za błąd medyczny kierują do mediacji....
czytaj wiecej
Oskarżona prowadziła działalność w zakresie doradztwa odszkodowawczego. Klienci podpisywali umowy, zawierające klauzulę upoważniającą kancelarię do podejmowania wszelkich czynności prawnych i...
czytaj wiecej
Na koniec września 2018 r. zakłady ubezpieczeń wypłaciły z tytułu szkód komunikacyjnych 6,6 mld zł, jest to o 4,2% więcej niż przed rokiem. Z kolei przypis składki wzrósł o 3,2%, przynosząc...
czytaj wiecej
Polski kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił mężczyznę, który wraz z grupą innych osób blokował przejazd. Sprawca szkody, jak zeznają świadkowie, nie chciał zatrzymać pojazdu przed blokadą....
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
– Rynek ubezpieczeń w Polsce jest stosunkowo młodym rynkiem, bo niespełna 30-letnim. Przez ten czas kształtowaliśmy produkty i świadomość ubezpieczeniową Polaków, ale ciągle sporo...
czytaj wiecej
Propozycje Rzecznika Praw Pacjentów zakładają nowelizację ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w zakresie regulacji dot. wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych....
czytaj wiecej
Jak podkreślają przedstawiciele Biura RF, przepis ten uderzy w poszkodowanych, którzy sami będą musieli dochodzić swych roszczeń przeciwko zakładom ubezpieczeń w postępowaniach sądowych. Ich zdaniem,...
czytaj wiecej
Jak podkreślił gość rp.pl, sektor odszkodowawczy nie jest aktualnie ani nadzorowany, ani regulowany. W związku z tym projektowane przepisy mają przede wszystkim zapobiec patologiom, jak pojawiają się...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektu, zakład ubezpieczeń będzie mógł przetwarzać dane osobowe, w tym dane osobowe objęte obowiązkiem zachowania tajemnicy ubezpieczeniowej, w przypadku uzasadnionego...
czytaj wiecej
Jak wskazał szef PIU, z powodu nadużyć, jakich dopuszczają się kancelarie odszkodowawcze, cierpią głównie poszkodowani. Zarzuty, jakie postawił Prądzyński podmiotom z tego sektora, to nieetyczne...
czytaj wiecej
Założycielem stowarzyszenia jest Lucjan Pilśniak, którego przedsiębiorstwo 8 lat temu zostało doszczętnie zniszczone w pożarze, a on sam wciąż domaga się od swego ubezpieczyciela wypłaty kwoty...
czytaj wiecej
Obowiązek posiadania ważnego ubezpieczenia OC ciąży na właścicielu pojazdu. Jego spełnienie jest kontrolowane w rejestrze FIVA. Hiszpańskie polisy komunikacyjne obowiązują na terytorium krajów...
czytaj wiecej
Zgłoszenie dot. wypłat środków i wyczerpaniu sumy gwarancyjnej przekazał UFG Marszałek Województwa Wielkopolskiego. Ochrony ubezpieczeniowej na sumę 123,6 tys. zł udzielało TU INTER Polska. W związku...
czytaj wiecej
Pierwsze czytanie projektu miało miejsce podczas posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 r. W posiedzeniu, oprócz członków obu senackich komisji udział wzięli przedstawiciele Ogólnopolskiej Izby Pośredników...
czytaj wiecej
KRIR wskazało we wniosku, że instytucja, działająca jako reprezentant Ministerstwa, byłaby organem odwoławczym dla producentów rolnych w razie sporu z zakładem ubezpieczeń co do wysokości przyznanego...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją zawartą w projekcie ustawy, producenci rolni będą mogli zawierać umowy ubezpieczenia upraw rolnych na ryzyko suszy dotowane z budżetu państwa. Projekt zakłada, że ubezpieczeni...
czytaj wiecej
W artykule zawarto wiele nieoczywistych wykluczeń odpowiedzialności odszkodowawczej zakładów ubezpieczeń. Wśród nich znalazło się m.in.: wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia kosztów rezygnacji z...
czytaj wiecej
Placówki prywatne często ze względu na dbanie o swój wizerunek i renomę lekarzy wolą zapłacić pacjentowi niezadowolonemu z leczenia kwotę odszkodowania na drodze ugody niż kierować sprawę do...
czytaj wiecej
W 1997 r. doszło do wypadku, z tytułu którego poszkodowany otrzymał od zakładu ubezpieczeń sprawcy zdarzenia kwotę odszkodowania w wysokości 28 tys. zł. Suma ta odpowiadała oczekiwaniom...
czytaj wiecej
- Drugi kwartał 2018 roku był rekordowy pod względem sprzedaży. Pozyskaliśmy 6,1 mld zł składki przypisanej brutto, co jest najlepszym osiągnięciem w historii PZU. Również w ujęciu półrocznym...
czytaj wiecej
sygn. akt III CZP 74/18: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy...
czytaj wiecej
Specjalistom z kancelarii odszkodowawczej w pierwszej kolejności udało się uzyskać od ubezpieczyciela sprawcy szkody kwotę odszkodowania dla poszkodowanej. Między stronami doszło do zawarcia ugody....
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
Ubiegły rok z zyskami zakończyło jedynie 5 portów lotniczych w Polsce: Warszawa (320 mln zł), Kraków (62 mln zł), Gdańsk (28 mln zł), Katowice (12 mln zł) i Wrocław (9 mln zł). Ich dodatnie...
czytaj wiecej
W interpelacji nr 23990 skierowanej do prezesa Rady Ministrów posłanka Dorota Rutkowska zwróciła uwagę na trudności producentów rolniczych w związku ze zniszczeniami ich upraw spowodowanymi suszą....
czytaj wiecej
Jak podkreślił Prądzyński w rozmowie z Magdaleną Gryn, kancelarie odszkodowawcze często pełnią rolę profesjonalnych pełnomocników w bardzo trudnych i emocjonalnych sprawach, w których reprezentują...
czytaj wiecej
- Prace nad projektem ustawy o świadczeniu usług dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie były poprzedzone rzetelnymi badaniami. Generalnie można odnieść wrażenie, że postulaty dotyczące zmian w...
czytaj wiecej
W interpelacji nr 23626 wskazano, że rolnicy postrzegają ubezpieczenia jako produkty skomplikowane i trudne technicznie. „Panuje przekonanie, że nieprzewidywalność pogody w zasadzie stawia sensowność...
czytaj wiecej
Jak podano w uzasadnieniu projektu, jego celem jest przede wszystkim zwiększenie ochrony osób korzystających z usług kancelarii odszkodowawczych. Ma zostać to zrealizowane poprzez nałożenie na...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód 19 lat temu uległ wypadkowi. Sprawca szkody poruszał się po drodze pojazdem w złym stanie technicznym, który nie został dopuszczony do ruchu.  W wyniku zdarzenia...
czytaj wiecej
Jak przypomina ekspertka, roszczenia z tytułu zmarnowanych wakacji przysługują na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którym organizator odpowiada za niewykonanie lub...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie, wiele zakładów ubezpieczeń odmawia realizacji roszczeń odszkodowawczych, powołując się na prowadzone w sprawie postępowanie karne. „Dziwi to tym bardziej, że w wielu...
czytaj wiecej
W interpelacji z dnia 17 kwietnia 2018 r. posłowie: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski oraz Krzysztof Maciejewski wskazywali na liczne nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez...
czytaj wiecej
Przypis składki i wypłaty świadczeń W zakresie składki spółka majątkowa zebrała 230,5 mln zł wobec kwoty 220,7 mln zł zgromadzonej rok wcześniej. W życiówce przypis uplasował się na poziomie 199,29...
czytaj wiecej
Jak szacuje Fundusz, w Polsce zaniżane jest ok. 92% odszkodowań oszacowywanych przez zakłady ubezpieczeń. Eksperci z FOK tłumaczą, że likwidatorzy szkód do tworzenia wycen biorą pod uwagę tańsze...
czytaj wiecej
Porozumienie wynikło z realizacji podobnych zadań przez obu rzeczników, przede wszystkim w zakresie skutków błędu lekarskiego i dochodzenia roszczeń przez pacjentów lub ich najbliższych. Zazwyczaj są...
czytaj wiecej
W większości umów ubezpieczenia znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, na podstawie których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest m.in....
czytaj wiecej
W interpelacji nr 19841 poseł Murdzek opisał działalność grupy przestępczej, trudniącej się wyłudzeniami odszkodowań, rozbitej przez Centralne Biuro Śledcze Policji. Z informacji przekazanych w...
czytaj wiecej
O uchybieniach poinformował funkcjonariuszy policji zakład ubezpieczeń, w którym wcześniej pracowała kobieta jako likwidator szkód. Prowadziła ona swoją działalność przestępczą w okresie od...
czytaj wiecej
Ekspert wyjaśnił, że w celu ustalenia sprawcy zdarzenia konieczne jest wezwanie policji, jeśli pojawiają się podejrzenia, że drugi kierowca jest pijany lub prowadził pojazd pod wpływem narkotyków...
czytaj wiecej
Według danych opublikowanych przez Polska Izbę Ubezpieczeń, towarzystwa zebrały o 12,7 proc. więcej składek niż w roku ubiegłym, co daje ponad 46 mld zł. Z czego wypłaty stanowiły 29,6 mld zł, czyli...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją ministra, wolne od podatku dochodowego PIT i CIT będą kwoty odszkodowań uzyskane od zakładów ubezpieczeń z tytułu zniszczenia lub uszkodzenia środka trwałego będącego własnością...
czytaj wiecej
Oczywiście powodem uzyskania wyższego przypisu jest systematyczne zwiększanie wysokości składek od II poł. 2015 r. Szacuje się, że od tego czasu średnie stawki za polisę OC wzrosły o 41 proc. W tym...
czytaj wiecej
- W wyniku przeprowadzonych przez nas działań procesowych sąd I instancji zasądził od ubezpieczyciela na rzecz wdowy zadośćuczynienie w wysokości 85 tys. zł. Jej córka otrzymała natomiast 145 tys. zł...
czytaj wiecej
 – Uruchomiliśmy ofertę grupowych ubezpieczeń pracowniczych w 2013 roku, a na koniec ubiegłego roku ubezpieczaliśmy w jej ramach niemal 24 tys. osób. Dziś mocno przyspieszamy z rozwojem tego...
czytaj wiecej
- Dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu Krzysztof jest cennym uzupełnieniem naszej kadry kierowniczej w sytuacji, gdy łączymy procesy odszkodowawcze i windykacyjne, aby zapewnić szybszą i...
czytaj wiecej
– Już jedna może pozbawić zniżki, na którą kierowca pracował przez dwa lata. I podwyższyć jego składkę nawet o 100 proc. Jeszcze większe podwyżki dotyczą kierowców, którzy mają na...
czytaj wiecej
Po pierwsze, zwrócono uwagę, że zastosowane w projekcie pojęcie „roszczeń o naprawienie szkody na osobie” jest bardzo szerokie, gdyż obejmuje roszczenia zarówno o charakterze majątkowym jak i...
czytaj wiecej
RF chce, aby klient, który nie zgadza się z wysokością odszkodowania zaproponowaną przez zakład ubezpieczeń i z nierozpatrzoną pozytywnie reklamacją, mógł zlecić sporządzanie niezależnej opinii...
czytaj wiecej
Sprawca zderzenia nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. Poszkodowany wystąpił z roszczeniem do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego. W ramach postępowania likwidacyjnego zlecono zwołanie komisji...
czytaj wiecej
– Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji, w jakiej znaleźli się poszkodowani przez nawałnice, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby jak najwięcej spraw zrealizować w jak najkrótszym czasie. Dzięki...
czytaj wiecej
- Oczywiście zdarzają się też kradzieże na znacznie większe kwoty oraz przedmioty o dużych rozmiarach, np. RTV/AGD czy sprzęt sportowy. Tak jest zazwyczaj wtedy, gdy złodzieje działają w sposób...
czytaj wiecej
Ekspert radzi, aby w przypadku zniszczeń spowodowanych przepięciami, uzyskać od serwisu naprawczego zaświadczenie o przyczynie danego uszkodzenia. W dokumencie powinna znaleźć się także informacja o...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Joanna Diomin, ekspert Centrum Odszkodowań DRB, w trakcie likwidacji szkody towarzystwo ubezpieczeń wypłaciło poszkodowanemu zdecydowanie za mało. – Nie zgodził się on z rażąco zaniżonym...
czytaj wiecej
Klienci, którzy skorzystali z ubezpieczenia za pośrednictwem banku, w TU Europa lub PZU, mogą liczyć na bezpośrednią wypłatę odszkodowania. Ponadto, bank zapewnia, że osoby, które ubezpieczyły...
czytaj wiecej
– Zdecydowanie uprościliśmy procedury likwidacyjne tak, aby każdy z naszych klientów mógł jak najszybciej przywrócić swój dobytek oraz nieruchomości do stanu sprzed szkody. To pozwala nam na...
czytaj wiecej
„Na podstawie umowy zawartej z tureckim Biurem Narodowym, PBUK w każdej chwili służy natomiast poszkodowanym pomocą w zakresie uzyskania niezbędnych informacji do ustalenia odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Członkowie TUW mogą zgłaszać szkody za pośrednictwem infolinii, w jednostkach terenowych Towarzystwa, a także u agentów współpracujących z TUW. „Jednocześnie przypominamy, że w przypadku szkód...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji ruchu drogowego wynikało, że mężczyzna przyczynił się do powstania wypadku, jednak w takim samym stopniu winny jest kierowca samochodu. Biegły wykazał...
czytaj wiecej
Obecnie aplikacja umożliwia również samodzielne wyliczenie szkody. Klienci, którzy podczas zgłoszenia szkody zaznaczą chęć otrzymania odszkodowania w formie gotówkowej otrzymają dostęp do aplikacji....
czytaj wiecej
„Wydawałoby się, że wobec takich faktów bliscy tragicznie zmarłego pracownika nie będą mieć problemów z uzyskaniem należnych im świadczeń. Jednak w trakcie dalszych ustaleń profesjonalny pełnomocnik,...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
Jak podaje DRB, rodzice poszkodowanej dziewczynki początkowo korzystali z usług innej kancelarii odszkodowawczej. Udało im się uzyskać dla poszkodowanej zadośćuczynienie w wysokości 100 tys. zł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, poszkodowany w wyniku pożaru stracił budynki i wyposażenie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Specjaliści Votum reprezentowali mężczyznę, podejmując działania zmierzające do...
czytaj wiecej
Warto zatem zapytać, dlaczego podobne rozwiązanie prawne, czyli stworzenie pewnego katalogu świadczeń za szkody osobowe, nie jest możliwe w przypadku pokrzywdzonych w wypadkach komunikacyjnych....
czytaj wiecej
Kancelaria odszkodowawcza, zwróciła uwagę na odpowiedzialność odszkodowawczą właścicieli gospodarstwa rolnego, kształtującą się na zasadzie winy w nadzorze, określoną w art. 431 § 1 Kodeksu...
czytaj wiecej
W zeszłym roku zakłady ubezpieczeń działu II wypłaciły 18,4 mld zł świadczeń i odszkodowań brutto, z czego 8 mld zł stanowiły wypłaty z tytułu ubezpieczeń OC ppm. W 2015 r. dane te wynosiły...
czytaj wiecej
Bartłomiej Krupa pracę w Votum rozpoczął w kwietniu 2007 r. na stanowisku młodszego referenta ds. prawnych. Następnie objął on stanowisko zastępcy kierownika departamentu prawnego. W 2010 r. został...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
– O odszkodowanie będzie mógł ubiegać się kierowca, pasażer i pieszy. Z rekompensaty skorzystają również Ci, którzy stracili bliską osobę, ulegli wypadkowi przy pracy, w rolnictwie i na skutek...
czytaj wiecej
Założenie wybrane do ustawy przestawił Tomasz Wróblewski, który wskazał, że składka OC w 2016 r. wzrosła o 40 proc. Dodał, że pomimo chwilowego zahamowania podwyżek, można spodziewa się dalszych...
czytaj wiecej
Ponadto wyjaśnił, że na wzrost wysokości odszkodowań wpływ mają rosnące koszty robocizny w warsztatach samochodowych czy wyższe ceny części zamiennych. - Rosną również koszty procedur...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń wypłacił poszkodowanemu odszkodowanie w wysokości 45 tys. zł. Po 14 latach od wypadku rodzina mężczyzny zgłosiła się do Europejskiego Centrum Odszkodowań. Ta odwołała się od...
czytaj wiecej
Ideą programu gospodarczo-konsumenckiego Solidna Firma jest upowszechnienie zasad etyki biznesowej, takich jak: rzetelność, uczciwość i terminowość w kontaktach między partnerami gospodarczymi....
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto wzrosły o 17% w przeciągu roku co przyniosło koszt w wysokości 80,5 mln zł. Spółce udało się obniżyć koszty działalności ubezpieczeniowej do poziomu...
czytaj wiecej
Najwyższy przypis składki w dziale I ubezpieczeń uzyskały ubezpieczenia gr. 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Z tego tytułu zakłady ubezpieczeń uzyskały...
czytaj wiecej
- W takich przypadkach dobrego ubezpieczyciela cechuje wypracowanie przejrzystych zasad współpracy klienta z towarzystwem – mówi Wiesław Puławski z-ca dyrektora Biura Likwidacji...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego w Sokółce, który uznał oskarżone osoby za niewinne stawianych im zarzutów. Z tym wyrokiem nie zgodziła się prokuratura, która wniosła apelację, domagając...
czytaj wiecej
Jak wynika z analiz UKNF, w większości kwoty orzekane w sprawach sądowych przewyższały te oszacowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Analiza pokazała także, że zasądzane kwoty nie są tak...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń z otrzymanych składek od ubezpieczonych muszą pokryć cztery różne cele. Fundusze ze składek są dzielone na likwidację szkód, prowizje dla pośredników, wpłaty na NFZ oraz koszty...
czytaj wiecej
Powyższe odszkodowanie należy do pięciu najwyższych dotąd świadczeń w historii sopockiego zakładu ubezpieczeń. Na razie stanowi jedynie wypłatę świadczenia z tytułu strat w majątku. Przedsiębiorstwo...
czytaj wiecej
Adwokaci poparli sprzeciw RF wobec postulatu wprowadzenia ustawowej definicji „najbliższego członka rodziny”. Zwrócili przy tym uwagę, iż w polskim prawie nie istnieje jednolita ustawowa definicja...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Zespół mfind.pl wyjaśnia, iż pieniądze poza wypłatą odszkodowań, wydawane są na rzeczoznawców, likwidatorów, prawników, wydatki administracyjne, a przede wszystkim szybko rosnące koszty wynajmu...
czytaj wiecej
Jak wynika ze sprawozdania ze spotkania Rzecznika Finansowego opublikowanego na profilu facebook’owym instytucji, propozycja czasowego wyrejestrowywania pojazdów „wzbudziła sporo emocji”. Przede...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (DzU z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.) na właścicielu lub zarządcy spoczywa obowiązek zapewnienia właściwej eksploatacji obiektu...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Prezes PIU podnosi na brak przewidywalności w kwestii wypłat odszkodowań za szkody osobowe. Sądy przyznają coraz wyższe kwoty odszkodowań za odniesione uszczerbki na zdrowiu wskutek...
czytaj wiecej
– Właściciele koni mogą otrzymać wsparcie finansowe w przypadku śmierci, uboju bądź uśpienia z konieczności w wyniku wypadku, choroby, operacji, kastracji, ciąży i porodu, a także kradzieży bądź...
czytaj wiecej
Często kierowcy zgłaszają ubezpieczycielowi kolizję, do której w rzeczywistości nigdy nie doszło. - Fikcyjna kolizja to rzeczywiście jedna z typowych metod wyłudzenia odszkodowania,...
czytaj wiecej
Na razie koncern zgodził się na wypłatę odszkodowań konsumentom ze Stanów Zjednoczonych, gdzie sprzedano znacznie mniej pojazdów niż na rynku europejskim. Pomimo, zaangażowania wielu organizacji...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy podjął inicjatywę w tym zakresie z powodu licznych nadużyć na rynku i działań nieuczciwych firm. Do Biura RF wpływały skargi na kancelarie odszkodowawcze, które całość otrzymanego...
czytaj wiecej
Ponadto, w ramach umowy klienci mogą skorzystać z darmowego assistance, który pokrywa m.in. koszty związane z domową opieką pielęgniarską i lekarską w domu dziecka oraz organizację i pokrycie kosztów...
czytaj wiecej
Uchwały umożliwiają dochodzenie swoich roszczeń bezpośrednio u właściciela portu lotniczego, poprzez zawarcie ugody lub na drodze sądowej. Wysokość rekompensat jest ustalana na podstawie opinii...
czytaj wiecej
Gdy na nagraniu widać, że sprawca obciera inne auto, ale wysiada i po krótkim oczekiwaniu zostawia za wycieraczką kartkę z numerem kontaktowym, w takiej sytuacji żądanie ubezpieczyciela jest...
czytaj wiecej
Dyrektor wskazał, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione od podatku są: odsetki i kwoty rekompensat otrzymanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20...
czytaj wiecej
Ponadto, w raporcie UFG zostały przedstawione dane dotyczące wypłat z Funduszu. W sumie łącznie wypłacono ponad 90 mln zł świadczeń tytułem szkód poniesionych przez poszkodowanych. Do UFG zgłaszały...
czytaj wiecej
Obecnie kwestia ta wydaje się rozstrzygnięta ze względu na stanowisko zajęte przez Sąd Najwyższy, który w uchwałach z 1997 i 2007 roku przesądził, że zarówno w przypadku ustalenia wysokości...
czytaj wiecej

Akty Prawne

W interpelacji odwołano się do strat poniesionych przez rolników wskutek ulew, jakie wystąpiły w południowo-wschodniej Polsce kilka miesięcy temu. Producenci rolni, jak informuje autor interpelacji,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana, której auto uległo kolizji na nieodśnieżonym parkingu. Powódka samodzielnie dokonała naprawy pojazdu, a...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka zawarła z pozwanym umowę ubezpieczenia od zdarzeń losowych, przepięć, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji i akcji ratowniczej. Okres ubezpieczenia został w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w filharmonii. Powódka spóźniła się na koncert. Pracownik obiektu zdecydował się wpuścił ją na przyciemnioną salę, gdzie potknęła się i...
czytaj wiecej
Uchwała SN została podjętą na wniosek Rzecznika Finansowego. W piśmie do SN wskazał on na istniejące rozbieżności sądów powszechnych co do wykładni art. 444 § 1 k.c. Uchwała SN jest zgodna z opinią...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer linii lotniczych złożył powództwo o wypłatę odszkodowania w wysokości 250 euro za przekierowanie jego lotu na inne lotnisko niż planowane. Powód miał wykupiony lot z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń 80 tys. zł odszkodowania. Powód, poruszając się po nieodśnieżonej osiedlowej drodze pożarowej, poślizgnął się i upadł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo o odszkodowanie za nieprawidłowo przeprowadzoną egzekucję zobowiązań podatkowych. Pozew przeciwko naczelnikowi urzędu skarbowego złożył przedsiębiorca,...
czytaj wiecej
SN podjął uchwałę w tej sprawie na wniosek Sądu Okręgowego w Gdańsku z dnia 31 października 2019 r. (sygn. akt XII Ga 419/19). Skierował on do SN następujące pytanie prawne: „Czy odszkodowanie z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pozwane towarzystwo ubezpieczeń wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w części uwzględniającej powództwo oraz apelację strony powodowej w zakresie kwoty 617.810...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka wykupiła dobrowolne ubezpieczenia AC dla pojazdu wykorzystywanego w celach służbowych i prywatnych. Ubezpieczone auto uległo zniszczeniu. Zakład ubezpieczeń wypłacił...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do uboju 7 tys. sztuk indyków na fermie prowadzonej przez rolnika, który rozliczał się ryczałtowo. Do wybicia zwierząt doszło z powodu panującej epidemii ptasiej grupy....
czytaj wiecej
Uchwała została podjęta na wniosek Rzecznika Finansowego z dnia 16 listopada 2018 r. dot. zwrotu kosztów poniesionych przez poszkodowanego z tytułu sporządzenia ekspertyzy przez niezależnego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powództwo wytoczyła pielęgniarka. Została ona poszkodowana, gdy udzieliła pomocy mężczyźnie, który pracował przy rozbiórce domu. Na mężczyznę zawaliła się część stropu....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił posiadacz obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Powód był kierowcą taksówki. Jego klientka podczas wysiadania z pojazdu od...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił właściciel motocykla, który uległ częściowemu uszkodzeniu w wypadku komunikacyjnym. Powód dokonał samodzielnej naprawy...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód – cesjonariusz – wystąpił z roszczeniem do zakładu ubezpieczeń. Podnosił w nim, że dotychczas wypłacone przez zakład ubezpieczeń odszkodowanie za uszkodzenie samochodu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła poszkodowana. Powódka wpadła do dziury przy studzience kanalizacyjnej. Winą za zdarzenie obarczyła Zarząd Dróg, Zieleni...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel kancelarii odszkodowawczej. Domagał się on uzyskania honorarium od swoich byłych klientów. Zwrócili się oni o pomoc w uzyskaniu odszkodowania...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił posiadacz pojazdu. Domagał się on zapłaty 57 tys. zł z powodu uszkodzeń w pojeździe, do jakich doszło w wyniku...
czytaj wiecej
14 listopada do Sądu Najwyższego wpłynęło pytanie prawne o roszczenie regresowe wobec sprawcy szkody, który zbiegł z miejsca zdarzenia, pod reżimem obowiązującego w tym czasie rozporządzenia Ministra...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiła poszkodowana kursantka, która w trakcie drugiej lekcji nauki jazdy doznała wypadku komunikacyjnego. Wskutek zdarzenia u powódki wystąpiły liczne...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
SN odmówił udzielenia odpowiedzi na następujące pytania prawne: „Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany w wypadku motocyklista. Powód wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznał licznych obrażeń ortopedycznych oraz urazu psychicznego. Trwały...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Skierował on roszczenie regresowe do pozwanego małżeństwa rolników, którzy zaniechali obowiązku posiadania ważnego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały SN wskazał, że skierowane do niego zapytanie prawne obejmuje kwestię, czy dobro osobiste w postaci więzi emocjonalnej pomiędzy osobami bliskimi może zostać naruszone przez...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko władzom powiatu wystąpił mieszkaniec miejscowości, który doznał skręcenia stawu kolanowego wskutek potknięcia się o wystającą z chodnika studzienkę. Do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi gminy wystąpił właściciel pojazdu. Auto powoda uległo zniszczeniu podczas podróży uszkodzoną drogą gminną. Powód w pierwszym kroku...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwane towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę. Stwierdził, że do jej powstania przyczynił się także pracownik, który przygotował konwój i był odpowiedzialny...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że art. 4421 Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania, skoro 10 lat od dnia wypadku minęło 20 maja 2007 r., a więc przed wejściem w życie przepisu wydłużającego okres przedawnienia,...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu uchwały, SN wyjaśnił, że podnoszone przez Rzecznika rozbieżności w orzeczeniach sądowych wynikają z różnej kwalifikacji psa jako składnika gospodarstwa rolnego. Z kolei SN podał, że...
czytaj wiecej
Powód nie zgodził się z decyzją ubezpieczyciela. Wykazywał, że stosownie do zapisów umowy, nieszczęśliwy wypadek jest zdarzeniem gwałtownym, nagłym i niezależnym od woli ubezpieczającego, wywołany...
czytaj wiecej
Pozwane towarzystwo ubezpieczeń uznało, że powód przyczynił się w 30% do szkody i wypłaciło pozwanemu 24,5 tys. zł. Sąd Okręgowy orzekł, że adekwatnym dla powoda zadośćuczynieniem będzie kwota...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał, iż powódka słusznie kwestionuje datę, od jakiej zasądzono odsetki ustawowe. Sąd wskazał, że według art. 817 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego, zakład ubezpieczeń jest...
czytaj wiecej
Powód skierował do komisu pismo, w którym odstąpił od umowy sprzedaży komisowej i zażądał zwrotu poniesionych kosztów. W odpowiedzi pozwany oświadczył, że odstąpienie jest bezzasadne. Po sporządzeniu...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Sąd Rejowy wskazał, iż spór koncentrował się wokół zagadnienia, czy pozwany był uprawniony do odmowy wypłacenia powodowi odszkodowania z tytułu łączącej strony umowy ubezpieczenia i zaistnienia...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, odpowiedzi na reklamację należy...
czytaj wiecej
W opinii Sądu klauzula dot. prawa organizatora do odwołania imprezy turystycznej bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klientów jest sprzeczna z przepisami prawa. Jak wskazał SO, ustawa o...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób...
czytaj wiecej
SO stwierdził, że pozwana placówka medyczna dopuściła się zaniedbań wynikających z niezapewnienia niezbędnego dla kobiety koncentratu krwinek płytkowych oraz zaniechania starań o jego ściągnięcie,...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Kancelaria odszkodowawcza stała na stanowisku, że kwoty te są zwolnione z opodatkowania zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT, na mocy którego kwoty otrzymane z tytułu ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że do wypadku doszło w obecności właścicielki gospodarstwa, która sparowała nadzór nad koniem w czasie gdy powódka zamierzała na niego wsiąść. Zwierzę...
czytaj wiecej
W toku postępowania likwidacyjnego ubezpieczyciel przyznał żonie i dwóm synom zmarłego kwoty po 60 tys. zł zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i kwoty po 20 tys. zł tytułem odszkodowania za...
czytaj wiecej
Powódka udała się na kolejną już wizytę do salonu kosmetycznego w celu skorzystania z usługi masażu rollmasażerem. Pracownica salonu posadziła powódkę na fotelu w ten sposób, że jej stopy umieszczone...
czytaj wiecej
Pozwany dowodząc, iż należycie wykonał swoje obowiązki wskazał, iż jego pracownicy codziennie od godziny 7-mej rano odśnieżają, a następnie posypują solą ciągi piesze (chodniki), komunikacyjne...
czytaj wiecej
Powód tłumaczył, iż nie zauważył, że w tym miejscu nie ma stopni umożliwiających bezpieczne wejście do wody, gdyż tafla pokryta była bąbelkami. Ubezpieczyciel kwestionował własną odpowiedzialność i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódki – żona i małoletnia córka śmiertelnie potrąconego mężczyzny – domagały się od zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczenie OC posiadał sprawca zdarzenia, wypłaty...
czytaj wiecej
Powód skierował do Prezydenta Miasta wezwanie do zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia. W odpowiedzi Urząd Miasta przesłał numer polisy ubezpieczyciela od odpowiedzialności cywilnej. Wydano jednak...
czytaj wiecej
Chłopiec w dniu zdarzenia, w trakcie zajęć szkolnych, został wysłany przez nauczyciela po kredę. Na korytarzu poślizgnął się na mokrej, umytej wcześniej podłodze w wyniku czego upadł. Poważne...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Tomaszowie Mazowieckim uznał, że roszczenie powódki nie zasługiwało na uwzględnienie. SR stwierdził, iż pozwany nie ponosi winy za wypadek, jakiemu uległa powódka w związku z remontem...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście nie podzielił zdania pozwanego. Sąd orzekł na podstawie zebranego materiału dowodowego, że powodem zsunięcia się ram było niewłaściwe zabezpieczenie dolnego regału...
czytaj wiecej
Sąd I instancji zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powodów kwotę 107 453 zł. SO uznał, że pomniejszenie odszkodowania należnego powodom było bezzasadne, ponieważ w ocenie Sądu klauzula...
czytaj wiecej
Na terenie nieruchomości należącej do powoda doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległy: budynek, wózek widłowy, gaz propan-butan, dwa samochody dostawcze, 90 ton używanej odzieży, kocioł...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Ełku w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I C 554/14) uznał, że fakt kopiowania kluczyka samochodowego i niezgłoszenie tego ubezpieczycielowi nie świadczą o naruszeniu przez...
czytaj wiecej
Powód, kierując samochodem swego ojca, naruszył zasady ruchu drogowego – przekroczył dozwoloną prędkość i najechał w tył samochodu. Wskutek wypadku doszło do śmiertelnych obrażeń ciała kierowcy...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń kwestionował swoją odpowiedzialność, przede wszystkim z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów z uwagi na wyrządzenie szkody umyślnie przez ubezpieczoną, co w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wskazał, że podstawą prawną odpowiedzialności pozwanego jako ubezpieczyciela za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
Z właścicielką pojazdu skontaktowali się policjanci, którzy przekazali kobiecie dane sprawcy kolizji. Ta udała się do ubezpieczyciela domagając się odszkodowania za zniszczone auto i wynajem pojazdu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko PZU S.A. wystąpiła Kopalnia Węgla Kamiennego, która domagała się kwoty 427.777,17 zł tytułem reszty odszkodowania należnego jej w związku z pożarem...
czytaj wiecej
Właściciel pojazdu oświadczył mężowi powódki, że odbierze samochód, byleby został profesjonalnie naprawiony. Mąż powódki, będący z zawodu mechanikiem, zobowiązał się wobec właściciela do zwrotu...
czytaj wiecej
Powód zawarł z agentem pozwanego towarzystwa umowę ubezpieczenia bagażu podróżnego od uszkodzenia czy zniszczenia, opiewającą na sumę ubezpieczenia 1.500 złotych. Zapłacił składkę ubezpieczeniową i...
czytaj wiecej
Sąd także stwierdził, że nieskutecznym był zarzut Powiatu, oparty na art. 429 Kodeksu cywilnego, że doszło do zwolnienia go od odpowiedzialności na rzecz pozwanej Gminy, której powierzył wykonywanie...
czytaj wiecej
Zdaniem prokurenta spółki i jej prezesa, auto było należycie zabezpieczone. Natomiast, zakład ubezpieczeń odmówił wypłaty odszkodowania, podnosząc, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt. 9b OWU o treści:...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
Z opinii biegłego wynikało, iż uzgodniona przez strony umowy stawka czynszu najmu samochodu zastępczego, wynosząca 160 zł netto za dobę najmu, wykraczała ponad średnią stawkę rynkową dla najmu...
czytaj wiecej
Zdaniem biegłego istotne znaczenie dla przyczynienia się do zaistnienia zdarzenia był brak karty motorowerowej z uwagi na sprawdzenie umiejętności i techniki jazdy kierującego. Pozew skierowany był...
czytaj wiecej
W wyniku dokonanych ustaleń odszkodowanie za spalony budynek zostało wyliczone na kwotę 66 tys.  zł na zasadzie proporcji z uwzględnieniem sumy ubezpieczenia budynku 300 tys. zł oraz wartości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy stwierdził, że odpowiedzialność pozwanego ubezpieczyciela jest związana z bezpośrednimi skutkami wypadku drogowego, który spowodował u niej szkodę. Pozwany odpowiada za sprawcę wypadku...
czytaj wiecej
Powódka odczuła skutki zdarzenia jeszcze tego samego dnia w nocy. Czuła swędzenie, mocne zaczerwienienie twarzy, dekoltu oraz pieczenie i łzawienie oczu. Następnego dnia zgłosiła się do lekarza. Po...
czytaj wiecej
Sąd wskazał, iż wobec zaistnienia szkody w związku z ruchem przedsiębiorstwa odpowiedzialnym do jej naprawienia jest podmiot wskazany w przepisie art. 435 § 1 Kodeksu cywilnego, tj. prowadzący na...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią art. 805 §1 Kodeksu cywilnego przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a...
czytaj wiecej
Rodzina mimo to złożyła reklamację do przewoźnika PLL LOT SA, twierdząc, że odszkodowanie powinno zostać przyznane każdej osobie z rodziny, która czekała na następny lot. Spółka odmówiła, a sprawa...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Lublinie stwierdził, że w niniejszej sprawie przyczyna wypowiedzenia, wskazana przez pozwanego pracodawcę w wypowiedzeniu jest niekonkretna, a więc narusza art. 30 § 4 Kodeksu...
czytaj wiecej
Zdaniem wnioskodawcy nie jest to prawidłowe działanie. Odszkodowania bowiem zastępują czynsz, jaki powinien płacić lokator i nie są tym samym przychodem z innego źródła. Ponadto, wnioskodawca...
czytaj wiecej
Sąd I instancji ustalił, że przed wypadkiem poszkodowany prowadził życie na wysokim poziomie. Mężczyzna pracował fizycznie, prowadził aktywne życie, uprawiał sport. Natomiast po wypadku pogorszeniu...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym...
czytaj wiecej
Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
Do tej pory nie zostały przyjęte żadne przepisy lub wytyczne dot. metod wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przyszłych odszkodowań i świadczeń z tytułu zaistniałych szkód. ZU...
czytaj wiecej
Komisja zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej na Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 13 tys. zł. KNF stwierdziła, że TUW naruszył przepis art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na TUiR WARTA SA w wysokości 600 tysięcy...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II ubezpieczeń na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 2.528,8 mln zł, co oznacza spadek o ponad 89 mln zł z porównaniu...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń na życie na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 1.286 mln zł, co oznacza spadek o blisko 14 mln zł z porównaniu do danych za I poł. 2017 r. Jest to...
czytaj wiecej
Komisja zdecydowała się na ponowne rozpatrzenie i uchylenie swoich decyzji dot. nałożenia kary administracyjnej w postaci sankcji finansowej na PZU i TUiR Warta. W przypadku PZU doszło do...
czytaj wiecej
Przychody zakładów ubezpieczeń Po I kw. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 16,25 mld zł i była wyższa o 0,29 mld zł niż w roku ubiegłym. W segmencie ubezpieczeń na życie składka...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu obu spółek ubezpieczeniowych BZ WBK-Aviva oraz Andrzeja Grzycha na stanowisko...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeń na życie Zakłady ubezpieczeń na życie w I poł. 2017 r. uzyskały 12.209 mln zł przypisu składki brutto, o 289 mln zł więcej niż rok temu. Wypłata odszkodowań i świadczeń kosztowała...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost...
czytaj wiecej
W porównaniu z zeszłym rokiem wzrosła również wartość wypłaconych odszkodowań i świadczeń. W minionym roku zakłady ubezpieczeń wypłaciły poszkodowanym 36,7 mld zł, podczas gdy rok...
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń na życie Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 10,58%. Wyniosła ona 9,16 mld zł – nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
W raporcie podano, iż w I kwartale 2016 r. przychody z działalności lokacyjnej, z lokat na ryzyko zakładu ubezpieczeń oraz na ryzyko ubezpieczających wyniosły 3,23 mld zł, co stanowiło spadek o...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
Z analizy rekomendacji nr 17 oraz pozostałych, należących do obszaru: „Sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia” wynika, że nie wprowadzają one żadnych wytycznych, które dotychczas nie byłyby...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie, narusza dobre obyczaje w stosunkach z umowy ubezpieczenia, które powinny być oparte na zasadzie zaufania co do rzetelności działania ubezpieczyciela jako...
czytaj wiecej
11.5. W przypadku odmowy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach odmowy wypłaty żądanych odsetek. W kontekście...
czytaj wiecej
SO w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że konsument może nie mieć żadnego wpływu na to, że zabezpieczenie antywłamaniowe nie zadziałało. Natomiast decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel nie może uzależniać ochrony ubezpieczeniowej i spełnienia ciążących na nim obowiązków z zawartej z konsumentami umowy od działania innych ubezpieczycieli czy też firm wypłacających...
czytaj wiecej
Jak wskazał SA, można byłoby rozważać zwiększenie rozmiaru szkody, na skutek zachowania osoby zobowiązanej do podjęcia określonych aktów staranności, natomiast nie sposób rozważać sytuacji, by na...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, już samo użycie w zakwestionowanym postanowieniu czasownika niedokonanego sugeruje nie konkretny dzień na który wyliczana jest wartość szkody w tym wypadku wartości...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej
Pozwany poinformował -iż pomimo tego zapisu - praktyka taka nie ma de facto miejsca w zakładzie ubezpieczeń. Dlatego też pozwany wyjaśnia, że zapis ten zostanie zmieniony przy okazji uchwalania...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Filip Świtała, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, udzielił odpowiedzi na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich w kwestii pobierania podatku dochodowego od odsetek od kwoty głównej zwolnionej...
czytaj wiecej
W wypowiedzi Szumowski wskazał na kraje, w których istnieje system wyboru przez pacjenta sposobu dochodzenia swoich roszczeń. Poszkodowani sami decydują, czy wchodzą ze swoimi żądaniami na drogę...
czytaj wiecej
Zgodnie z obowiązującymi przepisami pasażerowie lotów, które mają min. 3 godziny opóźnienia, są uprawnieni do odszkodowania w wysokości do 600 euro za osobę. Kwota ta jest uzależniona od długości...
czytaj wiecej
Wypłata tzw. odszkodowań ryczałtowych możliwa jest dzięki unijnym przepisom, które zabezpieczają prawa pasażerów linii lotniczych. „Kiedy lot został odwołany lub opóźniony o co najmniej 3...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Dział I Ubezpieczyciele życiowi wypłacili w I kw. 2019 r. ponad 5 mld zł świadczeń. Suma ta jest o 7% niższa od odnotowanej przed rokiem. Największy spadek wypłat (-12,5%) obejmował ubezpieczenia gr....
czytaj wiecej
Jak wynika z „Biuletynu Kwartalnego. Rynek ubezpieczeń 4/2018” opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, kilkukrotnemu wzrostowi wyników finansowych TUW-ów nie towarzyszył skok składki. W 2018...
czytaj wiecej
W przypadku działu I wypłaty świadczeń stanowiły dla ZU koszt w wysokości 21,5 mld zł (wzrost o 5,6% r/r). Wynik techniczny wzrósł o 1,3%, do poziomu 3,1 mld zł. Towarzystwa ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia życiowe W okresie styczeń-wrzesień 2018 r. podmioty prowadzące działalności w zakresie ubezpieczeń na życie zebrały 16.409 mln zł składki. W ubiegłym roku było to 18.293 mln zł. Oznacza...
czytaj wiecej
W II kw. br. przychody zakładów ubezpieczeń na życie z tytułu składek wnoszonych na produkty ochronno-inwestycyjne wyniosły 2 mld zł. Jest to najniższa kwota odnotowana od 2010 r. Do tej pory średni...
czytaj wiecej
Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych opublikowała wyniki III edycji cyklicznego badania „Moralność finansowa Polaków”. Na podstawie odpowiedzi ankietowanych sporządzany jest Indeks Akceptacji...
czytaj wiecej
Wpływy do UFG Na koniec 2017 r. członkami UFG było 28 zakładów ubezpieczeń, w tym 8 podmiotów zagranicznych funkcjonujących na polskim rynku w ramach oddziału (3) lub swobody świadczenia usług (5). W...
czytaj wiecej
Przypis składki brutto w Europie W broszurze zawarto porównanie rynków ubezpieczeń z państw UE ze względu na przypis składki brutto. Najwyżej w zestawieniu znajduje się rynek Wielkiej Brytanii, gdzie...
czytaj wiecej
Składka W 2017 r. zakłady ubezpieczeń zebrały 62,4 mld zł składki brutto. Jest to wynik 11,4% wyższy od odnotowanego w 2016 r. Towarzystwa ubezpieczeń na życie zgromadziły 24,6 mld zł (39% ogółem...
czytaj wiecej
Wnioski o podjęcie interwencji W 2017 r. do RF zostało skierowanych 14.356 wniosków z zakresu problematyki ubezpieczeń. Większość z nich obejmowała zagadnienia dot. działu II (blisko 66%), w tym...
czytaj wiecej
Jak podaje PBUK, w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby szkód likwidowanych w ramach ubezpieczeń granicznych, a także wartości wypłacanych odszkodowań. W 2014 r. liczba zdarzeń zgłoszonych do...
czytaj wiecej
Jak podaje PIU, 63,8 mld zł aktywów ubezpieczycieli to środki wspierające gospodarkę i finanse publiczne m.in. poprzez krajowe obligacje skarbowe oraz inne papiery o stałej kwocie dochodu. 16,5 mld...
czytaj wiecej
"Na niską ocenę poziomu uczciwości transakcji ubezpieczeniowych składają się zapewne szeroko nagłaśniane historie osób, którym firmy ubezpieczeniowe nie chciały zrekompensować poniesionych strat,...
czytaj wiecej
PBUK radzi również jak postąpić w przypadku kolizji z obcokrajowcem. Przede wszystkim należy spisać numer rejestracyjny, markę pojazdu, numer Zielonej Karty z datą jej ważności lub numer polisy OC,...
czytaj wiecej
Większość ubezpieczeń oferowanych przez zakłady ubezpieczeń nie zawierała gwarancji stopy zwrotu. W ramach umów ubezpieczenia na życie i dożycie zakłady oferowały udziały w zyskach. Przysługiwały one...
czytaj wiecej
W 2016 r. wzrost składki brutto w autocasco wyniósł ponad 1 mld zł. Mimo tak dużej zmiany po stronie zebranych składek krajowi ubezpieczyciele zakończyli miniony rok tylko minimalnym zyskiem ze...
czytaj wiecej
Najwięcej do Funduszu wniósł w zeszłym roku PZU S.A. Łączna składka od tego zakładu ubezpieczeń uplasowała się na poziomie 52,5 mln zł (w 2015 r. wpłacił 36,5 mln zł). 24 mln zł wniosło TUiR...
czytaj wiecej
Rynek komunikacyjny Składka z ubezpieczeń OC ppm wyniosła ponad 11,6 mld zł (wzrost o 39,1 proc.) Odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto z OC wyniosły 8 mld zł (wzrost o 14,3 proc.) Składka...
czytaj wiecej
UFG podaje, że znaczna część z wypłaconych przez Fundusz odszkodowań dotyczy szkód historycznych (czytaj więcej: UFG: podwyżki OC wynikiem rosnących odszkodowań dla rodzin ofiar wypadków sprzed lat):...
czytaj wiecej
– Powraca więc pytanie, czy stać nas, jako społeczeństwo, na płacenie bardzo wysokich zadośćuczynień – takiej niezdefiniowanej grupie osób bliskich – za śmierć poniesioną w odległej...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej
Dane, opublikowane w corocznych raporcie federacji, pokazują, że pomimo niesprzyjającego środowiska gospodarczego, branża ubezpieczeniowa w Europie wypłaciła o 1,6% więcej świadczeń i odszkodowań niż...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpiło zwiększenie, o 14%, przypisu składki w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Największy, bo aż o 32%, wzrost nastąpił w grupie 10....
czytaj wiecej
Ogółem, przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w okresie trzech pierwszych kwartałów 2016 r. wyniosły prawie 115 mln zł. Plan finansowy Funduszu na 2016 rok w zakresie...
czytaj wiecej
W przeciągu dwóch lat liczba zawartych polis autocasco wzrosła o blisko 500 tys. W 2015 r. w Polsce ważnych było 5 553 tys. ubezpieczeń gr. 3. W tym czasie przypis składki brutto nieznacznie...
czytaj wiecej
Jak podaje UFG, wciąż najwięcej nieubezpieczonych osób w stosunku do liczby pojazdów utrzymuje się na zachodzie kraju: Zachodniopomorskiem, Lubuskiem, Dolnośląskiem i Opolskiem. Ryzyko kolizji z...
czytaj wiecej
Łączny wynik finansowy netto zakładów ubezpieczeń wyniósł 2 262,9 mln zł i był niższy o 35,2% niż w I półroczu 2015 r. Towarzystwa ubezpieczeń w dziale I wypracowały wynik w wysokości 1 131,7 mln zł,...
czytaj wiecej
Przychody UFG ze składek wnoszonych przez zakłady ubezpieczeń w I półroczu 2016 r. wyniosły 72,746 mln zł, w tym 67,5 mln zł pochodziło od zakładów krajowych, a pozostałą kwotę 5 mln zł wpłaciły...
czytaj wiecej