Artykuły

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy twórca produktu ubezpieczeniowego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez konsumenta, w przypadku gdy nadzór nad produktem i...
czytaj wiecej
30 marca 2021 r. na stronie Sądu Najwyższego została opublikowana informacja o zmianie terminu posiedzenia połączonych Izb Cywilnej oraz Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, podczas którego...
czytaj wiecej
- To, co my ze swojej strony robimy, to pracujemy nad systemem odpowiedzialności za błędy medyczne. Konsultujemy go z jednej strony ze środowiskiem lekarzy, którzy są zainteresowani wprowadzeniem...
czytaj wiecej
W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika z wejścia w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie...
czytaj wiecej
Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o licencji doradcy restrukturyzacyjnego oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła ona zmiany do ustawy z...
czytaj wiecej
Jak wskazano we wstępie do analizy, każdego roku do Biura RF trafia od 450 do nawet 550 wniosków o wszczęcie postępowania interwencyjnego lub próśb o poradę dotyczącą problemów z ubezpieczeniami...
czytaj wiecej
Osoby poruszające się po drogach publicznych powinny posiadać dokument potwierdzający znajomość przepisów ruchu drogowego.  Z kolei zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, kartę rowerową lub...
czytaj wiecej
W ramach klauzuli dodatkowej Loss Assistance ubezpieczyciel pokryje koszty zabezpieczenia mienia przed ryzykiem wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. - Mówiąc obrazowo, w...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
- W przypadku kolizji, poszkodowany nie musi obawiać się braku przyjęcia odpowiedzialności przez ubezpieczyciela. Należy jednak pamiętać o kilku zasadach - mówi Dorota Pokusa-Guszczin z...
czytaj wiecej
Polski kierowca ciężarówki śmiertelnie potrącił mężczyznę, który wraz z grupą innych osób blokował przejazd. Sprawca szkody, jak zeznają świadkowie, nie chciał zatrzymać pojazdu przed blokadą....
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Rzecznik zwrócił uwagę na nieprecyzyjną, jego zdaniem, definicję doradcy odszkodowawczego. Jego zdaniem, powinna ona obejmować także rzeczoznawców, biura rachunkowe i lekarzy, który...
czytaj wiecej
Na nowym stanowisku Czekała będzie odpowiadał za stworzenie strategii ubezpieczyciela. Ponadto, zarządzany przez niego zespół będzie analizował osiąganie celi strategiczynych poprzez tworzenie i...
czytaj wiecej
- Menedżerowie powinni być w pełni odpowiedzialni za to co się dzieje w kierowanej przez nich firmie. Ten trend widać w unijnym prawodawstwie. Rozporządzenie MAR z lipca 2016 r. w sprawie...
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
Większość ekspertów w branży ubezpieczeniowej zgadza się z tym, że mniejsza wypadkowość na drogach (mówi się o spadku liczby wypadków w granicach od 30 aż do nawet 80 procent w ciągu najbliższych...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Jak wskazała specjalistka z TU Europy, główne wątpliwości, jakie powstają po stronie ubezpieczycieli w związku z rozwojem nowych technologii, to sposób kształtowania odpowiedzialności za zdarzenia...
czytaj wiecej
W większości umów ubezpieczenia znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, na podstawie których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest m.in....
czytaj wiecej
Nie ulega wątpliwości, że w przypadku nowej ustawy jednym z zagadnień, które rodzi najwięcej pytań i wątpliwości, jest analiza potrzeb klienta. Stosownie do treści uzasadnienia do dyrektywy IDD,...
czytaj wiecej
Marcin Jaworski, specjalista ds. komunikacji w Biurze Rzecznika Finansowego uważa za niedopuszczalny zapis w OWU, według którego za kraj o zagrożeniu terrorystycznym uważa się każde państwo, przed...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła o zasądzenie od zakładu ubezpieczeń kwoty 10 tys. zł zadośćuczynienia, w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych powódki poprzez nieuprawnione...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w filharmonii. Powódka spóźniła się na koncert. Pracownik obiektu zdecydował się wpuścił ją na przyciemnioną salę, gdzie potknęła się i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka uległa wypadkowi drogowemu. Sprawcą zdarzenia był ubezpieczony w pozwanym towarzystwie ubezpieczeń. Powódka domagała się kwoty 90.000 zł tytułem zadośćuczynienia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń 80 tys. zł odszkodowania. Powód, poruszając się po nieodśnieżonej osiedlowej drodze pożarowej, poślizgnął się i upadł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka podpisała umowę z gminą na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały zaplanowane na hali sportowej, należącej do gminy. Podczas zajęć wyciekł płyn...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, udzielającego gminie ochrony w zakresie OC, wystąpił właściciel uszkodzonego pojazdu. Na auto powoda, zaparkowane w miejscu...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko gminie wystąpił nastolatek, który uległ wypadkowi kierując motocyklem. Powód z nadmierną prędkością pokonywał łuk drogi. Stracił panowanie nad pojazdem...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie 4-osobowa rodzina złożyła do prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego skargę na przewoźnika lotniczego, 4 lata od daty wystąpienia zdarzenia. Prezes ULC rozpatrzył skargę na korzyść...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił posiadacz pojazdu mechanicznego. Uległ on zniszczeniu, gdy na drogę wybiegło dziecko, przebywające na boisku bez nadzoru dorosłych. Kierowca podróżujący...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany, który uległ wypadkowi podczas czyszczenia rynien u sąsiada. Powód wykonywał tę czynność nieodpłatnie, jako sąsiedzką przysługę. Podczas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił zakład ubezpieczeń poszkodowanej, której auto zostało uszkodzone na parkingu. Powód domagał się od sprawcy zdarzenia zwrotu kosztów naprawy pojazdu i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pasażer, wysiadając na parkingu z pojazdu, uszkodził stojący obok pojazd. Towarzystwo ubezpieczeń, w którym polisę posiadał poszkodowany właściciel, opłaciło koszty naprawy, a...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany w wypadku motocyklista. Powód wskutek zdarzenia ubezpieczeniowego doznał licznych obrażeń ortopedycznych oraz urazu psychicznego. Trwały...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpiły powódki – osoby najbliższe motocyklisty zmarłego wskutek wypadku drogowego. Domagały się one zasądzenia zadośćuczynienia, odszkodowania i renty w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko organizatorowi turystyki wystąpili klienci, niezadowoleni z wykonania usługi turystycznej. W pozwie domagali się od pozwanej spółki wypłaty po 1.260 zł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko spółce specjalizującej się w montażu drzwi automatycznych i towarzystwu ubezpieczeń, w którym przedsiębiorstwo posiadało ubezpieczenie OC, wystąpiła...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko ubezpieczycielowi gminy wystąpił właściciel pojazdu. Auto powoda uległo zniszczeniu podczas podróży uszkodzoną drogą gminną. Powód w pierwszym kroku...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie zawodowy kierowca uległ wypadkowi wskutek wybuchu podczas pompowania opony. Pracodawca stwierdził, że wybuch nastąpił z powodu uszkodzenia mechanicznego powstałego w wyniku...
czytaj wiecej
Właściciel ubezpieczonego gospodarstwa przeprowadzał byka do obory. Zwierzę stawiało upór. Powód, obserwując to zdarzenia, spontanicznie udzielił pomocy sąsiadowi. Nagle zwierzę zerwało się i...
czytaj wiecej
Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu...
czytaj wiecej
Pozwany został ukarany za błąd lekarski. Zasądzono od niego na rzecz rodziców zmarłej kwotę 100 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za naruszenie ich dóbr osobistych. Kwota ta została uiszczona przez...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Uchwała SN stanowi odpowiedź na pytanie Sądu Okręgowego w Lublinie. Rozpoznawał on sprawę z powództwa poszkodowanej, która doznała upadku na śliskim, pokrytym lodem chodniku przed sklepem. Właściciel...
czytaj wiecej
Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Pabianicach, który uznał, że ubezpieczona gmina, poprzez nierówne ułożenie przez jej pracowników gumowych mat antypoślizgowych, nie dopełniła obowiązków w zakresie...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że do wypadku doszło w obecności właścicielki gospodarstwa, która sparowała nadzór nad koniem w czasie gdy powódka zamierzała na niego wsiąść. Zwierzę...
czytaj wiecej
Powód tłumaczył, iż nie zauważył, że w tym miejscu nie ma stopni umożliwiających bezpieczne wejście do wody, gdyż tafla pokryta była bąbelkami. Ubezpieczyciel kwestionował własną odpowiedzialność i...
czytaj wiecej
Na terenie nieruchomości należącej do powoda doszło do pożaru, w wyniku którego spaleniu uległy: budynek, wózek widłowy, gaz propan-butan, dwa samochody dostawcze, 90 ton używanej odzieży, kocioł...
czytaj wiecej
Powód, kierując samochodem swego ojca, naruszył zasady ruchu drogowego – przekroczył dozwoloną prędkość i najechał w tył samochodu. Wskutek wypadku doszło do śmiertelnych obrażeń ciała kierowcy...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń kwestionował swoją odpowiedzialność, przede wszystkim z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej adwokatów z uwagi na wyrządzenie szkody umyślnie przez ubezpieczoną, co w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku wskazał, że podstawą prawną odpowiedzialności pozwanego jako ubezpieczyciela za szkody osobowe i rzeczowe w związku z prowadzeniem działalności i posiadaniem...
czytaj wiecej
We wniosku ubezpieczeniowym, wypełnianym przez pracowników pozwanego, ale podpisanym przez powoda, w pozycji dotyczącej "przebiegu szkodowości" w okresie 5 lat poprzedzających zawarcie umowy, nie...
czytaj wiecej
Powódka twierdziła, że treść powyższego postanowienia jest sprzeczna z art. 3851 § 1 Kodeksu cywilnego. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, iż przepis art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego...
czytaj wiecej
Właściciel pojazdu oświadczył mężowi powódki, że odbierze samochód, byleby został profesjonalnie naprawiony. Mąż powódki, będący z zawodu mechanikiem, zobowiązał się wobec właściciela do zwrotu...
czytaj wiecej
Sąd także stwierdził, że nieskutecznym był zarzut Powiatu, oparty na art. 429 Kodeksu cywilnego, że doszło do zwolnienia go od odpowiedzialności na rzecz pozwanej Gminy, której powierzył wykonywanie...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Gorlicach wskazał, iż zgodnie z art. 20 pkt 4 ustawy o drogach publicznych do zarządcy takiej drogi należy między innymi utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w oparciu o przedmiotową klauzulę pozwane towarzystwo wyłącza swoją odpowiedzialność za szkody wywołane kradzieżą...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że osią sporu w postępowaniu była interpretacja przesłanki przyczynienia się do choroby zdiagnozowanej lub leczonej...
czytaj wiecej
O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W...
czytaj wiecej
Istotne jest również to, że zakwestionowane postanowienie w ogóle nie uwzględnia przyczyn zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem zdarzenia przedstawionym przez ubezpieczającego a ujawnionym w...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, na podstawie zakwestionowanego wzorca OWU ubezpieczyciel zwalnia się z określonego w art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego obowiązku składania odrębnego oświadczenia o...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powyższym postanowieniom nie można przypisać znamion klauzuli abuzywnej. SO, uzasadniając wyrok, nie wziął pod uwagę charakteru ogólnych warunków ubezpieczenia, które zawierają...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela w przypadku szkód powstałych w okolicznościach innych niż określone w zgłoszeniu, oznacza, iż wypłata odszkodowania nie będzie możliwa, gdy na powstanie...
czytaj wiecej
Słusznie podniosła powódka, że nałożenie na ubezpieczającego choćby obowiązku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego może okazać się niewykonalne z całkowicie obiektywnych przyczyn (np....
czytaj wiecej

Analizy i raporty

4Mobility Spółka stosuje rozwiązanie, zgodnie z którym użytkownik pojazdu poniesie koszty likwidacji szkód lub utraty samochodu, które nie są objęte ubezpieczeniem lub stanowią wyłączenia zawarte w...
czytaj wiecej
Tylko połowa pasażerów otrzymała od obsługi lotniska napój i posiłek w sytuacji, gdy ich lot został odwołany lub opóźniony o dwie godziny. Jeszcze mnie mniej klientów linii lotniczych uzyskało...
czytaj wiecej