Artykuły

W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi w pracy. W wyniku zdarzenia kilkakrotnie był hospitalizowany, ostatecznie doszło do amputacji nogi. Mężczyzna otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy...
czytaj wiecej
„Z przykrością muszę stwierdzić, że w ostatnim czasie zgłasza się do mnie coraz więcej osób, uskarżających się na fakt, że ubezpieczyciele nie wywiązują się ze swojego obowiązku. Na porządku...
czytaj wiecej
W piśmie RPP zwrócił uwagę, że osoby mające problemy w sferze psychicznej często spotykają się ze społeczną materializacją i ostracyzmem. Zdaniem RPP, jest to widoczne także w branży...
czytaj wiecej
Osoby poruszające się po drogach publicznych powinny posiadać dokument potwierdzający znajomość przepisów ruchu drogowego.  Z kolei zgodnie z ustawą o ruchu drogowym, kartę rowerową lub...
czytaj wiecej
Jak podkreślają autorzy publikacji, część podmiotów, w tym warszawskie metro, zachęca pasażerów do wspinania się po schodach ruchomych. Jest to szansa na rozładowanie tłoku po wyjściu podróżnych z...
czytaj wiecej
– Rośnie liczba zgłoszeń związanych z ubezpieczeniami bagażu, które stanowią teraz około 25% wszystkich – mówi Krystyna Krawczyk, dyrektor Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego w...
czytaj wiecej
W większości umów ubezpieczenia znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, na podstawie których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest m.in....
czytaj wiecej
KE chce także dookreślić w projekcie terminy i procedury rozpatrywania skarg podróżnych. Poza tym, w nowelizacji ma zostać precyzyjnie opisany zakres odpowiedzialności i kompetencji organów krajowych...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie powódka domagała się zapłaty 150 tys. zł tytułem przewidzianego w umowie ubezpieczenia na życie świadczenia na wypadek śmierci ubezpieczonego. W styczniu 2016 r. jej...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie doszło do zdarzenia ubezpieczeniowego w filharmonii. Powódka spóźniła się na koncert. Pracownik obiektu zdecydował się wpuścił ją na przyciemnioną salę, gdzie potknęła się i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód domagał się od pozwanego zakładu ubezpieczeń 80 tys. zł odszkodowania. Powód, poruszając się po nieodśnieżonej osiedlowej drodze pożarowej, poślizgnął się i upadł....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie pozwane towarzystwo ubezpieczeń wniosło skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego w części uwzględniającej powództwo oraz apelację strony powodowej w zakresie kwoty 617.810...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie auto powoda zostało zniszczone wskutek kolizji z dzikami. Do zdarzenia doszło na nieoznakowanym odcinku drogi. Powód stwierdził, że odpowiedzialność za szkodę ponosi Zarząd...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie spółka podpisała umowę z gminą na zorganizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży. Warsztaty zostały zaplanowane na hali sportowej, należącej do gminy. Podczas zajęć wyciekł płyn...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił posiadacz obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Powód był kierowcą taksówki. Jego klientka podczas wysiadania z pojazdu od...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił właściciel jachtu. Zawarł on z pozwanym umowę przechowywania łódki – w okresie letnim w porcie, a zimą na posesji pozwanego, w miejscu dozorowanym....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko miastu wystąpili rodzice poszkodowanego dziecka. Córka powodów podczas pobytu na miejskim basenie doznała wypadku. Dziewczynka, biegnąc wokół basenu,...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powódka wniosła powództwo przeciwko zakładowi ubezpieczeń, z którym zawarła umowę ubezpieczenia podróży w pełnym wariancie. Ubezpieczenie obejmowało m.in. koszty leczenia....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie, na drodze, należącej do Zarządu Dróg Wojewódzkich, doszło do wycieku oleju silnikowego. Na miejsce zdarzenia została wezwana zewnętrzna firma w celu usunięcia...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniesiono powództwo przeciwko organizatorowi lodowiska. W powództwem wystąpiła poszkodowana, na którą podczas jazdy najechał jeżdżący brawurowo mężczyzna. Powódka upadła i...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił małoletni powód działający przez przedstawiciela ustawowego. Powód doznał wypadku podczas korzystania z boiska do gry w...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpił przedsiębiorca, który zawarł z pozwanym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił poszkodowany, który uległ wypadkowi podczas czyszczenia rynien u sąsiada. Powód wykonywał tę czynność nieodpłatnie, jako sąsiedzką przysługę. Podczas...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód przy wychodzeniu z hotelowej jacuzzi poślizgnął się i złamał rękę. Roszczenie skierował do zakładu ubezpieczeń, w którym właściciel hotelu posiadał umowę ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko władzom powiatu wystąpił mieszkaniec miejscowości, który doznał skręcenia stawu kolanowego wskutek potknięcia się o wystającą z chodnika studzienkę. Do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko pozwanemu towarzystwu ubezpieczeń wystąpił właściciel firmy specjalizującej się wynajmem pojazdów, który zawarł z poszkodowanym umowę cesji prawa zwrotu...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwane towarzystwo ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę. Stwierdził, że do jej powstania przyczynił się także pracownik, który przygotował konwój i był odpowiedzialny...
czytaj wiecej
Właściciel ubezpieczonego gospodarstwa przeprowadzał byka do obory. Zwierzę stawiało upór. Powód, obserwując to zdarzenia, spontanicznie udzielił pomocy sąsiadowi. Nagle zwierzę zerwało się i...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że pozwana spółka nie wypełniła obowiązku należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków utrzymania właściwego stanu terenu, tym samym odpowiada za szkodę. SR zasądził na rzecz...
czytaj wiecej
Sąd Rejowy wskazał, iż spór koncentrował się wokół zagadnienia, czy pozwany był uprawniony do odmowy wypłacenia powodowi odszkodowania z tytułu łączącej strony umowy ubezpieczenia i zaistnienia...
czytaj wiecej
Sąd podkreślił, iż obowiązkiem Gminy jest utrzymania należytego stanu miejsca, w którym doszło do upadku. Mimo to dla przyjęcia tej odpowiedzialności wymagane jest zawinione zachowanie sprawcy,...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Zawierciu przyjął powództwo za zasadne, zasądzając na rzecz powódki od zakładu ubezpieczeń kwotę 40,6 tys. zł odszkodowania. SR uznał, iż każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Lublinie-Zachód uznał powództwo za zasadne. SR wskazał, że zgodnie z ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych, kierujący pojazdem mechanicznym są obowiązani do odszkodowania za...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy wskazał, iż zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, odpowiedzi na reklamację należy...
czytaj wiecej
Powód zakupił pojazd w Niemczech w dniu 8 listopada 2012 r. Po przyjeździe do Polski dokonał rejestracji pojazdu oraz ubezpieczenia. W nocy z 2 na 3 lipca 2013 r. pojazd został skradziony, o czym...
czytaj wiecej
Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Pabianicach, który uznał, że ubezpieczona gmina, poprzez nierówne ułożenie przez jej pracowników gumowych mat antypoślizgowych, nie dopełniła obowiązków w zakresie...
czytaj wiecej
W odpowiedzi na pozew pozwana spółka wskazała, że w ramach pakietu ubezpieczeniowego, powodowie wykupili podstawowe ubezpieczenie bagażu, które nie obejmowało kosztów związanych z opóźnieniem bagażu...
czytaj wiecej
Spółka odmówiła wypłaty świadczenia, twierdząc, że wbrew Ogólnym Warunkom Ubezpieczenia pojazd posiadał tylko jedno zabezpieczenie antykradzieżowe (immobilizer) oraz dowód rejestracyjny został...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powództwo zasługuje na częściowe uwzględnienie. Sąd nie dopatrzył się po stronie powoda błędu skutkującego prawem do uchylenia się od skutków oświadczenia woli. SO podniósł, że...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście nie podzielił zdania pozwanego. Sąd orzekł na podstawie zebranego materiału dowodowego, że powodem zsunięcia się ram było niewłaściwe zabezpieczenie dolnego regału...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy w Ełku w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. (sygn. akt I C 554/14) uznał, że fakt kopiowania kluczyka samochodowego i niezgłoszenie tego ubezpieczycielowi nie świadczą o naruszeniu przez...
czytaj wiecej
Mężczyznę z pozwanym towarzystwem łączyła umowa ubezpieczenia AC samochodu osobowego, który został mu skradziony w czasie pobytu powoda na wakacjach. Powiadomił on organy ścigania i zgłosił...
czytaj wiecej
Z powodu objawów niewydolności serca mąż powódki był hospitalizowany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Mężczyzna trafił do szpitala z powodu narastającej niewydolności...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Allianz odwołał się od decyzji Urzędu, podnosząc, że praktyka polegająca na odmowie zwrotu kosztów najmu pojazdu zastępczego poszkodowanym będącymi osobami fizycznymi miała charakter generalny, a...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie takiego zastrzeżenia nie zawiera, pozwala więc pozwanemu na odmowę wypłaty odszkodowania, bądź ograniczenie jego wysokości w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia...
czytaj wiecej
O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki...
czytaj wiecej
Jak wskazał SA, można byłoby rozważać zwiększenie rozmiaru szkody, na skutek zachowania osoby zobowiązanej do podjęcia określonych aktów staranności, natomiast nie sposób rozważać sytuacji, by na...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Poprawa jakości dystrybucji ubezpieczeń w bancassurance miała nastąpić dzięki wdrożeniu Rekomendacji U w 2015 r. Zostały one opracowane przez Komisję Nadzoru Finansowego po fali skarg konsumentów na...
czytaj wiecej