Artykuły

Jak ocenia EIOPA, sektor ubezpieczeń i reasekuracji będzie dotknięty ryzykiem fizycznym i ryzykiem związanym ze zmianą klimatu. Jednakże teraz tylko niewielu ubezpieczycieli ocenia ryzyko zmiany...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i...
czytaj wiecej
- W ciągu kilku tygodni chcę przedstawić zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one dość daleko idące. Chciałbym między innymi wzmocnić część technologiczno-informatyczną, gdyż...
czytaj wiecej
Rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Wspomniana ustawa zmienia strukturę KNF - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego staje się państwową osobą prawną, a Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje rolę organu Urzędu. Celem zmian jest uzyskanie...
czytaj wiecej
Jak podaje ekspert, sprzedawcy mogą zyskać wysokie prowizje za sprzedaż tego typu produktów ubezpieczeniowych, w związku z czym wielokrotnie napierają na klientów na szybki zakup ochrony bez...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie jest konsekwencją wejścia w życie, w dniu 1 stycznia 2019 r., ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie unijnego rozporządzenia nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla...
czytaj wiecej
Wyjaśniając normy prawne dot. działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terenie Polski, MF przypomniał w tym celu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności...
czytaj wiecej
Celem przygotowanego stanowiska jest wezwanie organów nadzoru państw członkowskich UE, aby zapewnili, że wszystkie ryzyka w zakresie wypłacalności zakładów ubezpieczeń wynikające z wyjścia UK z...
czytaj wiecej
Przewodniczący Komisji podał, że wskutek ograniczeń polskiego organu nadzoru, KNF pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie przepisów odnoszących się...
czytaj wiecej
Chrzanowski podkreślił w wywiadzie, że implementacja MiFID II nakłada dużo obowiązków kontrolnych na urząd, przez co stanowi dla organu duże wyzwanie. Wskazał też, że dyrektywa to kolejna w ostatnich...
czytaj wiecej
Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia unijnego oraz nakładanie kar administracyjnych za ich...
czytaj wiecej
Jak wskazuje Koller, Insurance Europe z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż EIOPA nadal sprawować będzie zarówno nadzór ostrożnościowy, jak i nadzór nad prowadzeniem zagadnień biznesowych dla...
czytaj wiecej
zatwierdzenie, dla poszczególnych pozycji uzupełniających środków własnych, kwoty pieniężnej albo metody stosowanej do wyznaczania kwoty pieniężnej, które po dniu 31 grudnia 2015 r. będą przez...
czytaj wiecej
Informacje i dane, których może dotyczyć żądanie organu nadzoru muszą być istotne z punktu widzenia celów nadzoru nad grupą. Wobec faktu, że to organ nadzoru sprawujący nadzór nad grupą dokonuje...
czytaj wiecej
Jednostka jest zobowiązana do przekazania informacji, w skład których wchodzą: koordynacja gromadzenia i rozpowszechniania odpowiednich i istotnych informacji w normalnych i nadzwyczajnych...
czytaj wiecej
Zgodnie z tym przepisem KNF w takiej sytuacji: 1) koordynuje gromadzenie i rozpowszechnianie odpowiednich i istotnych informacji w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach, w tym przekazywanie...
czytaj wiecej
Takie rozwiązanie uzasadnione jest to potrzebą ostrożnego i stabilnego zarządzania krajowym zakładem ubezpieczeń lub krajowym zakładem reasekuracji z uwagi na możliwy wpływ podmiotu składającego...
czytaj wiecej
Ze względu na katalog zmian, które wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru, Ustawa poszerza regulację art. 304 KSH w zakresie obligatoryjnej treści statutu spółki akcyjnej. Przepis art. 304 § 4...
czytaj wiecej
Z uwagi na brak w Ustawie definicji „tajemnicy zawodowej”, do której nawiązuje Dyrektywa, ustawodawca zdecydował się na określenie jej zakresu w sposób opisowy, wskazując na informacje z którymi...
czytaj wiecej
Obowiązek udostępnienia narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych,...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
W przypadku gdy spełnione są warunki określone w akapicie pierwszym, przed wprowadzeniem do obrotu lub sprzedażą inwestorom ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego właściwy organ może zapobiegawczo...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 4 pkt 8 rozporządzenia PRIIP „właściwe organy” oznaczają krajowe organy wyznaczone przez państwo członkowskie do nadzoru realizacji wymogów nałożonych niniejszym rozporządzeniem na...
czytaj wiecej
Warto w tym miejscu przedstawić stanowisko Sądu Najwyższego, który wskazał, że „jest oczywiste, że kwestionowanych aktów w postaci zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy też uchwały...
czytaj wiecej
W przypadku żądania zwołania walnego zgromadzenia, KNF może wskazać sposób zwołania walnego zgromadzenia, zgodny z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (art. 402 i...
czytaj wiecej
Zawiadomienie dokonywane jest w celu umożliwienia dokonania przez organ nadzoru oceny czy planowane działania w zakresie outsourcingu są zgodne z wymaganiami ustawy określonymi w art. 73 – 77 ustawy....
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na to, że KNF w decyzji zobowiązującej do wykonania zaleceń określa termin ich wykonania. Nie może on być jednak określony arbitralnie ale powinien uwzględnić zakres i rodzaj...
czytaj wiecej
Warto podkreślić, że wskazane w pkt. 1) zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami prawa wykracza poza przepisy Ustawy i obejmuje również przepisy innych aktów prawnych, związane...
czytaj wiecej
Instytucja wizyt nadzorczych funkcjonuje obecnie w ramach nadzoru bankowego oraz nadzoru nad rynkiem kapitałowym i przyznanie nadzorcy takiego narzędzia również w przypadku rynku ubezpieczeniowego...
czytaj wiecej
Poseł uznał także, że można było inaczej zarządzić rozłożenie kosztów kredytów udzielonych w obcej walucie. Jego zdaniem, zabrakło zaangażowania w tę sprawę zagranicznych właścicieli instytucji...
czytaj wiecej
Wśród przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mających w tym wypadku zastosowanie warto zwrócić uwagę między innymi na art. 77. ust. 6, zgodnie z którym dowody przeprowadzone w toku...
czytaj wiecej
W ramach dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wyróżnić można zarówno dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
czytaj wiecej
Posłowie w uzasadnieniu projektu wskazali także, że błędy w zarządzaniu SKOK-ami doprowadziły do pomniejszenia rezerw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według danych BFG na koniec 2014 r. z 12 mld zł...
czytaj wiecej
Warto zwrócić również uwagę na znajdujące się w ust. 3 określenie miejsca, w którym wykonywana jest kontrola, tj.: w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na jedno z kryteriów, tj. zgodności działalności z interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających,...
czytaj wiecej
Informacje gromadzone przez kontrolerów w toku kontroli obejmują szeroki zakres informacji o charakterze wrażliwym - dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zarówno kontrolowanego jak i jego...
czytaj wiecej
W ramach implementacji art. 38 ust. 2 Dyrektywy Wypłacalność II, organ nadzoru jest uprawniony do prowadzenia kontroli na miejscu, w lokalu dostawcy usługi dla krajowego zakładu ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Powyższe odbywa się w ramach przeglądu i oceny ustanowionych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reaseuracji strategii, procesów i procedur sprawozdawczych. Przepis w ust. 2 wskazuje zakres...
czytaj wiecej
Podkreślić należy, że zgodnie z ust. 4, biorąc pod uwagę rozmiar wykonywanej działalności, organ nadzoru, klasyfikując zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji do zwolnienia od obowiązku...
czytaj wiecej
Dodatkowe sprawozdanie finansowe i statystyczne obejmuje również informacje dotyczące skarg na działalność zakładów ubezpieczeń, przekazywane także Rzecznikowi Finansowemu, który następnie ujawnia je...
czytaj wiecej
W ust. 2 ustawa określa zadania realizowane przez KNF w ramach sprawowania nadzoru, które stanowią uszczegółowienie zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Ogłoszony jednolity tekst ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 174) uwzględnia zmiany wprowadzone: ustawą z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim ustalił, że do wypadku doszło w obecności właścicielki gospodarstwa, która sparowała nadzór nad koniem w czasie gdy powódka zamierzała na niego wsiąść. Zwierzę...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

„UKNF postanowił dostosować dotychczasowy model nadzoru w obszarze ładu korporacyjnego do zmian zachodzących na rynku finansowym, tak, aby poprzez podniesienie efektywności procesów oceny...
czytaj wiecej
Czy ankieta została już rozesłana do towarzystw ubezpieczeń? Tak, 10 grudnia 2019 r. ankieta została przekazana do 19 zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów...
czytaj wiecej
Stanowisko stanowi odpowiedź na pojawiające się na rynku wątpliwości interpretacyjne osób pełniących obowiązki zarządcze i osób z nimi związanych w związku z wypełnieniem przepisów...
czytaj wiecej
W stanowisku Urząd odnosi się do pisma wystosowanego do zakładów ubezpieczeń w 2015 r., w którym wzywał podmioty do przeanalizowania procesu taryfikacji i likwidacji szkód. Jak zauważa, działania...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
Po pierwsze, podkreślono, że w tego typu sprawach klienci instytucji finansowych mogą uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, do którego w ubiegłym roku wpłynęło od obligatariuszy ponad 300 próśb o...
czytaj wiecej
Tegoroczny program ubezpieczeniowy obejmował bieżące wyzwania w nadzorze opartym na ryzyku pod kątem systemu zarządzania, oceny członków zarządu, rad nadzorczych i udziałowców kwalifikowanych oraz...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
KNF wskazuje, że właściwa organizacja zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji powinna zapewniać efektywne i pełne wypełnianie funkcji zgodności. Zdaniem Komisji, powinno być to przede wszystkim...
czytaj wiecej
Wniosek UKNF związany jest z awarią aplikacji, jaka nastąpiła na początku tego miesiąca. Wówczas użytkownicy aplikacji na całym świecie, w tym z Polski, skarżyli, że z ich konta są pobierane środki...
czytaj wiecej
Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
Dyrektor Paweł Sawicki przypomniał, że dyrektywa Solvency II zmieniła charakter sprawowania nadzoru. Pod reżimem poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej nadzór był oparty na zasadzie...
czytaj wiecej
Projekt przewiduje m.in. doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na Liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego...
czytaj wiecej
Jak czytamy w raporcie, przedstawiciele UKNF aktywnie angażowali się i wnieśli istotny wkład, w ramach uczestnictwa w grupach roboczych EIOPA, w przygotowanie wdrożenia Dyrektywy 2009/138/WE,...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt poselski) - projekt dotyczył dodania...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W 2011 r. trwały prace...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
Organ nadzoru przedstawia w rekomendacjach dodatkowe obowiązki, których realizacja ma na celu ułatwienie zakładom ubezpieczeń określenie kręgu osób uprawnionych w przypadkach dochodzenia...
czytaj wiecej
System kontroli wewnętrznej powinien też zapewnić, aby informacja o zidentyfikowanych ryzykach w zakresie badania adekwatności produktu była w odpowiednim czasie przekazywana zarządowi zakładu...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Projektowane rozporządzenie dokonuje nowelizacji art. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania...
czytaj wiecej
Organ nadzoru pracuje nad opracowaniem przepisów ustanawiających na rynku finansowym nową kategorię podmiotów – mały zakład ubezpieczeń. Ich działalność podlegałaby obowiązkowi uzyskania wpisu do...
czytaj wiecej
O umieszczeniu Tapik w rejestrze MIP poinformował Artur Granicki, szef departamentu ds. fintech w UKNF. Zaznaczył, że jest to pierwsza w Polsce giełda kryptowalut działająca za...
czytaj wiecej
– Przygotowujemy projekt ustawy, który stworzy odrębną instytucję publiczną monitorującą działalność tego sektora. Będzie ona miała m.in. uprawnienia do przeprowadzenia bezpośrednich kontroli pracy...
czytaj wiecej
Podkreślał też, że Komisji zależy na wzmocnieniu trendu rozwojowego europejskich rynków finansowych i ich integracji. "Chcemy wzmocnić ten trend przez dokończenie budowy unii bankowej i unii rynków...
czytaj wiecej
Z kolei Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych podkreślił, że projekt jest na początkowym etapie prac i nie są znane jeszcze szczegółowe rozwiązania, jakie będą miały...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

ESA wskazuje w raporcie, że szybki rozwój w dziedzinie FinTech stwarza nowe możliwości, ale także wyzwania dla instytucji finansowych i końcowych użytkowników. Nowe technologie wprowadzają zmiany...
czytaj wiecej

IDD

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów Projekt w znacznej mierze jest zbliżony do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z...
czytaj wiecej
Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej