Artykuły

W nowej kampanii bank promuje finansowanie wspierające proekologiczne wybory. ING nie pobiera prowizji, zmniejszając przez to koszt kredytu. – Codzienne wybory naszych klientów również udowadniają,...
czytaj wiecej
Powodowie zawarli z pozwanym bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do franka szwajcarskiego. Miał on charakter inwestycyjny, mieszkaniowy i konsumpcyjny. Po spłaceniu zadłużenia wezwali...
czytaj wiecej
– Już po raz trzeci z naszymi partnerami handlowymi przygotowaliśmy ofertę darmowego ubezpieczenia, przy zakupie roweru na raty. Od tego roku ubezpieczyć można też rowery elektryczne. Polisa obejmuje...
czytaj wiecej
W Banku Millennium, każda osoba, która złożyła wniosek o kredyt hipoteczny, ma możliwość sprawdzenia jego statusu w aplikacji mobilnej. W ramach tej usługi dostępne są następujące informacje w...
czytaj wiecej
– Po publikacji „Mapy klauzul” na początku listopada otrzymaliśmy sygnały od klientów, którzy nie znaleźli w naszym zestawieniu fragmentów umów które zwarli. Zgłaszali oni takie zapotrzebowanie...
czytaj wiecej
Inicjatywa została zapoczątkowana z powodu wzrostu liczby skarg konsumentów na uchybienia podmiotów w tym zakresie. Jak odnotował RF, w tym roku liczba takich wniosków znacznie przekroczyła wynik z...
czytaj wiecej
– Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów...
czytaj wiecej
Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. W maju tego roku SO w Warszawie uznał, że klauzula...
czytaj wiecej
– Zauważyliśmy poważną rozbieżność dotyczącą tego, jak po uzyskaniu wyroku sądu strony mają rozliczyć nieważny kredyt walutowy. Prowadzi to do sytuacji, w której w demokratycznym państwie prawa,...
czytaj wiecej
Powstanie narzędzia to odpowiedź na rosnącą liczbę skarg konsumentów na uchybienia instytucji w tym zakresie. Ponadto, konsumenci często podnoszą, że nie wiedzą, jak właściwie należy obliczyć należną...
czytaj wiecej
– Wiemy, że zmienność przychodów jest codziennością, z którą mierzą się przedsiębiorcy. Nowe raty po okresie odroczenia mogą okazać się zbyt dużym obciążeniem. Dlatego wprowadziliśmy...
czytaj wiecej
– Zdecydowałem o złożeniu skargi nadzwyczajnej, gdyż z naszych analiz wynika, że orzecznictwo w tego typu sprawach jest już ugruntowane. Szereg zastrzeżeń do konstrukcji tej umowy powoduje, że...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z wnioskiem wystąpiła osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Posiadała ona ważną umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego. W momencie, gdy nie doszło do uiszczenia...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy przekazał  informację o wzroście skarg klientów na wysokie opłaty pobierane przez banki za przygotowanie dokumentów, które często są wykorzystywane do wytoczenia powództwa. W...
czytaj wiecej
- Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów i dopasowujemy nasze produkty do ich potrzeb. Wiemy, że zarówno długość życia jak i jego jakość znacząco się zmieniły. Coraz więcej seniorów...
czytaj wiecej
Skargi klientów zaczęły napływać do ANG Spółdzielni pod koniec listopada tego roku. Pożyczkobiorcy wskazywali w nich na narzucony przez „Kredyt Mrówka” obowiązek zakupu ubezpieczenia. Jak informowano...
czytaj wiecej
Suma kredytu maksymalnie może wynieść 6 tys. zł. Cały proces zakupu ubezpieczenia i jego opłacenia odbywa się na poziomie aplikacji bez konieczności przechodzenia na stronę banku. Decyzja o...
czytaj wiecej
Jak podkreślił gość rp.pl, sektor odszkodowawczy nie jest aktualnie ani nadzorowany, ani regulowany. W związku z tym projektowane przepisy mają przede wszystkim zapobiec patologiom, jak pojawiają się...
czytaj wiecej
Z ustawy o CIT zniknęły art. 38b i art. 38c. W związku z tym nie ma już podstawy prawnej dla dokonywania przez banki porównania: odpisów aktualizujących z rezerwami na ryzyko związane z działalnością...
czytaj wiecej
Nowy system sprzedaży ratalnej umożliwia rozłożenie ceny ubezpieczenia komunikacyjnego na 12 rat. Jak wskazał ubezpieczyciel, na decyzję wpływ miały znaczne podwyżki składek OC. Sprawiły one, że dla...
czytaj wiecej
W 2017 r. PKO BP uzyskał wynik netto w wysokości 3,1 mld zł. Do 2020 r. spółka chce uzyskać 4 mld zł. W tym celu bank chce osiągnąć ten cel głównie przez rozwój biznesu ubezpieczeniowego i zaplecza...
czytaj wiecej
Phinance stanowi jeden z największych niezależnych pośredników finansowych w Polsce. Działa na rynku od 2002 roku. Współpracuje z 45 wiodącymi instytucjami finansowymi w Polsce, w tym...
czytaj wiecej
Jak wskazuje RF, część instytucji zmieniło swoje praktyki i dostosowało się do stanowiska RF i UOKiK. Jednak inne wciąż pozostają na stanowisku, że koszty początkowe, takie jak opłaty...
czytaj wiecej
Produkt zapewnia zwrot części lub całości wpłaconych składek po zakończeniu obowiązywania umowy, jeśli w jej trakcie ubezpieczony nie zgłosił żadnego roszczenia o wypłatę świadczenia. Pełny (100%)...
czytaj wiecej
Bank Millenium w swoim oświadczeniu podniósł, iż nie podziela opinii Prezesa UOKiK, ponieważ w ocenie Banku, nie uwzględnia ona poglądów doktryny oraz orzecznictwa, które są korzystne dla banków w...
czytaj wiecej
Specjalnie skonstruowany, internetowy wniosek o ubezpieczenie jest prosty i automatycznie szacuje wartość nieruchomości w oparciu o dane rynkowe. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie na polskim...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel uruchomił również ujednoliconą stronę internetową. Jest ona dostępna od poniedziałku (9 stycznia 2017 r.). Znajdują się na niej opisy usług oferowanych przez poszczególnych...
czytaj wiecej
- Współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych to dla nas ogromny sukces. Fakt, że dotarliśmy ze swoją ofertą do tak dużej organizacji świadczy o tym, że przygotowywane przez nas produkty są...
czytaj wiecej
– Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z bankiem, który cieszy się uznaniem w oczach klientów i należy do czołowej europejskiej grupy bankowej Société Générale – mówi Andrzej Oślizło,...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy kredytowe na zakup nieruchomości. "Ma ona spowodować rozwój...
czytaj wiecej

Orzeczenia

TSUE rozstrzygał sprawę słowackiego konsumenta. Spłacił on całość kredytu, po czym prawnik poinformował go, że postanowienia umowy miały nieuczciwy charakter. Konsument wytoczył więc powództwo o...
czytaj wiecej
Sąd Najwyższy orzekał w zakresie zagadnienia prawnego o następującej treści: "Czy prowizja za udzielenie kredytu konsumenckiego jest kosztem dotyczącym całego okresu obowiązywania umowy, który w...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy wskazał, że istotę sporu stanowi ustalenie, czy łącząca strony umowa kredytu zawiera niedozwolone postanowienie umowne, w zakresie w jakim nakłada na kredytobiorców obowiązek zwrotu...
czytaj wiecej
W umowie kredytu został zawarty katalog możliwych sposobów prawnego zabezpieczenia kredytu, spośród których przy podpisywaniu umowy został zaznaczony sposób zabezpieczenia w postaci ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy oddalił powództwo na podstawie zebranych dowodów z dokumentów i opinii biegłej z zakresu onkologii. Sąd ustalił, iż mężczyzna, działając w imieniu własnym, podpisał deklarację...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej
Z powodu objawów niewydolności serca mąż powódki był hospitalizowany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Mężczyzna trafił do szpitala z powodu narastającej niewydolności...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jak ustalił UOKiK w toku postępowania, mBank nakładał na klientów, którzy rezygnowali z kontunuowania kredytu odnawialnego, opłatę stanowiącą procent ustalonego w umowie maksymalnego limitu...
czytaj wiecej
Stress-testy zostały przeprowadzone w oparciu o dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakładał, że wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów ubezpieczenia zawartych w związku z...
czytaj wiecej
Jak ustalił UOKiK, Bank Handlowy i Bank Pocztowy negatywnie rozpatrują wnioski konsumentów o zwrot części kosztów w sytuacji spłaty zobowiązania przed terminem. - W efekcie naszych działań większość...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt...
czytaj wiecej
- Zachęcam do korzystania z ustawowych wakacji kredytowych, które zostały przyjęte w trosce o gospodarstwa domowe szczególnie dotknięte ekonomicznymi skutkami pandemii. Możliwość zawieszenia spłaty...
czytaj wiecej
Sporne postanowienia przyznają bankom możliwość dowolnego kształtowania kursów walutowych, w wyniku czego kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości swoich rat. Zdaniem Prezesa UOKiK są...
czytaj wiecej
- Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wydał trzy decyzje dotyczące BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, określające zasady ustalania...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK w wydanym stanowisku zawarł, że instytucje pożyczkowe i banki powinny przy wyliczeniu zwrotu klientom kosztów kredytu konsumenckiego w razie jego wcześniejszej spłaty stosować metodę...
czytaj wiecej
Zostały zakończone postępowania UOKiK wobec trzech instytucji: Banku Pocztowego i firm pożyczkowych: Vivus Finance, Zaplo. Urząd ustalił, że podmioty te wbrew przepisom art. 49 ustawy o kredycie...
czytaj wiecej
Zdaniem urzędu, istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK postawił zarzuty spółce udzielającej kredytów konsumenckich. W wyniku postępowania ustalono, że podmiot nie zwraca konsumentem proporcjonalnej części pobranej opłaty przygotowawczej w...
czytaj wiecej
– Zaświadczenia są potrzebne konsumentom, aby mogli toczyć z bankami spory sądowe o np. zwrot nienależnych opłat. Wysokie koszty są jednak barierą. W jednym przypadku policzyliśmy, że za historię...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
– Uznaliśmy, że bank nie może pogarszać sytuacji konsumenta. Jeżeli instytucja finansowa wprowadza lub zwiększa opłatę za prowadzenie konta powiązanego np. z umową kredytu, musi umożliwić...
czytaj wiecej
Praktyki banków w zakresie udzielania kredytów hipotecznych były w ostatnim czasie przedmiotem analizy Urzędu. Ocenie poddano głównie politykę informacyjną banków o tego typu produktach w latach...
czytaj wiecej
Dla przykładu, Bank Pekao określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, bez poinformowania gdzie konsument może je znaleźć. Z kolei PKO BP przyznaje sobie prawo do...
czytaj wiecej
- Materiały marketingowe powinny być dostosowane do nośnika, na którym są prezentowane. Wymagane prawem informacje powinny być przedstawione w sposób jednoznaczny, zrozumiały i dobrze widoczny. Na...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku ze stosowaniem we wzorcach umów wykorzystywanych przez Banki...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Prezesa UOKiK, są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie np. w oparciu o „średni kurs walutowy na...
czytaj wiecej
Wnioski do Urzędu skierowali konsumenci. Kwestionując w nich postanowienia dotyczące indeksacji kwoty i rat kredytu. Prezes UOKiK podzielił stanowisko klientów banku i uznał wszystkie wskazane przez...
czytaj wiecej
Wnioski do UOKiK skierowali konsumenci. Urząd podzielił stanowisko klientów banku i uznał wszystkie wskazane przez nich postanowienia za niedozwolone i sprzeczne z dobrymi obyczajami. Zdaniem UOKiK,...
czytaj wiecej
Pośrednik kredytowy informuje klientów, że ta osoba pełni funkcję osoby uwiarygodniającej, wspomagającej gwarant, żyrant. Jednocześnie zapewnia ich, że po pewnym czasie zobowiązanie zostanie...
czytaj wiecej
Z wnioskami do UOKiK zwrócili się kredytobiorcy. Kwestionowali w nich klauzule obejmujące indeksacje kwoty i rat kredytu. Prezes Urzędu zgodził się z klientami Banku i uznał klauzule za niedozwolone...
czytaj wiecej
Urząd uznał za sprzeczne z dobrymi obyczajami i rażąco naruszające interesy konsumentów postanowienia dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. „Nie informują one kredytobiorców, jakie są...
czytaj wiecej
UKNF już na wczesnym etapie prac legislacyjnych nad projektem ustawy postulował wprowadzenie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez kredytodawców. UKNF w przedstawionym stanowisku, odnosi...
czytaj wiecej
Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
„Zdaniem urzędu postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Ta...
czytaj wiecej
Urząd wyraził w istotnym poglądzie, że sporne postanowienia są niedozwolone. Stawiają one konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Zdaniem UOKiK, ta nierównowaga stron wpływa na wysokość...
czytaj wiecej
Urząd zamierza dostosować skalę pomocy dla kredytobiorców w zależności od kursu franka, po jakim zaciągnęli oni kredyt. - To będzie znacznie sprawiedliwsze, niż rozwiązanie ustawowe – tłumaczył...
czytaj wiecej
– Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim brak ważnych dla klientów informacji np. o ich prawach, obowiązkach i o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego...
czytaj wiecej
Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się konsumenci, którzy zaciągnęli w mBanku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Rozpoznawana sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Konsumenci...
czytaj wiecej
Zdaniem UKNF, odniesienie się do projektu powyższej uchwały Senatu nie jest możliwe bez określenia mających zastosowanie w tym przypadku ram prawnych działalności KNF. Do działalności Komisji w tym...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

– UOKiK prowadzi postępowania, które m.in. dotyczą uznania za niedozwolone klauzul we wzorcach umów i aneksach kredytów odnoszących się do walut obcych. Banki naszym zdaniem nieprecyzyjnie określają...
czytaj wiecej
„Zdaję sobie sprawę, że rozwiązanie tego problemu to wypadkowa wielu czynników: prawnych, ekonomicznych, społecznych, a przede wszystkim moralnych. Były i są one szeroko analizowane i komentowane...
czytaj wiecej
Z tytułu zwrotu prowizji od ubezpieczeń na utworzenie rezerw zostało przeznaczone w sumie 114 mln zł. Rezerwy są konsekwencją decyzji niektórych klientów o wcześniejszym zamknięciu ubezpieczeniowych...
czytaj wiecej
Kolejnym krokiem po rozwodzie jest zwykle podział majątku. Sąd orzeka o tym, kto będzie korzystał ze zgromadzonych wspólnie dóbr, jak samochód czy mieszkanie. Nie dotyczy to jednak zobowiązań wobec...
czytaj wiecej
„W latach 2011 – 2016 na rynku finansowym odnotowano wiele afer, na których miliardowe straty ponieśli zarówno klienci, jak i budżet Państwa, były to: afera opcji walutowych, Polisolokat, kredytów...
czytaj wiecej
Przestępcy wyłudzali kredyty banku PKO BP. Szkody poniósł też Bank Gospodarstwa Krajowego, który na mocy odpowiednich umów gwarantował spłaty zaciągniętych kredytów. W proceder byli zaangażowani...
czytaj wiecej
"Sąd stwierdził, że jest to kredyt złotówkowy, zaś element indeksacji czyni z niego swoistego rodzaju hybrydę, której struktura nie odpowiada art. 69 ust. 1 prawa bankowego. Jednak za podstawę...
czytaj wiecej
Celem ustawy jest zapewnienie większej ochrony konsumentów zaciągających kredyty hipoteczne oraz przejrzystości przepisów ww. zakresie. Dla przykładu nowy akt prawny wprowadza zakaz udzielania...
czytaj wiecej
Kancelaria chce przełożyć na rynek kredytów walutowych model biznesu wykorzystywany do tej pory w sporach między zakładami ubezpieczeń a poszkodowanymi. Spółka zamierza pomóc klientom, którzy...
czytaj wiecej
Pojawienie się zakazu wzbudziło wiele głosów sprzeciwu wśród branży pośrednictwa kredytowego. Wskazywali oni, że wprowadzenie zakazu wynagradzania pośredników kredytowych przez banki spowoduje brak...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK podniósł w wydanym istotnym poglądzie, że „postanowienia dotyczące zasad ustalania kwoty kredytu oraz wysokości rat w oparciu o kursy wymiany walut są niedozwolone, gdyż stawiają...
czytaj wiecej
Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej...
czytaj wiecej
Na mocy przyjętych rekomendacji zostaną wprowadzone zmiany w zasadach funkcjonowania Funduszu Wsparcia Kredytobiorców tak, aby więcej środków mogło być przeznaczone na wsparcie kredytobiorców...
czytaj wiecej
"Zadaniem Grupy jest opracowanie projektu rekomendacji Komitetu w zakresie rozwiązań, które prowadziłyby do restrukturyzacji portfela walutowych kredytów mieszkaniowych na zasadzie dobrowolnego...
czytaj wiecej
Rzecznik Praw Obywatelskich i Rzecznik Finansowy porozumieli się, by dzięki sieci Biur Terenowych RPO porady ekspertów z Warszawy były łatwiej osiągane w całym kraju. Eksperci RF czekać będą we...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Ubezpieczyciel dostrzega wzrost sprzedaży w obszarze produktów niepowiązanych z ofertą kredytową. Składka z tego tytułu zwiększyła się o 5% r/r. Spółki odnotowują też wzmożoną sprzedaż ubezpieczeń w...
czytaj wiecej
Zdecydowanie banki odczuły wzrost popytu na kredyty hipoteczne w IV kwartale 2016 r. W ich opinii jest to wynik wejścia w życie na początku 2017 r. Rekomendacji S, która wymusza podniesienie...
czytaj wiecej
Tendencja spadkowa na rynku kredytów mieszkaniowych utrzymuje się od marca 2016 r. Od tego okresu liczba podpisanych umów kredytu hipotecznego zmalała o 28 proc. a ich wartość o 20 proc. Zdaniem...
czytaj wiecej
Spada liczba udzielanych kredytów konsumpcyjnych, przy jednoczesnym wzroście wartości podpisanych umów. W pierwszym półroczu 2016 r. podpisano 3,5 mln umów kredytu konsumpcyjnego, tj. o 2,2% mniej w...
czytaj wiecej
Największe zmiany w polityce kredytowej zaszły w sektorze kredytów mieszkaniowych, gdzie nastąpiło zaostrzenie kryteriów oraz warunków polityki kredytowej, w szczególności wymogów dotyczących...
czytaj wiecej
Zdaniem eksperta, brak zainteresowania finansowaniem kredytowym ze strony przedsiębiorstw po części wynika z wysokich nadwyżek wolnych środków, jakimi dysponują firmy. W związku z powyższym przy...
czytaj wiecej