Artykuły

Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, agent ubezpieczeniowy, broker ubezpieczeniowy i zakład ubezpieczeń wykonujący dystrybucję ubezpieczeń, o których mowa w grupie 3 działu I...
czytaj wiecej
3. Regulamin organizacyjny - kolej powinien opisywać strukturę działania agenta/brokera, wskazując podział na poszczególne działy/obszary, osoby odpowiedzialne za nie, ewentualnie zasady podległości...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 342 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. W...
czytaj wiecej
Podczas warsztatów omówiony został zakres kontroli KNF, jej etapy, a także prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych oraz uprawnienia nadzorcy. Szczegółowa analiza objęła tematy budzące...
czytaj wiecej
– Od 1 stycznia 2020 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów będzie mógł spojrzeć na problem zatorów płatniczych, czyli problem niepłacenia małym i średnim przedsiębiorcom za...
czytaj wiecej
Przedstawiciele KNF wskazali, że zazwyczaj postępowanie wyjaśniające jest wszczynane z urzędu, gdy w trakcie działań kontrolnych Komisji zostanie wyjawiona jakaś nieprawidłowość. Przypomnijmy, KNF...
czytaj wiecej
Wśród przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mających w tym wypadku zastosowanie warto zwrócić uwagę między innymi na art. 77. ust. 6, zgodnie z którym dowody przeprowadzone w toku...
czytaj wiecej
Art. 351. Do kontroli dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład...
czytaj wiecej
W ramach dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wyróżnić można zarówno dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
czytaj wiecej
Wyłączenie może nastąpić z urzędu, na wniosek inspektora, oraz na wniosek samego kontrolowanego. W przypadku ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, organ ma obowiązek dokonać...
czytaj wiecej
Posłowie w uzasadnieniu projektu wskazali także, że błędy w zarządzaniu SKOK-ami doprowadziły do pomniejszenia rezerw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według danych BFG na koniec 2014 r. z 12 mld zł...
czytaj wiecej
Warto zwrócić również uwagę na znajdujące się w ust. 3 określenie miejsca, w którym wykonywana jest kontrola, tj.: w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Informacje gromadzone przez kontrolerów w toku kontroli obejmują szeroki zakres informacji o charakterze wrażliwym - dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zarówno kontrolowanego jak i jego...
czytaj wiecej
W ramach implementacji art. 38 ust. 2 Dyrektywy Wypłacalność II, organ nadzoru jest uprawniony do prowadzenia kontroli na miejscu, w lokalu dostawcy usługi dla krajowego zakładu ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Analogiczne uprawnienia przysługują organowi nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mający siedzibę w tym państwie prowadzi...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Komisja stwierdziła, że spółka Telomer dopuściła nieprawidłowości polegających na: nieprzekazywaniu klientom dokumentu zawierającego informacje o proponowanym produkcie ubezpieczeniowym (art. 8 ust....
czytaj wiecej
Webinarium skierowane jest do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych. Podczas szkolenia będą mogli zapoznać się z zasadami przeprowadzania kontroli w...
czytaj wiecej
Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
UOKiK w 194 przypadkach zgodził się na koncentracje, a dwa razy zielone światło zostało uzależnione od spełnienia przez przedsiębiorców określonych warunków. W 2016 r. Urząd w 10 sprawach wydał...
czytaj wiecej
System kontroli wewnętrznej powinien też zapewnić, aby informacja o zidentyfikowanych ryzykach w zakresie badania adekwatności produktu była w odpowiednim czasie przekazywana zarządowi zakładu...
czytaj wiecej
Upoważniony pracownik KNF, prowadzący takie postępowanie, będzie uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i pomieszczeniach, w których prowadzone jest postępowanie, bez obowiązku...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Zgodnie z treścią nowelizacji, do art. 103 ustawy dodaje się nowy ust. 6 o treści: „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb...
czytaj wiecej
– Przygotowujemy projekt ustawy, który stworzy odrębną instytucję publiczną monitorującą działalność tego sektora. Będzie ona miała m.in. uprawnienia do przeprowadzenia bezpośrednich kontroli pracy...
czytaj wiecej
Jak wskazał zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do polskiego prawa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...
czytaj wiecej
Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. wprowadza przepis, zgodnie z którym kontrole planuje się i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania...
czytaj wiecej