Artykuły

Powodowie zawarli z pozwanym bankiem umowę kredytu hipotecznego indeksowaną do franka szwajcarskiego. Miał on charakter inwestycyjny, mieszkaniowy i konsumpcyjny. Po spłaceniu zadłużenia wezwali...
czytaj wiecej
– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację...
czytaj wiecej
Inicjatywa została zapoczątkowana z powodu wzrostu liczby skarg konsumentów na uchybienia podmiotów w tym zakresie. Jak odnotował RF, w tym roku liczba takich wniosków znacznie przekroczyła wynik z...
czytaj wiecej
– Mam świadomość, że skargi do nas stanowią przysłowiowy czubek góry lodowej i skala problemu jest znacznie większa. Dlatego rozesłaliśmy do banków zapytania o dane statystyczne i wyjaśnienie...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, Golecki podkreślił potrzebę wzmocnienia komunikacji i wymiany informacji między instytucjami działającymi na rzecz ochrony konsumentów, w tym rzecznikami konsumentów oraz KNF i...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 22 maja 2019 r. (sygn. akt II Ca 1300/18) skierował do SN pytanie prawne o następującej treści: "Czy świadczenie wykupu, wypłacone przez...
czytaj wiecej
Wytyczne w głównym zakresie prezentują wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przepisów dyrektywy. W publikacji uwzględniono orzeczenia wydane przed datą 31.05.2019 r. „W...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 13 marca 2019 r. (sygn. akt II Ca 613/18) skierował do SN następujące pytanie prawne: „Czy świadczenie wypłacone przez ubezpieczyciela konsumentowi na...
czytaj wiecej
Rozporządzenie dot. ram w zakresie ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego przewiduje wprowadzenie uzupełniającego dobrowolnego systemu funkcjonującego obok systemów krajowych, który...
czytaj wiecej
Teraz o wszczęciu procedury zmierzającej do nałożenia kary na jeden z podmiotów rynku finansowego zaangażowanych w sprzedaż obligacji Getback poinformował Rzecznik Finansowy. Z przedstawionego...
czytaj wiecej
Pytany o mocne strony Generali na polskim rynku, wymienił przede wszystkim silną pozycję w obsłudze korporacji, działalność w segmencie ubezpieczeń komunikacyjnych i majątkowych, gdzie spółka chce...
czytaj wiecej
Wytyczne te zostały opracowane zgodnie z art. 30 (7) i (8) dyrektywy o dystrybucji ubezpieczeń (IDD). Dyrektywa nakłada na pośrednika ubezpieczeniowego lub zakład ubezpieczeń obowiązek...
czytaj wiecej
Na przedsiębiorcy ciążą pewne obowiązki. Z punktu widzenia podmiotów rynku finansowego istotne jest to, że jeśli ich klient-konsument złoży wniosek o przeprowadzenie takiego postępowania do Rzecznika...
czytaj wiecej
- W praktyce może oczywiście odmówić aktywnego uczestnictwa, jednak praktyka pokazuje, że są to jednostkowe przypadki. Taka strategia może okazać się ryzykowna, gdyż w takim wypadku nasze...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
- Zawarcie porozumienia pomiędzy zakładami ubezpieczeń a UOKiK w sprawie tzw. polisolokat to kolejny krok na drodze kształtowania właściwych relacji pomiędzy klientami zakładów ubezpieczeń a...
czytaj wiecej
Obecnie obowiązujący w polskim prawie model opt-in zakłada, że członek grupy powodowej musi jasno wyrazić chęć uczestniczenia w grupie. Wyrok sądu w sprawie z pozwem zbiorowym dotyczy jedynie...
czytaj wiecej
Model systemu ADR zaproponowany w projekcie ustawy będzie obejmował: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży; podmioty publiczne ADR o charakterze sektorowym działające „przy”...
czytaj wiecej
Propozycję oświadczenia klienta zawierającego zgodę wynikającą z art. 28 ust. 1d pkt 1 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych prezentujemy poniżej: „Wyrażam zgodę przesyłanie mi, przez ABC...
czytaj wiecej
Decyzje tymczasowe Prezes UOKiK na skutek nowelizacji uzyska uprawnienie do wydawania w toku postępowania w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów decyzji zobowiązujących...
czytaj wiecej
Co wynika z przytoczonego przepisu? Przede wszystkim, powstanie nieznanego do tej pory ubezpieczycielom (poza tymi, którzy działają w systemie direct, gdzie podobny przepis już od dawna obowiązuje)...
czytaj wiecej
W tym artykule chciałbym skupić się na jednym z aspektów nowej ustawy, a mianowicie na obligatoryjnej analizie potrzeb klienta w przypadku ubezpieczeń na życie powiązanych z ubezpieczeniowymi...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W sierpniu 2017 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał decyzję przeciwko Open Finance S.A. Prezes UOKiK uznał, że spółka naruszała zbiorowe interesy konsumentów przy zawieraniu umów...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie skierował do SN następujące zapytanie prawne: "Czy w sytuacji, w której sąd obniża kwotę dochodzonego przez powoda zadośćuczynienia, uznając, że poszkodowany przyczynił się...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że wysokość stawek procentowych opłat likwidacyjnych nie znajdują żadnego uzasadnienia w ponoszonych przez pozwanego kosztach, ani nie pozostaje w związku z jego...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła ubezpieczona, która żądała zwrotu opłaty likwidacyjnej pobranej w związku z rozwiązaniem przez nią umowy ubezpieczenia z...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Prezes UOKiK postawił zarzuty dot. naruszenia zbiorowych interesów konsumentów spółce Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wątpliwości Urzędu dotyczą praktyki ubezpieczyciela związanej z...
czytaj wiecej
Zdaniem urzędu, istotne warunki umów na czas oznaczony, przy których istnieje możliwość zadłużenia się konsumentów mogą zostać zmienione tylko i wyłącznie na skutek dobrowolnego porozumienia banku i...
czytaj wiecej
W liście Prezes UOKiK wyjaśnił, że spółki w przekazie komunikacyjnym powinny przede wszystkim prezentować podstawową cenę usługi, a przy zawieraniu umowy powinny także informować konsumentów, że...
czytaj wiecej
UOKiK wszczął postępowanie wskutek skarg klientów, którzy narzekali na niechciane telefony z zaproszeniami na pokazy naczyń do gotowania marki. W toku postępowania Urząd ustalił, że spółka zlecała...
czytaj wiecej
Provident Pierwszy z opisywanych wyroków dotyczy decyzji Prezesa UOKiK z grudnia 2013 r., w której urząd uznał, że Provident Polska naruszył zbiorowe interesy konsumentów. Spółka podawała w umowie...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
Jak podano w publikacji prasowej, przez rok Punkt Kontaktowy przy Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów udzielił ponad 800 informacji w zakresie postępowań polubownych. Zgłaszane spory...
czytaj wiecej
- Wzrost liczby spraw wpływających do sądów powszechnych w sprawach konsumenckich stanowi niewątpliwie wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Dzięki możliwości przedstawienia istotnego dla sprawy...
czytaj wiecej
Banki nie informują również skutecznie swoich klientów, że przesłali informacje o zmianie warunków umowy przez e-bank. Jak wskazuje UOKiK, konsument nie ma obowiązku na bieżąco śledzić informacji...
czytaj wiecej
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w tej sprawie w związku z napływającymi do Urzędu skargami od rzeczników konsumentów i konsumentów korzystających z usług Orange Polska....
czytaj wiecej
W sierpniu 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko T-Mobile Polska. Zarzucono przedsiębiorcy, że pobiera od konsumentów dodatkowe płatności w związku ze świadczeniem usług „Granie na...
czytaj wiecej
- W trakcie postępowania przeanalizujemy zasady zbierania i przekazywania danych użytkowników. Sprawdzimy również czy wzorce umów mogą w inny sposób naruszać prawa konsumentów – mówi Prezes UOKiK...
czytaj wiecej
W okresie od 19 do 21 grudnia br. do kolejnych indywidualnych porozumień z Prezesem UOKiK przystąpili: Aegon TU na Życie S.A., PKO Życie TU S.A., Aviva TUnŻ S.A., AXA Życie TU S.A., Vienna Life TU na...
czytaj wiecej
Dodatkowo, należy również wskazać konsumentowi, który podmiot jest do tego właściwy. Przedsiębiorca natomiast, taką informację będzie mógł znaleźć na stronie Urzędu. Jak podaje UOKiK, Prezes...
czytaj wiecej
– Nasze wątpliwości budzi przede wszystkim brak ważnych dla klientów informacji np. o ich prawach, obowiązkach i o tym, kto jest rzeczywistym beneficjentem ochrony ubezpieczeniowej. Dlatego...
czytaj wiecej
W wyjaśnieniu mec. Młynarski odwołuje się do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 9 września 2015 r. (III SZP 2/15), w której SN stwierdził jedynie, że poszkodowany nie jest konsumentem. Natomiast, jak...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany....
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie zawiera definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny przez co wywiera wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków stron, bowiem ubezpieczyciel z...
czytaj wiecej
Decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych zabezpieczeń należy zawsze do zakładu ubezpieczeń, zatem to właśnie on określa, jakie urządzenia przyczynić się mogą do zmniejszenia ryzyka...
czytaj wiecej
Warto też wskazać w tym miejscu na pojęcie wady systemowej, którą jest wada, powodująca istotne naruszenie interesów klientów, w tym poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

Autorzy interpelacji odwołują się do danych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta dot. skarg konsumentów na biura podróży. Wynika z nich, że główna zarzuty obejmują niespełnienie zapowiadanego...
czytaj wiecej
Pod koniec 2016 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na T-Mobile Polska 15 mln zł kary za praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów. Spółka nie uzyskiwała wyraźnej zgody od...
czytaj wiecej
Jak zauważają oponenci propozycji resortu przedsiębiorczości, zmiana ta doprowadzi do zakłóceń pracy sądów i rzeczników konsumentów. Zwracają też uwagę, że przedsiębiorcy korzystają z praw...
czytaj wiecej
Różni się również wysokość nakładanych sankcji na przedsiębiorstwa za naruszenia praw konsumentów. „Wysokość sankcji waha się od 15 euro do nawet milionowych kar. Rozpiętość jest nieproporcjonalnie...
czytaj wiecej
Jak wskazał zmiany wynikają z konieczności wprowadzenia do polskiego prawa rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W związku ze Światowym Dniem Konsumenta Europejskie Centrum Konsumenckie przygotowało raport z badania Vulnerability Study zleconego przez Komisję Europejską. Badania obejmowały populację konsumentów...
czytaj wiecej

ENG

EIOPA provides advice to the European Commission on conflicts of interest in the context of the distribution of insurance-based investment products Recommendations relate to identification,...
czytaj wiecej