Artykuły

Po pierwsze KNF wydała zgodę na połączenia Generali Towarzystwa Ubezpieczeń SA z Concordia Polska Towarzystwem Ubezpieczeń SA. Jest to kolejny etap akwizycji poznańskiego ubezpieczyciela. Poza tym...
czytaj wiecej
Projekt zakłada rezygnację z przekazywania rocznych danych statystycznych w formie papierowej, jak miało to miejsce dotychczas. Zgodnie z treścią projektu, ich raportowanie będzie odbywać się...
czytaj wiecej
— Obserwujemy wzrost wysokości nakładanych kar od 30 tys. zł na początku tego roku do 850 tys. zł, które wynikają z decyzji październikowych. Istotne jest, że organ nadzoru podjął je w wyniku działań...
czytaj wiecej
– Zgodnie z opublikowanym w marcu br. stanowiskiem nadzór oczekuje, że zakłady ubezpieczeń zatrzymają całość wypracowanego w poprzednich latach zysku. Jak dotychczas wszelkie działania podmiotów...
czytaj wiecej
Zgodnie z ustawą, w skład Rady UFG wchodzą przedstawiciele zakładów ubezpieczeń, organu nadzoru oraz Ministerstwa Finansów. Aktualny skład rady Funduszu przedstawia się następująco: Jarosław...
czytaj wiecej
W dniu 6 października 2020 r. Komisja Nadzoru Finansowego wyraziła zgodę na przejęcie towarzystwa funduszy inwestycyjnych należącego do AXA przez UNIQA Insurance Group AG z siedzibą w Wiedniu. UNIQA...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia związana jest z wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym...
czytaj wiecej
Standard ma pomóc ubezpieczycielom w sprawnym i bezpiecznych korzystaniu z rozwiązań chmurowych w ich działalności. Powstający dokument uwzględnia wytyczne KNF zawarte w komunikacie dotyczącym...
czytaj wiecej
W wytycznych z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczących przetwarzania przez podmioty nadzorowane informacji w chmurze obliczeniowej publicznej lub hybrydowej KNF owszem odniosła się do kwestii łańcucha...
czytaj wiecej
Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
W związku z tym Prezes UODO  zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) i Prezesa Związku Banków Polskich (ZBP) o podjęcie działań, które przyczyniłyby...
czytaj wiecej
„Instytucje państwowe nie zapewniły skutecznej ochrony konsumentów przed niezgodną z prawem działalnością GetBack S.A. oraz podmiotów oferujących i dystrybuujących jej papiery...
czytaj wiecej
Wśród tych cech Komisja wymienia: brak realnych korzyści dla inwestorów (tu: ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia) z zakupu produktu z ubezpieczeniowym funduszem...
czytaj wiecej
Zdaniem duńskiego nadzorcy, w wyniku niekorzystnej sytuacji finansowej ubezpieczyciela istnieje poważne ryzyko naruszenia przez spółkę interesów osób ubezpieczonych i upoważnionych z umów...
czytaj wiecej
Z zestawienia przegotowanego przez specjalistów Ubea.pl wynika, że w przeciągu 10 miesięcy tego roku średnia wysokość składki na OC ppm. spadła o 0,08%. Czytaj więcej: Ile kosztuje OC? - barometr...
czytaj wiecej
3. Regulamin organizacyjny - kolej powinien opisywać strukturę działania agenta/brokera, wskazując podział na poszczególne działy/obszary, osoby odpowiedzialne za nie, ewentualnie zasady podległości...
czytaj wiecej
Kontrolerzy NIK zbadali, czy podmioty odpowiedzialne za ochronę konsumentów rzetelnie wypełniały obowiązki przeciwdziałania nieuczciwym praktykom na rynku ubezpieczeniowym. Na przykład, czy na czas...
czytaj wiecej
Artykuł 11 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń mówi o tym, że zakład ubezpieczeń, broker ubezpieczeniowy oraz agent ubezpieczeniowy, którzy tworzą produkt ubezpieczeniowy, stosują odpowiedni proces...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 342 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, organ nadzoru może przeprowadzać kontrolę działalności i stanu majątkowego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji. W...
czytaj wiecej
Podczas warsztatów omówiony został zakres kontroli KNF, jej etapy, a także prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych oraz uprawnienia nadzorcy. Szczegółowa analiza objęła tematy budzące...
czytaj wiecej
Podpisana ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych...
czytaj wiecej
Podczas 45. posiedzenia KNF przyjęła założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami...
czytaj wiecej
Przede wszystkim, Golecki podkreślił potrzebę wzmocnienia komunikacji i wymiany informacji między instytucjami działającymi na rzecz ochrony konsumentów, w tym rzecznikami konsumentów oraz KNF i...
czytaj wiecej
Celem przyjętej ustawy jest dokonanie niezbędnych zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji prawnych Unii Europejskiej dotyczących zasad publikowania prospektów w...
czytaj wiecej
Bacca Pay należy do firmy technologicznej Bacca, dostarczającej innowacyjne rozwiązania dla sektora ubezpieczeniowego. Spółka oferuje m.in. Tuba Pay, czyli system do obsługi płatności bezgotówkowej,...
czytaj wiecej
Pogorszenie kondycji segmentu ubezpieczeń życiowych z elementem inwestycyjnym widać również w kanale bancassurance, który do tej pory dominował w zakresie sprzedaży tych produktów. W 2018 r....
czytaj wiecej
Projekt ma na celu dostosowanie polskiego prawa od unijnych przepisów dot. kwestii publikowania prospektów związanych z emisją papierów wartościowych. Projekt nowelizacji zakłada m.in. wzmocnienie...
czytaj wiecej
Konieczność wydania nowego rozporządzenia wynika ze zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
KNF nagrodziła za działania sprzyjające mediacji następujące podmioty: PZU SA, Generali TU, STU ERGO Hestia, TUiR WARTA, TUZ TUW, InterRisk TU VIG, a także Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Przy...
czytaj wiecej
Przede wszystkim zaproponowano zmianę 14 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Projekt zakłada, że środki nadzorczych, stosowane wobec krajowych i zagranicznych zakładów ubezpieczeń z...
czytaj wiecej
Projekt wprowadza do dwóch ustaw ubezpieczeniowych zmiany umożliwiające polskiemu organowi nadzoru stosowanie skutecznych i szybkich mechanizmów nadzoru nad zagranicznymi zakładami ubezpieczeń oraz...
czytaj wiecej
Wprowadzenie zmian w rozporządzeniu MF z dnia 29 kwietnia 2016 r. podyktowane jest nowymi regulacjami zawartymi w: ustawie z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym...
czytaj wiecej
MF chce dokonać nowelizacji ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy z dnia...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i...
czytaj wiecej
Rynek ubezpieczeniowy Zgodnie z przyjętym projektem, zakłady ubezpieczeń z Wielkiej Brytanii oraz Gibraltaru, które przed dniem bezumownego opuszczenia Unii Europejskiej prowadziły działalność...
czytaj wiecej
- W ciągu kilku tygodni chcę przedstawić zmiany w strukturze Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one dość daleko idące. Chciałbym między innymi wzmocnić część technologiczno-informatyczną, gdyż...
czytaj wiecej
Wspomniana ustawa zmienia strukturę KNF - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego staje się państwową osobą prawną, a Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje rolę organu Urzędu. Celem zmian jest uzyskanie...
czytaj wiecej
Skutki takiej interpretacji przepisu art. 21 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zostały omówione na portalu prawo.pl. Eksperci wskazywali, że w ten sposób może dojść do...
czytaj wiecej
Uwagi KNF Komisja Nadzoru Finansowego poddała pod rozwagę zamieszczenie załącznika stanowiącego wzór informacji przekazywanej do organu nadzoru przez zakład ubezpieczeń dot. danych osoby uprawnionej...
czytaj wiecej
MF chce utworzenia przy Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych Funduszu Edukacji Finansowej dla posiadaczy obligacji. Ze środków mogliby skorzystać inwestorzy, którzy nabyli produkty wskutek...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa ma na celu wykonanie unijnego rozporządzenia nr 2017/2402 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia ogólnych ram dla sekurytyzacji oraz utworzenia szczególnych ram dla...
czytaj wiecej
Parlamentarzyści wskazują, że nagminną jest sytuacja, gdzie wypłacane w ramach ubezpieczenia OC środki są niewystarczające w stosunku do kwoty potrzebnej do prawidłowej naprawy pojazdu. Interpelujący...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
Paweł Sawicki związany jest z branżą ubezpieczeniową i finansową od 20 lat. Przez ostatnie 8 lat zarządzał różnymi departamentami w UKNF związanymi z działalnością ubezpieczeniową. Odpowiadał za...
czytaj wiecej
W związku z pojawiającymi się problemami resort finansów aktualnie prowadzi prace nad rozszerzeniem środków nadzorczych KNF nad tego typu działalnością. Czytaj więcej: MF prowadzi prace koncepcyjne...
czytaj wiecej
Nowelizacja zakłada przede wszystkim zmianę sum gwarancyjnych w ubezpieczeniach obowiązkowych, wydłużenie, w uzasadnionych przypadkach, procesu likwidacji szkód do 90 dni, nowe obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Wyjaśniając normy prawne dot. działalności zagranicznych zakładów ubezpieczeń na terenie Polski, MF przypomniał w tym celu wymagane jest uzyskanie zezwolenia na wykonywanie działalności...
czytaj wiecej
Konieczność wydania rozporządzenia reguluje przepis art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń. Rozporządzenie rozszerza zakres podmiotowy obecnie obowiązującego aktu...
czytaj wiecej
Jak podał w wywiadzie Prądzyński, nowa uchwała Sądu Najwyższego spowoduje wzrost cen za obowiązkowe ubezpieczenia komunikacyjne. Szczególnie podwyżki odczują klienci zakładów ubezpieczeń, które...
czytaj wiecej
W interpelacji z dnia 17 kwietnia 2018 r. posłowie: Jerzy Gosiewski, Adam Ołdakowski oraz Krzysztof Maciejewski wskazywali na liczne nieprawidłowości przy likwidacji szkód komunikacyjnych OC przez...
czytaj wiecej
Przewodniczący Komisji podał, że wskutek ograniczeń polskiego organu nadzoru, KNF pracuje nad nowelizacją ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w zakresie przepisów odnoszących się...
czytaj wiecej
Na wyższy przypis składki wpływ miało przede wszystkim wzrost cen za ubezpieczenia OC i AC komunikacyjne. Ubezpieczyciele zaczęli podnosić ceny za produkty komunikacyjne w II poł. 2015 r.,...
czytaj wiecej
Jak wskazano w petycji, eliminacji wymaga możliwości wyznaczania wysokości składek poniżej poziomu szkodowości klienta. „Postulujemy, by Komisja Nadzoru Finansowego kontrolując rentowność...
czytaj wiecej
- Wskazujemy ponad 40 umów podpisanych z dyrektorem i naczelnikiem urzędu na kwoty ponad 14 i 16 tys. zł. Od kontrolerów oczekujemy wyjaśnienia celowości i okoliczności podpisania umów „Nabywania...
czytaj wiecej
Chrzanowski podkreślił w wywiadzie, że implementacja MiFID II nakłada dużo obowiązków kontrolnych na urząd, przez co stanowi dla organu duże wyzwanie. Wskazał też, że dyrektywa to kolejna w ostatnich...
czytaj wiecej
– W ostatnich 2–3 latach rynek polis inwestycyjnych bardzo się zmienił. I dobrze, bo wymagał on innego spojrzenia i uregulowania sposobu funkcjonowania – podkreśla Paweł Ziemba. -...
czytaj wiecej
Większość uczestników posiedzenia Komisji w dniu 30 stycznia 2018 r. podkreślała, że problemem na rynku ubezpieczeń z elementami inwestycyjnymi pozostają umowy zawarte przed 2013 r. lub nieaktywne,...
czytaj wiecej
Ustawa wskazuje Komisję Nadzoru Finansowego jako organ odpowiedzialny za nadzór, przestrzeganie i egzekwowanie przepisów rozporządzenia unijnego oraz nakładanie kar administracyjnych za ich...
czytaj wiecej
Projektowana ustawa reguluje również kwestię tzw. sprzedaży krzyżowej. W przypadku gdy umowa ubezpieczenia proponowana jest w pakiecie jako uzupełnienie towaru lub usługi, które nie są...
czytaj wiecej
Jan Grzegorz Prądzyński, prezes PIU, wskazał, że polski projekt w wielu miejscach nakłada szersze obowiązki niż te wprost wynikające z zapisów dyrektywy. Jak podkreślił, w wielu miejscach dyrektywa...
czytaj wiecej
Mimo to MS przypomniało, że w obrocie prawno-gospodarczym nie jest wykluczone funkcjonowanie powyższych produktów jako substytutów dla funduszy inwestycyjnych czy usług z zakresu zarządzania aktywami...
czytaj wiecej
Członkowie organizacji wskazują, iż powodem zgłoszenia na listę ostrzeżeń publicznych KNF może być zawodowe ubezpieczenie OC pracowników ZUS zrzeszonych w związku. Związkowcy wskazują, iż statut ZZP...
czytaj wiecej
- Szczególnego znaczenia nabiera usytuowanie nadzoru mikroostrożnościowego, gdyż skuteczne funkcjonowanie sieci bezpieczeństwa finansowego możliwe jest tylko przy ścisłej koordynacji działań i...
czytaj wiecej
– Nie szacowaliśmy, jakie oszczędności w wypłatach odszkodowań z OC mogą dać zmiany w doliczaniu VAT. Wydaje się jednak, że mogą to być znaczące kwoty, które mogą pomóc...
czytaj wiecej
- Nie uzyskaliśmy materiału dowodowego, który mógłby potwierdzić tezę, że doszło do porozumienia antykonkurencyjnego - powiedział Wojciech Szymczak z UOKiK podczas posiedzenia sejmowej Komisji...
czytaj wiecej
– Dzięki przejęciom zapewniliśmy sobie potencjał wzrostu skali działalności w Polsce. Mamy silną markę i doskonałych menedżerów na pokładzie, do których dołącza teraz Artur Maliszewski. Pod jego...
czytaj wiecej
Ministerstwo zwraciło się z prośbą o wydanie opinii do uwagi PIU dotyczącej kompleksowego uregulowania kwestii sposobu komunikacji z klientami zakładów ubezpieczeń poprzez umożliwienie składania...
czytaj wiecej
Wojtkowiak pełni funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego i księgowego w TU Euler Hermes i Euler Hermes Services Polska. Jest on odpowiedzialny między innymi za finanse, rachunkowość,...
czytaj wiecej
Jednostka jest zobowiązana do przekazania informacji, w skład których wchodzą: koordynacja gromadzenia i rozpowszechniania odpowiednich i istotnych informacji w normalnych i nadzwyczajnych...
czytaj wiecej
Konsultacja powinna się odbyć przed wydaniem przez KNF następujących rodzajów decyzji mającej znaczenie dla zadań nadzorczych innych organów nadzorczych: 1) zmian struktury akcjonariatu lub...
czytaj wiecej
Zgodnie z ust. 13, zainteresowany organ nadzorczy ma prawo złożyć wniosek do EIOPA o wydanie rozstrzygnięcia zgodnie z art. 19 rozporządzenia 1094/2010, w przypadku gdy w ocenie tego organu, KNF...
czytaj wiecej
Jak mówił Stefano Re, Włochy to jeden z największych w Europie rynków motoryzacyjnych i ubezpieczeniowych. Po lokalnych drogach jeździ 44 mln pojazdów, których właściciele zobowiązani są do...
czytaj wiecej
Zgodnie z tym przepisem KNF w takiej sytuacji: 1) koordynuje gromadzenie i rozpowszechnianie odpowiednich i istotnych informacji w normalnych i nadzwyczajnych sytuacjach, w tym przekazywanie...
czytaj wiecej
Najwyższy przypis składki w dziale I ubezpieczeń uzyskały ubezpieczenia gr. 3 (ubezpieczenia na życie związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym). Z tego tytułu zakłady ubezpieczeń uzyskały...
czytaj wiecej
Art. 294 tej dyrektywy reguluje sprawozdania SFCR (Solvency and Financial Condition Report), dotyczącego wypłacalności i kondycji finansowej zakładu. Raport musi zawierać informacje odnoszące się do...
czytaj wiecej
Jak wynika z analiz UKNF, w większości kwoty orzekane w sprawach sądowych przewyższały te oszacowane przez towarzystwa ubezpieczeń. Analiza pokazała także, że zasądzane kwoty nie są tak...
czytaj wiecej
"Śledztwo zostało wszczęte w sprawie nieuprawnionego zmodyfikowania prowadzonej przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego strony internetowej knf.gov.pl, w celu zainfekowania złośliwym oprogramowaniem...
czytaj wiecej
Obecni na konferencji przedstawiciele PIM podnieśli, że w przeciągu roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły o 50%. Ku zdziwieniu Izby podwyżki dotyczą także kierowców z bezszkodową jazdą i...
czytaj wiecej
Dyrektor przekazał, że jego departament nie odnotował żadnej informacji o współpracy z Amber Gold przy sprawdzaniu i analizowaniu sprawozdań finansowych oraz odbytych inspekcjach. - W żadnym z tych...
czytaj wiecej
Zgodnie z projektem nowelizacji Komisja będzie mogła: zakazać wprowadzania na rynek detalicznego produktu zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego, nakazać zawieszenie...
czytaj wiecej
"Strona internetowa www.knf.gov.pl została wyłączona przez administratorów z UKNF w celu zabezpieczenia materiału dowodowego. Urząd pozostaje w bieżącym kontakcie z przedstawicielami nadzorowanych...
czytaj wiecej
Uczestnicy spotkania jako główną przyczynę wzrostu cen ubezpieczenia OC ppm wskazali konieczność pokrywania z aktualnie zebranej składki roszczeń, które nie są brane pod uwagę przy szacowaniu obecnej...
czytaj wiecej
Dyskusja toczyła się również w związku z kolejną propozycją Komisji Nadzoru Finansowego: „Proponuje się dodać przepis dotyczący obowiązku przechowywania przez zakład ubezpieczeń dokumentacji...
czytaj wiecej
W odpowiedzi Nowak przypomniał, że Komisja wezwała zakłady ubezpieczeń do podniesienia składek ubezpieczenia OC. W listach, jakie wysłała do ubezpieczycieli ponad rok temu, zachęciła do zmiany taryfy...
czytaj wiecej
Komentowany artykuł 162 jest kontynuacją zasady wyrażonej w art. 7 ust. 1 Ustawy, zgodnie z którą wykonywanie działalności ubezpieczeniowej lub reasekuracyjnej wymaga zezwolenia organu nadzoru....
czytaj wiecej
Ponadto, Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu dnia 22 listopada 2016 r. postępowania administracyjnego z urzędu wobec Nuntius...
czytaj wiecej
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy wskazał, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy, zwalnia się od podatku usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Prezes PIU podnosi na brak przewidywalności w kwestii wypłat odszkodowań za szkody osobowe. Sądy przyznają coraz wyższe kwoty odszkodowań za odniesione uszczerbki na zdrowiu wskutek...
czytaj wiecej
Miesiąc temu dziennik „Puls Biznesu” podał, że spółka planuje zwiększenie swoich udziałów w polskim rynku. Jako sposoby realizacji tego celu Wojciech Sass podał wtedy wzmocnienie sprzedaży...
czytaj wiecej
Rzecznik Finansowy podjął inicjatywę w tym zakresie z powodu licznych nadużyć na rynku i działań nieuczciwych firm. Do Biura RF wpływały skargi na kancelarie odszkodowawcze, które całość otrzymanego...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 145 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd, uwzględniając skargę na...
czytaj wiecej
Wynika z tego, że przesłanki sformułowane w ust. 2 omawianego artykułu odwołują się zarówno do aspektów personalnych (osobowych), jak i materialnych podstaw funkcjonowania podmiotu dokonującego...
czytaj wiecej
Ustęp 1 przepisu wskazuje dodatkowe informacje jakie powinny być złożone prze podmiot, który zamierza, bezpośrednio lub pośrednio, nabyć lub objąć akcje lub prawa z akcji krajowego zakładu...
czytaj wiecej
Zawiadamiający powinien zadeklarować, czy do momentu zawiadomienia posiada jakiekolwiek akcje krajowego zakładu ubezpieczeń lub krajowego zakładu reasekuracji, choćby w sposób pośredni, wskazać swoje...
czytaj wiecej
Na początku tygodnia Property Lease Fund poinformował inwestorów o wykupie ubezpieczenia od roszczeń z tytułu odpowiedzialności członków organów emitenta na sumę 5 mln zł. Ponadto, ubezpieczenie...
czytaj wiecej
Przedstawiciele KNF wskazali, że zazwyczaj postępowanie wyjaśniające jest wszczynane z urzędu, gdy w trakcie działań kontrolnych Komisji zostanie wyjawiona jakaś nieprawidłowość. Przypomnijmy, KNF...
czytaj wiecej
Wojciech Sass powiedział także, że NN chce wejść na rynek ubezpieczeń majątkowych. W tej sprawie został już złożony wniosek o wydanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Jak przyznał CEO...
czytaj wiecej
Ze względu na katalog zmian, które wymagają zatwierdzenia przez organ nadzoru, Ustawa poszerza regulację art. 304 KSH w zakresie obligatoryjnej treści statutu spółki akcyjnej. Przepis art. 304 § 4...
czytaj wiecej
Obowiązek udostępnienia narzędzi ilościowych służących do oceny zdolności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji do sprostania możliwym zdarzeniom lub przyszłym zmianom warunków gospodarczych,...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 16 ust. 1-2 ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, agent ubezpieczeniowy, mający siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim UE, może wykonywać...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
W przypadku gdy spełnione są warunki określone w akapicie pierwszym, przed wprowadzeniem do obrotu lub sprzedażą inwestorom ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego właściwy organ może zapobiegawczo...
czytaj wiecej
Zgodnie z art. 4 pkt 8 rozporządzenia PRIIP „właściwe organy” oznaczają krajowe organy wyznaczone przez państwo członkowskie do nadzoru realizacji wymogów nałożonych niniejszym rozporządzeniem na...
czytaj wiecej
Warto w tym miejscu przedstawić stanowisko Sądu Najwyższego, który wskazał, że „jest oczywiste, że kwestionowanych aktów w postaci zarządzenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego, czy też uchwały...
czytaj wiecej
Uprawnienia EIOPA w powyższym zakresie wynikają z art. 16 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1094/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu...
czytaj wiecej
Zawiadomienie dokonywane jest w celu umożliwienia dokonania przez organ nadzoru oceny czy planowane działania w zakresie outsourcingu są zgodne z wymaganiami ustawy określonymi w art. 73 – 77 ustawy....
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na to, że KNF w decyzji zobowiązującej do wykonania zaleceń określa termin ich wykonania. Nie może on być jednak określony arbitralnie ale powinien uwzględnić zakres i rodzaj...
czytaj wiecej
Warto podkreślić, że wskazane w pkt. 1) zapewnienie zgodności działalności zakładu z przepisami prawa wykracza poza przepisy Ustawy i obejmuje również przepisy innych aktów prawnych, związane...
czytaj wiecej
Instytucja wizyt nadzorczych funkcjonuje obecnie w ramach nadzoru bankowego oraz nadzoru nad rynkiem kapitałowym i przyznanie nadzorcy takiego narzędzia również w przypadku rynku ubezpieczeniowego...
czytaj wiecej
Poseł uznał także, że można było inaczej zarządzić rozłożenie kosztów kredytów udzielonych w obcej walucie. Jego zdaniem, zabrakło zaangażowania w tę sprawę zagranicznych właścicieli instytucji...
czytaj wiecej
Wśród przepisów Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej mających w tym wypadku zastosowanie warto zwrócić uwagę między innymi na art. 77. ust. 6, zgodnie z którym dowody przeprowadzone w toku...
czytaj wiecej
Art. 351. Do kontroli dostawców usług, którzy wykonują, w drodze outsourcingu, czynności ubezpieczeniowe i reasekuracyjne oraz funkcje należące do systemu zarządzania powierzone przez zakład...
czytaj wiecej
W ramach dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) wyróżnić można zarówno dokumenty urzędowe, sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy...
czytaj wiecej
Wyłączenie może nastąpić z urzędu, na wniosek inspektora, oraz na wniosek samego kontrolowanego. W przypadku ujawnienia okoliczności stanowiących podstawę wyłączenia, organ ma obowiązek dokonać...
czytaj wiecej
Posłowie w uzasadnieniu projektu wskazali także, że błędy w zarządzaniu SKOK-ami doprowadziły do pomniejszenia rezerw Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Według danych BFG na koniec 2014 r. z 12 mld zł...
czytaj wiecej
Prokuratura sprawdzi, czy banki nie wprowadzały w błąd konsumentów, tworząc przekazy reklamowe, w bezpośrednich kontaktach z klientami, czy poprzez stosowanie nazw swoich produktów finansowych....
czytaj wiecej
Warto zwrócić również uwagę na znajdujące się w ust. 3 określenie miejsca, w którym wykonywana jest kontrola, tj.: w siedzibie lub w miejscu wykonywania działalności przez zakład ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę na jedno z kryteriów, tj. zgodności działalności z interesem ubezpieczających, ubezpieczonych lub uprawnionych z umów ubezpieczenia, oraz interesem cedentów, ubezpieczających,...
czytaj wiecej
Informacje gromadzone przez kontrolerów w toku kontroli obejmują szeroki zakres informacji o charakterze wrażliwym - dane stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa zarówno kontrolowanego jak i jego...
czytaj wiecej
W ramach implementacji art. 38 ust. 2 Dyrektywy Wypłacalność II, organ nadzoru jest uprawniony do prowadzenia kontroli na miejscu, w lokalu dostawcy usługi dla krajowego zakładu ubezpieczeń lub...
czytaj wiecej
Powyższe odbywa się w ramach przeglądu i oceny ustanowionych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reaseuracji strategii, procesów i procedur sprawozdawczych. Przepis w ust. 2 wskazuje zakres...
czytaj wiecej
W ust. 5 Ustawa przyznaje KNF kompetencje do kierowania żądań w zakresie obowiązków informacyjnych, również wobec zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska...
czytaj wiecej
Ponadto, komentowany przepis, w ust. 7 i 8 wprost określa terminy przekazywania organowi nadzoru danych i informacji za okresy roczne - nie później niż w ciągu 14 tygodni po zakończeniu roku...
czytaj wiecej
Analogiczne uprawnienia przysługują organowi nadzoru państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w przypadku gdy zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji mający siedzibę w tym państwie prowadzi...
czytaj wiecej
W ust. 2 ustawa określa zadania realizowane przez KNF w ramach sprawowania nadzoru, które stanowią uszczegółowienie zadań określonych w art. 8 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze...
czytaj wiecej
Drugi etap wychodzi poza terytorium Polski i obejmuje już udział organu nadzoru państwa macierzystego. Polski organ nadzoru jest zobligowany poinformować odpowiedni organ nadzorczy państwa...
czytaj wiecej
Tutaj ponownie – warto zapytać, czemu mają służyć wskazane wyżej wymogi? Przecież normalną i naturalną rzeczą jest, że w procesie sprzedaży dostawca produktu (nie ważne, czy będzie to pralka,...
czytaj wiecej
Pomijając szereg wątpliwości, jakie rodzi ten punkt, począwszy od tego, czy oferta do takich klientów w ogóle nie może być adresowana (co byłoby o tyle dziwne, że dopiera ankieta wykaże z jaką osobą...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Zgodnie z informacja KNF, wartość składki przypisanej brutto w ubezpieczeniach od ognia i innych szkód rzeczowych oraz reasekuracji w tym zakresie wyniosła za III kwartały 2019 r. 5.515.390.614,62...
czytaj wiecej
Spotkanie przedstawicieli instytucji państwowych z TFI, PTE i ZU oferującymi PPK odbyło się w związku z uruchomieniem programu PPK oraz pozyskiwaniem klientów przez podmioty oferujące PPK. Podczas...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Komisja Nadzoru Finansowego na 413. posiedzeniu w dniu 27 listopada 2018 r. o odmówiła wydania zezwolenia na rozpoczęcie działalności przez Polski Bank Apeksowy SA. Wówczas Komisja uznała brak...
czytaj wiecej
KNF podczas 310. posiedzenia w dniu 7 czerwca 2016 r. nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 130 tys. zł. Towarzystwo ubezpieczeń otrzymało sankcję za opóźnienia...
czytaj wiecej
W dniu 24 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego nie wyraziła zgody na powołanie Michała Kwiecińskiego na prezesa obu spółek ubezpieczeniowych AXA. Organ nadzoru podał, że decyzja odmowna wyniknęła...
czytaj wiecej
„Z ustnych motywów wyroku wynika m.in., że Komisja Nadzoru Finansowego prawidłowo zinterpretowała oraz zastosowała przepisy prawa materialnego, jak również wykazała celowość wydania decyzji w ramach...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Powstanie raportu związane jest ze zmianą w metodyce określania ekspozycji na ryzyko pożaru. Zgodnie z metodyką obowiązującą do 8 lipca 2019 r., kapitałowy wymóg wypłacalności (SCR) dla ryzyka pożaru...
czytaj wiecej
Raport został opracowany przez Departament Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Zawiera on dane dotyczące zagregowanej wartości aktywów zarządzanych...
czytaj wiecej
Raport zawiera w szczególności analizę poziomu zarządzanych aktywów funduszy emerytalnych, będących podstawą osiąganych przychodów oraz ponoszonych kosztów w związku z prowadzoną działalnością....
czytaj wiecej
Po pierwsze, Komisja wyraziła zgody na zmiany w zarządzie obu ubezpieczeniowych spółek UNIQA. Marcin Nedwidek otrzymał zgodę na objęcie stanowiska Prezesa Zarządu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń...
czytaj wiecej
Celem procesu badania i oceny nadzorczej (BION) jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, a także: ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena działań...
czytaj wiecej
Na koniec I kw. 2021 r. wartość aktywów PPK wynosiła 3.943 mln zł. Jest to o 40% więcej niż na koniec poprzedniego kwartału, kiedy aktywa oszczędzających stanowiły 2.818 mln zł. W porównaniu do...
czytaj wiecej
Stress-testy zostały przeprowadzone w oparciu o dwa scenariusze. Pierwszy z nich zakładał, że wszystkie składki przypisane brutto wynikające z unieważnionych umów ubezpieczenia zawartych w związku z...
czytaj wiecej
Raport KNF stanowi informację zbiorczą o ofertach publicznych zrealizowanych na polskim rynku w ubiegłym roku. Przedstawia kluczowe dane, m. in. liczbę i wartości ofert publicznych akcji...
czytaj wiecej
Opracowanie i publikacja dokumentu stanowią realizację obowiązków nadzorczych, nałożonych na KNF ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Nakłada ona na KNF m. in. obowiaązek...
czytaj wiecej
W dniu 13 listopada 2020 r. KNF podjęła decyzję o naruszeniu przez Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Naruszeniu polegało na:...
czytaj wiecej
Na stronie KNF została opublikowana lista 16 odpowiedzi na pytania dot. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji...
czytaj wiecej
Uruchomienie elektronicznych rejestrów to krok w kierunku potrzeb uczestników rynku finansowego, szczególnie klientów instytucji finansowych. Rejestry umożliwiają wyszukiwanie potrzebnych danych i...
czytaj wiecej
W październiku i listopadzie ubiegłego roku, KNF wydała zalecenia wobec zakładów ubezpieczeń, które nie respektowały uprawnienia nowego właściciela pojazdu do wypowiedzenia umowy ubezpieczenia OC...
czytaj wiecej
Odpowiedzi nadzorcy zostały podzielone na następujące kategorie tematyczne: Słownik aktów prawnych oraz użyte definicje Terminy obowiązujące TFI Nowe regulacje wewnętrzne obowiązujące TFI Złożenie...
czytaj wiecej
Z dniem 31 grudnia 2020 r. zakończy się okres przejściowy, w trakcie którego instytucje finansowe z Wielkiej Brytanii mogą działać na terenie UE na dotychczasowych zasadach. Po tej dacie Wielka...
czytaj wiecej
EIOPA przedstawiła swoją opinię w ramach przeglądu dyrektywy Solvency II. Ocena trafiła do Komisji Europejskiej. Jak wskazała Komisja Nadzoru Finansowego, „EIOPA jest zdania, że z perspektywy...
czytaj wiecej
KNF podjęła decyzję, że wypłaty dywidendy mogą dokonać podmioty, które spełniają określone warunki. Dla wypłat z zysku osiągniętego w 2020 r. są to: dobra lub zadowalająca ocena ryzyka w ramach BION...
czytaj wiecej
Polski organ nadzoru i Ministerstwo Finansów wspólnie zadecydowali o przesunięciu tego obowiązku o rok. MF przygotuje odpowiednie propozycje zmian legislacyjnych. „Skorzystanie przez Polskę z opcji...
czytaj wiecej
Ze środowiska testowego będą mogli korzystać wszyscy emitenci, posiadający konta w systemie ESPI. Testy będą możliwe w okresie od 11 stycznia do 15 lutego 2021 r. Aby skorzystać z tego rozwiązania...
czytaj wiecej
Zmiany akcjonariatu Avivy Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji AVIVA TU SA przez spółkę życiową - AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na...
czytaj wiecej
„UKNF postanowił dostosować dotychczasowy model nadzoru w obszarze ładu korporacyjnego do zmian zachodzących na rynku finansowym, tak, aby poprzez podniesienie efektywności procesów oceny...
czytaj wiecej
Swoje propozycje UKNF opracował w oparciu o własne doświadczenia nadzorcze, orzecznictwo SN i analizy rozwiązań przyjętych w Unii Europejskiej. Jak tłumaczy UKNF, ich celem jest zwiększenie...
czytaj wiecej
Wykaz obejmuje notyfikowanych pośredników ubezpieczeniowych, prowadzących działalność na terenie Polski i mających siedzibę lub miejsce zamieszkania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie...
czytaj wiecej
KNF ustaliła, że Europa dokonała naruszeń przepisów ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, polegających na: braku zapewnienia skutecznego zarządzania aktywami i zobowiązaniami w...
czytaj wiecej
W publikacji przedstawiono dane statystyczne na koniec 2019 r. następujących produktów: otwartych funduszy emerytalnych (OFE) zarządzanych przez powszechne towarzystwa emerytalne, pracowniczych...
czytaj wiecej
W Stanowisku uwzględniono cały proces realizowania usługi od fazy projektowania, przez jej wdrożenie, po monitorowanie funkcjonujących już rozwiązań. Jak wyjaśnił Urząd, publikacja stanowiska ma...
czytaj wiecej
Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 29 września 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. wyniosła -...
czytaj wiecej
EIOPA zaprasza towarzystwa ubezpieczeń do przekazania opinii nt. przygotowanego przez europejski organ dokumentu. Zawiera on oczekiwania EIOPA w stosunku do organów nadzoru w zakresie nadzorowania...
czytaj wiecej
Rekomendacja Z zawiera dobre praktyki dotyczące ładu wewnętrznego, w tym: system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne...
czytaj wiecej
Webinarium skierowane jest do pracowników oraz członków organów statutowych podmiotów sektora funduszy inwestycyjnych. Podczas szkolenia będą mogli zapoznać się z zasadami przeprowadzania kontroli w...
czytaj wiecej
Na koniec czerwca 2020 r. do PPK należało 1.074.847 zatrudnionych. Co istotne prawie 82 tys. (8%) uczestników było w programie pomimo braku ustawowego obowiązku. Odsetek ten rośnie z kwartału na...
czytaj wiecej
Seminarium skierowane jest do podmiotów podlegających nadzorowi KNF. Podczas seminarium uczestnicy będą mieli okazję poznać zasady wymierzania przez Komisję Nadzoru Finansowego administracyjnych kar...
czytaj wiecej
Po pierwsze KNF wyjaśnia, że umowy ubezpieczenia OC zawarte lub wznowione przed 24 marca 2020 r., tj. datą wydania przez duński organ nadzoru finansowego zakazu zawierania nowych umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
Członkowie OFE Na koniec 2019 r do OFE należało 15.670 tys. osób. Największych odsetek członków OFE (ok. 20%; ponad 3 mld osób) znajduje się w przedziale wiekowym: 36-40 lat oraz 51 i więcej. Ze...
czytaj wiecej
„Z tego powodu konieczne jest świadczenie tych usług z zachowaniem najwyższych standardów, w szczególności w zakresie sposobu i formy przekazywania informacji o usługach i instrumentach finansowych...
czytaj wiecej
Cyfrowa Agenda Nadzor obejmuje 4 obszary: „Nowe zjawiska na rynku finansowym”, „Wspieranie Fintech”, „Cyberbezpieczeństwo” i „Elektroniczny Urząd”. Czytaj więcej: KNF otwiera się na cyfryzację. Jak...
czytaj wiecej
Ponadto Komisja uchyliła zakaz wykonywania przez Getin Noble Bank SA prawa głosu z akcji Idea Bank SA, stanowiących 3,74% kapitału zakładowego Idea Bank SA, które zostały nabyte z naruszeniem...
czytaj wiecej
Nadzór nad funkcjami kluczowymi W tym obszarze KNF planuje wydanie metodyki dla osób wykonujących kluczowe funkcje w zakładach ubezpieczeń. Ma być to analogiczny dokument do niedawno wydanego przez...
czytaj wiecej
Nowe zasady wynikają z unijnego rozporządzenia ws. indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych...
czytaj wiecej
Z zestawienie wynika, że łącznie instytucje finansowe na koniec 2019 r. obracały aktywami o łącznej wartości 84.688.099 zł. Najwięcej środków (28,8 mln zł) zostało ulokowanych w funduszach...
czytaj wiecej
„W celu podniesienia efektywności tych procesów przekazuję Państwu do korzystania Metodykę oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych wraz z zestawem formularzy i wzorcowymi...
czytaj wiecej
Wioletta Macnar pracuje w Avivie od blisko 20 lat, w aktuariacie finansowym. W latach 2009-2013 była dyrektorem Departamentu Aktuarialnego, a od 2013 roku jest głównym aktuariuszem Avivy w Polsce. Od...
czytaj wiecej
Uruchomienie systemu jest wynikiem nowelizacji ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia KNF zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej w wysokości 200 tys. zł na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA”. Spółka została ukarana za opóźnienia w wypłacie w ustawowym...
czytaj wiecej
Czy ankieta została już rozesłana do towarzystw ubezpieczeń? Tak, 10 grudnia 2019 r. ankieta została przekazana do 19 zakładów ubezpieczeń, które oferują ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów...
czytaj wiecej
Dzięki temu rozwiązaniu podmioty zobowiązane będą mogły z poziomu przeglądarki internetowej przesyłać do Urzędu powiadomienia o transakcjach osób pełniących obowiązki zarządcze i osób blisko z nimi...
czytaj wiecej
Indywidualne Konta Emerytalne Na koniec czerwca 2019 r. IKE posiadało 1.010,4 tys. osób, tj. 6,1 proc. wszystkich pracujących. Podobnie jak w latach poprzednich, wśród oszczędzających na IKE...
czytaj wiecej
Dokument stanowi zbiór dobrych praktyk dotyczących zasad powołania, składu oraz funkcjonowania komitetu audytu i został opracowany w związku z wprowadzeniem obowiązku powołania komitetu audytu przez...
czytaj wiecej
Komisja na posiedzeniu jednogłośnie zezwoliła na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie grup 1, 3, 5 działu I ubezpieczeń przez Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych na Życie....
czytaj wiecej
Obowiązek ten został zawarty art. 49 ust. 10 ustawy o PPK, zgodnie z którym organ nadzoru udostępnia na swojej stronie internetowej, w terminie do końca miesiąca po zakończeniu kwartału, informację o...
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaakceptowała założenia interwencji produktowej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia PRIIP w zakresie ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi....
czytaj wiecej
Przewodniczący KNF wskazał, że rozwój rynku należy kojarzyć ze wzrostem o ile prowadzi on do lepszego zaspokajania właściwie rozumianych potrzeb końcowych odbiorców produktów finansowych. W...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Jak podaje Komisja Nadzoru Finansowego, wysokość średniej ważonej stopy zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30.09.2016 r. do 30.09.2019 r. wyniosła 15,679%. Najwyższą stopę...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Justyny Dymek na stanowisko Członka Zarządu MetLife Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji SA odpowiedzialnego za zarządzanie...
czytaj wiecej
Komisja utrzymała też w mocy decyzję z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie nałożenia na Gothaer TU SA (obecnie: Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Vienna Insurance Group) kary pieniężnej w...
czytaj wiecej
Jak wynika z publikacji wszystkie OFE, poza OFE PZU "Złota Jesień", odnotowały zmniejszanie się liczby członków. Największy spadek w ujęciu rocznym nastąpił w funduszu Aviva OFE Aviva Santander, o...
czytaj wiecej
Stanowisko stanowi odpowiedź na pojawiające się na rynku wątpliwości interpretacyjne osób pełniących obowiązki zarządcze i osób z nimi związanych w związku z wypełnieniem przepisów...
czytaj wiecej
UKNF przekazał, że nie będzie udzielał odpowiedzi na tego typu zawiadomienia ani prowadził korespondencji z konsumentami chyba, że w toku działań nadzorczych konieczne będzie uzyskanie od tych osób...
czytaj wiecej
Z dniem 1 lipca 2019 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym...
czytaj wiecej
W sektorze ubezpieczeń majątkowych nastąpił wzrost składki rdr, o 538 mln zł (5 proc.). Najmocniej zwiększył się przypis składki w gr. 3 (ubezpieczenia autocasco), o 90 mln zł (4 proc.), do poziomu...
czytaj wiecej
Komisja zezwoliła m.in. na zmianę statutu: Allianz Polska Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego i Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego. Ponadto, Komisja podjęła decyzję w sprawie...
czytaj wiecej
W zakresie ubezpieczeń działu I odnotowano wzrost przypisu składki brutto. Na koniec marca 2019 r. wyniósł on 5.234 mln zł, tj. o 439 mln zł (7,7 proc.) mniej niż przed rokiem. Największy spadek...
czytaj wiecej
Komunikat został wydany w związku z aktualizacją schematu pliku. Umożliwia on automatyczne wczytanie danych do formularzy elektronicznych do składania wniosków do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
W stanowisku Urząd odnosi się do pisma wystosowanego do zakładów ubezpieczeń w 2015 r., w którym wzywał podmioty do przeanalizowania procesu taryfikacji i likwidacji szkód. Jak zauważa, działania...
czytaj wiecej
W związku z tym, wnioski w sprawie zmian wpisu w rejestrze brokerów złożone w formie papierowej, które wpłynęły do UKNF po dniu 15 stycznia 2019 r. nie mogą zostać uwzględnione. Dlatego, jak...
czytaj wiecej
IKE Na koniec 2018 r. IKE posiadało 995,7 tys. osób, tj. 5,8% wszystkich pracujących. Na koniec 2017 r. liczba rachunków wynosiła 951,6 tys. Wartość rynku pod względem zgromadzonych aktywów wyniosła...
czytaj wiecej
Zgodnie z rozporządzeniem MF z dnia 27 grudnia 2018 r. ws. prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych oraz udostępniania informacji z tego rejestru, wniosek może być złożony na formularzu...
czytaj wiecej
SPBUiR skierowało do KNF następujące pytania: Czy brokerzy wykonujący działalność brokerską w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, z których każdy posiada odrębne zezwolenie na wykonywanie...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, zakres danych, które podlegają udostępnieniu przy pomocy ww. formularza elektronicznego, będzie ulegał systematycznemu poszerzeniu wraz z ich wprowadzeniem do rejestru pośredników...
czytaj wiecej
Ze statystyk organu nadzoru wynika, że w 2018 r. przypis składki dla obu działów ubezpieczeń wyniósł 53.357 mln zł, co jest na porównywalnym poziomie do zeszłorocznych danych (53.284 mln zł). Z kolei...
czytaj wiecej
Ze statystyk organu nadzoru wynika, że w 2018 r. przypis składki dla obu działów ubezpieczeń wyniósł 53.357 mln zł, co jest na porównywalnym poziomie do zeszłorocznych danych (53.284 mln zł). Z kolei...
czytaj wiecej
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie do UKNF pisemnego wniosku o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej. Termin na dostarczenie wniosku...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia została przyjęta nowelizacja Rekomendacji A dotycząca zarządzania ryzykiem, jaki towarzyszy działalności bankowej przy zawieraniu transakcji na rynku instrumentów pochodnych....
czytaj wiecej
Na koniec 2018 r. IKE oferowało 57 podmiotów, z czego 14 zakładów ubezpieczeń. Najwięcej podmiotów posiadających w swojej ofercie IKE prowadziło działalność w formie TFI. W ubiegłym roku otwarto...
czytaj wiecej
W raporcie zawarto też podsumowanie z wdrażania na polski rynek finansowy standardu MSSF 17„Umowy ubezpieczeniowe”, który zacznie obowiązywać do rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się...
czytaj wiecej
Komisja zadecydowała o nałożeniu kary pieniężnej na Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w wysokości 13 tys. zł. KNF stwierdziła, że TUW naruszył przepis art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
W 2019 r. KNF zorganizuje dla branży ubezpieczeniowej seminaria o następującej tematyce: Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych i Agentów Oferujących Ubezpieczenia Uzupełniające w świetle nowej ustawy o...
czytaj wiecej
W zakresie polityki dywidendowej prowadzonej przez zakłady ubezpieczeń i reasekuracji KNF zaleca, aby dywidendę przekazały jedynie podmioty spełniające wszystkie wymienione kryteria, tj.: I....
czytaj wiecej
Od 15 stycznia br. rozpocznie funkcjonowanie nowy system składania wniosków do rejestrów pośredników ubezpieczeniowych. Nowy system RPU będzie umożliwiał zaimportowanie wniosków w formacie XML...
czytaj wiecej
Po pierwsze, podkreślono, że w tego typu sprawach klienci instytucji finansowych mogą uzyskać pomoc u Rzecznika Finansowego, do którego w ubiegłym roku wpłynęło od obligatariuszy ponad 300 próśb o...
czytaj wiecej
Ustawa wprowadza zmiany m.in. w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U z 2018 r. poz. 1036 z późn. zm.) w zakresie dotyczącym alternatywnych spółek...
czytaj wiecej
W spotkaniu udział wzięli nowi członkowie, powołani do Komisji na mocy ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz...
czytaj wiecej
KNF chce przede wszystkim wzmocnić i wypromować polskie fintechy. W tym celu Urząd planuje wiele udogodnień, które mają pomóc młodym firmom w rozwijaniu swego pomysłu. Jak zapowiedziano podczas...
czytaj wiecej
Zmiana składu KNF jest wynikiem wejścia w życie, z dniem 15 grudnia 2018 r., art. 10 pkt 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad...
czytaj wiecej
Osoby zainteresowane przystąpieniem do egzaminu powinny w terminie do 28 stycznia 2019 r. złożyć pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu w  Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego. Warunkiem...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na PZU SA karę finansowa w wysokości 900 tys. zł. Sankcję zastosowano wskutek stwierdzonych przypadków naruszenia przepisów art. 14 ust. 1-3 ustawy o...
czytaj wiecej
W 2017 r. ogólna liczba zarejestrowanych brokerów na dzień 31 grudnia wyniosła 1416. Wydano 76 zezwoleń w zakresie ubezpieczeń oraz 9 w zakresie reasekuracji. Dokonano również 34 wykreśleń z rejestru...
czytaj wiecej
Broszura „Obowiązki notyfikacyjne akcjonariuszy związane ze zmianami udziałów w ogólnej liczbie głosów oraz osób pełniących obowiązki zarządcze w spółkach publicznych” zawiera spis wymagań prawnych...
czytaj wiecej
O uruchomieniu piaskownicy regulacyjnej poinformował KNF pod koniec października br. Jak tłumaczył Urząd, celem programu jest wspieranie rozwoju innowacyjności rynku finansowego. Piaskownica jest...
czytaj wiecej
W związku z odwołaniem, premier powierzył pełnienie obowiązków Przewodniczącego Komisji Marcinowi Pachuckiemu, Zastępcy Przewodniczącego KNF. Marcin Pachucki będzie sprawował tę funkcję do czasu...
czytaj wiecej
Dział I W I poł. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 32,12 mld zł i była wyższa o 0,55 mld zł niż rok temu. Dla działu I wyniosła 11,14 mld zł, co oznacza, że była niższa o 1,07...
czytaj wiecej
Komisja, po ponownym rozpatrzeniu sprawy, jednogłośnie uchyliła w całości decyzję KNF z dnia 29 sierpnia 2017 r. nakładającą administracyjną karę pieniężną na TUiR WARTA SA w wysokości 600 tysięcy...
czytaj wiecej
W dniu 16 października 2018 r. (wtorek) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Niedźwiedzia 6E w Warszawie) odbędzie się seminarium dedykowane przedstawicielom zakładów ubezpieczeń na życie...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie zadecydowała o nałożeniu na UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA kary pieniężnej w wysokości 20 tys. zł. Sankcja związana jest ze stwierdzonymi przypadkami...
czytaj wiecej
W dniu 1 października weszła w życie ustawa o dystrybucji ubezpieczeń. Zmienia ona zasady prowadzenia rejestru pośredników ubezpieczeniowych przez KNF z formy systemu informatycznego na system...
czytaj wiecej
W rejestrze agentów na koniec grudnia 2017 r. wpisanych było 31.873 agentów (na koniec 2016 r. było to 32.298). Prawie połowa z nich (47%) pracowała pracowała wyłącznie dla jednego zakładu...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń prowadzące działalność w dziale II ubezpieczeń na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 2.528,8 mln zł, co oznacza spadek o ponad 89 mln zł z porównaniu...
czytaj wiecej
W czasie dyskusji została poruszona m.in. kwestia prac nad powstaniem piaskownicy regulacyjnej przy KNF, tj. środowiska do testowania swoich pomysłów przez fintechy. Podczas spotkania urzędnicy...
czytaj wiecej
Towarzystwa ubezpieczeń na życie na koniec czerwca br. wypracowały wynik finansowy na poziomie 1.286 mln zł, co oznacza spadek o blisko 14 mln zł z porównaniu do danych za I poł. 2017 r. Jest to...
czytaj wiecej
Komisja zdecydowała się na ponowne rozpatrzenie i uchylenie swoich decyzji dot. nałożenia kary administracyjnej w postaci sankcji finansowej na PZU i TUiR Warta. W przypadku PZU doszło do...
czytaj wiecej
Zgodnie z komunikatem UKNF, najbliższy egzamin aktuarialny odbędzie się w dniach 26 i 27 listopada 2018 r., w Hotelu Sangate Airport w Warszawie. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest zgłoszenie w...
czytaj wiecej
Przychody zakładów ubezpieczeń Po I kw. 2018 r. składka przypisana sektora ubezpieczeń wyniosła 16,25 mld zł i była wyższa o 0,29 mld zł niż w roku ubiegłym. W segmencie ubezpieczeń na życie składka...
czytaj wiecej
Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia przez Unum Group akcji Pramerica Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. w liczbie...
czytaj wiecej
Tymczasowe zawieszenie dystrybucji produktów życiowych z UFK wynika ze zidentyfikowania przez węgierski organ nadzoru nieprawidłowości związanych z realizacją obowiązków informacyjnych dotyczących...
czytaj wiecej
IKE Zgodnie z danymi KNF, w okresie od stycznia do czerwca tego roku zostało założonych 34.910 kont IKE, z czego 7.375 (21%) w zakładach ubezpieczeń. Natomiast co 2. nowe konto zostało utworzone w...
czytaj wiecej
Zgodnie z danymi na dzień 30 czerwca 2018 r. do OFE należało niecałe 16 mln osób. Największą grupę (20%) stanowiły osoby w wieku 51 i więcej lat. Jednak widoczna jest zastępowalność pokoleniowa, gdyż...
czytaj wiecej
Ww. ustawa wprowadza nową kategorię dostawców usług płatniczych, realizujących: usługę dostępu do informacji o rachunku oraz usługę inicjowania transakcji płatniczej. Ponadto, ustawa zawiera szereg...
czytaj wiecej
KNF wskazuje, że właściwa organizacja zakładu ubezpieczeń lub reasekuracji powinna zapewniać efektywne i pełne wypełnianie funkcji zgodności. Zdaniem Komisji, powinno być to przede wszystkim...
czytaj wiecej
Zgodnie z brzmieniem projektowanych zmian Rekomendacji S, banki będą zobowiązane do posiadania w swojej ofercie kredytów zabezpieczonych hipotecznie na nieruchomościach mieszkalnych: kredytów...
czytaj wiecej
W zakresie oceny ryzyka dokonane zostały zmiany m.in. następujących wskaźników: ekspozycja na ryzyko związane z niską jakością kredytową kontrahenta poziom aktywów nienotowanych na rynkach...
czytaj wiecej
Wniosek UKNF związany jest z awarią aplikacji, jaka nastąpiła na początku tego miesiąca. Wówczas użytkownicy aplikacji na całym świecie, w tym z Polski, skarżyli, że z ich konta są pobierane środki...
czytaj wiecej
Geneza i przebieg badań UOKiK Urząd rozpoczął badanie rynku w 2016 r. wskutek interwencji parlamentarzystów. Mimo, że już wtedy Prezes wskazywał na czynniki ekonomiczne jako główny powód zmian...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę zakresu działalności Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW). Podmiot otrzymał zgodę na...
czytaj wiecej
Do egzaminu będą mogły przystąpić osoby, które złożyły do UKNF pisemny wniosek o przystąpienie do egzaminu z dołączonym potwierdzeniem wniesienia opłaty egzaminacyjnej w wysokości 600 zł. W przypadku...
czytaj wiecej
Koncentracja sektora ubezpieczeń W dziale I nastąpiło nasilenie koncentracji rynku, w porównaniu do danych za 2016 r. Po 2017 r. udział 5 największych ubezpieczycieli życiowych wyniósł 63,88% (po...
czytaj wiecej
Grupa będzie zajmowała się aspektami operacyjnymi i prawnymi dotyczącymi technologii rozproszonych rejestrów (DLT/Blockchain), ze szczególnym uwzględnieniem tematyki walut wirtualnych oraz innych...
czytaj wiecej
Podmioty rynku ubezpieczeniowego Na koniec 2017 roku zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 w dziale I i 33 w dziale II oraz...
czytaj wiecej
W zakresie polityki zakładów ubezpieczeń KNF zaleca, aby wypłaty dywidendy dokonywały tylko te podmioty, które spełniają wszystkie wymienione kryteria, tj.: otrzymały w ramach ostatniego procesu BION...
czytaj wiecej
Jak wskazał UKNF, zgodnie z art. 45a ust 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, TFI może zlecić innemu podmiotowi...
czytaj wiecej
Rozszerzenie definicji oferowania instrumentów finansowych Regulacja ta została zmieniona z powodu licznych nieprawidłowości na rynku pośrednictwa w postaci nakłaniania i zachęcania do inwestowania...
czytaj wiecej
W ubiegłym roku KNF przeprowadziła analizę BION 60 zakładów ubezpieczeń. KNF też stale monitoruje sytuację finansową zakładów ubezpieczeń w celu zapewnienia funduszy do wypłat świadczeń osobom...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Janusza Władyczaka na stanowisko prezesa Zarządu KUKE S.A. O nowym prezesie zakładu ubezpieczeń pisaliśmy na beinsured.pl w art. „Janusz...
czytaj wiecej
Kontrole działalności zakładów ubezpieczeń W 2017 r. KNF przeprowadziła kontrole w 23 zakładach ubezpieczeń (11 podmiotach z działu I i 12 podmiotach z działu II). Kontrole były przeprowadzane m.in....
czytaj wiecej
Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF, w liście wprowadzającym do sprawozdania, podał, że istotną zmianą zapoczątkowaną w ubiegłym roku jest podjęcie aktywności w obszarze FinTech. Podmioty...
czytaj wiecej
W trzyletnim okresie najwyższą stopę odnotowało MetLife OFE (14,284%). Z kolei na ostatnim miejscu zestawienia uplasowało się Generali OFE (+7,238%). Wyniki dla poszczególnych OFE przedstawiają się...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA oraz Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA sankcje finansowe. Jak podano w komunikacie, kary wynikają ze...
czytaj wiecej
UKNF zaobserwował różne praktyki na rynku związane z realizacją obowiązków nałożonych dyrektywą MAR. W związku z tym organ nadzoru postanowił przypomnieć zasady raportowania i informowania...
czytaj wiecej
Po umieszczeniu na liście ostrzeżeń publicznych biura usług płatniczych Homepay sp. z o.o., KNF wydała specjalny komunikat, w którym informuje klientów spółki o możliwościach uzyskania rekompensat za...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja wyraziła zgodę na powołanie Marcina Łuczyńskiego na członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych TUZ i członka zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Partner...
czytaj wiecej
Komisja stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz POLISA-ŻYCIE Towarzystwa Ubezpieczeń. Komisja nałożyła na Generali...
czytaj wiecej
Umożliwienie odczytywania kodów polowych 2D Aztec na dowodach rejestracyjnych pojazdów (bariera nr 68) Jak wynika z rekomendacji, PIU na razie jedynie skierowała pisma w tej sprawie do PWPW oraz MIB....
czytaj wiecej
I półrocze 2018 r.: Proces reklamacji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, z uwzględnieniem procedury reklamacji od osób prawnych Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu...
czytaj wiecej
Brak podstaw prawnych umożliwiających pozyskanie informacji z urzędów skarbowych przez zakłady ubezpieczeń IT (bariera nr 22) Obecnie w tym zakresie Polska Izba Ubezpieczeń prowadzi rozmowy z...
czytaj wiecej
Indywidualne Konto Emerytalne W 2017 r. zostało otwartych 96,7 tys. nowych rachunków IKE. Najwięcej z nich, bo prawie 62 tys. kont powstało w ramach funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez TFI...
czytaj wiecej
W czerwcu 2017 r. władze Urzędu podjęły decyzję o powołaniu dedykowanej komórki organizacyjnej ds. FinTech. Jak wskazano w raporcie z prac Zespołu roboczego ds. rozwoju innowacji finansowych...
czytaj wiecej
W dniu 20 lutego 2018 r. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Grzegorza Jurczyka na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska SA, Leszka Skopa na...
czytaj wiecej
Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń SA otrzymało karę w wysokości 240 tys. zł. Jak podano w komunikacie z posiedzenia, zakład ubezpieczeń naruszył art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 203 r. o...
czytaj wiecej
Ponadto, KNF nałożyła na Essevea Limited z siedzibą na Cyprze karę pieniężną w wysokości 120 tys. zł. Sankcja powstała w związku z przypadkami naruszenia przez spółkę obowiązków informacyjnych wobec...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Jacka Kugacza na stanowisko Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA oraz Pierre-Alexis Brabisa na stanowisko Członka...
czytaj wiecej
Harmonogram najbliższej sesji egzaminacyjnej został zmieniony w porównaniu do harmonogramu obowiązującego na egzaminie przeprowadzonym w dniach 20-21 listopada 2017 r. Z przebiegiem sesji można...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Borysa Kowalskiego na Członka Zarządu Pramerica Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA odpowiedzialnego za zarządzanie...
czytaj wiecej
W trakcie posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Elżbiety Pacholczuk na stanowisko Członka Zarządu obu spółek ubezpieczeniowych BZ WBK-Aviva oraz Andrzeja Grzycha na stanowisko...
czytaj wiecej
„W ramach Programu organ nadzoru będzie prowadził dialog z podmiotami sektora FinTech, udzielając im odpowiedzi na zadane zapytania w zakresie obszaru prawno-regulacyjnego, wspierając tym samym...
czytaj wiecej
Jednak w grudniu 2017 r. pod obrady Rady Ministrów został przedłożony projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Marcusa van der Ploeg na stanowisko Prezesa Zarządu Aegon Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA. Również, KNF stwierdziła brak...
czytaj wiecej
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Artura Maliszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu AXA Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA i Zarządu AXA Ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń i...
czytaj wiecej
Największa liczba brokerów znajduje się w województwie mazowieckim (344 brokerów), natomiast zdecydowanym liderem wśród miast najczęściej wybieranych na siedzibę jest Warszawa (działa tu 247...
czytaj wiecej
- Przygotowanie kampanii to kwestia kilku miesięcy - mówi red. PB Marek Chrzanowski, przewodniczący KNF. - Traktujemy kryptowaluty jak dobro, które można kupić. Nie jest to waluta - dodaje....
czytaj wiecej
"Zespół ustalił, że organy nadzorcze i regulacyjne powinny w możliwie otwarty sposób informować uczestników rynku o swoich stanowiskach w odniesieniu do innowacyjnych produktów i usług oraz prowadzić...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie Michała Krupińskiego na stanowisko prezesa zarządu Banku Pekao SA. KNF wyraziła również zgodę na objęcie stanowiska członka zarządu...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, na koniec I półrocza 2017 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce posiadało 61 krajowych zakładów ubezpieczeń – 27 zakładów ubezpieczeń działu I i...
czytaj wiecej
Jak wskazano w komunikacie UKNF, Urząd podziela opinie i wnioski zawarte w dokumencie RF. „Przede wszystkim zgodzić się należy z oceną Rzecznika, że „Wytyczne dotyczące likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
W dziale I wzrost wyniku technicznego nastąpił jedynie w gr. 5 ubezpieczeń na życie, gdzie kwartał zakończył się z wynikiem 0,45 mld zł, tj. o 0,1 mld zł lepszym niż w analogicznym okresie ubiegłego...
czytaj wiecej
W przypadku ubezpieczeń działu II wypłacone odszkodowania i świadczenia w I kw. 2017 r. wyniosły 4,78 mld zł. Jest to wynik o 0,4 mld zł (9%) wyższy od uzyskanego po I kw. 2016 r. Największy wzrost...
czytaj wiecej
W zakresie struktury ubezpieczeń majątkowych, największy udział w portfelu miały ubezpieczenia komunikacyjne gr. 3 i 10, które w sumie stanowiły 61% składki przypisanej, z czego udział ubezpieczeń OC...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym stanowiły po I kw. 2017 r. największą cześć (47,27%) portfela spółek życiowych zakładów ubezpieczeń. Drugą pozycję zajmowały ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
Jak informuje Rzeczpospolita, KNF zaprezentowała szacunkowe skutki finansowe potencjalnego orzeczenia Sądu Najwyższego przyznającym prawo do zadośćuczynienia bliskim ofiar wypadków będących w stanie...
czytaj wiecej
Na dzień 31 grudnia 2016 r. PPE prowadziło 1.106 pracodawców. Najwięcej pochodziło z woj. mazowieckiego (210 przedsiębiorców). Poza tym najwięcej PPE było prowadzonych w woj. śląskim (164 programy),...
czytaj wiecej
Ponadto, Zespół ustalił, że należy określić główne priorytety działań w ramach rozwoju sektora FinTech, rozpoznać atuty polskiej gospodarki (np. silna branża IT) i stworzyć systemowe rozwiązania...
czytaj wiecej
Dyrektor Paweł Sawicki przypomniał, że dyrektywa Solvency II zmieniła charakter sprawowania nadzoru. Pod reżimem poprzedniej ustawy o działalności ubezpieczeniowej nadzór był oparty na zasadzie...
czytaj wiecej
Z danych KNF wynika również, że wynik techniczny zakładów ubezpieczeń w analizowanym okresie wzrósł do 1 239,81 mln zł wobec 759,14 mln zł rok wcześniej. Z publikacji KNF wynika także, że koszty...
czytaj wiecej
UKNF przedstawił wyniki sektora obowiązkowych ubezpieczeń komunikacyjnych w ostatnich 10 latach. Przede wszystkim podkreślono stratę techniczną przekraczającą 1 mld zł, odnotowaną na koniec 2016...
czytaj wiecej
Ponadto, Komisja zapoznała się m.in. z: podsumowaniem wyników inspekcji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym w 2016 r., informacją o implementacji Wytycznych dotyczących likwidacji szkód z...
czytaj wiecej
Wśród rozwiązań wskazanych trudności zespół zaproponował m.in. utworzenie przez UKNF dedykowanej podstrony internetowej KNF, na której znajdowałyby się informacje na temat różnych rodzajów...
czytaj wiecej
W zakresie pierwszej propozycji, Prezes Krajowej SKOK wyraził pogląd, zgodnie z którym przyszła ustawa powinna gwarantować kasom możliwość świadczenia usług dystrybucji ubezpieczeń w pełnym zakresie....
czytaj wiecej
KNF przypomina, że przepis art. 15 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wskazuje na potrzebę zamieszczania ww. dokumentów od dnia rozpoczęcia oferowania danego produktu...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 28,08 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym (w roku 2015 ok. 28,47 zł). W ubezpieczeniach na życie...
czytaj wiecej
W dziale I 2016 r. wypłacone zostały odszkodowania i świadczenia brutto w wysokości 18,28 mld zł, tj. 49,85% łącznych świadczeń sektora ubezpieczeń. Kwota ta jest niższa o 1,08 mld zł (o 5,57%) od...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, w 2017 roku należy spodziewać się w szczególności wzrostu znaczenia ubezpieczeń ze składką regularną, długoterminowych produktów oszczędnościowych (dodatkowe oszczędzanie na...
czytaj wiecej
W 2016 r. IKE posiadało 902,6 tys. osób, o 47,4 tys. osób więcej niż w 2015 r. W sumie w ramach Indywidualnych Kont Emerytalnych oszczędzało 5,5% wszystkich pracujących. W ubiegłym roku powstało 92,5...
czytaj wiecej
Projekt przewiduje m.in. doprecyzowanie przesłanek zamieszczania na Liście ostrzeżeń publicznych KNF nazw domen internetowych wykorzystywanych do świadczenia usług finansowych przez podmioty do tego...
czytaj wiecej
Szef KNF wskazał, że przedmiotowy incydent dotyczył jedynie działającej w wydzielonej infrastrukturze informatycznej strony www.knf.gov.pl i nie miał wpływu na pozostałe systemy wykorzystywane przez...
czytaj wiecej
Jak podaje Komisja, łącznie zidentyfikowano 145 barier, które zostały zgłoszone przez 11 instytucji reprezentujących podmioty rynkowe. Do najczęściej zgłaszanych barier zalicza się brak rozwiązań...
czytaj wiecej
Komisja podczas posiedzenia nałożyła na spółkę Ursus S.A. karę pieniężną w wysokości 100 tys. złotych, wobec stwierdzenia, że Spółka nie wykonała obowiązku informacyjnego określonego w art. 56 ust. 1...
czytaj wiecej
Jak wyjaśnia Tomasz Piwowarski, celem zespołu jest identyfikacja potencjalnych barier natury regulacyjnej, prawnej czy nadzorczej w rozwoju FinTech w Polsce, jak również zaproponowanie konkretnych...
czytaj wiecej
Filip Świtała jest związany z nadzorem bankowym od 2006 roku. Od 2011 roku pełnił funkcję kierowniczą w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych Urzędu...
czytaj wiecej
Ponadto, analizując wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej nałożeniem przez KNF kary na jedno biuro usług płatniczych w wysokości 3 tys. zł, Komisja jednogłośnie uchyliła w całości...
czytaj wiecej
Ponadto, KNF jednogłośnie zatwierdziła metodę wyznaczania składek na fundusz gwarancyjny kas, na podstawie art. 290 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym,...
czytaj wiecej
Trybunał Konstytucyjny w dniu 31 lipca 2015 r. orzekł, że art. 60 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1450) w zakresie, w...
czytaj wiecej
Kolejna integracja w ramach Grupy AXA w Polsce jest następnym krokiem w integracji wszystkich spółek majątkowych działających w Polsce w jedną. Jak podaje ubezpieczyciel ma to nastąpić do końca 2017...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, podczas spotkania Zespół zapoznał się również z raportem Fundacji FinTech Poland: „Fintech w Polsce - bariery i szanse rozwoju”. Jak podano w raporcie, „Polska jest właściwie...
czytaj wiecej
W oświadczeniu UKNF wskazuje, że w 2012 r. wysłał do podmiotów nadzorowanych pismo, w którym zwrócił uwagę na konieczność prawidłowego ustalania wysokości składki tak, aby zapewnić jej adekwatność do...
czytaj wiecej
Ponadto, Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową AS Inbank z siedzibą w Tallinie (Estonia). Przy tym KNF podjęła decyzję w...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, wyrok NSA jest już drugim, po wyroku z dnia 24 czerwca 2016 r. (sygn. akt II GSK 366/15) (czytaj więcej: Wyroki NSA ws. udostępniania informacji publicznej i przekazywania informacji...
czytaj wiecej
Jako nieprawdziwe, Komisja wskazała również twierdzenie, że przedstawiciel KNF występował „na korzyść sprzedawcy polis” - zakładając, że Autorka miała na myśli pozwany zakład ubezpieczeń. „Pogląd...
czytaj wiecej
W trakcie spotkania zostały zaprezentowane przez przedstawicieli UKNF informacje obejmujące: Najważniejsze ryzyka zidentyfikowane w procesie BION zakładów ubezpieczeń/reasekuracji za rok 2015, ...
czytaj wiecej
Z danych KNF wynika również, że wynik techniczny zakładów ubezpieczeń w analizowanym okresie spadł do 2 370,4 mln zł w porównaniu do 2 532,6 mln zł w analogicznym okresie 2015 r. Z publikacji KNF...
czytaj wiecej
KNF nałożyła na karę pieniężną na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” oraz Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group za naruszenie art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach...
czytaj wiecej
Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie: Rafała Jerzego Hiszpańskiego na stanowisko prezesa Zarządu D.A.S. Towarzystwa Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. Katarzynę Wojdyły na stanowisko...
czytaj wiecej
Podczas posiedzenia Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KNF w sprawie udzielenia Pioneer Pekao Investment Management S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, wszystkie krajowe zakłady ubezpieczeń (z wyjątkiem TUW REJENT-LIFE) wyznaczyły kapitałowy wymóg wypłacalności na dzień 30 czerwca 2016 r. za pomocą formuły standardowej. W raporcie...
czytaj wiecej
Z raportu KNF wynika, iż główną pozycję pasywów zakładów ubezpieczeń stanowią rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań wynikających z zawartych...
czytaj wiecej
Duży natomiast spadek zysku technicznego miał miejsce w dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych o 76,93%, tj. o 0,38 mld zł w stosunku do I półrocza 2015 r. i wyniósł o 0,11 mld zł. Z...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, koszty działalności ubezpieczeniowej, po uwzględnieniu otrzymanych prowizji reasekuracyjnych, w badanym okresie spadły o 5,84%, tj. o 0,40 mld zł w porównaniu do analogicznego okresu...
czytaj wiecej
Odszkodowania i świadczenia wypłacone zakładów ubezpieczeń na życie Wartość wypłaconych świadczeń w dziale I spadła o 10,58%. Wyniosła ona 9,16 mld zł – nieco ponad połowę łącznych świadczeń brutto...
czytaj wiecej
Jak podaje KNF, największy spadek przypisu składki brutto w dziale II w pierwszym półroczu 2016 r. odnotowano w grupie 1 – ubezpieczenia wypadku. Zebrano o 142,39 mln zł mniej składki. Spadek...
czytaj wiecej
Na koniec I półrocza 2016 r. składka przypisana brutto w dziale ubezpieczeń działu I wyniosła 11,92 mld zł. W porównaniu z I półroczem poprzedniego roku, odnotowano spadek składki o 17,38%....
czytaj wiecej
„Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę, że InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń SA zostało już wcześniej sześciokrotnie ukarane przez KNF za nieterminową wypłatę odszkodowań” – czytamy w...
czytaj wiecej
Dodał, że znacznie trudniejszym zadaniem będzie rozdzielenie kompetencji KNF i skupienie w ramach NBP jedynie obszaru nadzoru nad rynkiem bankowym. "To jest rozwiązanie, które przy tym skomplikowaniu...
czytaj wiecej
Jak czytamy w raporcie, przedstawiciele UKNF aktywnie angażowali się i wnieśli istotny wkład, w ramach uczestnictwa w grupach roboczych EIOPA, w przygotowanie wdrożenia Dyrektywy 2009/138/WE,...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt poselski) - projekt dotyczył dodania...
czytaj wiecej
Po pierwsze, Andrzej Jakubiak wskazuje, że nadzór sprawowany przez KNF ma charakter ostrożnościowy, a więc jego celem jest zapewnienie wypłacalności zakładów ubezpieczeń w przypadku wnoszenia...
czytaj wiecej
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W 2011 r. trwały prace...
czytaj wiecej
Liczba skarg na podmioty nadzorowane poddane analizie w okresie od 2011 r. do połowy 2016 r. wyniosła ogółem prawie 50 tys., z czego ponad 20 tys. (20169 skarg) dotyczyła sektora ubezpieczeniowego. Z...
czytaj wiecej
W raporcie przedstawiono również strukturę portfela ubezpieczeń w okresie 1.01.2011-30.06.2016. Znaczny spadek w strukturze portfela ubezpieczeń działu I odnotowały ubezpieczenia na życie, które w...
czytaj wiecej
„Wydając rekomendację, KNF wzięła pod uwagę sytuację w sektorze SKOK, stwierdzone nieprawidłowości i realia rynkowe. Sytuacja finansowa większości kas i skala zidentyfikowanych nieprawidłowości...
czytaj wiecej
W II kw. 2016 r. aktywa towarzystw funduszy inwestycyjnych wyniosły 1 897 mln zł, z czego wartość zarządzanych aktywów była równa 349 923 mln zł. Większość zarządzanych aktywów...
czytaj wiecej
W rekomendacji 21.1., KNF wskazuje, że zakład ubezpieczeń powinien, w przypadku naruszenia terminów wypłaty zadośćuczynienia, na żądanie poszkodowanego, wypłacić należne odsetki od dnia, w którym to...
czytaj wiecej
Na konieczność istnienia adekwatnego związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem poszkodowanego lub zmarłego a powstaniem lub zwiększeniem rozmiaru szkody niemajątkowej wskazuje też KNF w rekomendacji...
czytaj wiecej
Organ nadzoru przedstawia w rekomendacjach dodatkowe obowiązki, których realizacja ma na celu ułatwienie zakładom ubezpieczeń określenie kręgu osób uprawnionych w przypadkach dochodzenia...
czytaj wiecej
W pierwszym ze wskazanych przypadków, zakład ubezpieczeń przy ustalaniu wysokości zadośćuczynienia na rzecz poszkodowanego dochodzonego na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu cywilnego powinien uwzględnić...
czytaj wiecej
Dobra sytuacja w zakresie bieżącej płynności banków Zdaniem ekspertów, sytuacja w zakresie bieżącej płynności była dobra. „Podstawowe miary płynności pozostają względnie stabilne i utrzymują się na...
czytaj wiecej
Zdaniem UKNF, odniesienie się do projektu powyższej uchwały Senatu nie jest możliwe bez określenia mających zastosowanie w tym przypadku ram prawnych działalności KNF. Do działalności Komisji w tym...
czytaj wiecej
Ponadto zakład ubezpieczeń powinien w uzasadnionych przypadkach proponować poszkodowanemu przeprowadzenie, za jego zgodą, na koszt zakładu ubezpieczeń badań lekarskich przez lekarza specjalistę lub...
czytaj wiecej
Wydaje się, iż najwłaściwszym byłoby odniesienie powyższych kryteriów do modelu tzw. „przeciętnego konsumenta”, utrwalonego w orzecznictwem Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości Unii...
czytaj wiecej
.KNF dość szczegółowo wskazuje również na kryteria i informacje, jakie powinny zostać przekazane poszkodowanemu przez zakład ubezpieczeń w przypadku miarkowania przez zakład wysokości...
czytaj wiecej
11.5. W przypadku odmowy wypłaty odsetek za opóźnienie w wypłacie zadośćuczynienia, zakład ubezpieczeń powinien poinformować poszkodowanego o przyczynach odmowy wypłaty żądanych odsetek. W kontekście...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisem art. 14 ust. 1, zakład ubezpieczeń wypłaca odszkodowanie w terminie 30 dni licząc od dnia złożenia przez poszkodowanego lub uprawnionego zawiadomienia o szkodzie. W...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o obowiązek zawarcia w ramach procedur wzoru umowy z dostawcą, to jej obowiązkowa treść została w precyzyjny sposób określona w rekomendacji 7.7, zgodnie z którą umowa z dostawcą usług...
czytaj wiecej
Celem komentowanej Rekomendacji jest zapewnienie zgodności działalności ubezpieczeń z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. KNF odwołuje się nie tylko do prawa stanowionego, lecz również...
czytaj wiecej
Rekomendacja 4.2, odnosi się do Procedur w zakresie sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia, które powinny w szczególności zawierać: okoliczności, które zakład ubezpieczeń bierze pod uwagę,...
czytaj wiecej
Ponadto, o ile uzasadnia to skala prowadzonej działalności oraz wielkość i profil ryzyka związanego z tą działalnością, spośród kadry zarządzającej powinna zostać wyznaczona osoba odpowiedzialna za...
czytaj wiecej
W punkcie 1.1 tej Rekomendacji czytamy, że zakład ubezpieczeń powinien posiadać dokumentację, określającą komórki organizacyjne odpowiedzialne w szczególności za proces ustalania i wypłaty...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z § 2 wskazanego wyżej artykułu, osoba, względem której ciążył na zmarłym ustawowy obowiązek alimentacyjny, może żądać od zobowiązanego do naprawienia szkody renty obliczonej...
czytaj wiecej
W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane...
czytaj wiecej
W świetle wytycznej, system kontroli wewnętrznej powinien być zaprojektowany i zarządzany tak, aby wspierał Zarząd, Radę Nadzorczą oraz osoby na poziomie kierowniczym odpowiedzialne za poszczególne...
czytaj wiecej
Badanie satysfakcji klientów powinno pozwolić zakładowi ubezpieczeń na ocenę zgodności produktu z oczekiwaniami docelowej grupy klientów. Ponadto powinno pozwolić również na dokonanie oceny jakości...
czytaj wiecej
Ponadto, informacja przekazywana do Komisji Nadzoru Finansowego powinna zawierać harmonogram oraz opis stosownych działań korygujących lub zapobiegawczych podjętych przez ten zakład w celu usunięcia...
czytaj wiecej
Kierownik komórki organizacyjnej, w przypadku zidentyfikowania wady, ma obowiązek sporządzić raport, w którym powinien opisać potencjalne wady w odniesieniu do określonych wymagań wraz z propozycją...
czytaj wiecej
W celu wykonania obowiązku dokumentowania zidentyfikowanych wad, zakłady powinny prowadzić rejestr wad. Konsekwencją obowiązku identyfikowania wszystkich wad jest obowiązek wpisywania do ww. rejestru...
czytaj wiecej
Bez wątpienia inne działania i w innym terminie powinny być podjęte, jeżeli daną wadą może być dotkniętych większość klientów nabywających dany produkt i dodatkowo, jeżeli taka wada może potencjalnie...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę, że kwestia charakteru rekomendacji nadzorczych i obowiązku ich przestrzegania była już przedmiotem kontrowersji na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o działalności...
czytaj wiecej
Warto zwrócić uwagę, że kwestia charakteru rekomendacji nadzorczych i obowiązku ich przestrzegania była już przedmiotem kontrowersji na gruncie poprzednio obowiązującej ustawy o działalności...
czytaj wiecej
Analiza ilościowa określona w pkt. 21.2 powinna brać pod uwagę realizację celów ustalonych w procesie tworzenia produktu dla danej docelowej grupy klientów w sytuacji, gdy przyjęte założenia...
czytaj wiecej
W dalszej części rekomendacji 20.1., KNF wskazał, że stały monitoring oferowanych produktów ma na celu zapewnić, że wysokość składek jest ustalana po dokonaniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i...
czytaj wiecej
Natomiast w przypadku pośrednika, dla którego wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od poziomu sprzedaży, Zakład Ubezpieczeń powinien zapewnić i wykazać, że sposób ustalania prowizji nie...
czytaj wiecej
Odnośnie natomiast wytycznych i rekomendacji organu nadzoru należy wskazać na Zasady reklamowania usług ubezpieczeniowych przyjęte przez KNF w dniu 2 października 2008 r. W szczególności należy...
czytaj wiecej
Z kolei wiceszef sejmowej komisji finansów i były wiceminister finansów Janusz Cichoń (PO) przyznaje, że propozycje Glapińskiego mogą być podstawą do dyskusji. "Nie trzymałbym się ortodoksyjnie...
czytaj wiecej
W przypadku, gdy w wyniku dokonanej weryfikacji zakład ubezpieczeń stwierdzi, że dany kanał dystrybucji nie spełnia celów określonych w systemie zarządzania produktem, wdrożonym zgodnie z...
czytaj wiecej
W rekomendacji 16.4. KNF przypomina, iż przed nabyciem produktu klientowi powinny być wskazane w zrozumiały sposób oraz w formie pisemnej lub na innym trwałym nośniku - jeśli klientowi zapewniono...
czytaj wiecej
Przegłosowana w piątek ustawa ustanawia Bankowy Fundusz Gwarancyjny organem ds. przymusowej restrukturyzacji. Ustawa określa kompetencje BFG w tym zakresie przeprowadzania postępowań...
czytaj wiecej
KNF oczekuje również, aby umowy zawierane przez zakład ubezpieczeń z zewnętrznymi dostawcami usług zapewniały, że świadczenie usług odbywać się będzie w sposób zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i...
czytaj wiecej
Punkt 12.1 Rekomendacji nakazuje, aby składka należna zakładowi z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia, była ustalona po przeprowadzeniu oceny ryzyka ubezpieczeniowego i powinna – przy uwzględnieniu...
czytaj wiecej
Jeżeli chodzi o analizę w zakresie występowania w produktach postanowień, które zostały uznane za niedozwolone postanowienia umowne lub postanowienia o treści analogicznej, to warto przypomnieć o...
czytaj wiecej
Zgodnie z rekomendacją 10.1 zakład ubezpieczeń powinien opracować i wdrożyć zasady określające proces projektowania/tworzenia produktu. W świetle wytycznej 7.1. zasady te powinny zostać sporządzone w...
czytaj wiecej
Z przytoczonych postanowień (pkt 7.2. Rekomendacji) wynika przede wszystkim to, aby przygotowane dokumenty uwzględniały specyfikę działalności danego ubezpieczyciela. Z całą pewnością w inny sposób...
czytaj wiecej
Dalej, w ocenie KNF, system zarządzania produktem powinien być systematycznie, tj. nie rzadziej niż raz do roku, monitorowany przez zarząd zakładu ubezpieczeń. W przypadku istotnych zmian w...
czytaj wiecej
Warto też wskazać w tym miejscu na pojęcie wady systemowej, którą jest wada, powodująca istotne naruszenie interesów klientów, w tym poprzez określenie zakresu ochrony w sposób nieadekwatny do...
czytaj wiecej
Kolejna, szczególnie ważna definicja odnosi się do produktu. Otóż, produkt, w rozumieniu Rekomendacji, „projektowany/tworzony lub oferowany przez Zakład produkt rozumiany jako typ umów ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W ocenie KNF, efektywny system zarządzania produktem, obejmujący pełny cykl życia produktu, tj. od momentu jego projektowania po moment wycofania produktu z rynku oraz wywiązania się zakładu...
czytaj wiecej
System kontroli wewnętrznej powinien też zapewnić, aby informacja o zidentyfikowanych ryzykach w zakresie badania adekwatności produktu była w odpowiednim czasie przekazywana zarządowi zakładu...
czytaj wiecej
Zakład ubezpieczeń nie może też rekomendować zawarcia umowy ubezpieczenia, jeżeli byłoby to działaniem wyłącznie we własnym interesie zakładu ubezpieczeń lub podmiotu, z którym jest blisko powiązany,...
czytaj wiecej
Rekomendacja 4 Rada nadzorcza, w ramach wypełniania swoich funkcji i odpowiedzialności za system zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń, powinna monitorować realizację zasad i procedur badania...
czytaj wiecej
UKNF w swoim stanowisku odwołał się do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Art. 6 ust. 1. tej ustawy wskazuje, że praktykę rynkową uznaje się za...
czytaj wiecej
KNF rekomenduje, aby zasady dotyczące badania adekwatności produktu uwzględniały w szczególności: 1) wprowadzenie reguł pozyskiwania klientów z poszanowaniem dobrych obyczajów, 2) stworzenie reguł...
czytaj wiecej
Upoważniony pracownik KNF, prowadzący takie postępowanie, będzie uprawniony do swobodnego poruszania się po miejscach i pomieszczeniach, w których prowadzone jest postępowanie, bez obowiązku...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W polskich warunkach pakiet IFD/IFR obejmuje wyłącznie domy maklerskie. Jego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych. Projekt m.in. nakłada na określone domy...
czytaj wiecej
Zgodnie z propozycją autorów projektu, KNF będzie mogła wybrać, za pośrednictwem jakiego elektronicznego środka technicznego podmioty obowiązane winny wypełniać obowiązek notyfikacyjny z art. 19...
czytaj wiecej
Projektowane rozporządzenie dokonuje nowelizacji art. 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie środków i warunków technicznych służących do przekazywania...
czytaj wiecej
Uruchomienie przy KNF piaskownicy regulacyjnej zapowiedział jeszcze jej poprzedni przewodniczący Marek Chrzanowski (czytaj więcej: KNF uruchamia Piaskownicę regulacyjną). W listopadzie ub. r. UKNF...
czytaj wiecej
– Mamy trzy kluczowe sektory, które nadzorujemy. Dlatego powinno być również trzech zastępców przewodniczącego. W dalszej perspektywie, docelowo mogłoby być ich nawet czterech. Przydałaby się bowiem...
czytaj wiecej
Organ nadzoru pracuje nad opracowaniem przepisów ustanawiających na rynku finansowym nową kategorię podmiotów – mały zakład ubezpieczeń. Ich działalność podlegałaby obowiązkowi uzyskania wpisu do...
czytaj wiecej
Do uzyskania zgody KNF doszło wskutek długich negocjacji i złożenia przez Tapik wniosku o wpis do rejestru MIP. Czytaj więcej: Giełda kryptowalut z licencją od KNF W rejestrze oprócz Tapik znajduje...
czytaj wiecej
O umieszczeniu Tapik w rejestrze MIP poinformował Artur Granicki, szef departamentu ds. fintech w UKNF. Zaznaczył, że jest to pierwsza w Polsce giełda kryptowalut działająca za...
czytaj wiecej
Jak dowiedział się portal Cashless.pl, jedną z wnioskujących spółek jest Ramp Network. Fintech zajmuje się integracją tradycyjnych zamkniętych systemów bankowych z otwartą strukturą technologii...
czytaj wiecej
Zgodnie z treścią nowelizacji, do art. 103 ustawy dodaje się nowy ust. 6 o treści: „Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób i tryb...
czytaj wiecej
Za przyjęciem projektu opowiedziało się 246 posłów, 146 było przeciw, a 26 wstrzymało się od głosu. W toku głosowań odrzucono poprawkę, zgodnie z którą do składu KNF mieli wejść także...
czytaj wiecej
Do najistotniejszej zmiany należy umożliwienie przekazywania informacji między Prezesem UOKiK a Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie prowadzonych postępowań. Zgodnie z brzmieniem...
czytaj wiecej
Projekt zakłada pięć kluczowych celów. Należą do nich: dostosowanie polskiego prawa do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/302 w sprawie blokowania geograficznego oraz...
czytaj wiecej
Zmiany obejmą m.in. sposób funkcjonowania Komisji Nadzoru Finansowego i Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Przewidują one: przekształcenie UKNF w państwową osobę prawną, zmianę sposobu finansowania...
czytaj wiecej
- To spotkanie to kolejny etap wspólnych działań różnych organów Państwa oraz komunikacji z obligatariuszami. W poprzednich tygodniach przedstawiciele poszczególnych urzędów spotykali się...
czytaj wiecej
- Złożenie wniosku to dopiero pierwszy krok w całym złożonym procesie regulacyjnym. W przypadku przyznania licencji będziemy pierwszą tego typu firmą w Polsce, której technologia blockchain uzyska...
czytaj wiecej
– Przygotowujemy projekt ustawy, który stworzy odrębną instytucję publiczną monitorującą działalność tego sektora. Będzie ona miała m.in. uprawnienia do przeprowadzenia bezpośrednich kontroli pracy...
czytaj wiecej
„W latach 2011 – 2016 na rynku finansowym odnotowano wiele afer, na których miliardowe straty ponieśli zarówno klienci, jak i budżet Państwa, były to: afera opcji walutowych, Polisolokat, kredytów...
czytaj wiecej
Działalność spółki opiera się na świadczeniu usług assistance polegających na zabezpieczaniu wartościowych rzeczy, takich jak sprzęt elektryczny, dokumenty. Są one opatrzone specjalnym brelokiem...
czytaj wiecej
Z kolei Janusz Szewczak, wiceprzewodniczący Komisji Finansów Publicznych podkreślił, że projekt jest na początkowym etapie prac i nie są znane jeszcze szczegółowe rozwiązania, jakie będą miały...
czytaj wiecej
Andrzej Jakubiak ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Swoją karierę rozpoczynał w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej. Następnie pracował w Narodowym...
czytaj wiecej
Zakaz wynagradzania pośredników został zawarty w 16 ust. 6, zgodnie z którym kredytodawca nie może przekazywać pośrednikowi kredytu hipotecznego lub jego agentowi wynagrodzenia w formie pieniężnej...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

W I kw. 2019 r. największy przypis składki odnotował PZU Życie S.A. Ubezpieczyciel zarobił ponad 2.072 mln zł – niewiele mniej niż przed rokiem. Drugą pozycję na rynku co do wysokości składki...
czytaj wiecej
Aż 50% aktywów UFK zgromadziły 3 podmioty: Aviva TUnŻ, Open Life TU Życie i PZU Życie. Natomiast największy odpływ środków odnotowały STU na Życie ERGO Hestia, Aegon TUnŻ i Open Life TU Życie. Jak...
czytaj wiecej
Wraz z wejściem w życie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej ustawowe wskaźniki bezpieczeństwa zakładów ubezpieczeń odnoszą się do minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz...
czytaj wiecej
Wartość kapitałów własnych zakładów ubezpieczeń wyniosła 33,58 mld zł i ogółem zwiększyła się o 1,27%. Przy czym, dla zakładów ubezpieczeń na życie, wartość ta wyniosła 11,96 mld zł i spadła o 3,76%....
czytaj wiecej
Główną pozycję aktywów zakładów ubezpieczeń działu I i działu II stanowiły lokaty - 56,94% sumy bilansowej - oraz aktywa netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, których...
czytaj wiecej
Wskaźniki rentowności sprzedaży, kapitałów własnych oraz aktywów obu działów zmniejszyły się po III kwartałach 2016 r. Tendencja spadkowa wskaźników rozpoczęła się w dziale I począwszy od III...
czytaj wiecej
Natomiast w przypadku Indywidualnych Kont Emerytalnych po I półroczu 2016 r. istniało 867,8 tys. kont IKE. Korzystało z nich 5,4% wszystkich osób pracujących. Wartość rynku IKE pod względem...
czytaj wiecej
Wzrost wyniku technicznego zakładów ubezpieczeń na życie W dziale ubezpieczeń na życie o poprawie zysku technicznego zadecydował wzrost zysku w grupie 5 (ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe) - o 0,06...
czytaj wiecej
Zakłady ubezpieczeń poniosły na swoją działalność koszty w wysokości blisko 27,85 zł z każdych 100 zł składki zarobionej na udziale własnym. W ubezpieczeniach na życie koszty wyniosły ok. 23,05 zł...
czytaj wiecej
Z punktu widzenia poszczególnych grup ubezpieczeń spadek wartości odszkodowań i świadczeń wypłaconych brutto spowodowany był głównie niższymi wypłatami w ramach grupy 1 (ubezpieczenia na życie) – o...
czytaj wiecej
Jak podano w raporcie, wzrost składki przypisanej brutto w dziale II w stosunku do analogicznego okresu 2015 r. odnotowano w dziesięciu grupach ubezpieczeń. Największy wystąpił w grupie 10 (OC...
czytaj wiecej
Składka zakładów ubezpieczeń na życie wyniosła 17,81 mld zł. Największy spadek składki przypisanej brutto spośród grup ubezpieczeń działu I odnotowano w ubezpieczeniach na życie z UFK - o 2,25 mld zł...
czytaj wiecej
Na koniec III kwartałów 2016 r. składka przypisana brutto w dziale I wyniosła 17,81 mld zł i była niższa o 14,48% w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Udział w rynku 5 największych zakładów...
czytaj wiecej

ENG

IDD

Jak podaje KNF, nowy system rejestracji pozwala na rejestrowanie z poziomu przeglądarki internetowej wszystkich rodzajów pośredników ubezpieczeniowych, tj. agentów ubezpieczeniowych, agentów...
czytaj wiecej
Po pierwsze, KNF zaproponowała inny podział wynagrodzenia osób wchodzących w skład Komisji. KNF chce, aby stawki wynosiły: 1400 zł dla przewodniczącego (obecnie 1100 zł) 1200 zł dla zastępcy...
czytaj wiecej
Spora część uwag dotyczyła kwestii nieuwzględniania w rozporządzeniu niektórych rodzajów wymaganych danych. Zarzut ten wystosowała KNF w stosunku do przepisu art. 6 ust. 1 dot. udostępniania Izbie...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wniosków o zmianę wpisu do rejestru brokerów Projekt w znacznej mierze jest zbliżony do obecnie obowiązującego rozporządzenia Ministra Finansów z...
czytaj wiecej
W serwisie Rządowego Centrum Legislacji zostały opublikowane uwagi do ostatniej wersji projektu rozporządzenia ws. egzaminu dla OWCA i pracowników ZU. O projekcie pisaliśmy na portalu beinsured.pl w...
czytaj wiecej
Piotr Radziszewski wskazał, że w przeciągu kilku tygodni Minister Finansów złoży podpis pod 3 rozporządzeniami: w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania czynności agencyjnych w...
czytaj wiecej
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania czynności agencyjnych Rozporządzenie określa zakres obowiązkowego...
czytaj wiecej
Zgodnie z przepisami ustawy, w rejestrze pojawi się nowy podmiot. Obok agentów ubezpieczeniowych oraz brokerów ubezpieczeniowych i brokerów reasekuracyjnych wpisowi do rejestru pośredników...
czytaj wiecej