Artykuły

Jak podkreślają bankowcy w liście do premiera, Prezes UOKiK przekracza swoje kompetencje i szkodzi stabilności sektora bankowego, zakazując i nakładając sankcje za dokonywania zmian klauzul...
czytaj wiecej
– Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów...
czytaj wiecej
Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. W maju tego roku SO w Warszawie uznał, że klauzula...
czytaj wiecej
Interwencja RF jest reakcją na skargi konsumentów, którzy wskazują na nieprawidłowości w zapisach umownych stosowanych przez Provident Polska S.A.  – W ostatnim czasie otrzymaliśmy...
czytaj wiecej
Teraz o wszczęciu procedury zmierzającej do nałożenia kary na jeden z podmiotów rynku finansowego zaangażowanych w sprzedaż obligacji Getback poinformował Rzecznik Finansowy. Z przedstawionego...
czytaj wiecej
- W uproszczeniu, chodzi o ustalenie, czy konsument w indywidualnej sprawie ma wykazać przed sądem tylko sam fakt wpisania do umowy klauzuli, pozwalającej bankowi ustalać dowolnie i jednostronnie...
czytaj wiecej
RF stwierdził, że sporna klauzula powinna zostać uznana za abuzywną. Rzecznik wskazał w oświadczeniu, że rozpatrywany zapis jest niejasny, niejednoznaczny i nieczytelny. Zdaniem Rzecznika, nie...
czytaj wiecej

Orzeczenia

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń na życie wystąpił klient, który zawarł ze spółką umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Powód...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do SN skierował Rzecznik Finansowy. Wskazał on na rozbieżności w wykładni prawa dot. przedmiotu sprawy. RF zadał następujące pytanie prawne: „Czy na podstawie...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
Pytanie prawne w kwestii ustalania abuzywności postanowień umownych skierował do SN Rzecznik Finansowy. We wniosku z dnia 3 kwietnia 2017 r. zadał on następujące pytanie: „Czy na podstawie art....
czytaj wiecej
Zagadnienia prawne Uchwała SN została podjęta w odpowiedzi na wniosek skierowany do SN przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Skierował on do SN następujące zagadnienia prawne: 1. Czy skuteczne jest...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
Sygn. akt III CZP 20/18 W dniu 26 lutego 2018 r. do SN wpłynęło zapytanie: „Czy na skutek uznania za klauzule abuzywne postanowień umownych dotyczących opłaty za wykup z umowy ubezpieczenia na życie...
czytaj wiecej
W opinii Sądu klauzula dot. prawa organizatora do odwołania imprezy turystycznej bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klientów jest sprzeczna z przepisami prawa. Jak wskazał SO, ustawa o...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał powództwo za nieuzasadnione. Wskazał, że w myśl ogólnych zasad prawa cywilnego (art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego) dłużnik zobowiązany jest do wykonania niewadliwie zaciągniętego...
czytaj wiecej
Sąd I instancji zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powodów kwotę 107 453 zł. SO uznał, że pomniejszenie odszkodowania należnego powodom było bezzasadne, ponieważ w ocenie Sądu klauzula...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej
Z powodu objawów niewydolności serca mąż powódki był hospitalizowany jeszcze przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Mężczyzna trafił do szpitala z powodu narastającej niewydolności...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt...
czytaj wiecej
Sporne postanowienia przyznają bankom możliwość dowolnego kształtowania kursów walutowych, w wyniku czego kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości swoich rat. Zdaniem Prezesa UOKiK są...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wydał trzy decyzje dotyczące BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, określające zasady ustalania...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XVII AmC 20099/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Wszelka korespondencja wysyłana przez...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII AGa 1406/18) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Do obliczenia wartości polisy oraz...
czytaj wiecej
Ferratum Finanse świadczyła usługi pożyczkowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Swoją ofertę przedstawiała głównie na internetowych portalach ogłoszeniowych. UOKiK w...
czytaj wiecej
„Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes Urzędu może w...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że klauzula ta przyznaje zakładowi ubezpieczeń uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. Zdaniem SA,...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
– Zaświadczenia są potrzebne konsumentom, aby mogli toczyć z bankami spory sądowe o np. zwrot nienależnych opłat. Wysokie koszty są jednak barierą. W jednym przypadku policzyliśmy, że za historię...
czytaj wiecej
- Klauzule w umowach EGF Council są niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Są sprzeczne też z dobrymi obyczajami. Przykładowo klient, czytając umowę, nie wiedział, ile będzie go kosztowało...
czytaj wiecej
W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia...
czytaj wiecej
Spółka nie zgadzała się z decyzją prezesa UOKiK. Sprawa trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2015 r. uchylił decyzję Urzędu. Apelację od wyroku złożył prezes. W 2016 r. sąd II...
czytaj wiecej
W temacie kwestii rozszerzonej skuteczności wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych, która budziła liczne kontrowersje zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych, powodując...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Prezesa UOKiK, są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie np. w oparciu o „średni kurs walutowy na...
czytaj wiecej
Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
Urząd wyraził w istotnym poglądzie, że sporne postanowienia są niedozwolone. Stawiają one konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Zdaniem UOKiK, ta nierównowaga stron wpływa na wysokość...
czytaj wiecej
Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się konsumenci, którzy zaciągnęli w mBanku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Rozpoznawana sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Konsumenci...
czytaj wiecej
Zdaniem UKNF, odniesienie się do projektu powyższej uchwały Senatu nie jest możliwe bez określenia mających zastosowanie w tym przypadku ram prawnych działalności KNF. Do działalności Komisji w tym...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu Sąd uznał, iż zaskarżonemu postanowieniu można postawić podstawowy zarzut braku jasności i precyzyjności, gdyż konsument w dniu zawierania umowy niejednokrotnie może nie mieć nawet...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie, narusza dobre obyczaje w stosunkach z umowy ubezpieczenia, które powinny być oparte na zasadzie zaufania co do rzetelności działania ubezpieczyciela jako...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany....
czytaj wiecej
W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia lub jej wypowiedzenia mamy do czynienia z sytuacją, w której świadczenie ubezpieczającego, polegające na zapłaceniu składki, spełnione zostało w...
czytaj wiecej
Powyższe – zdaniem Sądu - oznacza, że w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy ubezpieczeniowej powinna zostać mu zwrócona cała składka wpłacona z góry za okresy przypadające po rozwiązaniu...
czytaj wiecej
SO w uzasadnieniu wyroku zaznaczył, że konsument może nie mieć żadnego wpływu na to, że zabezpieczenie antywłamaniowe nie zadziałało. Natomiast decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych...
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie zawiera definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny przez co wywiera wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków stron, bowiem ubezpieczyciel z...
czytaj wiecej
Przede wszystkim jednak Sąd Apelacyjny uznał, iż przyjęcie metody kosztorysowej do ustalania odszkodowania ogranicza odpowiedzialność ubezpieczyciela. Niezależnie od tego czy poszkodowany naprawił...
czytaj wiecej
Istotne jest również to, że zakwestionowane postanowienie w ogóle nie uwzględnia przyczyn zaistnienia rozbieżności pomiędzy opisem zdarzenia przedstawionym przez ubezpieczającego a ujawnionym w...
czytaj wiecej
Sąd przyznał, że zakres wyłączenia powinien być tak skonstruowany, aby umożliwić ubezpieczonemu uzyskanie odszkodowania, o ile z okoliczności sprawy wynika, że szkoda i tak by powstała bez względu na...
czytaj wiecej
Ponadto, kwestionowane sformułowanie może być odczytane jako zachęta do podejmowania działań sprzecznych z prawem, w tym do przekraczania dozwolonej samopomocy. Jeżeli ubezpieczający dowie się o...
czytaj wiecej
Zgodnie z kwestionowanym postanowieniem nawet jednoznacznie określona data wejścia w życie umowy nie ma znaczenia, ponieważ liczy się wyłącznie moment doręczenia dokumentu ubezpieczenia. Zdaniem...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
SO zwrócił jednak uwagę, że kwestionowana klauzula nie posługuje się analogicznym do ustawowego sformułowaniem „wypłacił lub jest zobowiązany wypłacić odszkodowanie" lecz niejasnym sformułowaniem...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy zgodził się z powodem, że klauzule umożliwiają pozwanemu towarzystwu wypowiedzenie umowy ubezpieczenia zawartej na czas nieoznaczony bez wskazania ważnych przyczyn. W szczególności zaś,...
czytaj wiecej
Ponadto, pierwsze z wskazanych postanowień narusza art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 807 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym w przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem...
czytaj wiecej
Stosownie do art. 814 § 2 Kodeksu cywilnego, jeżeli zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, zakład ubezpieczeń może...
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie takiego zastrzeżenia nie zawiera, pozwala więc pozwanemu na odmowę wypłaty odszkodowania, bądź ograniczenie jego wysokości w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia...
czytaj wiecej
O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądy słusznie wskazał ubezpieczyciel, że Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych przewiduje podobny...
czytaj wiecej
Ubezpieczyciel nie może uzależniać ochrony ubezpieczeniowej i spełnienia ciążących na nim obowiązków z zawartej z konsumentami umowy od działania innych ubezpieczycieli czy też firm wypłacających...
czytaj wiecej
Tym samym w tym zakresie postanowienie jest sprzeczne z zasadą przyporządkowania składki czasowi odpowiedzialności i narusza zasadę, wyrażoną w art. 385 Kodeksu cywilnego zgodnie z którą...
czytaj wiecej
Obowiązek poinformowania o kradzieży z włamaniem lub rabunku w tak krótkim czasie w praktyce może okazać się niemożliwy do spełnienia. Na przykład w przypadku gdy równocześnie z rabunkiem miały...
czytaj wiecej
Jak wskazał Sąd Apelacyjny, z pewnością takiego obciążenia konsumenta nie uzasadnia ani hipotetyczna i bliżej przez Sąd nieokreślona strata jaką ewentualnie mógłby ponieść ubezpieczyciel na wypadek...
czytaj wiecej
Jak wskazał SA, można byłoby rozważać zwiększenie rozmiaru szkody, na skutek zachowania osoby zobowiązanej do podjęcia określonych aktów staranności, natomiast nie sposób rozważać sytuacji, by na...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu Apelacyjnego, już samo użycie w zakwestionowanym postanowieniu czasownika niedokonanego sugeruje nie konkretny dzień na który wyliczana jest wartość szkody w tym wypadku wartości...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej
Decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych zabezpieczeń należy zawsze do zakładu ubezpieczeń, zatem to właśnie on określa, jakie urządzenia przyczynić się mogą do zmniejszenia ryzyka...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy wskazał, że uregulowany w przedmiotowym postanowieniu procent amortyzacji jest zależny wyłącznie do jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozwany w...
czytaj wiecej
SO wskazał, że konsument nie musi objąć zakresem ubezpieczenia innych zdarzeń dodatkowych, gdyż są to odrębne produkty oferowane przez pozwanego. Konsument może zawrzeć umowę ubezpieczeniową...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż nieporozumieniem jest powoływanie się pozwanego na art. 385 § 2 Kodeksu cywilnego – przepis ten dotyczy sytuacji, gdy konkretne postanowienie nie...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał, że powyższym postanowieniom nie można przypisać znamion klauzuli abuzywnej. SO, uzasadniając wyrok, nie wziął pod uwagę charakteru ogólnych warunków ubezpieczenia, które zawierają...
czytaj wiecej
Jednak tego rodzaju postanowienie odmawiające udzielenia ochrony ubezpieczeniowej w razie szkód powstałych w pojeździe, którego kierujący znajdował się w chwili wypadku w stanie nietrzeźwości, pod...
czytaj wiecej
Słusznie podniosła powódka, że nałożenie na ubezpieczającego choćby obowiązku przedstawienia oryginału dowodu rejestracyjnego może okazać się niewykonalne z całkowicie obiektywnych przyczyn (np....
czytaj wiecej
Pozwany poinformował -iż pomimo tego zapisu - praktyka taka nie ma de facto miejsca w zakładzie ubezpieczeń. Dlatego też pozwany wyjaśnia, że zapis ten zostanie zmieniony przy okazji uchwalania...
czytaj wiecej
W takim zaś wypadku, wobec treści kwestionowanego postanowienia umownego, niezależnie od miejsca zamieszkania konsumenta będzie on musiał w celu obrony swych praw prowadzić proces w sądzie właściwym...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny zgodził się co do tego, że sporne postanowienia nie dotyczą głównych świadczeń stron. Umowa ubezpieczenia jest to umowa, na podstawie której ubezpieczyciel, w zakresie działania...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

– UOKiK prowadzi postępowania, które m.in. dotyczą uznania za niedozwolone klauzul we wzorcach umów i aneksach kredytów odnoszących się do walut obcych. Banki naszym zdaniem nieprecyzyjnie określają...
czytaj wiecej
Jak zauważają oponenci propozycji resortu przedsiębiorczości, zmiana ta doprowadzi do zakłóceń pracy sądów i rzeczników konsumentów. Zwracają też uwagę, że przedsiębiorcy korzystają z praw...
czytaj wiecej