Artykuły

Jak podkreślają bankowcy w liście do premiera, Prezes UOKiK przekracza swoje kompetencje i szkodzi stabilności sektora bankowego, zakazując i nakładając sankcje za dokonywania zmian klauzul...
czytaj wiecej
– Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie powód uległ wypadkowi w pracy. W wyniku zdarzenia kilkakrotnie był hospitalizowany, ostatecznie doszło do amputacji nogi. Mężczyzna otrzymał orzeczenie o niezdolności do pracy...
czytaj wiecej
W ramach klauzuli dodatkowej Loss Assistance ubezpieczyciel pokryje koszty zabezpieczenia mienia przed ryzykiem wystąpienia szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów. - Mówiąc obrazowo, w...
czytaj wiecej
Zapewniają one świadczenia na wypadek diagnozy choroby nowotworowej lub innego poważnego zachorowania. Pakiet „Pre-diagnoza i badania genetyczne” obejmuje takie świadczenia jak ocena ryzyka...
czytaj wiecej
- Pakiet ZIMA to nasza propozycja dla wszystkich wielbicieli sportów zimowych. Klienci, którzy zdecydują się na rozszerzenie standardowej polisy turystycznej, zyskają nie tylko poczucie...
czytaj wiecej
„Ochrona na Wszelki Wypadek” zapewnia wsparcie finansowe w przypadku trwałego uszkodzenia ciała wskutek wypadku. Świadczenie wypłacane jest jednorazowo już od 1% trwałego inwalidztwa oraz dodatkowo,...
czytaj wiecej
Ubezpieczenia podróży Generali i Proama dokonało rozszerzenia ryzyk w ubezpieczeniach zagranicznych podróży o zaostrzenie chorób przewlekłych z limitem 15% sumy ubezpieczenia dla kosztów leczenia. W...
czytaj wiecej
UNIQA zdecydowała się na podniesienie sumy ubezpieczenia. Do tej pory klient mógł maksymalnie zabezpieczyć się do kwoty 500 tys. zł. Teraz limit ten został zwiększony i rozszerzony o kolejne...
czytaj wiecej
Na początku sierpnia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że Bank Millennium wyśle kredytobiorcom propozycje aneksów do umów, z których wykreśli klauzule dotyczące ubezpieczenia...
czytaj wiecej
W większości umów ubezpieczenia znajdują się wyłączenia odpowiedzialności, na podstawie których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania. Podstawą odmowy wypłaty odszkodowania jest m.in....
czytaj wiecej
- W uproszczeniu, chodzi o ustalenie, czy konsument w indywidualnej sprawie ma wykazać przed sądem tylko sam fakt wpisania do umowy klauzuli, pozwalającej bankowi ustalać dowolnie i jednostronnie...
czytaj wiecej
Pojawiły się również zmiany w taryfach. Umożliwiają one korzystniejsze naliczanie składek w mniejszych gospodarstwach rolnych. Uzależniono też wysokość wartości odtworzeniowych od palności budynku....
czytaj wiecej
Zdaniem portalu Bankier.pl, przyjęty przez Sąd pozew zbiorowy stanowi pierwszy przypadek, gdy wśród powodów znaleźli się frankowicze i posiadacze kredytów w walucie krajowej. SO w ustnych motywach...
czytaj wiecej
Z orzeczeniem nie zgodzili się poszkodowani konsumenci, którzy domagali się zwrotu wszystkich kwot pobranych przez firmy pożyczkowe. Sprawa została skierowana do TSUE, aby ten stwierdził, czy wyrok...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że w rozpoznawanej sprawie naruszenie interesów konsumentów zachodzi w sferze ekonomicznej. Klient wyraża zgodę na zapłatę...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie wniosek do SN skierował Rzecznik Finansowy. Wskazał on na rozbieżności w wykładni prawa dot. przedmiotu sprawy. RF zadał następujące pytanie prawne: „Czy na podstawie...
czytaj wiecej
SN wypowiedział się w kwestii terminu przedawnienia roszczeń dot. wartości wykupu. SN uznał, że umowa ubezpieczenia na życie z UFK ma charakter mieszany, tj. ubezpieczeniowy-inwestycyjny. W związku z...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił leasingobiorca pojazdu. Domagał się on zapłaty odszkodowania tytułu ubezpieczenia AC. Umowę ubezpieczenia zawarł...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpiła uposażona z tytułu grupowej umowy ubezpieczenia na życie. Powódka domagała się zapłaty odszkodowania z powodu śmierci...
czytaj wiecej
W opinii Sądu klauzula dot. prawa organizatora do odwołania imprezy turystycznej bez możliwości dochodzenia odszkodowania przez klientów jest sprzeczna z przepisami prawa. Jak wskazał SO, ustawa o...
czytaj wiecej
Decyzją z dnia 22 listopada 2011 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stwierdził, że biuro podróży stosowało postanowienia tożsame z postanowieniami uznanymi za niedozwolone w...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy uznał powództwo za nieuzasadnione. Wskazał, że w myśl ogólnych zasad prawa cywilnego (art. 353 § 1 Kodeksu cywilnego) dłużnik zobowiązany jest do wykonania niewadliwie zaciągniętego...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy uznał, że postanowienia umowne rażąco naruszają interesy powoda, ponieważ nakładają na niego, przy odstąpieniu od umowy obowiązek zapłaty rażąco wygórowanego odstępnego. Wskazana kwota...
czytaj wiecej
Sąd I instancji zasądził od pozwanego ubezpieczyciela na rzecz powodów kwotę 107 453 zł. SO uznał, że pomniejszenie odszkodowania należnego powodom było bezzasadne, ponieważ w ocenie Sądu klauzula...
czytaj wiecej
Powódka wskazała, iż mąż przeszedł stosowne badania lekarskie i decyzją lekarza medycyny pracy z dnia 30.06.2011 r. został dopuszczony do pracy na kolejne dwa lata. Badania diagnostyczne wykonane na...
czytaj wiecej
Sąd Rejonowy, rozpoznając sprawę, stwierdził, że kwestią sporną jest to, czy wskazana kwota, stanowiąca sumę składek na ubezpieczenie niskiego wkładu, została naliczona i pobrana przez pozwanego...
czytaj wiecej
Klauzula ta znalazła się w warunkach ubezpieczenia wynikających z umowy ubezpieczenia grupowego zawartej pomiędzy zakładem ubezpieczeń, a bankiem. W ocenie Sądu Okręgowego (z tą oceną zgodził się też...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt...
czytaj wiecej
Sporne postanowienia przyznają bankom możliwość dowolnego kształtowania kursów walutowych, w wyniku czego kredytobiorcy nie są w stanie przewidzieć wysokości swoich rat. Zdaniem Prezesa UOKiK są...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z dnia 4 lutego 2020 r. (sygn. akt XVII AmC 20099/13) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Wszelka korespondencja wysyłana przez...
czytaj wiecej
UOKiK w postępowaniu zakwestionował postanowienia dotyczące ustalania kursów walut, na podstawie których szacowane są kwoty poszczególnych rat kredytu. GNB za podstawę do ustalania swoich kursów...
czytaj wiecej
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 20 lutego 2019 r. (sygn. akt VII AGa 1406/18) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści: "Do obliczenia wartości polisy oraz...
czytaj wiecej
Ferratum Finanse świadczyła usługi pożyczkowe osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej. Swoją ofertę przedstawiała głównie na internetowych portalach ogłoszeniowych. UOKiK w...
czytaj wiecej
„Do 17 kwietnia 2016 r. o tym, czy postanowienie w umowie jest niedozwolone, decydował Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a UOKiK wpisywał klauzulę do rejestru. Obecnie to prezes Urzędu może w...
czytaj wiecej
Sąd, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia umownego, wskazał, że klauzula ta przyznaje zakładowi ubezpieczeń uprawnienie do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. Zdaniem SA,...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanych postanowień umownych nr 1 i nr 2, wskazał, że ich niedozwolony charakter przejawia się w tym, iż konsument nie jest informowany ani o wysokości...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy, dokonując oceny kwestionowanego postanowienia wzorca umownego, wskazał, że klauzula prolongacyjna jest powszechnie stosowana w obrocie gospodarczym, a nawet regulowana przepisami ustawy...
czytaj wiecej
O nierzetelnych praktykach ubezpieczyciela poinformował Rzecznik Finansowych, do którego spływały skargi konsumentów, którzy posiadali w PZU Życie ubezpieczenie na życie w formie umowy indywidualnej...
czytaj wiecej
W lipcu 2017 r. UOKiK wszczął postępowanie o naruszanie zbiorowych interesów konsumentów wskutek skarg klientów. Postępowanie Urzędu zakończyło się nałożeniem na spółkę kary finansowej za 3 praktyki...
czytaj wiecej
- Klauzule w umowach EGF Council są niejednoznaczne i nieprecyzyjne. Są sprzeczne też z dobrymi obyczajami. Przykładowo klient, czytając umowę, nie wiedział, ile będzie go kosztowało...
czytaj wiecej
W październiku 2016 r. Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dot. praktyk stosowanych przez instytucję wskutek sygnałów otrzymywanych od konsumentów. Kredytobiorcy żądali od banku usunięcia...
czytaj wiecej
Dla przykładu, Bank Pekao określa kursy walut na podstawie „rynkowych kursów kupna i sprzedaży”, bez poinformowania gdzie konsument może je znaleźć. Z kolei PKO BP przyznaje sobie prawo do...
czytaj wiecej
Spółka nie zgadzała się z decyzją prezesa UOKiK. Sprawa trafiła do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w 2015 r. uchylił decyzję Urzędu. Apelację od wyroku złożył prezes. W 2016 r. sąd II...
czytaj wiecej
W temacie kwestii rozszerzonej skuteczności wpisów do rejestru klauzul niedozwolonych, która budziła liczne kontrowersje zarówno w doktrynie prawa, jak i w orzecznictwie sądów powszechnych, powodując...
czytaj wiecej
„Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadził postępowanie wyjaśniające w sprawie wstępnego ustalenia, czy w związku ze stosowaniem we wzorcach umów wykorzystywanych przez Banki...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia dotyczące sposobu określania wysokości kursów walut. Zdaniem Prezesa UOKiK, są one nieprecyzyjne, ustalane dowolnie np. w oparciu o „średni kurs walutowy na...
czytaj wiecej
Zakwestionowane przez klienta Banku klauzule dotyczące ubezpieczenia niskiego wkładu własnego mają następującą treść: „Dodatkowe zabezpieczenie kredytu do czasu, gdy saldo zadłużenia z tytułu...
czytaj wiecej
Urząd wyraził w istotnym poglądzie, że sporne postanowienia są niedozwolone. Stawiają one konsumenta w gorszej pozycji względem banku. Zdaniem UOKiK, ta nierównowaga stron wpływa na wysokość...
czytaj wiecej
Z wnioskiem w tej sprawie zwrócili się konsumenci, którzy zaciągnęli w mBanku kredyt hipoteczny we frankach szwajcarskich. Rozpoznawana sprawa toczyła się przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Konsumenci...
czytaj wiecej
Zdaniem UKNF, odniesienie się do projektu powyższej uchwały Senatu nie jest możliwe bez określenia mających zastosowanie w tym przypadku ram prawnych działalności KNF. Do działalności Komisji w tym...
czytaj wiecej
Zdaniem Sądu, powyższe postanowienie, narusza dobre obyczaje w stosunkach z umowy ubezpieczenia, które powinny być oparte na zasadzie zaufania co do rzetelności działania ubezpieczyciela jako...
czytaj wiecej
W ocenie Sądu, nie ma znaczenia czy skala zastosowania tego zapisu jest znaczna czy też jednostkowa, gdyż dla oceny abuzywności postanowienia wzorca umowy nie jest koniecznym, aby był on stosowany....
czytaj wiecej
Kwestionowane postanowienie zawiera definicję pojazdu nielegalnie wprowadzonego na polski obszar celny przez co wywiera wpływ na ukształtowanie praw i obowiązków stron, bowiem ubezpieczyciel z...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że jeśli ubezpieczający poczynił już pewne nakłady w związku z naprawą przedmiotu ubezpieczenia, lecz nie doszło jeszcze do przywrócenia go do stanu przed szkodą,...
czytaj wiecej
Ponadto, zgodnie z art. 813 § 1 Kodeksu cywilnego, składkę, która stanowi świadczenie ubezpieczającego, oblicza się za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń. Z powyższego wynika...
czytaj wiecej
Decyzja o przyznaniu zniżki za zastosowanie określonych zabezpieczeń należy zawsze do zakładu ubezpieczeń, zatem to właśnie on określa, jakie urządzenia przyczynić się mogą do zmniejszenia ryzyka...
czytaj wiecej
Sąd Okręgowy wskazał, że uregulowany w przedmiotowym postanowieniu procent amortyzacji jest zależny wyłącznie do jednostronnej i arbitralnej decyzji pozwanego towarzystwa ubezpieczeniowego. Pozwany w...
czytaj wiecej
SO wskazał, że konsument nie musi objąć zakresem ubezpieczenia innych zdarzeń dodatkowych, gdyż są to odrębne produkty oferowane przez pozwanego. Konsument może zawrzeć umowę ubezpieczeniową...
czytaj wiecej
UKNF w swoim stanowisku odwołał się do ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Art. 6 ust. 1. tej ustawy wskazuje, że praktykę rynkową uznaje się za...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

– UOKiK prowadzi postępowania, które m.in. dotyczą uznania za niedozwolone klauzul we wzorcach umów i aneksach kredytów odnoszących się do walut obcych. Banki naszym zdaniem nieprecyzyjnie określają...
czytaj wiecej
Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych...
czytaj wiecej
Poza oczywistymi sytuacjami, granica pomiędzy korzyścią legalną a nieuprawnioną może być trudno uchwytna. W praktyce więc organ podatkowy będzie oceniał czy przyjęta przez podatnika strategia...
czytaj wiecej