Artykuły

Dotyczą one Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/35 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/138/WE w sprawie podejmowania i prowadzenia...
czytaj wiecej
Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, co mogłoby stanowić „istotne dostosowanie istniejącego produktu” w rozumieniu przepisu art. 25 IDD regulującego wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i...
czytaj wiecej
– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację...
czytaj wiecej
Aktualnie EIOPA zbiera informacje od rynku nt. doświadczeń z wdrożeniem i stosowaniem przepisów dyrektywy. Do 1 lutego 2021 r. Urząd ma sfinalizować ankietę, mającą na celu zbadania zakresu...
czytaj wiecej
Resort w odpowiedzi podkreślił, że kwestia współpracy krajowych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji z reasekuratorami z państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, których system...
czytaj wiecej
Wytyczne w głównym zakresie prezentują wykładnię Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie przepisów dyrektywy. W publikacji uwzględniono orzeczenia wydane przed datą 31.05.2019 r. „W...
czytaj wiecej
Do tej pory pojazdy poruszające się poza krajem zamieszkania, w obrębie Wspólnoty, nie były kontrolowane pod względem posiadanego ubezpieczenia OC. Miało to zagwarantować prawo do swobodnego...
czytaj wiecej
W maju ub. r. Komisja Europejska wystosowała wniosek o zmianę dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności...
czytaj wiecej
Jak zauważa Mariusz Wichtowski, prezes zarządu PBUK, dotychczasowe regulacje w tym zakresie stosowane w niektórych krajach bazują na zasadach ochrony jak w przypadku pojazdów napędzanych siłami...
czytaj wiecej
Ustawą dokonuje się zmian w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. Wynikają one z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy...
czytaj wiecej
Ustawa o PPK 19 listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o pracowniczych planach kapitałowych. Jest jeden z najważniejszych projektów tej kadencji rządu, mający na celu zwiększenie kapitału na...
czytaj wiecej
Od 4 września br. agenci mogą wystawić polisę ubezpieczenia granicznego wyłącznie w Panelu Agenta. Wyjątkiem są pośrednicy, którzy sprzedają polisy na granicy Polski z Białorusią, Rosją i Ukrainą. W...
czytaj wiecej
Zdaniem ekspertów z Insly, wymóg zbadania potrzeb klientów może przełożyć się na sukces pośredników poprzez rozszerzenie i zindywidualizowanie oferty. – Mimo licznych obaw panujących w środowisku...
czytaj wiecej
W maju 2018 r. Komisja Europejska przedstawiła propozycje zmian dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej...
czytaj wiecej
Jak podkreślił Rusinowski, według długoterminowej strategii, przypis składki w wysokości powyżej 1 mld zł miał zostać osiągnięty w 2020 r. Teraz wg prognoz multiagencji ten cel będzie zrealizowany...
czytaj wiecej
Drugim scenariuszem jest większa specjalizacja pośredników. – Niektórzy być może zdecydują się na specjalizację w danej grupie produktów, w jakiejś niszy rynkowej i w ramach...
czytaj wiecej
Przepisy regulują powstanie na rynku płatniczym nowej usługi – dostępu do informacji o rachunku. Oznacza to, że instytucje w tym zakłady ubezpieczeń będą mogły korzystać z danych transakcyjnych...
czytaj wiecej
W odpowiedzi stwierdzono, że założenia MID do wprowadzenia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ochrony użytkowników dróg już sprawnie działają. Wskazano, że będzie to miało...
czytaj wiecej
Jednocześnie, projekt ustawy przewiduje jeszcze jedną kategorię podmiotów, które w praktyce mogą dystrybuować ubezpieczenia, do których jednak nie stosuje się przepisów projektowanej ustawy (tutaj...
czytaj wiecej
– Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń powstała, aby zapewnić klientom więcej informacji o produktach, które są oferowane przez rynek ubezpieczeniowy. Nasze obowiązki informacyjne...
czytaj wiecej
Art. 294 tej dyrektywy reguluje sprawozdania SFCR (Solvency and Financial Condition Report), dotyczącego wypłacalności i kondycji finansowej zakładu. Raport musi zawierać informacje odnoszące się do...
czytaj wiecej
Projektowana zmiana ustawy o reklamacjach wynika z konieczności implementacji do krajowego porządku prawnego przepisów art. 14 Dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (IDD), zgodnie z którym...
czytaj wiecej
Dyrektywa stanowi, że dystrybutorzy ubezpieczeń nie mogą być wynagradzani ani nie mogą wynagradzać swoich pracowników, a także oceniać ich wyników w sposób sprzeczny z obowiązkiem działania...
czytaj wiecej
Wskazano ponadto, iż na szczególne docenienie zasługuje wysiłek Ministerstwa włożony w przygotowanie tak kompleksowej regulacji, jaką jest przedmiotowy projekt. „Jako środowisko głęboko...
czytaj wiecej
Natomiast twórcy projektu ustawy mieli na celu, przede wszystkim, dostarczenie konsumentom taniego i efektywnego sposobu rozwiązywania sporów z przedsiębiorcami, oferujących zarówno towary jak i...
czytaj wiecej
Z uwagi na brak w Ustawie definicji „tajemnicy zawodowej”, do której nawiązuje Dyrektywa, ustawodawca zdecydował się na określenie jej zakresu w sposób opisowy, wskazując na informacje z którymi...
czytaj wiecej
Procedura notyfikacji wynika z zasady jednolitej licencji i zastępuje procedurę uzyskiwania przez zagraniczny zakład ubezpieczeń z państwa członkowskiego Unii Europejskiej zezwolenia na wykonywanie...
czytaj wiecej
W uzasadnieniu do projektu wskazano, iż celem dyrektywy jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów, którzy zawierają umowy kredytowe na zakup nieruchomości. "Ma ona spowodować rozwój...
czytaj wiecej
Model systemu ADR zaproponowany w projekcie ustawy będzie obejmował: podmioty ADR utworzone przez przedsiębiorców danej branży; podmioty publiczne ADR o charakterze sektorowym działające „przy”...
czytaj wiecej
Do tej Komisja interweniowała w tej sprawie już dwukrotnie, wydając Polsce dwa ponaglenia. Ostatnie zostało wystosowane w grudniu 2015 r., co zmobilizowało polski rząd do przyspieszenia prac nad...
czytaj wiecej
W maju 2015 r. PE przyjął bardziej rygorystyczne zasady przeciw praniu brudnych pieniędzy. Czwarta dyrektywa w tej kwestii zobowiąże państwa członkowskie do prowadzenia głównych rejestrów informacji...
czytaj wiecej
Dyrektywa Wypłacalność II w rozdziale IV tytułu I („Zasady dotyczące prowadzenia działalności”) w sekcji 2 zawiera regulacje dotyczące systemu zarządzania. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu...
czytaj wiecej
W innym miejscu dyrektywa IDD mówi, że klientom należy z wyprzedzeniem udostępniać jasne informacje na temat statusu osób, które sprzedają produkty ubezpieczeniowe oraz rodzaju wynagrodzenia,...
czytaj wiecej
Kto będzie pośrednikiem i jaki będzie zakres jego obowiązków? Według dyrektywy IDD pośrednikiem ubezpieczeniowym jest każda osoba fizyczna lub prawna podejmująca lub prowadząca działalność z zakresu...
czytaj wiecej
Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

Akty Prawne

Sprawozdanie Komisji zgodnie z wymogiem ustanowionym w art. 242 ust. 2 dyrektywy Wypłacalność II, stanowi ocenę korzyści wynikających ze wzmocnienia nadzoru nad grupą i zarządzania kapitałem w grupie...
czytaj wiecej
Nowelizacja doprowadziła do usunięcia z treści ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.2) regulacji dotyczących zwolnień od VAT zawartych w...
czytaj wiecej
Ostatnie ustalenia z Parlamentem Europejskim zakładają, że termin transpozycji dyrektywy MiFID II do prawa krajowego przypadnie na okres do dnia 3 lipca 2017 r. Natomiast termin rozpoczęcia...
czytaj wiecej

Orzeczenia

Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie o sygn. C-666/18 udzielił odpowiedzi na pytanie prejudycjalne, które zostało skierowane przez francuski wymiar sprawiedliwości. Rozpoznawał on spór o naruszenie...
czytaj wiecej
W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do...
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko organizatorowi turystyki wystąpili klienci, niezadowoleni z wykonania usługi turystycznej. W pozwie domagali się od pozwanej spółki wypłaty po 1.260 zł...
czytaj wiecej
Pośrednik ubezpieczeniowy pełnił na rzecz powoda usługi związane z pozyskiwaniem nowych klientów, w tym przedstawiania oferty, a także zawierania z nimi umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz...
czytaj wiecej
Ogólne warunki dotyczące strony internetowej bankowości elektronicznej „e‑banking” zawierają warunek, zgodnie z którym powiadomienia o zmianach dotyczących rachunku bankowego, klient otrzymuje –...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Jednak w grudniu 2017 r. pod obrady Rady Ministrów został przedłożony projekt ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw,...
czytaj wiecej
Banki nie informują również skutecznie swoich klientów, że przesłali informacje o zmianie warunków umowy przez e-bank. Jak wskazuje UOKiK, konsument nie ma obowiązku na bieżąco śledzić informacji...
czytaj wiecej
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (projekt poselski) - projekt dotyczył dodania...
czytaj wiecej
Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W 2011 r. trwały prace...
czytaj wiecej

Warto wiedzieć

W polskich warunkach pakiet IFD/IFR obejmuje wyłącznie domy maklerskie. Jego celem jest ustanowienie nowego systemu ostrożnościowego dla firm inwestycyjnych. Projekt m.in. nakłada na określone domy...
czytaj wiecej
Dyrektywa MiFID II, którą omawia Rzeczpospolita, dąży do polepszenia ochrony inwestorów – szczególnie klientów detalicznych – poprzez zwiększenie transparentności działalności instytucji finansowych...
czytaj wiecej
Do najważniejszych założeń należy wprowadzenie płatnego urlopu składającego się z minimum 4 miesięcy dla ojca lub matki oraz z 2 miesięcy płatnego urlopu rodzicielskiego dla ojca. W praktyce będzie...
czytaj wiecej
Postępowanie dotyczy niemieckiego sklepu internetowego z odzieżą (Fashion ID). Umieścił on na swojej stronie wtyczkę: facebookowy przycisk „Lubię to”. Gdy więc dany użytkownik trafia na stronę...
czytaj wiecej
Jak podkreślił w rozmowie, rozwój technologii czy pojawienie się internetu rzeczy sprawia, że wyłaniają się nowe zagrożenia cyfrowe i tym samym zwiększa się niebezpieczeństwo w sieci. Hakerzy czerpią...
czytaj wiecej
Nowe rozporządzenie będzie także wymuszało na administratorach danych zapewnienie łatwego dostępu do danych osobowych ich właścicieli celem weryfikacji zgodności ich przetwarzania z obowiązującym...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Kontekst zmian W dniu 4 listopada 2010 r. Komisja przedstawiła strategię poprawy skuteczności unijnych przepisów dotyczących ochrony danych (IP/10/1462 i MEMO/10/542). Za cel...
czytaj wiecej

IDD

Inicjatywa zmian powstała w Parlamencie Europejskim (PE). Wskazał on, że branża ubezpieczeniowa może potrzebować więcej czasu na wdrożenie niezbędnych zmian technicznych i organizacyjnych. Parlament...
czytaj wiecej