Artykuły

- Jako pierwsi na rynku wdrożyliśmy proces zakładania konta, który wykorzystuje potencjał usługi dostępu do informacji o rachunku AIS (ang. Account Information Service) w ramach otwartej bankowości....
czytaj wiecej
W nowej kampanii bank promuje finansowanie wspierające proekologiczne wybory. ING nie pobiera prowizji, zmniejszając przez to koszt kredytu. – Codzienne wybory naszych klientów również udowadniają,...
czytaj wiecej
– Już po raz trzeci z naszymi partnerami handlowymi przygotowaliśmy ofertę darmowego ubezpieczenia, przy zakupie roweru na raty. Od tego roku ubezpieczyć można też rowery elektryczne. Polisa obejmuje...
czytaj wiecej
– Postanowiłem przychylić się do wniosku klienta o przystąpienie do sprawy. Pokazuje ona jak ważne jest zrównoważenie sił w sporze między klientem a bankiem, wspieranym przez organizację...
czytaj wiecej
Wiele start-upów ubezpieczeniowych próbuje zyskać na synergii z sektorem bankowym. Jak podaje Puls Biznesu, do drzwi banków stuka m.in. nowy polski insurtech – KioskPolis. Na razie porównywarka...
czytaj wiecej
- Oferowane za pośrednictwem naszego banku produkty emerytalne zbudowane są w taki sposób, aby skutecznie i bezpiecznie pomnażać środki gromadzone przez klientów na każdym etapie ich życia. Im...
czytaj wiecej
Ochrona można objąć dziecko do 20. r. ż. Świadczenie wypłacane jest w razie doznania uszczerbku zdrowia wskutek nieszczęśliwego zdarzenia. Oprócz kwoty pieniężnej ubezpieczyciel zapewni dostęp do...
czytaj wiecej
Jak podkreślają bankowcy w liście do premiera, Prezes UOKiK przekracza swoje kompetencje i szkodzi stabilności sektora bankowego, zakazując i nakładając sankcje za dokonywania zmian klauzul...
czytaj wiecej
– Opracowanie „Mapy klauzul” to odpowiedź na sygnały wpływające do nas w trakcie dyżurów telefonicznych czy zapytaniach e-mailowych. Wynika z nich, że znaczna część posiadaczy kredytów...
czytaj wiecej
Chodzi o postanowienie, zgodnie z którym „strony zgodnie oświadczają, że Bank posiada niesporną wierzytelność wobec Kredytobiorcy z tytułu kredytu”. W maju tego roku SO w Warszawie uznał, że klauzula...
czytaj wiecej
– Mamy wrażenie, że banki coraz częściej wprowadzają tzw. planowe techniczne przerwy w świadczeniu usług. Wydaje się, że coraz więcej jest też informacji o awariach. Jest to niepokojące zjawisko...
czytaj wiecej
Jak podał Dziennik Gazeta Prawna, już od 2021 r. będzie funkcjonował jeden urząd skarbowy dla największych podatników, posiadających przychody powyżej 50 mld euro. – Od przyszłego roku jeden z nich,...
czytaj wiecej
– W Alior Banku chcemy być blisko naszych klientów. Staramy się zapewnić im nie tylko najwyższy poziom usług finansowych, ale także ułatwiamy prowadzenie działalności gospodarczej. Stąd nasze...
czytaj wiecej
– Zdecydowałem o złożeniu skargi nadzwyczajnej, gdyż z naszych analiz wynika, że orzecznictwo w tego typu sprawach jest już ugruntowane. Szereg zastrzeżeń do konstrukcji tej umowy powoduje, że...
czytaj wiecej
W Credit Agricole klienci zamiast drukować umowy na papierze, mogą zatwierdzić je elektronicznie w aplikacji CA24 Mobile lub w serwisie internetowym CA24 eBank. Opcja ta jest dostępna...
czytaj wiecej
– Mam świadomość, że skargi do nas stanowią przysłowiowy czubek góry lodowej i skala problemu jest znacznie większa. Dlatego rozesłaliśmy do banków zapytania o dane statystyczne i wyjaśnienie...
czytaj wiecej
Czym jest książka kontroli? Nie jest to instytucja nowa, obowiązek jej prowadzenia i okazywania podczas kontroli był przewidziany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej – akcie prawnym,...
czytaj wiecej
W I części raportu dokonano analiz nieprawidłowości na rynku finansowym, prezentując przejawy i wymiary różnych zjawisk, w tym ubezpieczeń na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Analiza...
czytaj wiecej
- Stale poszerzamy grono naszych partnerów na rynku bancassurance. Cieszę się, że rozpoczynamy współpracę z Bankiem Pocztowym, który umożliwia nam dotarcie z ofertą ubezpieczeń na życie do...
czytaj wiecej
- AXA oferuje ubezpieczenia m.in. poprzez telefon, stronę internetową, porównywarki internetowe, agentów ubezpieczeniowych, banki i komisy samochodowe. Przez lata kanały sprzedaży rządziły się...
czytaj wiecej
Nowy produkt "Ubezpieczenie życia i zdrowia dla Ciebie i bliskich” dedykowany jest klientom banku i ich najbliższym. Produkt powstał we współpracy z AXA oraz klientami, którzy oceniali m.in. zakres...
czytaj wiecej
CUI. Ubezpieczenia to nowy system teleinformatyczny od Asseco Poland. Umożliwia on zakup ubezpieczeń w systemie bankowości online. Dzięki jego wdrożeniu do systemów IT banków spółdzielczych, klienci...
czytaj wiecej
- Wierzymy, że firmy pożyczkowe i leasingowe mogą być dobrym, nowym kanałem dystrybucji ubezpieczeń. Dlatego szukamy partnerów na tych dwóch rynkach. Do końca roku zamierzamy podpisać kilka...
czytaj wiecej
Koncepcję fuzji PKO BP z Pekao SA warto rozważyć pod kątem działań Unii Europejskiej, która dąży do zacieśnienia współpracy w ramach strefy euro i zbudowania unii bankowej. „W wielu krajach mówi się,...
czytaj wiecej

Orzeczenia

SN wystąpił do TSUE z następującym pytaniem prawnym: „Czy rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu...
czytaj wiecej
W dniu 17 września 2020 r. Sąd Najwyższy postanowił zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z następującym pytaniem prawnym: „Czy w świetle brzmienia i celu art. 7 ust. 1 lit....
czytaj wiecej
W rozpoznawanej sprawie w 2013 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na bank karę finansową w wysokości 1,3 mln zł. Prezes uznał, że ukarany podmiot naruszył postanowienia ustawy...
czytaj wiecej

KNF/UOKIK

Narodowy Bank Słowacji stwierdził, że w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 31 sierpnia 2020 r. Novis inwestował środki otrzymane od ubezpieczonych w niższej wysokości niż zostało to ustalone w umowach...
czytaj wiecej
Celem procesu badania i oceny nadzorczej (BION) jest identyfikacja wielkości i charakteru ryzyka, na jakie narażony jest bank, a także: ocena jakości procesu zarządzania ryzykiem, ocena działań...
czytaj wiecej
- Wprowadzenie ujemnego oprocentowania depozytów uderzy w konsumentów, powodując jednocześnie szereg ryzyk o charakterze makroekonomicznym. Nie można karać konsumentów za oszczędzanie. Tego typu...
czytaj wiecej
Jak ustalił UOKiK, Bank Handlowy i Bank Pocztowy negatywnie rozpatrują wnioski konsumentów o zwrot części kosztów w sytuacji spłaty zobowiązania przed terminem. - W efekcie naszych działań większość...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK uznał, że stosowane przez bank klauzule modyfikacyjne stanowią niedozwolone postanowienia umowne. Ponadto Prezes Urzędu stwierdził, że doszło do jednostronnej zmiany umów o kredyt...
czytaj wiecej
Rekomendacja Z zawiera dobre praktyki dotyczące ładu wewnętrznego, w tym: system zarządzania bankiem, organizacja banku, zasady działania, uprawnienia, obowiązki i odpowiedzialność oraz wzajemne...
czytaj wiecej
- Zasady wyliczania kursów kupna i sprzedaży walut, od których zależy wielkość zadłużenia i wysokość poszczególnych rat płaconych przez kredytobiorców, to bardzo ważny element umowy o kredyt...
czytaj wiecej
Prezes UOKiK wydał trzy decyzje dotyczące BNP Paribas, Millennium, Santander Bank Polska. Zakwestionował w nich postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych, określające zasady ustalania...
czytaj wiecej
Podczas prezentacji poruszono najciekawsze kwestie z obszaru bancassurance, tj. tworzenie produktu bankowego przez banki i nadzór zakładu ubezpieczeń nad bankiem działającym jako agentem. W trakcie...
czytaj wiecej
Wątpliwości Urzędu wzbudziła praktyka informowania klientów o zmianach cenników i regulaminów banku. Zgodnie z przepisami, informacje te powinny być przekazywane w formie tzw. trwałego nośnika....
czytaj wiecej
UOKiK sprawdzał, czy banki: ING, GETIN NOBLE i PKO BP zgodnie z przepisami przekazywały klientom informacje o zmianach warunków umów na tzw. trwałym nośniku informacji. W toku postępowania Prezes...
czytaj wiecej
Największy bank w Polsce zdecydował się na dystrybucję dokumentów w formie trwałego nośnika przy użyciu technologii blockchain. Pierwsza taka wysyłka miała miejsce we wrześniu tego roku, gdy bank w...
czytaj wiecej

Analizy i raporty

Wartość przypisu składki z tytułu sprzedaży polis życiowych w bankach wyniosła po II kw. 2020 r. 1,7 mld zł, o 32% mniej niż przed rokiem. Mimo to, udział składki pozyskanej w kanale bancassurance w...
czytaj wiecej
Respondenci uważają, że największy wpływ na budowę zaufania do instytucji finansowych ma zapewnienie gwarancji środków w razie upadłości instytucji finansowej (34% wskazań) oraz przejrzystość i...
czytaj wiecej
Jak wynika z raportu „Badanie rynku bancassurance”, 57% badanych deklaruje, że wie, w jaki sposób zarabiają podmioty pośredniczące w sprzedaży ubezpieczeń. Największy odsetek występuje wśród nabywców...
czytaj wiecej
Większość badanych dokonała zakupu ubezpieczenia w placówce banku (65% badanych) lub w systemie bankowości online (51%). 18% badanych kupiło polisę poprzez kontakt telefoniczny z bankiem. Co ciekawe...
czytaj wiecej
Portal beinsured.pl zlecił wykonanie badania dotyczącego rynku bancassurance. Zapytaliśmy klientów banków o ich doświadczenia w zakupie produktów ubezpieczeniowych w kanale bancassurance. W...
czytaj wiecej