TSUE rozstrzygnie kwestię obowiązku ubezpieczenia porzuconych pojazdów przez władze samorządowe

Dodano: 21-08-2019
Publikator: Sygnatura: C-383/19

Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do Trybunału Sprawiedliwości UE zapytanie prejudycjalne dot. obowiązku ubezpieczenia niezdolnego do jazdy pojazdu przez władze samorządowe.

W zapytaniu poruszona została kwestia objęcia ubezpieczeniem OC ppm. aut, których własność, na mocy wyroku sądowego, została przekazana jednostkom samorządu terytorialnego i są one niezdolne do jazdy oraz znajdują sią na strzeżonych parkingach. Sąd nabrał wątpliwości co do obowiązku ubezpieczenia takich aut przez władze samorządowe zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności.

W związku z powyższym Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim skierował do TSUE następujące pytania prejudycjalne:

  • Czy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/103/WE z dnia 16 września 2009 r. w sprawie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności  należy interpretować w ten sposób, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej odnoszącej się do ruchu pojazdów mechanicznych obejmuje nawet takie sytuacje, w których jednostka samorządu terytorialnego - powiat - nabyła, na podstawie orzeczenia sądu, prawo własności pojazdu, który to pojazd jest niezdolny do jazdy i znajduje się na terenie prywatnym w postaci parkingu strzeżonego poza drogą publiczną i wskutek decyzji jego właściciela jest przeznaczony do zniszczenia?
  • Czy też należy go interpretować w ten sposób, że w takich okolicznościach na jednostce samorządu terytorialnego jako właścicielu pojazdu nie ciąży obowiązek ubezpieczenia, bez uszczerbku dla odpowiedzialności, którą ponosi fundusz wobec poszkodowanych osób trzecich?
wstecz