SO: ubezpieczyciel odpowie za szkodę powstałą w wyniku pozostawienia na drodze elementu znaku drogowego

Dodano: 29-08-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu Sygnatura: I Ca 115/17

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 24 maja 2017 r. (sygn. akt. I Ca 115/17) orzekł, że towarzystwo ubezpieczeń odpowie na zasadzie ryzyka za szkodę powstałą w wyniku pozostawienia na drodze elementu znaku drogowego przez firmę budowlaną.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił kierowca, którego pojazd uległ uszkodzeniu w wyniku najechania kołem na fragment porzuconej na drodze betonowo-żużlowej podstawy znaku drogowego U21. Powód wniósł o zapłatę kwoty 2 677 zł tytułem odszkodowania wraz z ustawowymi odsetkami.

Kierowca zgłosił szkodę pozwanemu, jako ubezpieczycielowi z tytułu odpowiedzialności cywilnej spółki, która była wykonawcą robót na odcinku, na którym doszło do uszkodzenia pojazdu. Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, wskazując, że to poszkodowany nie zachował odpowiedniej ostrożności poruszając się po remontowanej drodze.

Sąd pierwszej instancji uznał odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń za powstałą szkodę. Jako podstawę powołał art. 415 Kodeksu cywilnego. Zdaniem Sądu, wina wykonawcy polegała na pozostawieniu remontowanego odcinka drogi bez odpowiedniego zabezpieczenia i dopuszczeniu do sytuacji, w której w godzinach natężenia ruchu drogowego na jezdni porozrzucane były mające ostre krawędzie elementy żużlowo-betonowej podstawy znaku drogowego.

Sąd Okręgowy w Sieradzu utrzymał wyrok w mocy, zmieniając jednak podstawę odpowiedzialności ubezpieczyciela, która, jak uznał, wynika z art. 435 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tym przepisem, prowadzący przedsiębiorstwo wprawiane za pomocą sił przyrody ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną komukolwiek przez ruch przedsiębiorstwa.

Zdaniem SO, szkoda, jakiej doznał pozwany, nastąpiła w związku z ruchem tego przedsiębiorstwa, rozumianym jako każdy przejaw jego działalności. A pozwany w związku z prowadzonymi pracami remontowymi posługiwał się znakami drogowymi U21.

Ponadto, Sąd Okręgowy wskazał, że dla przypisania odpowiedzialności prowadzącemu przedsiębiorstwo, którego odpowiedzialność konstruowana jest na zasadzie ryzyka, zbędne jest rozważanie, czy można mu przypisać zawinienie lub bezprawne zaniedbanie.

Pliki do pobrania

wstecz