SO: odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu OC ppm. nie obowiązuje w warsztacie samochodowym

Dodano: 24-07-2017
Publikator: Sąd Okręgowy w Częstochowie Sygnatura: VI Ca 373/17

Sąd Okręgowy w Częstochowie w wyroku z dnia 21 czerwca 2017 r. (sygn. akt VI Ca 373/17) orzekł, że pojazd pozostawiony w warsztacie samochodowym jest wyłączony z ruchu, co oznacza, iż odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie obejmuje szkód spowodowanych przez ten pojazd.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko zakładowi ubezpieczeń wystąpiła właścicielka budynku, w którym doszło do pożaru. Pożar miał miejsce w pomieszczeniu wykorzystywanym przez syna powódki do prowadzenia działalności gospodarczej jako warsztat samochodowy. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru był samozapłon samochodu znajdującego się w warsztacie. Pojazd ten posiadał ubezpieczenie OC w pozwanym towarzystwie. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania, twierdząc, że do szkody miało dojść w innych okolicznościach niż podane podczas zgłoszenia szkody.

Sąd Rejonowy w Zawierciu przeanalizował zgromadzoną dokumentację złożoną przez obie strony, jak i opinię biegłego z zakresu ustalania przyczyn powstawania pożarów. Biegły w sposób szczegółowy przeanalizował cały dostępny materiał dowodowy w celu ustalenia przyczyn pożaru. Wskazał, że nie jest możliwe wykluczenie w sposób kategoryczny jednej z wersji powstania pożaru. Sąd I instancji powołał się na wykładnię systemową art. 34 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którą „każdy postój pojazdu, bez względu na czas jego trwania, jak i to czy miał miejsce na trasie jazdy, czy też po osiągnięciu przez pojazd miejsca przeznaczenia, jest traktowany przez ustawodawcę, na potrzeby odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, jako ruch pojazdu”. W konsekwencji SR uznał, iż sformułowanie „postój” pojazdu dotyczy również jego wstawienia do warsztatu celem naprawy czy też obsługi i zasądził od ubezpieczyciela na rzecz powódki kwotę ponad 40,6 tys. zł z ustawowymi odsetkami.

Sąd Okręgowy w Częstochowie uznał, że kodeksowa odpowiedzialność za szkodę spowodowaną ruchem pojazdu mechanicznego uległa z biegiem czasu istotnemu poszerzeniu na skutek wykładni pojęcia „ruchu” przyjętej w orzecznictwie sądowym i utrwalonej w praktyce sądowej oraz na skutek działalności ustawodawczej w obszarze przepisów ubezpieczeniowych. Wskazał również, że opowiedzenie się za szerokim pojęciem „ruchu” oraz jednoznaczny zapis w przepisach ubezpieczeniowych, że za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu uważa się również szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, bezpośrednio przy załadowaniu i rozładowaniu pojazdu, podczas zatrzymania, postoju oraz podczas garażowania pojazdu, mogą skłaniać do nadmiernie szerokiego ujmowania zakresu tego pojęcia, sugerując, że nie ma tu praktycznie żadnych granic. SO wskazał również, że jest to odpowiedzialność niezwykle surowa, dlatego jej przesłanki muszą zostać precyzyjnie określone, a ich wykładnia musi być wyważona i uwzględniać m.in. zasadę ryzyka.

SO uznał zatem, iż naprawa pojazdu poza trasą ruchu, nie podczas postoju lub nawet w garażu, tzn. związana z wstawieniem go do warsztatu naprawczego oznacza wyłączenie takiego pojazdu z ruchu, nawet w szerokim znaczeniu tego pojęcia. Oznacza to przeniesienie pojazdu z obszaru zwykłego użytkowania, w ramach którego mieszczą się nawet naprawy, do obszaru, który jest zaprzeczeniem ruchu pojazdu w każdym znaczeniu. Taki pojazd nie jest garażowany i nie jest na postoju, on jest naprawiany, co oznacza że co do zasady nie nadaje się do ruchu.

Pliki do pobrania

wstecz