SN: wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania

Dodano: 12-12-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 51/18

Sąd Najwyższy w dniu 7 grudnia br. w sprawie o sygn. akt III CZP 51/18 odmówił podjęcia uchwały w zakresie zagadnienia prawnego dot. sposobu szacowania wysokości odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody częściowej w pojeździe, jeśli poszkodowany dokonał naprawy przed zakończeniem procesu likwidacji szkody.

W dniu 6 czerwca 2018 r. do SN wpłynęło od Sądu Okręgowego w Szczecinie zagadnienie prawne o następującej treści:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w przypadku, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

SN rozpoznający sprawę stwierdził, że odpowiedź na tak sformułowane pytanie jest oczywista i SN wielokrotnie już wypowiadał w przedmiocie sprawy, iż roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa została dokonana. Jak podkreślił SN, w orzecznictwie przyjęto też, że wysokość odszkodowania powinna zawsze odpowiadać niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a fakt, że została ona dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma w tym zakresie istotnego znaczenia.

Ponadto, Sąd Najwyższy podkreślił, że obowiązek odszkodowawczy pojawia się z chwilą powstania szkody, a określenie wysokości szkody, czy to na podstawie opinii biegłego, czy też rachunków, stanowi jedynie sposób kalkulacji szkody.

wstecz