SN: prawo kierowania roszczeń regresowych przez UFG nie jest bezwarunkowe

Dodano: 03-07-2018
Publikator: ​Sąd Najwyższy Sygnatura: V CSK 339/17

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 czerwca 2018 r. (sygn. akt V CSK 339/17) orzekł, że nieubezpieczeni rolnicy, których syn uległ wypadkowi podczas wykonywania prac w gospodarstwie rolniczym, nie muszą zwracać pieniędzy wypłaconych poszkodowanemu przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem wystąpił Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Skierował on roszczenie regresowe do pozwanego małżeństwa rolników, którzy zaniechali obowiązku posiadania ważnego ubezpieczenia OC.

Pozwani wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. W jego wyposażeniu znajdował się pies. Zwierzę zaatakowało syna pozwanych. W związku z odniesionymi urazami, nastolatek odniósł trwały uszczerbek na zdrowiu i nie odzyskał pełnosprawności po wypadku. Właściciele psa nie mieli ważnego ubezpieczenia OC rolniczego, w związku z tym odszkodowanie poszkodowanemu w wysokości 150 tys. zł wypłacił UFG, który następnie wystąpił do jego rodziców z roszczeniem regresowym. Sądy I i II instancji zgodnie zasądziły na korzyść powoda, wskazując za podstawę art. 110 ust. 1. ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, zobowiązujący sprawców szkody do zwrotu świadczeń wypłaconych przez UFG.

W tej sprawie istotny pogląd skierował Rzecznik Finansowy. W swoim stanowisku zawarł, że w przypadku UFG prawo kierowania roszczenia regresowego nie powinno być bezwarunkowe. Jak podał, należy brać pod uwagę m.in. takie czynniki jak okoliczności powstania szkody, relacje osób odpowiedzialnych za zdarzenie z poszkodowanymi.

Ponadto RF odwołał się do art. 828 KC, który reguluje, że na zakład ubezpieczeń nie przechodzą roszczenia ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym. RF wyjaśnił, że przepis ten nie odnosi się do UFG, to jednak wskazuje na pewne wyłączenia co do uprawnień regresowych.

Rzecznik odniósł się również do trudnej sytuacji ekonomicznej pozwanych, podnosząc, że w tym przypadku domaganie się zwrotu wypłaconego świadczenia może być sprzeczne z art. 5 KC i zasadami współżycia społecznego a na realizacji żądania UFG przez pozwanych najbardziej ucierpiałby poszkodowany nastolatek.     

Z poglądem RF zgodził się Sąd Najwyższy, który zasądził oddalenie powództwa oraz obciążenie kosztami postępowania stronę powodową.

Istotny pogląd Rzecznika Finansowego jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji.

Pliki do pobrania

wstecz