SN: odsetki mogą zostać przyznane przed datą ustalenia wysokości odszkodowania

Dodano: 12-11-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 32/19
Kategorie :

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. akt III CZP 32/19) orzekł, że ​zasądzenie odszkodowania za szkodę określoną w art. 129 ust. 2 w zw. z art. 136 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska według cen z dnia jego ustalenia nie wyłącza przyznania odsetek za opóźnienie od dnia powstania stanu opóźnienia.

W rozpoznawanej sprawie z roszczeniem odszkodowawczym wobec Portu Lotniczego Ławica w Poznaniu wystąpili właściciele domu położonego w okolicy pasa startowego. Domagali się oni odszkodowania z tytułu spadku wartości ich nieruchomości z powodu hałasu i konieczności rewitalizacji ekologicznej domu.

Powództwo w sprawie wnieśli ostatniego dnia przed upływem terminu przedawnienia roszczeń, tj. 28 lutego 2014 r. Orzeczenie zostało wydane 4 lata później. Powodowie nie kwestionowali wysokości zasądzonego odszkodowania. Ich wątpliwości dotyczyły daty obliczania odsetek. SO ustalił, że terminem tym jest data złożenia powództwa, zgodnie z art. 481 ust. 1 KC.

Sąd Apelacyjny powziął wątpliwości co do terminu ustalenia odsetek i skierował do SN następujące pytanie prawne: „Czy dłużnik, który nie spełnia bezterminowego świadczenia pieniężnego mimo wezwania wierzyciela winien zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie przewidziane w art. 481 § 1 k.c. od momentu popadnięcia w opóźnienie w rozumieniu art. 455 k.c. czy od momentu ustalenia przez sąd wysokości odszkodowania (art. 363 § 2 k.c.) względnie od chwili wyrokowania?​”

Sąd Najwyższy orzekł, że odsetki mogą zostać przyznane już od dnia powstania stanu opóźnienia, nawet jeśli odszkodowanie jest określone według stawek z dnia jego ustalenia, np. na podstawie ekspertyzy lub orzeczenia. Zdaniem SN, w takich sytuacjach nie należy mówić o podwójnym wzbogaceniu, gdyż odsetki przyznawane są za opóźnienia w zapłacie, a odszkodowanie za poniesioną szkodę.  

wstecz