SN: nieważność postanowień umownych nie pociąga za sobą unieważnienia całej umowy

Dodano: 17-09-2020
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 87/19

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 września 2020 r. (sygn. akt III CZP 87/19) orzekł, że żądanie uznania postanowienia wzorca umowy za niewiążące konsumenta (art. 385[1] k.c.) nie jest tożsame ani nie zawiera się w żądaniu ustalenia nieważności umowy (art. 58 k.c.).

SN udzielił uchwały na wniosek Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, który w postanowieniu z dnia 3 października 2019 r. (sygn. akt I ACa 276/19) skierował następujące pytanie prawne: „Czy w sprawie między konsumentem a Bankiem o ustalenie nieważności w całości - umowy kredytu hipotecznego formalnie zawartego w walucie obcej (CHF) a wypłaconego i spłacanego w walucie polskiej, Sąd w ramach postępowania apelacyjnego - w sytuacji ustalenia, że część postanowień umowy stanowi niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu art. 385 (1) k.c., może w świetle art. 321 § 1 k.p.c. orzec, iż tylko określone postanowienia umowy (a nie cała umowa) są bezskuteczne lub nieważne?​".

wstecz