SN: maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm.

Dodano: 03-12-2019
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: I PK 137/18

W dniu 10 października 2019 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok (sygn. akt I PK 137/18), w którym orzekł, że maszyna wykorzystywana wyłącznie do prac budowlanych nie podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu komunikacyjnemu. W tym zakresie może być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy budowlanego.

W rozpoznawanej sprawie pracownik budowy uległ wypadkowi. Powód postanowił, że będzie za pomocą koparki wciągał elementy budowlane na wyższe konstrukcje budowli. Podczas ich dźwigania paleta przychylała się i jej zawartość spadła na poszkodowanego, w wyniku czego doznał on poważnych obrażeń.

Z tytułu wypadku pracodawca dobrowolnie wypłacił powodowi odszkodowanie. Ten domagał się wyższej kwoty, a także pozwał UFG, podnosząc, że do zdarzenia doszło z powodu ruchu nieubezpieczonej maszyny - pojazdu wolnobieżnego.

Powództwo względem Funduszu zostało odrzucone przez sądy I i II instancji. Skargę kasacyjną wniosły obie strony postępowania – powód i UFG. Sąd Najwyższy uznał skargę powoda za bezzasadną. SN orzekł, że szkody wyrządzone przez pojazd wolnobieżny podczas pracy nie są objęte obowiązkową ochroną z tytułu ubezpieczenia OC ppm.

W opinii Sądu, w rozpoznawanej sprawie koparka, będąca pojazdem mechanicznym, pełniła funkcję maszyny budowlanej i wyłącznie w tym celu była wykorzystywana. W związku z tym mogła być objęta dobrowolnym ubezpieczeniem OC przedsiębiorcy budowlanego w zakresie wypadków spowodowanych przy wykorzystywaniu jej do prac na budowie. Jednocześnie nie podlegała obowiązkowemu ubezpieczeniu OC ppm., gdyż nie była ona przeznaczona do poruszania się po drogach publicznych – na plac budowa została przewieziona na lawecie. W związku z tym nie można przypisać UFG odpowiedzialności za skutki wypadku. 

wstecz