Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Dodano: 27-08-2014
Publikator: GIODO Sygnatura: VI A Ca 1245/12

Przed rozpoczęciem świadczenia usług drogą elektroniczną usługodawca zobowiązany jest do sporządzenia regulaminu, na podstawie którego świadczone będą usługi i który powinien udostępnić usługobiorcom. Regulamin, o którym mowa w art. 8 u.ś.u.d.e., należy uznać za wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 i n. k.c. Zastosowania nie znajdzie jednak art. 384 § 4 k.c. ze względu na szczególne unormowanie art. 8 ust. 1 pkt 2 u.ś.u.d.e.

Regulamin tworzony zgodnie z przepisem art. 8 ust. 1 i 3 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną musi jednak zawierać nie tylko postanowienia stricte umowne dotyczące zawieranej przez strony transakcji (essentialia negotii i accidentalia negotii), ale także informacje o charakterze technicznym.

Umieszczenie na stronie internetowej regulaminu świadczenia usług w sposób umożliwiający jego ściągnięcie w okresie prowadzenia sprzedaży internetowej służy wypełnieniu obowiązków ustawowych. Od tej chwili wzorzec umowy podlega kontroli przez pryzmat art. 385(1) k.c i 385(3) k.c.

 

Sygn. VI A Ca 1245/12

 

Pliki do pobrania

wstecz