Organizator turystyki odpowiada za nienależyte wykonanie usługi przewozu lotniczego

Dodano: 25-01-2017
Publikator: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sygnatura: I C 402/15

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w wyroku z dnia 14 października 2016 r. (sygn. akt I C 402/15) orzekł, że organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, w tym również za szkodę doznaną przez turystów na skutek nienależytego wykonania przewozu lotniczego.

W rozpoznawanej sprawie powodowie wnieśli o zasądzenie od pozwanego organizatora turystyki kwoty 8.540 zł tytułem zadośćuczynienia za zmarnowany urlop oraz 1.730 zł tytułem odszkodowania za zagubiony bagaż. Powodowie zawarli z pozwaną spółką umowę o świadczenie usług turystycznych, na podstawie której uczestniczyli w zorganizowanej imprezie turystycznej w Egipcie. Podczas podróży lotniczej została zagubiona walizka, w której znajdowały się rzeczy osobiste obojga powodów: ubrania, kosmetyki i przybory toaletowe. Powodowie odzyskali ją dopiero na dwa dni przed powrotem do Polski. W uzasadnieniu pozwu wskazali, że odszkodowanie należne jest im na mocy umowy ubezpieczenia, zaś pozwany ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za spełnienie przez ubezpieczyciela świadczenia z umowy ubezpieczenia.

W odpowiedzi na pozew pozwana spółka wskazała, że w ramach pakietu ubezpieczeniowego, powodowie wykupili podstawowe ubezpieczenie bagażu, które nie obejmowało kosztów związanych z opóźnieniem bagażu podręcznego, ani szkód polegających na uszkodzeniu lub zniszczeniu waliz, kufrów lub innych pojemników bagażu. W związku z tym spółka odmówiła wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela. Ponadto zaprzeczyła, aby powodowie wydali 1700 zł na zakup podstawowych i niezbędnych przedmiotów. Uznała również, iż roszczenie o zadośćuczynienie jest wygórowane.

Sąd Rejonowy orzekł, że pozwana spółka ponosi odpowiedzialność za szkodę doznaną przez powodów na skutek nienależytego wykonania przewozu lotniczego. SR wskazał, że odpowiedzialność ta wynika z przepisów art. 11a Ustawy o usługach turystycznych, zgodnie z którym organizator turystyki odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, oraz art. 474 Kodeksu cywilnego, który stanowi, że dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza.

W związku z powyższym Sąd stwierdził, że pozwana spółka co do zasady ponosi odpowiedzialność za zagubienie walizki i nie może się od niej uwolnić, odsyłając swoich klientów do przewoźnika lub ubezpieczyciela. Zdaniem SR, zachowanie takie nie tylko nie znajduje podstawy w obowiązujących przepisach, lecz jest również nielojalne względem kontrahentów. Ustalając wysokość zadośćuczynienia Sąd uznał za odpowiednią wysokość zadośćuczynienia kwotę 3.600 zł.

W odniesieniu do roszczenia za zagubiony bagaż, Sąd wskazał, że pozwana spółka nie była podmiotem zobowiązanym do wypłaty świadczenia z umowy ubezpieczenia, do czego zobowiązany jest wyłącznie ubezpieczyciel. Sąd nie podzielił przy tym stanowiska powodów, że umowa o świadczenie usług turystycznych zawierała w sobie element umowy o świadczenie przez osobę trzecią. Wręcz przeciwnie, jak stwierdził SR, ogólne warunki uczestnictwa jednoznacznie wskazują, że relacja ubezpieczyciel – ubezpieczony ograniczona jest do tych właśnie podmiotów, zaś pozwana nie ponosi odpowiedzialności w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania. A zatem, roszczenie z tytułu umowy ubezpieczenia nie może być skutecznie kierowane przeciwko pozwanej, a wyłącznie przeciwko ubezpieczycielowi.

Pliki do pobrania

wstecz