Odszkodowanie za zniszczenie sprzętu elektronicznego w samochodzie

Autor: Aleksandra Guberska

Dodano: 26-07-2016
Publikator: Sąd Rejonowy w Bytowie Sygnatura: I C 27/15

Sąd Rejonowy w Bytowie w wyroku z dnia 4 grudnia 2015 r. (sygn. akt I C 27/15) orzekł, że ubezpieczyciel odpowiada z polisy autocasco za uszkodzenie sprzętu elektronicznego w pojeździe.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła kobiety, w samochodzie której w wyniku silnych wyładowań atmosferycznych doszło do uszkodzenia radia oraz bloku nawigacji. Urządzenia te stanowiły wyposażenie fabryczne pojazdu o charakterze opcjonalnym. Kobieta domagała się od towarzystwa ubezpieczeń kwoty 11 869 zł tytułem odszkodowania za uszkodzony sprzęt w jej pojeździe.

Kobieta wskazywała, że w ramach umowy ubezpieczenia towarzystwo obejmowało ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe wskutek powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody. Powódka podniosła, że kosztorys naprawy uszkodzonego sprzętu opiewał na kwotę 11 869 zł.

Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania kwestionując własną odpowiedzialność ubezpieczeniową co do zasady i wysokości. Wskazał, że zarówno uszkodzone radio, jak również blok satelitarny stanowiły wyposażenie dodatkowe. Ponadto, wskazał, że zebrane w toku postępowania likwidacyjnego dokumenty potwierdzają niemożliwość powstania stwierdzonych uszkodzeń radia oraz nawigacji wskutek silnych wyładowań atmosferycznych przy wyłączonym zapłonie.

Sąd Rejonowy w Bytowie uznał odpowiedzialność pozwanego towarzystwa za ten wypadek ubezpieczeniowy. Na podstawie opinii meteorologicznej Sąd ustalił, iż w dniu zdarzenia miały miejsce wyładowania atmosferyczne i to w ich wyniku doszło do uszkodzenia sprzętu elektronicznego w samochodzie kobiety.

Ponadto, Sąd wskazał, iż przedmiot i zakres ubezpieczenia obejmował dodatkowe wyposażenie pojazdu, po opłaceniu dodatkowej składki. Taką składkę kobieta uiściła. Niemniej jednak, z opinii biegłego wynikało, że zestaw nawigacji satelitarnej pojazdu powódki stanowił jego wyposażenie fabryczne i jednocześnie jest wyposażeniem dodatkowym.

W ramach zawartej między kobietą a ubezpieczycielem umową ubezpieczenia, ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w pojeździe oraz wyposażeniu dodatkowym, polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, utracie pojazdu, jego części lub wyposażenia dodatkowego wskutek powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego (z wyjątkiem opadu skażonego substancjami chemicznymi), huraganu, osuwania i zapadania się ziemi lub innych sił przyrody (z wyjątkiem trzęsienia ziemi).

W związku z powyższym, skoro do uszkodzenia sprzętu elektronicznego w pojeździe powódki doszło w wyniku wyładowań atmosferycznych (piorun) podczas burzy, to ubezpieczyciel w ramach zawartej umowy ubezpieczenia zobowiązany były do likwidacji szkody. W ocenie Sądu, nie budziło wątpliwości istnienie związku przyczynowo - skutkowego pomiędzy zdarzeniem, a jego następstwami.

Sąd uwzględnił także kosztorys sporządzony w sprawie i uznał, że zasadnym będzie przyznanie powódce od pozwanego kwoty z niego wynikającej, stanowiąc tym samym pełną rekompensatę poniesionych szkód w ubezpieczonym mieniu.

Pliki do pobrania

wstecz