Odpowiedzialność ubezpieczyciela za zniszczenie bagażu turysty

Dodano: 05-08-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Gliwicach Sygnatura: III Ca 1995/15
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia 9 marca 2016 r. (sygn. akt III Ca 1995/15) orzekł, że ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za zniszczenie bagażu podróżnego w wyniku zdarzeń losowych czyli zdarzeń niezależnych od woli ubezpieczającego, które powodują uszczerbek w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych po stronie ubezpieczającego.

W rozpoznawanej sprawie z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń wystąpił turysta, którego bagaż uległ zniszczeniu. Powód domagał się od ubezpieczyciela odszkodowania w kwocie 1.700 zł z ustawowymi odsetkami.

Powód po przylocie do Bangkoku odebrał swój bagaż. Stwierdził, że uszkodzeniu uległa walizka, której jeden bok był połamany oraz, że spowodowało to rozlanie niemal pełnego flakonu perfum drogiej marki. Po powrocie do kraju, powód zgłosił szkodę u pozwanego ubezpieczyciela.

Powód zawarł z agentem pozwanego towarzystwa umowę ubezpieczenia bagażu podróżnego od uszkodzenia czy zniszczenia, opiewającą na sumę ubezpieczenia 1.500 złotych. Zapłacił składkę ubezpieczeniową i otrzymał ogólne warunki ubezpieczenia. Agent pozwanego nie poinformował powoda o zakresie ubezpieczenia, sama bowiem do końca nie wiedziała, czy zakres ubezpieczenia obejmuje także zniszczenie bagażu podczas załadunku, przelotu, czy rozładunku.

Towarzystwo odmówiło wypłaty odszkodowania, powołując się na brak objęcia zdarzenia ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczyciel zaznaczył, że zakres odpowiedzialności pozwanego za bagaż podróżny jest jasno sprecyzowany, a definicje zawarte w OWU są wiążące dla stron umowy. Według towarzystwa, mężczyzna nie dowiódł, aby zaistniało zdarzenie, za które pozwany ponosiłby odpowiedzialność.

Rozpoznający sprawę w I instancji Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach ustalił, że OWU definiowały bagaż podróżny jako rzeczy będące własnością ubezpieczonego lub będące w jego posiadaniu podczas podróży krajowej lub zagranicznej, służące do jego użytku osobistego. Przewidywały, że warunkiem objęcia ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia bagażu podróżnego ochroną ubezpieczeniową jest zaistnienie nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego, wypadku lub katastrofy środka komunikacji oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami. Pozwany odpowiadał za bagaż podróżny pod warunkiem, że znajdował się pod bezpośrednią opieką ubezpieczonego, jak również gdy ubezpieczający powierzył go zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentu przewozowego.

Wydając wyrok Sąd Rejonowy powołał się na przepisy art. 805, 809, i 821 Kodeksu cywilnego. Wskazał, że zawarcie umowy ubezpieczenia możliwe jest za pośrednictwem agenta ubezpieczeniowego i następuje na warunkach określonych w OWU, z chwilą doręczenia dokumentu ubezpieczenia. Powód zawarł umowę w ten sposób i opłacił składkę.

Ponadto, Sąd zaznaczył, że postanowienie zawarte w OWU stanowiło, że ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie m.in. za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu podróżnego, w przypadku uszkodzenia i zniszczenia powstałego w skutek zdarzenia losowego. Zdarzenie losowe zdefiniowane zostało jako pożar, huragan, powódź, deszcz nawalny, grad, lawinę, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego itp. Według Sądu Rejonowego nie był to katalog zamknięty, co uprawniało do odwołania się do definicji zdarzenia losowego zawartej w art. 2 pkt.18 ustawy z dnia 22 maja 2013 r. o działalności ubezpieczeniowej określającej je jako niezależne od woli ubezpieczającego zdarzenie przyszłe i niepewne, którego nastąpienie powoduje uszczerbek w dobrach osobistych lub dobrach majątkowych po stronie ubezpieczającego.

Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach uwzględnił powództwo i zasądził od pozwanego towarzystwa kwotę 1.210 zł na rzecz powoda. Sąd Okręgowy w Gliwicach utrzymał w mocy wyrok Sądu I instancji w całości.

Pliki do pobrania

wstecz