Odpowiedzialność odszkodowawcza właściciela drogi

Dodano: 03-08-2016
Publikator: Sąd Okręgowy w Sieradzu Sygnatura: I Ca 130/16
Kategorie :

Sąd Okręgowy w Sieradzu w wyroku z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I Ca 130/16) orzekł, że odpowiedzialność odszkodowawcza wynika z zaniedbania właściciela drogi.

W rozpoznawanej sprawie poszkodowana wystąpiła z powództwem przeciwko towarzystwu ubezpieczeń, Gminie i Powiatowi. Kobieta domagała się kwoty 10.800 zł tytułem zadośćuczynienia oraz 1.797,32 zł tytułem odszkodowania wraz z odsetkami.

W drodze do swojej pacjentki kobieta poślizgnęła się na zaśnieżonej jezdni i upadła, w wyniku czego doznała skomplikowanego załamania ręki.

Ulica, na której doszło do zdarzenia, była drogą powiatową. Towarzystwo ubezpieczeń, z którym umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarł pozwany Powiat odmówiło wypłaty odszkodowania. Na mocy porozumienia, Powiat przekazał Gminie prowadzenie zarządzania drogami powiatowymi położonymi w granicach miasta, w tym utrzymania nawierzchni dróg i chodników.

Sąd Rejonowy w Łasku stwierdził, że odpowiedzialność pozwanego Powiatu wynika z art. 415 Kodeksu cywilnego i art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sąd podkreślił, że do upadku kobiety, w następstwie którego doznała obrażeń ciała, doszło na ulicy będącej drogą powiatową. To właśnie Powiat, zdaniem SR, jako zarządca drogi powinien ponosić konsekwencje zaniedbań w realizacji ustawowo nałożonych na niego obowiązków, zgodnie z powołanymi wyżej przepisami.

Sąd także stwierdził, że nieskutecznym był zarzut Powiatu, oparty na art. 429 Kodeksu cywilnego, że doszło do zwolnienia go od odpowiedzialności na rzecz pozwanej Gminy, której powierzył wykonywanie czynności.

Sąd podniósł, że w rozpoznawanej sprawie Powiat powierzył wykonywanie czynności Gminie, która nie

jest podmiotem objętym dyspozycją tego przepisu. Sąd podkreślił, iż nie można jej uznać za osobę, przedsiębiorcę lub zakład trudniący się zawodowo zimowym utrzymaniem dróg. Gmina jest jednostką samorządu terytorialnego, której powierzono wykonywanie szeregu spraw publicznych, jednakże nie sposób przypisać jej statusu profesjonalisty w zakresie wszelkich działań o takim charakterze. Sąd doszedł zatem do wniosku, że pozwana Gmina nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powódki i oddalił powództwo wobec niej w całości.

Sąd Okręgowy w Sieradzu podtrzymał wyrok Sądu I instancji. Uznał jednak, że odpowiedzialność Powiatu wynika z jego własnego zaniedbania na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.

SO uznał, iż pozwany jako właściciel i podmiot odpowiedzialny za utrzymanie dróg powinien podejmować wszelkie działania, które są konieczne w danych warunkach do normalnego korzystania z nich. Przyznał również, że chociaż utrzymanie dróg w okresie zimowym w stanie całkowitego bezpieczeństwa często ze względów technicznych może być niemożliwe do wykonania, to jednak powódka nie przewróciła się na świeżo opadłym śniegu, lecz na śniegu już zalegającym i nieuprzątniętym.

W rezultacie Sąd stwierdził, że pozwany Powiat nie kontrolował należycie prawidłowości wykonywania przez gminę zawartego porozumienia. Własne zaniedbanie Powiatu - mimo powierzenia odśnieżania Gminie - polegało w tym przypadku na niewystarczającym nadzorze nad jego wykonywaniem.

Pliki do pobrania

wstecz