NSA oddalił skargę PZU na decyzję KNF dot. sankcji za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 16-04-2018
Publikator: Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie Sygnatura: II GSK 3767/17
Kategorie :

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 12 kwietnia 2018 r. (sygn. akt II GSK 3767/17) oddalił skargę PZU SA dot. decyzji wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, nakładającej na spółkę karę pieniężną.

KNF podczas 310. posiedzenia w dniu 7 czerwca 2016 r. nałożyła na Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 130 tys. zł. Towarzystwo ubezpieczeń otrzymało sankcję za opóźnienia wypłat odszkodowań z ubezpieczeń OC ppm. oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osób występujących z roszczeniem, że odszkodowanie im nie przysługuje lub w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu. Decyzją tą KNF uchyliła wcześniej wydaną decyzję z dnia 3 września 2013 r., zgodnie z którą sankcja za ww. uchybienia miała wynieść 150 tys. zł. Obniżenie kary wynikało z umorzenia postępowania administracyjnego w odniesieniu do dwóch stwierdzonych w decyzji z dnia 3 września 2013 r. przypadków dotyczących niewypłacenia w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia OC ppm. Czytaj więcej: 310. posiedzenie Komisji Nadzoru Finansowego.

PZU w dniu 16 sierpnia 2016 r. wniosło skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na decyzję Komisji w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie działalności ubezpieczeniowej z naruszeniem prawa. WSA w wyroku z dnia 19 kwietnia 2017 r. (sygn. akt VI SA/Wa 1651/16) oddalił skargę towarzystwa ubezpieczeń. PZU jednak postanowiło dalej walczyć i skierowało skargę kasacyjną do wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który podtrzymał stanowisko WSA i oddalił skargę kasacyjną na rozprawie w dniu 12 kwietnia 2018 r.  

W ustnym uzasadnieniu wyroku NSA wyjaśnił, że nie dopatrzył się uchybień w prowadzonym przez KNF postępowaniu administracyjnym. W związku z tym NSA uznał wydaną przez KNF decyzję za prawidłową. Jak podkreślił NSA, istniały podstawy do wydania przez KNF zaskarżonej decyzji, a Sąd nie znalazł podstaw do jej uchylenia.

Kara nałożona przez KNF na spółkę w dniu 7 czerwca 2016 r. to nie jedyna sankcja przyznana PZU przez organ nadzoru. W dniu 17 października 2017 r. KNF nałożyła na PZU karę w wysokości 2,3 mln zł, a w marcu 2018 r. karę 1,7 mln zł. W obu przypadkach sankcja została przyznana za stwierdzone przypadki naruszenia art. 14 ust. 1-3 ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK. tj. opóźnienia w przyznaniu i wypłacie odszkodowań lub niedopełnienia obowiązków informacyjnych. Jak podało PZU, po otrzymaniu od KNF decyzji wraz z jej uzasadnieniem, zamierza zająć stanowisko dotyczące wystąpienia z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy przez Komisję. Czytaj więcej: Komunikat PZU dot. kary nałożonej przez KNF.

Tagi: opóźnienie, knf
wstecz