Kolejne zapytanie prawne dot. odszkodowania za szkodę częściową

Dodano: 14-12-2018
Publikator: Sąd Najwyższy Sygnatura: III CZP 91/18

Sąd Okręgowy w Szczecinie w postanowieniu z dnia 14 września 2018 r. (sygn. akt II Ca 124/18) skierował do Sądu Najwyższego zapytanie prawne o następującej treści:

„Czy w przypadku wyrządzenia szkody w pojeździe mechanicznym, stanowiącej szkodę częściową, w sytuacji, gdy przed ustaleniem wysokości odszkodowania dojdzie do naprawy pojazdu przywracającej ten pojazd do stanu sprzed powstania szkody, odszkodowanie należne poszkodowanemu w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechanicznego ograniczone jest do równowartości wydatków faktycznie poniesionych celem naprawy pojazdu, czy też powinno być ustalone jako równowartość hipotetycznie określonych kosztów przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego?”

Sąd Okręgowy przypomniał, że naprawienie szkody przez ubezpieczyciela polega, co do zasady, na zapłaceniu kwoty pieniężnej koniecznej do przywrócenia pojazdu do stanu poprzedniego. Zgodził się, że obowiązek odszkodowawczy pojawia się już z chwilą wyrządzenia poszkodowanemu szkody i nie jest uzależniony od tego, czy poszkodowany dokonał naprawy samochodu i czy w ogóle zamierza go naprawić, co orzekł Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 15 listopada 2001 roku (sygn. akt III CZP 68/01).

SN zastrzegł jednak, że stanowiący niezbędną przesłankę dyferencyjnej metody ustalenia szkody stan hipotetyczny majątku poszkodowanego pozwala – zgodnie z dynamicznym charakterem szkody - uwzględniać zmiany, jakie nastąpiły w majątku poszkodowanego po wystąpieniu zdarzenia będącego przyczyną szkody, pozostające w granicach adekwatnego związku przyczynowego.

Z kolei sąd drugiej instancji skłonił się do poglądu, że skoro z chwilą wyrządzenia szkody po stronie zobowiązanego do naprawienia szkody powstaje jedynie obowiązek odszkodowawczy, a po stronie poszkodowanego roszczenie o naprawienie szkody, a przy ustalaniu wysokości szkody przez sąd istotny jest obecny stan majątkowy poszkodowanego, to o wysokości roszczenia odszkodowawczego nadal istniejącego w czasie orzekania nie powinien świadczyć rozmiar szkody istniejący w chwili jej wystąpienia, bez względu na to co nastąpiło później. Sąd II instancji dopuścił możliwość przyjęcia, że na skutek różnego rodzaju okoliczności faktycznych, jakie nastąpiły pomiędzy datą wystąpienia szkody a datą orzekania w sprawie o zapłatę należnego odszkodowania, roszczenie to może ulec obniżeniu. Sąd Okręgowy uznał, że naprawienie uszkodzonego w wyniku wypadku samochodu, a później jego sprzedaż nie mogą pozostać bez wpływu na wysokość roszczenia odszkodowawczego przysługującego poszkodowanemu.

Powyższe zagadnienie prawne rozpatrzy Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów (sygn. akt III CZP 91/18).

7 grudnia 2018 r. SN odmówił podjęcia uchwały w podobnym zapytaniu prawnym (sygn. akt III CZP 51/18). SN wskazał, że roszczenie z tytułu kosztów naprawy może być dochodzone niezależnie od tego, czy naprawa jest dokonana. Jak podkreślił Sąd, w orzecznictwie przyjęto również, że odszkodowanie odpowiada zawsze niezbędnym i ekonomicznie uzasadnionym kosztom naprawy, a fakt, że naprawa została dokonana przed uzyskaniem świadczenia, nie ma w tym zakresie istotnego znaczenia. Czytaj więcej: SN: wcześniejsza naprawa pojazdu nie ma wpływu na wysokość odszkodowania

wstecz