Badanie stanu zdrowia klientów zakładu ubezpieczeń jest wolne od VAT

Autor: Paulina Wiensak

Dodano: 04-07-2016
Publikator: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu Sygnatura: I SA/Po 2336/15
Kategorie :

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 28 kwietnia 2016 r. (sygn. akt I SA/Po 2336/15) orzekł, że usługa badania lekarskiego wykonana na rzecz zakładu ubezpieczeń stanowi element jednej kompleksowej usługi ubezpieczenia i tak jak usługa główna nie podlega opodatkowaniu.

Rozpoznawana sprawa dotyczyła spółki, która w przyszłości będzie świadczyć na rzecz zakładu ubezpieczeń usługi medyczne, obejmujące m. in. weryfikację prawa do świadczenia ubezpieczeniowego, usługi assistance medycznego, pozyskiwanie dokumentacji medycznej. Usługi te są wykonywane dla celów ubezpieczeniowych, tj. realizacji zawartych umów ubezpieczenia lub jako czynności niezbędne przed zawarciem umowy. Usługi te do tej pory były wykonywane przez zakład ubezpieczeń.

Spółka miała wątpliwości, czy usługi świadczone na rzecz zakładu ubezpieczeń podlegają opodatkowaniu. Jej zdaniem, usługi te powinny być zwolnione od podatku. W uzasadnieniu spółka wskazała, że czynności, jakie będzie wykonywać w związku z podjęciem współpracy z zakładem ubezpieczeń, nie stanowią oddzielnych usług, ale są składowymi etapami realizacji jednej kompleksowej usługi, tj. obsługi klientów zakładu ubezpieczeń.

Dyrektor Urzędu Skarbowego nie zgodził się ze stanowiskiem spółki. Wskazał, że w omawianej sprawie świadczenia wykonywane przez spółkę nie stanowią pośrednictwa ubezpieczeniowego, lecz wykonanie niektórych czynności w ramach zawartej już umowy. W uzasadnieniu Dyrektor odwołał się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stwierdził, że istotą transakcji ubezpieczeniowej jest w ogólnym rozumieniu to, że ubezpieczyciel zobowiązuje się, w przypadku, gdy zaistnieje ryzyko objęte ubezpieczeniem, świadczyć ubezpieczonemu usługę uzgodnioną podczas zawierania umowy w zamian za uprzednią wpłatę składki. Ponadto, "transakcja ubezpieczeniowa nieodzownie pociąga za sobą istnienie umowy między dostawcą usługi ubezpieczeniowej i osobą, która jest ubezpieczona na wypadek ryzyka, czyli ubezpieczonym". A zatem, świadczone przez wnioskodawcę na rzecz zakładów ubezpieczeń usługi związane z organizowaniem, nabywaniem i korzystaniem ze świadczeń medycznych w ramach likwidacji szkód nie mogą być uznane za usługi ubezpieczeniowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT.

Sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który nie zgodził się ze stanowiskiem organu skarbowego. Sąd podniósł, że wymienione przez spółkę usługi mimo ich technicznego charakteru stanowią element usługi ubezpieczeniowej, bez której jej prawidłowe wykonanie byłoby utrudnione lub nawet niemożliwe. Zdaniem Sądu usługi te stanowią także odrębną całość w sensie organizacyjnym. W ocenie Sądu są one również właściwe oraz niezbędne do świadczenia usługi ubezpieczeniowej. Sąd podkreślił, że czynności te są ściśle związane ze świadczeniem usługi ubezpieczenia. W związku z powyższym uznał, że organ dokonał błędnej interpretacji art. 43 ust. 13 w związku z art. 43 ust. 1 pkt. 37 ustawy o VAT uznając, że w przedstawionym we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego zwolnienie tam opisane nie znajdzie zastosowania.

Ponadto, Sąd stwierdził, że organ podatkowy błędnie przywołał orzecznictwo TSUE dotyczące art. 135 ust. 1 lit. a Dyrektywy 112, którego implementację do krajowego porządku prawnego stanowi przepis art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o VAT. Skarżąca spółka jako podstawę prawną zwolnienia podatkowego wskazała również art. 43 ust. 13 ustawy o VAT, który to przepis wykracza poza zakres obowiązku implementacyjnego, a zatem nie można ograniczyć jego zastosowania odwołując się do dyrektyw wykładni prounijnej. W takiej sytuacji organ podatkowy winien zbadać, czy czynności opisane we wniosku spełniają przesłanki, o których mowa w tym przepisie, pomijając ograniczenia wynikające z prawa unijnego i orzecznictwa TSUE.

Pliki do pobrania

wstecz