Zmiany w składzie KNF oraz wyższe kary dla menedżerów instytucji finansowych

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: radca prawny

Data dodania: 07-01-2019

15 grudnia 2018 roku zmianie uległ skład Komisji Nadzoru Finansowego oraz dodano możliwość nakładania kar aż do 5.000.000 złotych na menedżerów instytucji finansowych za umyślne naruszenie zbiorowych interesów konsumentów lub za stosowanie klauzul niedozwolonych. Zmiany wynikają z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

Wspomniana ustawa zmienia strukturę KNF - Urząd Komisji Nadzoru Finansowego staje się państwową osobą prawną, a Komisja Nadzoru Finansowego otrzymuje rolę organu Urzędu. Celem zmian jest uzyskanie przez Urząd niezależności w dysponowaniu posiadanymi funduszami, co pozwoli na swobodną alokację środków zgodnie z bieżącymi potrzebami. Do tej pory, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wszystkie zmniejszenia lub zwiększenia wydatków majątkowych jednorazowo o kwotę powyżej 100 tys. zł wymagały zgody Ministra Finansów.

Jednocześnie rozszerzono skład Komisji Nadzoru finansowego o czterech następujących przedstawicieli:

 1. Prezesa Rady Ministrów,
 2. Bankowego Funduszu Gwarancyjnego,
 3. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 4. Ministra – członka Rady Ministrów właściwego do spraw koordynowania działalności służb specjalnych.

Zgodnie z uzasadnieniem ustawy, rozszerzenie składu Komisji Nadzoru Finansowego ma na celu zagwarantowanie lepszej współpracy organów państwa w zakresie rynku finansowego. Szczególne znaczenie ma udział przedstawiciela UOKiK, który ma pozwolić na zsynchronizowanie i zapewnienie jednolitego podejścia do ochrony inwestorów, którzy zainwestowali swoje środki na rynku finansowym.

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zmiana w art. 106a ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, która wprowadza możliwość nałożenia na osobę zarządzającą w instytucji finansowej kary do wysokości 5 mln złotych. Może być ona nałożona za następujące naruszenia odbywające się za wiedzą menedżerów:

 1. ustalanie w sposób bezpośredni lub pośredni cen zakupu lub sprzedaży albo innych warunków transakcji,
 2. ograniczanie lub kontrolowanie produkcji, rynków, rozwoju technicznego lub inwestycji,
 3. podziału rynków lub źródeł zaopatrzenia,
 4. stosowanie wobec partnerów handlowych nierównych warunków do świadczeń równoważnych i stwarzaniu im przez to niekorzystnych warunków konkurencji,
 5. uzależnianie zawarcia kontraktów od przyjęcia przez partnerów zobowiązań dodatkowych, które ze względu na swój charakter lub zwyczaje handlowe nie mają związku z przedmiotem tych kontraktów,

Ponadto sankcje finansowe mogą być nałożone za umyślne dopuszczenie do zawierania porozumień antykonkurencyjnych w zakresie:

 1. ustalania, bezpośrednio lub pośrednio, cen i innych warunków zakupu lub sprzedaży towarów,
 2. ograniczania lub kontrolowania produkcji lub zbytu oraz postępu technicznego lub inwestycji,
 3. podziale rynków zbytu lub zakupu,
 4. stosowania w podobnych umowach z osobami trzecimi uciążliwych lub niejednolitych warunków umów, stwarzających tym osobom zróżnicowane warunki konkurencji,
 5. uzależniania zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego świadczenia, niemającego rzeczowego ani zwyczajowego związku z przedmiotem umowy,
 6. ograniczania dostępu do rynku lub eliminowaniu z rynku przedsiębiorców nieobjętych porozumieniem.

Opisane zmiany są przejawem szerszego trendu obserwowanego w Polsce jak i w Unii Europejskiej, polegającego na coraz większej regulacji rynku finansowego oraz związanej z tym kontroli przestrzegania istniejących obowiązków. Kierunek ten z pewnością będzie kontynuowany w przyszłości, co skutkować może wzmożonymi działaniami nadzorczymi KNF.

Komentarze (0)
lista opinii