Zlecenie wykonania czynności specjalistycznych przez brokera ubezpieczeniowego

Specjalista: Agnieszka Wesołowska

Stanowisko: adwokat, partner w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 03-12-2019

Zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń broker ubezpieczeniowy może zlecić wykonywanie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy innym podmiotom, z wyłączeniem prawa składania i przyjmowania oświadczeń woli w imieniu klientów.

Oznacza to, że jedyne czynności, których wykonywanie broker ubezpieczeniowy może zlecić podmiotowi trzeciemu stanowią czynności specjalistyczne. Naruszeniem powyższego przepisu będzie zatem zlecenie przez brokera innym podmiotom wykonywania czynności niewymagających takiej wiedzy, czyli „standardowych” czynności brokerskich. Broker powinien dokonać weryfikacji czynności, które zamierza zlecić innym podmiotom oceniając każdorazowo czy wymagają one wiedzy eksperckiej. Omawiany przepis ma zastosowanie wyłącznie do sytuacji, w której ze względu na stopień skomplikowania sprawy broker ubezpieczeniowy może, z uwagi na brak specjalistycznej wiedzy w danej dziedzinie, być niezdolny do odpowiedniego wykonania powierzonego mu zlecenia brokerskiego. Chodzi o sytuacje, w których niezbędna jest np. wiedza z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, ocena wysoko specjalistycznego ryzyka, czy np. wiedza naukowa, inżynieryjna, prawnicza czy informatyczna.

Ponadto, biorąc pod uwagę brzmienie art. 29 ust. 1 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, który precyzyjnie określa kto może wykonywać czynności brokerskie i jakie osoby te muszą spełniać kwalifikacje, należy opowiedzieć się za wąskim pojmowaniem zakresu czynności jakie mogą być zlecone podmiotom specjalistycznym, tj. ograniczenia ich wyłącznie do wykonywania czynności o charakterze wymagającym wysokich kwalifikacji branżowych i nie zlecania podmiotom trzecim czynności, które broker może wykonać samodzielnie w ramach pośrednictwa ubezpieczeniowego czyli swoich kompetencji. To istotne w kontekście ewentualnej kontroli organu nadzoru, który może weryfikować korzystanie przez brokera z usług podmiotów specjalistycznych poprzez sprawdzenie prawidłowości i zasadności umów zawartych z takimi podmiotami.

Broker musi także pamiętać, że ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez podmioty, którym zlecił wykonywanie czynności wymagających specjalistycznej wiedzy. Umowa ubezpieczenia obowiązkowego odpowiedzialności cywilnej brokera, do zawarcia której obowiązuje go ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, powinna obejmować także odpowiedzialność za te podmioty.

Komentarze (0)
lista opinii