Warunki wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na gruncie RODO

Specjalista: Agata Kwaśniewska

Stanowisko: aplikantka radcowska w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 22-02-2021

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO – przewiduje, w jakich przypadkach przetwarzanie danych osobowych jest prawnie dopuszczalne. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z warunków wskazanych w art. 6 RODO. Jednym z takich przypadków jest wyrażenie przez osobę, której dane dotyczą, zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Ustawodawca unijny przewidział także warunki, jakie powinny zostać spełnione w razie wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Podstawowym wymogiem jest możliwość wykazania przez administratora danych, że osoba, której dane dotyczą, w rzeczywistości wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Podkreśla to, jak istotne jest odpowiednie dokumentowanie oświadczenia w tym zakresie.

Drugim z wymogów jest to, że zapytanie o zgodę na przetwarzanie danych musi zostać przedstawione w sposób pozwalający wyraźnie odróżnić je od pozostałych kwestii, z którymi podmiot odbierający taką zgodę zwraca się do osoby, której dane dotyczą. Zgoda może zatem zostać wyrażona w pisemnym oświadczeniu, które dotyczy także innych kwestii. Treść całego oświadczenia musi jednak pozwalać na wyraźne wyodrębnienie samej zgody. Zapytanie o zgodę powinno ponadto zostać wyrażone w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem. RODO wprost przewiduje, że część takiego oświadczenia osoby, której dane dotyczą, niespełniająca wymogów z rozporządzenia, nie jest wiążąca.

Przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osoba, której dane dotyczą, powinna zostać poinformowana o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Podstawowymi warunkami każdej zgody na przetwarzanie danych osobowych są: jednoznaczność, dobrowolność, świadomość i aktywne potwierdzenie.

Jednoznaczność odnosi się zarówno do samego aktu wyrażenia zgody, który nie może pozostawiać wątpliwości co do jego dokonania, jak i do tego, że jednoznacznie musi z niego wynikać, że dana osoba wyraża przyzwolenie na przetwarzanie jej danych w określonym celu lub celach. Dobrowolność wyrażenia zgody przejawia się m.in. w tym, że nie należy od zgody na przetwarzanie danych uzależniać wykonania umowy, w tym świadczenia usługi, jeśli przetwarzanie danych osobowych nie jest niezbędne do wykonania tej umowy. Wymóg świadomego wyrażenia zgody ma natomiast na celu zapewnienie, że osoba, której dane dotyczą, w pełni zdaje sobie sprawę ze znaczenia swojego działania. Nie można mówić o ważnej zgodzie, jeżeli byłaby ona uzyskana bez świadomości osoby, której dane dotyczą.

Aktywne potwierdzenie oznacza, że zgoda powinna być wyrażona w drodze „czynności potwierdzającej”. Czynnością potwierdzającą będzie zarówno złożenie ustnego lub pisemnego oświadczenia, jak i samodzielne wybranie opcji zgody zaproponowanej przed podmiot odbierający taką zgodę. Dobrym przykładem są tutaj popularne okienka wyboru wyświetlane podczas przeglądania stron internetowych. Aktywnym działaniem osoby, której dane dotyczą, będzie samodzielne kliknięcie w okienko oznaczające zgodę. Nie będzie jednak spełniało takiego wymogu automatyczne, domyślne zaznaczenie okienka zgody bez udziału samej osoby, której dane dotyczą. Także milczenia ani niepodjęcia żadnego działania przez zainteresowanego (czyli np. niezaznaczenia żadnego z okienek wyboru) nie można uznać za wyrażenie zgody spełniającej wymogi RODO.

Rekomendacje CZTR:

Przedsiębiorcom przetwarzającym dane osobowe klientów rekomendujemy zweryfikowanie, czy w procesie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych zachowane są wszystkie wskazane powyżej wymogi, zarówno co do treści, jak i formy oświadczenia osoby, której dane dotyczą.

Komentarze (0)
lista opinii