Prezes UOKiK zaktualizował Wyjaśnienia dot. ustalania wysokości kar dla przedsiębiorców

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 06-04-2021

W dniu 31 marca 2021 r. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: „Prezes UOKiK”) przedstawił zaktualizowane wyjaśnienia dotyczące ustalania wysokości kar pieniężnych dla przedsiębiorców w sprawach związanych z naruszeniem zakazu praktyk ograniczających konkurencję (dalej: „Wyjaśnienia”). Z Wyjaśnień tych przedsiębiorcy mogą dowiedzieć się, w jaki sposób obliczane są sankcje za ww. naruszenia.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (dalej: „u.o.k.k.”), maksymalna kara za stosowanie przez przedsiębiorców praktyk ograniczających konkurencję nie może przekraczać 10% obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym wydanie decyzji. Urząd dla zwiększenia przejrzystości swoich działań dodatkowo objaśnia w swoich dokumentach metodologię nakładania sankcji.

W Wyjaśnieniach Prezes UOKiK wskazał, iż o stopniu naruszenia będą decydowały trzy grupy okoliczności: dotyczące natury naruszenia, specyfiki rynku, na którym doszło do naruszenia, oraz działalność przedsiębiorcy, która stanowiła przedmiot naruszenia. W wyniku zastosowania powyższych kryteriów ustalana będzie kwota bazowa, która będzie służyła dalszemu określeniu wysokości kary. Prezes UOKiK wyróżnił również trzy rodzaje naruszeń, wskazując, że najpoważniejsze stanowią zmowy między konkurentami oraz nadużywanie pozycji dominującej, mające na celu lub prowadzące do eliminacji konkurencji na rynku.

Kolejnymi przesłankami do ustalenia wysokości sankcji są: specyfika rynku i działalności przedsiębiorcy oraz skutki rynkowe naruszenia. Prezes UOKiK przy określaniu kary będzie bowiem brał pod uwagę, czy produkt jest nadzwyczaj istotny dla szczególnie wrażliwych odbiorców (dotyczy to np. produktów, z których odbiorca nie może choćby czasowo zrezygnować (m.in. leki)), jak również będzie rozpatrywał znaczenie produktu dla innych sektorów gospodarki. Pod uwagę będą brane również m.in. charakterystyka rynku, bariery wejścia oraz potencjał ekonomiczny przedsiębiorcy dopuszczającego się naruszenia czy też nieodwracalność lub trudna odwracalność skutków naruszenia.

Na wysokość kary wpływ będzie mieć również okres trwania naruszenia. Prezes UOKiK weźmie pod uwagę okres naruszenia w ten sposób, że w odniesieniu do naruszeń trwających dłużej niż rok kwota bazowa zostanie przemnożona przez liczbę (pełnych) lat uczestnictwa przedsiębiorcy w naruszeniu. Jednocześnie jeżeli w ostatnim rozpoczętym roku naruszenia czas trwania w naruszeniu będzie wynosił więcej niż 6 miesięcy, to Prezes UOKiK powiększy mnożnik o 0,5. Przykładowo dla naruszenia trwającego 3 lata i 3 miesiące obliczona wcześniej kwota zostanie powiększona trzykrotnie (mnożnik 3), a dla naruszenia trwającego 3 lata i 9 miesięcy – trzyipółkrotnie (mnożnik 3,5).

Prezes Urzędu przy wymierzaniu wysokości kary będzie mógł również stosować okoliczności łagodzące i obciążające, które będą oceniane łącznie i będą mogły mieć różną wagę. Kara ustalona na wcześniejszym etapie jej analizy będzie mogła ulec zwiększeniu lub obniżeniu maksymalnie o 50%. Na zmniejszenie sankcji wpływ będzie mogła mieć np. współpraca z Prezesem UOKiK w toku postępowania. Katalog okoliczności łagodzących ma charakter otwarty, co oznacza, że w odpowiednio uzasadnionych przypadkach Prezes UOKiK może wziąć pod uwagę inne okoliczności niż te wskazane w Wyjaśnieniach. Katalog okoliczności obciążających jest natomiast katalogiem zamkniętym.

Zgodnie z ujawnioną w Wyjaśnieniach informacją, Prezes UOKiK będzie również rozpatrywać, czy sankcja jest adekwatna, tj. czy nie występują nadzwyczajne okoliczności przemawiające za jej mniejszym wymiarem bądź czy charakter naruszenia nie wymaga kary wyższej.

Zastrzeżono, że opublikowane Wyjaśnienia nie mają charakteru aktu prawnego - są wydawane w oparciu o kompetencję przyznaną Prezesowi UOKiK w przepisach u.o.k.k., dotyczącą publikowania wyjaśnień co do sposobu działania organu ochrony konkurencji – niemniej Prezes UOKiK będzie ustalał kary pieniężne nakładane w sprawach praktyk ograniczających konkurencję w sposób w nich określony.

Komentarze (0)
lista opinii