Nowe wymogi dla instytucji obowiązanych dot. CRBR

Specjalista: Piotr Trębicki

Stanowisko: senior partner, radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 30-07-2020

Nawet milion złotych mogą zapłacić spółki, które dokonały zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych w sposób nierzetelny, tj. podały dane niezgodne ze stanem faktycznym.

Ministerstwo Finansów przygotowało kolejny projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw. Zakłada on sankcje za podanie nieprawdziwych informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Obecnie MF może karać podmioty jedynie za niezrealizowanie obowiązku dokonania wpisu do CBBR. W obu przypadkach maksymalna sankcja to 1 mln zł.

Projekt ustawy nakłada dodatkowo na instytucje obowiązane wymóg odnotowywania wszelkich rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym dotyczącym klienta, ustalonym przez tę instytucję obowiązaną, a danymi dostępnymi w centralnym rejestrze beneficjentów rzeczywistych. Jednocześnie instytucja obowiązana będzie musiała podjąć odpowiednie czynności w celu wyjaśnienia ustalonych rozbieżności, a w przypadku potwierdzenia rozbieżności, przekazać organowi właściwemu w sprawie rejestru informacje o stwierdzonych rozbieżnościach, wraz z uzasadnieniem. Obowiązek weryfikacji beneficjentów rzeczywistych określonych klientów będzie należał m.in. banków, zakładów ubezpieczeń czy brokerów.

Ponadto projekt zakłada sankcje również za niezaktualizowanie w terminie danych w CRBR. W tym przypadku maksymalny wymiar kary wyniesie także 1 mln zł.

Nowelizacja stanowi implementację do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę (UE) 2015/849 w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz zmieniająca dyrektywy 2009/138/WE i 2013/36/UE (dyrektywa 2018/843 lub 5AMLD).

Rozwiązania zawarte w 5AMLD, obejmują m.in.:

  • zwiększenie transparentności informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów o charakterze korporacyjnym oraz porozumień prawnych;
  • stworzenie uprawnionym organom możliwości szybkiego dostępu do informacji o tożsamości posiadaczy rachunków bankowych oraz płatniczych;
  • poprawę dostępu jednostek analityki finansowej do informacji pozostających w dyspozycji podmiotów zobowiązanych oraz zwiększenie możliwości wymiany tych informacji;
  • poprawę wykrywania transakcji podejrzanych wykonywanych przy użyciu walut wirtualnych.

Zakłada się, że nowe przepisy mają obowiązywać po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komentarze (0)
lista opinii