Jak prawidłowo ocenić wiedzę i doświadczenie klienta w zakresie ubezpieczeniowego produktu inwestycyjnego? (2)

Specjalista: Magdalena Mirgos

Stanowisko: prawnik w Kancelarii CZUBLUN TRĘBICKI

Data dodania: 09-04-2021

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował w dniu 23 marca 2021 r. odpowiedzi udzielone przez Komisję Europejską na pytania dotyczące interpretacji przepisów dyrektywy w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa UE 2016/97, dalej: IDD), i jej aktów wykonawczych.

Jedno z zadanych pytań dotyczyło tego, czy wymogi w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim zawarte w art. 25 IDD mają zastosowanie do każdego produktu ubezpieczeniowego niezależnie od tego, dla ilu klientów dany produkt ubezpieczeniowy został zaprojektowany.

W swojej odpowiedzi Komisja Europejska wskazała, że zgodnie z art. 25 ust. 1 IDD „zakłady ubezpieczeń, jak również pośrednicy, którzy tworzą jakikolwiek produkt ubezpieczeniowy przeznaczony do sprzedaży klientom" są zobowiązani do przestrzegania określonych w tym przepisie wymogów dotyczących nadzoru nad produktem i zarządzania nim w odniesieniu do każdego produktu ubezpieczeniowego. Obowiązek ten ma zatem zastosowanie do wszystkich rodzajów produktów ubezpieczeniowych. Artykuł ten nie zawiera żadnych elementów, które mogłyby uzasadniać wyłączenie powyższych obowiązków wobec „produktów na zamówienie" przeznaczonych dla jednego lub niewielu klientów. Powyższe potwierdza ponadto wyraźne stwierdzenie w motywie 1 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/2358 z dnia 21 września 2017 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/97 w odniesieniu do wymogów w zakresie nadzoru nad produktem i zarządzania nim dla zakładów ubezpieczeń i dystrybutorów ubezpieczeń (dalej: Rozporządzenie delegowane), że wymogi dotyczące nadzoru nad produktem i zarządzania produktem określone w art. 25 IDD powinny mieć zastosowanie do wszystkich produktów ubezpieczeniowych "niezależnie od rodzaju produktu i wymogów mających zastosowanie w punkcie sprzedaży". W art. 25 ust. 1 akapit drugi IDD określono jednak, że "proces zatwierdzania produktu jest proporcjonalny i odpowiedni do charakteru produktu ubezpieczeniowego".

Rozporządzenie delegowane stanowi dalej w motywie 2, że „środki nadzoru nad produktem i zarządzania nim należy wybierać i stosować w sposób proporcjonalny i właściwy, w zależności od złożoności produktu i stopnia, w jakim można uzyskać publicznie dostępne informacje, biorąc pod uwagę charakter produktu ubezpieczeniowego i związane z nim ryzyko poniesienia szkody przez konsumenta, cechy rynku docelowego oraz charakter, skalę i złożoność odpowiedniej działalności twórcy lub dystrybutora". Zakład ubezpieczeń lub pośrednik ubezpieczeniowy wytwarzający „produkt na zamówienie" musiałby zatem spełnić wymogi dotyczące nadzoru nad produktem i zarządzania nim określone w art. 25 IDD w sposób proporcjonalny i odpowiedni do specyfiki tego produktu ubezpieczeniowego.

Pełna treść odpowiedzi udzielonych przez Komisję Europejską na to i inne pytania znajduje się na stronie internetowej EIOPA, https://www.eiopa.europa.eu/content/questions-answers-insurance-distribution-directive_en

Komentarze (0)
lista opinii