Dystrybucja pracowniczych planów kapitałowych - czy jest miejsce dla profesjonalnych pośredników?

Specjalista: Tomasz Klemt

Stanowisko: radca prawny

Data dodania: 19-11-2018

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą nowy program emerytalny w ramach III filaru, czyli pracownicze plany kapitałowe (PPK). Ministerstwo Finansów szacuje, że docelowo do programu przystąpi 8,5 mln osób. Oznacza to spore wyzwanie dystrybucyjne dla podmiotów konkurujących o pozyskanie klientów, którymi są pracodawcy. Ustawa nie wspomina o sposobie dystrybucji tego typu produktów. Czy więc zakazane będzie działanie profesjonalnych pośredników (m.in. agentów, brokerów)?

Odpowiedź na pytanie o możliwość korzystania z pośredników i ich rolę nabiera szczególnego znaczenia wobec ograniczeń w zakresie reklamowania PPK. Restrykcje w zakresie reklamy dotyczą m.in. zakazu wprowadzania w błąd oraz odwoływania się do nieprawdziwych, nieudokumentowanych danych. Naruszenie zakazów wiązać się może z karą pieniężną w wysokości do 3 mln złotych. 

Co do zasady system dystrybucji odbywać się będzie za pośrednictwem portalu PPK. Będzie on gromadził i udzielał informacji o funkcjonowaniu PPK. W nowej ustawie wprowadzono także wprost zakaz dystrybucji wtórnej, czyli zakaz „wynagradzania podmiotu prowadzącego działalność akwizycyjną na rzecz instytucji finansowej, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, PTE lub pracowniczego towarzystwa emerytalnego, polegającą na nakłanianiu jakiegokolwiek podmiotu zatrudniającego, aby rozwiązał umowę o zarządzanie PPK, której jest stroną i zawarł taką umowę z instytucją finansową, na rzecz której działa ten podmiot”.

Nie zakazano jednak dystrybucji pierwotnej – czyli oferowania umów o zarządzanie PPK podmiotom zatrudniającym, które do tej pory nie zawarły tego typu umów. Oznacza to, że będzie możliwe wynagradzanie za zawarcie pierwszej umowy o zarządzanie PPK. W praktyce będzie to zatem umowa na początku funkcjonowania systemu oraz umowa z nowo powstałymi firmami. 

Co więcej, ustawa zakazuje wynagradzania podmiotów działających na rzecz instytucji finansowych. Nie zakazuje natomiast wynagradzania podmiotów działających na rzecz klienta. Można zatem rozważyć możliwość działania w tym zakresie brokerów, którzy mogliby działać niezależnie od tego, czy będzie to pierwsza czy kolejna umowa o zarządzanie PPK. Ustawa do największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 pracowników) będzie miała zastosowanie już od dnia 1 lipca 2019 r. Zostało więc niewiele czasu na przygotowanie się do nowego wyzwania dystrybucyjnego dla całego rynku finansowego. Dlatego już dziś warto zapoznać się ze sposobami i ograniczeniami działania profesjonalnych pośredników, tak aby zyskać przewagę konkurencyjną i jak najszybciej dotrzeć do potencjalnych klientów.

Komentarze (0)
lista opinii