Wartość wykupu uwzględniająca porozumienie ws. obniżenia opłat likwidacyjnych nie wyłącza abuzywności postanowień umownych

Dodano: 07-06-2017
Publikator: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił istotny pogląd w sprawie przeciwko Generali Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w sprawie dotyczącej postanowień umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (Generali Omniprofit ze składką regularną) regulujących wysokość opłat likwidacyjnych.

W rozpoznawanej sprawie powód domagał się uznania za niedozwolone postanowień umownych określających wysokość opłat likwidacyjnych. Konsument zgłosił roszczenie zwrotu kwoty pobranej przez Generali w związku z jej przedwczesnym wypowiedzeniem. Powód złożył wniosek o wypłatę wartości polisy po trzech latach od jej zawarcia.

Wartość wykupu została oszacowana przez Generali Życie zgodnie z warunkami określonymi w porozumieniu Prezesa UOKiK z zakładem ubezpieczeń dot. obniżenia opłat likwidacyjnych z dnia 19 grudnia 2015 r. (czytaj więcej: Kolejni ubezpieczyciele obniżyli opłaty likwidacyjne).

W wydanym istotnym poglądzie Prezes Urzędu podkreślił, że rozliczenie przez zakład ubezpieczeń umowy na podstawie zasad wynikających z decyzji nie wyłącza abuzywnego charakteru postanowień, ani też nie powoduje usunięcia wszystkich skutków ich stosowania. Z tych względów dostosowanie wysokości opłaty do wymogów decyzji nie wyklucza możliwości dochodzenia przez konsumentów dalszych roszczeń.

Prezes Urzędu podzielił jednocześnie stanowisko konsumenta co do abuzywnego charakteru postanowień umownych, ponieważ, w opinii UOKiK, postanowienia te:

  • pozwalają przedsiębiorcy jednostronnie ustalać wysokość kwoty zatrzymanej w związku z rozwiązaniem umowy,
  • obciążają klienta wygórowanymi opłatami, które nie odpowiadają rzeczywistym kosztom poniesionym przez przedsiębiorcę,
  • uniemożliwiają konsumentowi kontrolę nad mechanizmem ustalania wysokości pobranej opłaty,
  • zabezpieczają jedynie interes przedsiębiorcy.

W ocenie Prezesa UOKiK, zawarte w umowie niedozwolone postanowienia nie wiążą stron, dlatego ubezpieczyciel powinien oddać konsumentowi zatrzymaną kwotę jako nienależnie pobrane świadczenie.

Istotny pogląd wydany przez Prezesa UOKiK w sprawie o sygn. akt: XII C 2884/16 jest dostępny do pobrania w „Pełnej publikacji”.

Pliki do pobrania

wstecz