UKNF sprawdził wskaźniki ZU do wyliczania rezerw na niewypłacone świadczenia z tytułu obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm.

Dodano: 13-03-2019
Publikator: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził badania w zakresie kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w gr. obowiązkowych ubezpieczeń OC ppm. Wyniki obserwacji nadzorcy zostały zamieszczone w „Raporcie z badania dotyczącego kalkulacji wskaźników porównawczych do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w 10 grupie ubezpieczeń”.

Do tej pory nie zostały przyjęte żadne przepisy lub wytyczne dot. metod wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przyszłych odszkodowań i świadczeń z tytułu zaistniałych szkód. ZU często zgłaszały trudności z tworzeniem metod wycen tych rezerw, szczególnie z powodu braku odpowiednich i rzetelnych danych. W związku z tym UKNF postanowił dokonać przeglądu parametrów stosowanych przez podmioty rynkowe do ustalenia tych rezerw. W raporcie z badania postanowiono zawrzeć najbardziej powszechne na rynku metody i parametry w tym zakresie.   

Twórcy badania założyli też, że wyznaczone ujednolicone wskaźniki na danych pozyskanych od uczestników rynku będą mogły być m.in. wykorzystywane przez UKNF w trakcie prowadzonych czynności inspekcyjnych w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, jak również w ramach nadzoru bieżącego nad zakładami ubezpieczeń, do weryfikacji stosowanych przez nie metod tworzenia tych rezerw (poprzez porównywanie parametrów modeli wyceny) lub do niezależnej kalkulacji przez UKNF rezerw szkodowych. Tymczasem okazało się, że przekazane do Urzędu dane są niewystarczające do obliczenia niektórych ze wskaźników. 

Badanie UKNF, w zakresie gromadzenia danych w prowadzonych przez zakłady ubezpieczeń rejestrach szkód (roszczeń), wykazało:

  • brak rejestrowania przez dużą część zakładów ubezpieczeń na tyle szczegółowych danych, które pozwoliłyby pozyskać wymagane informacje – często brak znaczników szkód na ich rodzaje, a nawet jeśli zakłady były w stanie rozdzielić wypłacone odszkodowania i świadczenia na rodzaje szkód, to nie zawsze są w stanie rozdzielić np. koszty w takim samym układzie,
  • niespójność pomiędzy zakładami w zakresie modelu rejestrowania danych,
  • brak jednolitej praktyki co do szczegółowości rejestrowania danych,
  • różne podejście do przypisywania odsetek za opóźnienie oraz kosztów zastępstwa procesowego (jako koszt likwidacji szkody lub jako odszkodowanie),
  • częste nieuzgodnienia danych w zakładzie pomiędzy systemami stanowiącymi rejestry a systemami księgowymi,
  • przejęcia zakładów lub oddziałów oraz częste zmiany systemów powodują, że dane są rozproszone w różnych rejestrach i często zakres rejestrowanych danych nt. poszczególnych szkód (roszczeń) nie jest jednolity pomiędzy tymi systemami,
  • niejednolita interpretacja § 11 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji – często zakłady prowadzą rejestry na poziomie zdarzenia, a nie szkody, tj. przez szkodę, o której mowa w ww. paragrafie rozumieją zdarzenie.

Raport UKNF jest dostępny do pobrania w pełnej publikacji na portalu beinsured.pl.

Pliki do pobrania

wstecz