Rozwiązanie umowy ubezpieczenia. Brak zwrotu składki (Klauzule nr 1367, 1368)

Dodano: 23-06-2016
Publikator: Sąd Apelacyjny w Warszawie Sygnatura: VI ACa 854/07

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 10 grudnia 2007 r. (sygn. akt VI ACa 854/07) uznał za niedozwolone i zakazał stosowania postanowienia o treści:

„po wystąpieniu szkody każda ze stron ma prawo pisemnego wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy jest dopuszczalne tylko w ciągu 30 dni od dnia wypłaty odszkodowania lub od dnia otrzymania przez właściciela pojazdu odmowy odszkodowania.” - art. 8 ust. 7 OWU

„zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym (…) wypłaciło lub jest zobowiązane do wypłaty odszkodowania.” - art. 6 ust. 6 OWU

Zdaniem Sadu Apelacyjnego, postanowienie art. 8 ust. 7 OWU tylko z pozoru stwarza równoprawną sytuację obu stron umowy. W istocie służy, w przeważającym zakresie, interesowi pozwanego. Jak stwierdził Sąd, nie można obalić argumentu, że pozwane towarzystwo tak kształtując postanowienie umowy działa we własnym interesie, pozbywając się klienta, który skorzystał z ochrony ubezpieczeniowej. Takie ukształtowanie prawa pozwanego i konsumenta może powodować, zwłaszcza gdy spodziewana kwota odszkodowania nie jest znaczna, że ubezpieczony raczej zrezygnuje z domagania się odszkodowania, niż będzie ryzykował wypowiedzenie mu umowy, z czym będą wiązać się koszty zawarcia nowej umowy z innym ubezpieczycielem i wynikające z tego koszty oraz inne niedogodności. Gdy zatem postanowienie to upoważnia pozwanego do wypowiedzenia umowy zawartej na czas określony tylko z tego powodu, że po jego stronie powstał obowiązek spełnienia świadczenia na rzecz ubezpieczonego, to takie postanowienie narusza dobre obyczaje i rażąco narusza interes konsumenta.

O takim, abuzywnym charakterze tego postanowienia, zdaniem SA, dodatkowo świadczy związane z nim postanowienie art. 6 ust. 6 OWU. To bowiem postanowienie, wyjaśnia rzeczywisty charakter, cel i skutki regulacji zawartej w art. 8 ust. 7 OWU. Razem oba postanowienia wprowadzają regułę, wedle której wykonanie obowiązku przez pozwanego, w zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia, powoduje podwójnie niekorzystny skutek po stronie konsumenta. Takie kształtowanie wzajemnych praw i obowiązków jest niezgodne z dobrymi obyczajami.

wstecz