Rekomendacje dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej (Zakres podmiotowy)

Autor: Piotr Czublun

Dodano: 26-06-2016

Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu szkody niemajątkowej z umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dotyczą procesu ustalania i wypłaty zadośćuczynienia z tytułu takiej właśnie szkody.

Kto jest adresatem tych rekomendacji, a inaczej mówiąc jaki jest ich zakres podmiotowy?

We wstępie czytamy, że rekomendacje są skierowane do krajowych zakładów ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. W obszarach sposobu prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia oraz sposobu ustalania wysokości zadośćuczynienia. KNF wskazuje również, że Rekomendacje powinny być stosowane przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń, które wykonują na terytorium Polski działalność ubezpieczeniową na zasadach określonych w ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów.

Ponadto organ nadzoru zaleca, aby w przypadku wdrożenia outsourcingu, zakład ubezpieczeń dołożył wszelkich starań, aby dostawcy usług wykonywali powierzone czynności zgodnie z zakresem Rekomendacji. Organ nadzoru wskazuje, że zakłady ubezpieczeń w umowach z dostawcami usług powinny zawierać stosowne klauzule, gwarantujące, że działalność zakładów ubezpieczeń, również w zakresie powierzonym tym dostawcom, będzie spełniała standardy określone Rekomendacjami.

W efekcie nie ulega wątpliwości, że Rekomendacje muszą stosować krajowe zakłady ubezpieczeń, ale również zagraniczni ubezpieczyciele wykonujący działalność w zakresie ryzyk, których dotyczą omawiane rekomendacje.  Może to budzić pewne wątpliwości co do zakresu uprawnień KNF, jednakże póki co, zgodnie z art. art. 329 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, organ nadzoru sprawuje nadzór nad zakładami ubezpieczeń wykonującymi działalność ubezpieczeniową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zakładami reasekuracji wykonującymi działalność reasekuracyjną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem art. 204 ust. 3. Wskazany przepis odsyła do zasad kontroli zagranicznych zakładów ubezpieczeń wykonujących działalność na terytorium Polski, stanowiąc, że wyłączny nadzór nad gospodarką finansową zagranicznego zakładu ubezpieczeń z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub zagranicznego zakładu reasekuracji z innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonującego działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sprawuje organ nadzorczy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym zakład ma swoją siedzibę. Zgodnie ze wskazanym przepisem uprawnienia organu nadzoru państwa macierzystego zagranicznego zakładu ubezpieczeń zostały ograniczone właściwie jedynie do gospodarki finansowej. Można się oczywiście zastanawiać na ile zasady i sposób wypłaty świadczeń z ubezpieczenia OC mają bezpośredni wpływu właśnie na gospodarkę finansową ubezpieczyciela, co w mojej ocenie ma rzeczywiście miejsce, jednak pogłębiona analiza tego zagadnienia wymaga znacznie obszerniejszego opracowania. Watro też w tym miejscu wskazać na art. 365 ust. 1 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, który stanowi, że organ nadzoru może wydawać rekomendacje skierowane do zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, nie ograniczając przy tym uprawnień KNF jedynie do krajowych zakładów ubezpieczeń.

Rekomendacje powinny być stosowane przez wskazane podmioty według zasady „zastosuj lub wyjaśnij”. Zgodnie z treścią art. 365 ust. 5 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej zakłady ubezpieczeń, które nie stosują się do rekomendacji ani nie zamierzają się do nich zastosować, informują organ nadzoru, w jaki sposób zamierzają osiągnąć cele, dla realizacji których organ nadzoru wydał rekomendacje

wstecz