Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 19)

Autor: Marta Wagner

Dodano: 02-06-2016

Rekomendacja 19

Zakład powinien ustanowić sposób wynagradzania pracowników i pośredników zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru, który będzie zapobiegał powstawaniu konfliktu interesów.

Komisja Nadzoru Finansowego dość enigmatycznie wskazuje, jak miałby wyglądać system i sposób wynagradzania pracowników i pośredników, który zgodny byłby z Rekomendacją 19.

Komisja skupiła się w tym zakresie na ochronie interesu klienta Zakładu Ubezpieczeń.

Wskazuje bowiem, że Zakład powinien zapewnić, aby sposób wynagradzania tych pracowników którzy zaangażowani są w proces projektowania/tworzenia, dystrybucji lub obsługi produktu był zorganizowany tak, aby każdy pracownik Zakładu działał z uwzględnieniem interesu klienta. Oczywiście trudno doszukiwać się dalszych wskazówek co do tego, jak ten interes klienta powinien być rozumiany. Jednocześnie nie ulega wątpliwości, że każdy pracownik zakładu ubezpieczeń powinien też działać w taki sposób, aby należycie zabezpieczać interesy swojego pracodawcy.

Natomiast w przypadku pośrednika, dla którego wysokość prowizji uzależniona jest wyłącznie od poziomu sprzedaży, Zakład Ubezpieczeń powinien zapewnić i wykazać, że sposób ustalania prowizji nie zakłóca obowiązku pośrednika działania z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu klienta. W praktyce powinno to oznaczać konieczność stworzenia takich procedur i mechanizmów sprzedażowych, które spowodują, że pośrednik będzie niejako zmuszony do tego, aby w procesie sprzedaży w pierwszej kolejności skupiać się na potrzebach i możliwościach klienta, a nie na wysokości prowizji związanej z oferowaniem określonego produktu.  

Zakład powinien też dokonywać regularnych, okresowych ocen pośredników pod kątem dynamiki wzrostu składki, wypowiedzianych przez klientów umów (tzw. lapsów), poziomu szkodowości oraz satysfakcji klienta.

KNF w wytycznych idzie nawet o krok dalej, wskazując że wyniki dokonanych ocen powinny być brane pod uwagę przy określaniu zasad współpracy z pośrednikami, w tym warunków finansowych. Ocena ta powinna być również brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o kontynuacji współpracy.

Komisja nakłada również na Zakład Ubezpieczeń obowiązek regularnego monitorowania sposobu wynagradzania pracowników i pośredników, nie wskazujące jednakże na konkretne parametry tejże kontroli. Z tego też względu należy przyjąć, że każdy z ubezpieczycieli powinien w ramach przyjętego systemu zarządzania produktem, również uregulować kwestie monitorowania wskazanego wyżej obszaru.  

Rekomendacja 19 nakazuje, aby sposób wynagradzania pracowników i pośredników był zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru. Jeśli chodzi o przepisy prawa należy przez to rozumieć przede wszystkim przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, kodeksu cywilnego (chociażby w zakresie umowy agencyjnej), czy też prawa pracy (tam gdzie określona osoba zaangażowana w proces przygotowywania lub sprzedaży produktów jest zatrudniona na podstawi umowy o pracę)..

Należy jednak zwrócić uwagę, że niniejsza Rekomendacja odwołuje się również do innych rekomendacji i wytycznych organu nadzoru. Co do innych Rekomendacji, to póki co należy brać pod uwagę Rekomendację U oraz Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu. Jednakże poważne wątpliwości może budzić konieczność stosowania się do wytycznych organu nadzoru, których wydawanie w świetle zarówno obecnej ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, jak i wcześniej obowiązującej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, nie miało jakichkolwiek podstaw prawnych. Zakładając jednak konieczność stosowania się również do takich wytycznych, to z całą pewnością w kontekście omawianej rekomendacji należy brać pod uwagę Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z czerwca 2014 roku. 

wstecz