Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące systemu zarządzania produktem (Rekomendacja 14)

Autor: Agnieszka Wesołowska

Dodano: 23-05-2016

Rekomendacja 14

Zakład powinien dokonać wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie.

Rekomendacja 14, pierwsza z grupy pięciu rekomendacji dotyczących pozyskiwania klientów i oferowania produktu, nakłada na zakład ubezpieczeń dość enigmatycznie określony obowiązek wyboru właściwych kanałów dystrybucji produktów i zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. W rekomendacjach 14.1 – 14.3 organ nadzoru wyjaśnia, na czym polegać ma ów właściwy wybór.

Zgodnie z rekomendacją 14.1, wybrane kanały dystrybucji (tj. agenci ubezpieczeniowi, sprzedaż direct, sprzedaż przez call center, bancassurance) powinny być odpowiednie dla docelowej grupy klientów i dla rodzaju/typu oferowanego produktu. Rekomendacja 14.3. z kolei wskazuje, że zakład powinien wybrać kanały dystrybucji, które zapewniają prawidłowe wprowadzenie produktu na rynek, przekazanie klientom właściwych informacji i zagwarantowanie wysokiej jakości asysty (współmiernej i oczekiwanej dla typu modelu sprzedażowego) przy wyborze najbardziej adekwatnych dla klienta produktów. W tym kontekście, przy podejmowaniu decyzji o kanale dystrybucji dla danego produktu, należy mieć na uwadze choćby oferowanie ubezpieczeń na życie (Dział I Załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej) i związane z nimi liczne obowiązki informacyjne wobec ubezpieczających i ubezpieczonych nałożone na zakład ubezpieczeń, jak też dystrybucję ubezpieczeń w ramach umów ubezpieczenia grupowego, w których ustawodawca także przewidział szereg nowych obowiązków informacyjnych wobec ubezpieczonych. W przypadku ubezpieczeń na życie istotne jest także zbieranie danych dotyczących stanu zdrowia ubezpieczonego, które stanowią dane wrażliwe, na przetwarzanie, których ustawy o ochronie danych osobowych wymaga uzyskania pisemnej zgody osoby, której dane te dotyczą. W takich przypadkach, w praktyce niezwykle trudno skutecznie i w pełni legalnie spełnić wymogi ustawowe, korzystając np. z kanału direct bądź telefonicznej sprzedaży, bez osobistego zaangażowania agenta/osoby wykonującej czynności agencyjne.

Rekomendacja 14.2. zobowiązuje natomiast zakład ubezpieczeń do zapewnienia, że sposób pozyskiwania klientów jest zgodny z przepisami prawa, wytycznymi i rekomendacjami organu nadzoru oraz przyjętymi przez Zakład regulacjami wewnętrznymi. Można uznać, iż poprzez „przepisy prawa” organ nadzoru rozumie w szczególności przepisy ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy o pośrednictwie ubezpieczeniowym, Kodeksu cywilnego. Nie należy jednak zapominać o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych oraz przepisach konsumenckich oraz przepisach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne w przypadku oferowanie ubezpieczeń na odległość. Odnośnie natomiast „wytycznych i rekomendacji organu nadzoru”, wobec użycia w Rekomendacji obu pojęć, należy uznać, iż zakład ubezpieczeń jest zobowiązany stosować w tym zakresie zarówno wytyczne wydane przed dniem wejścia w życie nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w szczególności Wytyczne dla zakładów ubezpieczeń dotyczące dystrybucji ubezpieczeń z dnia 24 czerwca 2014 r., jak też rekomendacje wydane na podstawie przepisu na podstawie art. 365 ust. 1 pkt 2 lit. a-c nowej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w tym niniejsze Rekomendacje oraz Rekomendacje dla zakładów ubezpieczeń dotyczące badania adekwatności produktu z dnia 22 marca 2016 r. Jeśli chodzi o regulacje wewnętrzne zakładu ubezpieczeń, można wskazać przykładowo zasady przyjęte przez zarząd zakładu ubezpieczeń na podstawie Wytycznych dotyczących dystrybucji ubezpieczeń (Wytyczna 1), zasady i procedury badania adekwatności produktu przyjęte na podstawie Rekomendacji dotyczących badania adekwatności produktu (Rekomendacja 1), czy choćby zasady i procedury przyjęte przez zakład ubezpieczeń zgodnie z omawianymi Rekomendacjami (Rekomendacja 7).

wstecz